Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (projekt) WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (projekt) WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (projekt) WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

2 2 Przygotowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) trwało od listopada 2005 do grudnia 2006 i zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami ze społecznością regionalną. Obejmowały one promocję RPO WM poprzez: zamieszczenie na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego projektu dokumentu, Prognozy oddziaływania na środowisko RPO WM oraz formularza zgłaszania uwag (w trakcie trwania konsultacji zanotowano ponad 20 tys. wywołań), udział w programach w telewizji regionalnej dotyczących problematyki europejskiej, udział w audycjach poświęconych tematyce funduszy strukturalnych, w rozgłośni Radio dla Ciebie, artykuły w biuletynie Banku BPH, czasopismach Euroinfo, Polish Business Review, Hotelarz, Forbes, Kronika Mazowiecka, Forum Samorządowe oraz informacje w prasie regionalnej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

3 3 W ramach konsultacji odbyło się wiele konferencji, warsztatów i spotkań, podczas których przedstawiciele Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM prezentowali projekt RPO WM i dyskutowali jego treść: 2 konferencje o zasięgu wojewódzkim z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, środowisk naukowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 5 konferencji subregionalnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, spotkania z Prezydium Konwentu Wójtów i Burmistrzów Województwa Mazowieckiego, Konwentem Powiatów Województwa Mazowieckiego, Konwentem Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego, przedstawicielami samorządów lokalnych (w tym prezentacja na V Forum Samorządowym), spotkania tematyczne i konferencje dotyczące różnych dziedzin wspieranych w ramach RPO WM, w tym w zakresie projektów drogowych, informatycznych, rewitalizacji, infrastruktury, spotkania z partnerami gospodarczymi: Forum Mazowieckich Izb Gospodarczych, Sejmikiem Samorządu Gospodarczego, Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza, III Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych, Agencją Rozwoju Północnego Mazowsza, spotkania z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego, 4 spotkania w ramach regionalnych punktów Krajowego Systemu Usług, prezentacje dla przedsiębiorców, w tym dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

4 4 Jako jedyny region w kraju, województwo mazowieckie zleciło wykonanie badań społecznych, które pozwoliły poznać preferencje społeczne dla planowanych kierunków rozwoju województwa mazowieckiego. W ramach przeprowadzonego przez firmę SMG/KRC badania uwzględniono 3 źródła poznawcze: mieszkańców, przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego. Wyniki badań przeprowadzonych wśród ww. respondentów z terenu województwa mazowieckiego wskazały, że za najważniejsze obszary finansowane z funduszy UE uznali oni: infrastrukturę drogową, edukację, infrastrukturę zdrowotną, ochronę środowiska. Badania potwierdziły założenia przyjęte w RPO WM. RPO WM zostało poddane ocenie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – oddział Warszawski, która również potwierdziła założone w RPO cele makroekonomiczne. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

5 5 Struktura dokumentu I.Sytuacja społeczno - gospodarcza województwa mazowieckiego II.Strategia III.Realizacja polityk horyzontalnych IV.Komplementarność z działaniami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Europejskiego Funduszu Rybackiego V.Priorytety VI.Finansowanie VII.Wdrażanie VIII.Wnioski i rekomendacje z oceny ex-ante IX.Prognoza oddziaływania programu na środowisko X.Konsultacje społeczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

6 6 Zawiera priorytety ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, których realizacja może być współfinansowana ze środków EFRR. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

7 7 Głównym celem RPO WM jest poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

8 8 Główne obszary interwencji: Rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego Poprawa stanu i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej Wzmacnianie czynników rozwoju województwa mazowieckiego Podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie

9 9 Priorytety RPO WM Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu (430,40 mln Euro) Wzmocnienie sektora jednostek badawczo-rozwojowych Wzmocnienie sektora MŚP i instytucji otoczenia biznesu Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze regionalne, pożyczkowe, poręczeniowe) Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Promocja gospodarcza

10 10 Priorytety RPO WM Priorytet II. Przyspieszenie e–rozwoju Mazowsza (205,18 mln Euro) Wsparcie dla przedsięwzięć wynikających z Strategii e-rozwoju Województwa Mazowieckiego: - szerokopasmowy dostęp do internetu - sieci teleinformatyczne - platformy elektroniczne - e-usługi dla ludności - e-edukacja

11 11 Priorytety RPO WM Priorytet III. Regionalny system transportowy (538,45 mln Euro) Infrastruktura drogowa regionalna i lokalna Regionalny transport publiczny Lotniska regionalne

12 12 Priorytety RPO WM Priorytet IV. Inwestycje w ochronę środowiska (197,80 mln Euro) Inwestycje dostosowujące do standardów UE (ochrona wody, gleby, powietrza) Bezpieczeństwo energetyczne i odnawialne źródła energii Przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych technologicznych

13 13 Priorytety RPO WM Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu (137, 36 mln Euro) Rozwój transportu publicznego Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym odnowa substancji mieszkaniowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i infrastruktura kultury Turystyka, sport i rekreacja

14 14 Priorytety RPO WM Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji (102,56 mln Euro) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura dla turystyki, sportu i rekreacji Promocja walorów turystycznych regionu

15 15 Priorytety RPO WM Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego (164,84 mln Euro) Inwestycje w edukację Inwestycje w ochronę zdrowia Inwestycje w infrastrukturę opieki nad dziećmi Pomoc społeczna (domy opieki, długoterminowa opieka lecznicza i paliatywna)

16 16 Priorytety RPO WM Priorytet VIII. Pomoc techniczna (54,95 mln Euro) Wdrażanie i zarządzanie RPO WM Działania informacyjne i promocyjne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17 17 Alokacja EFRR na RPO WM (w mln euro) Priorytety RPO WM Środki UE Rozkład procentowy 1831,50100,00 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 430,4023,50 2. e - Rozwój Województwa Mazowieckiego205,1811,20 3. Regionalny system transportowy538,4629,40 4. Inwestycje w ochronę środowiska197,8010,80 5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu137,367,50 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 102,565,60 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 164,849,00 8. Pomoc techniczna 54,953,00

18 18 Alokacja EFRR na RPO WM Podział środków pomiędzy priorytety – limity: działania w sferze produkcyjnej (m.in. wsparcie dla przedsiębiorstw) – minimum 40% alokacji małe projekty infrastrukturalne (inicjatywa lokalna) – maksimum 20% alokacji infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia – maksimum 7% alokacji (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem) współpraca międzyregionalna (minimum z 1 regionem z innego kraju) – maksimum 2% alokacji

19 19 Alokacja EFRR na RPO WM Sfera produkcyjna: - badania i rozwój technologiczny, w tym infrastruktura szkolnictwa wyższego wspierająca działalność badawczo-naukową, - innowacje, - bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców i działalności instytucji otoczenia biznesu, - społeczeństwo informacyjne, - odnawialne źródła energii, - turystyka – w zakresie wsparcia usług świadczonych przez przedsiębiorców

20 20

21 21 Wdrażanie RPO -„jedno okienko” – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych -„Preselekcja” -„Uszczegółowienie”

22 22 Harmonogram negocjacji Przesłanie RPO do Komisji Europejskiej – 6 marca I runda negocjacji – Warszawa – 31 maja negocjacje robocze – czerwiec II runda negocjacji – Bruksela – 22 czerwca negocjacje robocze – lipiec/sierpień Runda finalna negocjacji – Warszawa – wrzesień Przyjęcie RPO i innych programów – 1 października

23 23 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (projekt) WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google