Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (projekt) WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (projekt) WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (projekt) WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

2 2 Przygotowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) trwało od listopada 2005 do grudnia 2006 i zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami ze społecznością regionalną. Obejmowały one promocję RPO WM poprzez: zamieszczenie na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego projektu dokumentu, Prognozy oddziaływania na środowisko RPO WM oraz formularza zgłaszania uwag (w trakcie trwania konsultacji zanotowano ponad 20 tys. wywołań), udział w programach w telewizji regionalnej dotyczących problematyki europejskiej, udział w audycjach poświęconych tematyce funduszy strukturalnych, w rozgłośni Radio dla Ciebie, artykuły w biuletynie Banku BPH, czasopismach Euroinfo, Polish Business Review, Hotelarz, Forbes, Kronika Mazowiecka, Forum Samorządowe oraz informacje w prasie regionalnej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

3 3 W ramach konsultacji odbyło się wiele konferencji, warsztatów i spotkań, podczas których przedstawiciele Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM prezentowali projekt RPO WM i dyskutowali jego treść: 2 konferencje o zasięgu wojewódzkim z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, środowisk naukowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 5 konferencji subregionalnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, spotkania z Prezydium Konwentu Wójtów i Burmistrzów Województwa Mazowieckiego, Konwentem Powiatów Województwa Mazowieckiego, Konwentem Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego, przedstawicielami samorządów lokalnych (w tym prezentacja na V Forum Samorządowym), spotkania tematyczne i konferencje dotyczące różnych dziedzin wspieranych w ramach RPO WM, w tym w zakresie projektów drogowych, informatycznych, rewitalizacji, infrastruktury, spotkania z partnerami gospodarczymi: Forum Mazowieckich Izb Gospodarczych, Sejmikiem Samorządu Gospodarczego, Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza, III Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych, Agencją Rozwoju Północnego Mazowsza, spotkania z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego, 4 spotkania w ramach regionalnych punktów Krajowego Systemu Usług, prezentacje dla przedsiębiorców, w tym dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

4 4 Jako jedyny region w kraju, województwo mazowieckie zleciło wykonanie badań społecznych, które pozwoliły poznać preferencje społeczne dla planowanych kierunków rozwoju województwa mazowieckiego. W ramach przeprowadzonego przez firmę SMG/KRC badania uwzględniono 3 źródła poznawcze: mieszkańców, przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego. Wyniki badań przeprowadzonych wśród ww. respondentów z terenu województwa mazowieckiego wskazały, że za najważniejsze obszary finansowane z funduszy UE uznali oni: infrastrukturę drogową, edukację, infrastrukturę zdrowotną, ochronę środowiska. Badania potwierdziły założenia przyjęte w RPO WM. RPO WM zostało poddane ocenie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – oddział Warszawski, która również potwierdziła założone w RPO cele makroekonomiczne. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

5 5 Struktura dokumentu I.Sytuacja społeczno - gospodarcza województwa mazowieckiego II.Strategia III.Realizacja polityk horyzontalnych IV.Komplementarność z działaniami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Europejskiego Funduszu Rybackiego V.Priorytety VI.Finansowanie VII.Wdrażanie VIII.Wnioski i rekomendacje z oceny ex-ante IX.Prognoza oddziaływania programu na środowisko X.Konsultacje społeczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

6 6 Zawiera priorytety ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, których realizacja może być współfinansowana ze środków EFRR. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

7 7 Głównym celem RPO WM 2007-2013 jest poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

8 8 Główne obszary interwencji: Rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego Poprawa stanu i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej Wzmacnianie czynników rozwoju województwa mazowieckiego Podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie

9 9 Priorytety RPO WM 2007-2013 Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu (430,40 mln Euro) Wzmocnienie sektora jednostek badawczo-rozwojowych Wzmocnienie sektora MŚP i instytucji otoczenia biznesu Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze regionalne, pożyczkowe, poręczeniowe) Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Promocja gospodarcza

10 10 Priorytety RPO WM 2007-2013 Priorytet II. Przyspieszenie e–rozwoju Mazowsza (205,18 mln Euro) Wsparcie dla przedsięwzięć wynikających z Strategii e-rozwoju Województwa Mazowieckiego: - szerokopasmowy dostęp do internetu - sieci teleinformatyczne - platformy elektroniczne - e-usługi dla ludności - e-edukacja

11 11 Priorytety RPO WM 2007-2013 Priorytet III. Regionalny system transportowy (538,45 mln Euro) Infrastruktura drogowa regionalna i lokalna Regionalny transport publiczny Lotniska regionalne

12 12 Priorytety RPO WM 2007-2013 Priorytet IV. Inwestycje w ochronę środowiska (197,80 mln Euro) Inwestycje dostosowujące do standardów UE (ochrona wody, gleby, powietrza) Bezpieczeństwo energetyczne i odnawialne źródła energii Przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych technologicznych

13 13 Priorytety RPO WM 2007-2013 Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu (137, 36 mln Euro) Rozwój transportu publicznego Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym odnowa substancji mieszkaniowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i infrastruktura kultury Turystyka, sport i rekreacja

14 14 Priorytety RPO WM 2007-2013 Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji (102,56 mln Euro) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura dla turystyki, sportu i rekreacji Promocja walorów turystycznych regionu

15 15 Priorytety RPO WM 2007-2013 Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego (164,84 mln Euro) Inwestycje w edukację Inwestycje w ochronę zdrowia Inwestycje w infrastrukturę opieki nad dziećmi Pomoc społeczna (domy opieki, długoterminowa opieka lecznicza i paliatywna)

16 16 Priorytety RPO WM 2007-2013 Priorytet VIII. Pomoc techniczna (54,95 mln Euro) Wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17 17 Alokacja EFRR na RPO WM 2007-2013 (w mln euro) Priorytety RPO WM 2007-2013 Środki UE 2007-2013 Rozkład procentowy 1831,50100,00 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 430,4023,50 2. e - Rozwój Województwa Mazowieckiego205,1811,20 3. Regionalny system transportowy538,4629,40 4. Inwestycje w ochronę środowiska197,8010,80 5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu137,367,50 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 102,565,60 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 164,849,00 8. Pomoc techniczna 54,953,00

18 18 Alokacja EFRR na RPO WM 2007-2013 Podział środków pomiędzy priorytety – limity: działania w sferze produkcyjnej (m.in. wsparcie dla przedsiębiorstw) – minimum 40% alokacji małe projekty infrastrukturalne (inicjatywa lokalna) – maksimum 20% alokacji infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia – maksimum 7% alokacji (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem) współpraca międzyregionalna (minimum z 1 regionem z innego kraju) – maksimum 2% alokacji

19 19 Alokacja EFRR na RPO WM 2007-2013 Sfera produkcyjna: - badania i rozwój technologiczny, w tym infrastruktura szkolnictwa wyższego wspierająca działalność badawczo-naukową, - innowacje, - bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców i działalności instytucji otoczenia biznesu, - społeczeństwo informacyjne, - odnawialne źródła energii, - turystyka – w zakresie wsparcia usług świadczonych przez przedsiębiorców

20 20

21 21 Wdrażanie RPO -„jedno okienko” – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych -„Preselekcja” -„Uszczegółowienie”

22 22 Harmonogram negocjacji Przesłanie RPO do Komisji Europejskiej – 6 marca I runda negocjacji – Warszawa – 31 maja negocjacje robocze – czerwiec II runda negocjacji – Bruksela – 22 czerwca negocjacje robocze – lipiec/sierpień Runda finalna negocjacji – Warszawa – wrzesień Przyjęcie RPO i innych programów – 1 października

23 23 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego e-mail: dsrr@mazovia.pl


Pobierz ppt "1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (projekt) WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google