Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zobowiązania wykład III Zobowiązania umowne. stipulatio jako zobowiązanie umowne archetyp zobowiązania umownego 1. forma 2. kauzalność exceptio non numeratae.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zobowiązania wykład III Zobowiązania umowne. stipulatio jako zobowiązanie umowne archetyp zobowiązania umownego 1. forma 2. kauzalność exceptio non numeratae."— Zapis prezentacji:

1 Zobowiązania wykład III Zobowiązania umowne

2 stipulatio jako zobowiązanie umowne archetyp zobowiązania umownego 1. forma 2. kauzalność exceptio non numeratae pecuniae actio non numeratae pecuniae

3 Szczególne zasady interpretacji umów

4 ambiguitas contra stipulatorem W razie niejasno sformułowanych lub budzących wątpliwości klauzul: Przy stipulatio wypowiedziano regułę: usuwając niejasność należy wybrać znaczenie mniej korzystne dla wierzyciela, który odbiera przyrzeczenie. niejasności tłumaczy się w sposób niekorzystny dla sprzedawcy, wynajmującego, czy wydzierżawiającego.

5 Glosatorzy: in dubio contra proferentem (Gl. ad D. 2,14,39), czyli rozstrzygając wątpliwości co do treści umowy, należy wybrać rozwiązanie mniej korzystne dla tej strony którą ową treść układała. art. 1165, 1602 CC art. 385 § 2 KC wprowadzony w prawie polskim w 2000 r. dla umocnienia ochrony konsumentów § 305c ust. 2 BGB po nowelizacji z 2002 r.

6 id sequimur quod actus est Na przełomie II i III w po Chr.: „tak w stypulacji, jak w innych kontraktach podąża się za tym, czego strony chciały” (semper in stipulationibus et in ceteris contractibus id sequimur quod actus est). Papinian: „w umowach należy raczej kierować się wolą stron jak jej dosłownym brzmieniem” (in conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit), uogólnione przez kompilatorów justyniańskich jako dyrektywa tłumaczenia sensu słów - D. 50,16,219. art. 65 § 2 KC Baldus de Ubaldis: intencja stron powinna być brana pod uwagę przy interpretacji umów obok takich elementów, jak: osoby kontrahentów, użyte słowa oraz materia której kontrakt dotyczy.

7 ekwiwalentność świadczeń w zobowiązaniu wzajemnym (synalagmatycznym) synallagma - zobowiązania umowne, w których każda ze stron zobowiązania była winna świadczyć Juryści przyjęli zasadę całkowitej swobody stron w określeniu relacji świadczeń wzajemnych w kontaktach emptio venditio i locatio conductio. Powtarzali regułę, że jest naturalnie dozwolonym „podchodzić się wzajemnie się i to, co jest warte więcej, kupować taniej, a to, co jest warte mniej, sprzedawać drożej”. Granicą dolus lub metus. Dioklecjan: ochrona przed „nadmiernym uszczerbkiem” (C. 4,44,2 - do sprzedaży nieruchomości): w przypadku, gdy ustalona cena była co najmniej o połowę niższa od „prawdziwej” (verum premium), sprzedający mógł odstąpić od umowy, o ile kupujący nie wyrównał zaniżonej ceny. pisarze wczesnochrześcijańscy: słuszna cena (iustum pretium) Średniowiecze: instytucja laesio enormis

8 Niemożliwość świadczenia Impossibilium nulla obligatio - reguła racjonalności - zasada prawna nieważność zobowiązania umownego o świadczenie niemożliwe w chwili powstawania zobowiązania - niemożliwość uprzednia świadczenie stało się niemożliwe po powstaniu zobowiązania - niemożliwość następcza

9 Wierność danemu przeczeniu a istotna zmiana okoliczności Studia rzymskich tekstów prawnych oraz prawo kanoniczne inspirują i ius commune wypracowuje klauzulę uzależniającą skutek prawny przyrzeczenia od tego, czy między chwilą jego złożenia i wykonania nie zmieniły się okoliczności od początku XVI w. - rebus sic stantibus art. 269 KZ art. 357-1 KC (1990) § 275 ust. 2 BGB (2002)

10 Zobowiązanie umowne na rzecz osoby trzeciej W prawie klasycznym reguła wykluczająca skuteczne prawnie przyrzeczenie świadczenia na rzecz osoby innej, niż wierzyciel - alteri stipulari nemo potest zasadę zakwestionowała dopiero szkoła prawa natury art. 1121 CC § 328 ust. 1 BGB art. 393 § 1 KC

11 zadatek – arra,arrha 1) rzymski - arrha confiramtoria: dowód zawarcia kontraktu 2) grecki - arrha poenitentialis: kara za dozwolone odstąpienie od umowy a) art. 1590 CC - kara za ewentualne odstąpienie od sprzedaży b) § 336 BGB - dowód zawarcia umowy i w braku wyraźnego porozumienia nie można domniemywać, że pozwala na jednostronne odstąpienie od niej KZ i KC za § 908 ABGB - zadatek jako dowód zawarcia umowy. W przypadku niewykonania umowy, strona która nie ponosi za to odpowiedzialności może odstąpić od umowy zachowując otrzymany zadatek. Gdy zaś sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej (art. 394 ust. 1 KC)

12 causa umowy Juryści dyskutowali kwestię w powiązaniu z tzw. kontraktami nienazwanymi oraz z werbalnym kontraktem stipulatio Glosatorzy określali jako causa cel świadczenia, uzasadniający prawny obowiązek wykonania umowy, z której ono wynika Kanoniści, a potem Grocjusz, akcentują znaczenie „godziwej przyczyny”

13 causa rozumiana jako rzeczywisty, rozsądny i godziwy cel umowy została uznana za uniwersalną przesłankę ważności wynikającego z niej zobowiązania w art. 1131 – 1133 CC W BGB, jak w prawie rzymskim, pojecie causa nie stało się ogólną kategorią prawa umów, stąd w § 145 BGB i polskim art. 66 KC, powstanie zobowiązania umownego opiera się, zgodnie z pandektystyczną dogmatyką, na dokonaniu ważnej czynności prawnej, obejmującej zgodne oświadczenia woli stron. W common law funkcjonalnym odpowiednikiem rozwiniętego w średniowiecznym ius commune rozumienia causa jest pojęcie consideration.

14 I. Kontrakty służące zbywaniu i nabywaniu dóbr czynności odpłatne i nieodpłatne Typowymi podstawami (causae) dla nabycia własności w prawie rzymskim były: sprzedaż – emptio venditio zamiana – permutatio darowizna - donatio

15 emptio venditio Sposób określenia ceny – Sabinianie: nie tylko w pieniądzu Prokulianie: tylko w pieniądzu Szeroki zakres przedmiotowy sprzedaży sprzedaż rzeczy spodziewanej - emptio rei speratae sprzedaż nadziei - emptio spei Te szczególne postaci sprzedaży nie zostały wyodrębnione w CC, BGB, czy KC; znajdują jednak kontynuację w nauce i orzecznictwie.

16 umowne prawo odstąpienia od kontraktu emptio venditio 1. Klauzule w interesie sprzedawcy: - zastrzeżenie lepszej oferty (in diem addictio) - przepadek w razie niezapłacenia całości ceny (lex commisoria) - odkupienie sprzedanej rzeczy w oznaczonym czasie 2. Klauzule w interesie kupującego: - sprzedaż na próbę (zwane w w ius commune mianem pactum displicentiae)

17 donatio - nieodpłatne nabycie dóbr majątkowych Zakazy darowizn: - 204 r. przed Chr. - lex Cincia wprowadziła zakaz darowizn powyżej określonej, choć nie znanej nam wysokości - od panowania cesarza Augusta obowiązywał zakaz darowizn między małżonkami elementem łączącym różnorodne przypadki darowizn jest zgoda stron co do causa donandi, czyli nieodpłatności przejścia prawa majątkowego, powstania lub umorzenia zobowiązania dopiero w początku IV w. po Chr. cesarz Konstantyn uznał wyrażone w formie pisemnej zobowiązanie dokonania darowizny za samodzielne zobowiązanie umowne Justynian odrzuca wymóg zawarcia umowy darowizny w szczególnej formie

18 II. Kontrakty służące korzystaniu z cudzego kapitału lub cudzych dóbr 1) nexum 2) mutuum - pożyczkobiorca otrzymywał określoną ilość rzeczy z obowiązkiem zwrotu takiej samej ilości rzeczy tego samego rodzaju: zużywalne, realny, jednostronny, nieodpłatny, stricti iuris: condictio triticaria, condictio certae rei, condictio certae creditae pecuniae

19 3) commodatum - biorący w użyczenie obowiązany do zwrotu otrzymanych rzeczy w stanie niepogorszonym: niezużywalne, realny, dwustronny nierównoczesny, nieodpłatny bonae fidei: actio commodati directa oraz contraria 4) locatio conductio rei - odpłatne korzystanie z cudzej rzeczy: konsensualny, dwustronny równoczesny, bonae fidei: actio locati, actio conducti

20 Zawierano też umowy pożyczki w ten sposób, że przekazywano rzecz oznaczoną indywidualnie z upoważnieniem do jej sprzedania i zatrzymania uzyskanej ceny jako przedmiotu pożyczki tzw. contractus mohatrae odpłatność pożyczki: ◦stypulacje odsetkowe ◦Justynian  maksymalną stawkę dopuszczalnych odsetek (usurae) ustalono na 6% rocznie  zakaz poboru odsetek przekraczających kwotę należności głównej (supra duplum)  zakaz naliczania odsetek od odsetek (tzw. anatocyzm)  zabronił także kapitalizacji odsetek i doliczania ich do należności głównej

21 III. Kontrakty służące korzystaniu z cudzych usług 1) mandatum konsensulany, dwustronny nierównoczesny, nieodpłatny, bonae fidei: actio mandati directa i contraria 2) depositum realny, dwustronny nierównoczesny, nieodpłatny bonae fidei: actio depositi directa i contraria 3) locatio conductio operis oraz locatio conductio operarum konsensulany, dwustronny równoczesny, odpłatny bonae fidei: actio locati i actio conducti

22 mandatum qualificatum (mandatum pecuniae credendae)

23 szczególne postaci przechowania depozyt konieczny depozyt sekwestrowy depozyt nieprawidłowy

24 III. Umowy służące organizacji współdziałania i koncentracji kapitału consortium societas

25 IV. Umowy służące ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności sponsio fideipromissio fideiussio


Pobierz ppt "Zobowiązania wykład III Zobowiązania umowne. stipulatio jako zobowiązanie umowne archetyp zobowiązania umownego 1. forma 2. kauzalność exceptio non numeratae."

Podobne prezentacje


Reklamy Google