Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie informacją w administracji publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie informacją w administracji publicznej"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie informacją w administracji publicznej
Wykład 5 Zarządzanie informacją w administracji publicznej

2 Rejestr publiczny Jednym z wielu obowiązków administracji publicznej jest tworzenie różnego rodzaju rejestrów i ewidencji. Związane jest to także z aktywnością całego społeczeństwa i aktywnością administracji. Rejestry obejmują swoim zakresem każdą dziedzinę życia oraz każdy dział administracji publicznej. Nazwy rejestrów odpowiadają często odpowiednim dziedzinom aktywności administracji, poczynając od rejestracji stanu cywilnego, kończąc np. na rejestrach statków. Rejestry stanowią ogromne źródło informacji istotnych zarówno dla obywateli, jak i przede wszystkim dla państwa i jego administracji, ale żeby spełniały swoją rolę, powinny być dostępne i jawne. Często spełniają rolę wszystkowidzącego i wiedzącego „nadzorcy” nad życiem społecznym i gospodarczym.

3 Rejestr publiczny Rejestrem publicznym jest zbiór informacji o osobach, rzeczach lub prawach, utworzony zgodnie z przepisami prawa obowiązującego, które określają tryb jego utworzenia, kompetencje rzeczowe i miejsce organu rejestrowego, zasady formalnoprawne jego działania oraz obowiązek bądź uprawnienie osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych do przedkładania temu organowi określonych informacji. W ustawie o informatyzacji rejestr publiczny został określony jako rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji służąca do zadań publicznych, prowadzony przez podmiot na podstawie odrębnych przepisów ustawowych oraz utworzony zgodnie z przepisami prawa obowiązującego.

4 Rejestr publiczny Analizując poszczególne fragmenty definicji rejestru publicznego, zawartej w ustawie o informatyzacji, próba odrębnego wskazania definicji ewidencji, wykazu, listy i rejestru urzędowego pokazuje fakt nadawania tym terminom różnych znaczeń w języku prawnym, wzajemnego nakładania się tych pojęć i braku uzgodnionego stanowiska doktryny. Rejestry są: publiczne, co oznacza, że oprócz organów administracji państwowej korzystają z nich osoby prywatne jawne, czyli dostęp do niego oprócz organu rejestrowego mają co najmniej osoby, których rejestr dotyczy, oraz inne organy władzy publicznej.

5 Rejestr publiczny Rejestr publiczny jest to instytucja, w której organ rejestrowy o charakterze publicznym, czyli organ władzy państwowej lub organ samorządu terytorialnego, utworzony zgonie z przepisami Konstytucji i innych ustaw, albo inny podmiot wykonujący tzw. funkcje zlecone administracji, prowadzący oficjalny zbiór danych, kontroluje treść zgłoszonych informacji lub dokumentów w ten sposób, że: może zażądać wprowadzenia do nich określonych zmian może samodzielnie dokonywać interpretacji złożonych dokumentów, może odmówić publicznego ujawnienia informacji lub dokumentów ze względu na ich treść

6 Rejestr publiczny Prowadzenie rejestru i ujawnienie zawartych w nim danych zazwyczaj rodzi skutki prawne zarówno dla osoby, której wpis dotyczy, jak i dla organu rejestrowego. Z rejestrem mamy do czynienia wtedy, gdy publiczne zgłoszenie i ujawnienie określonych danych jest warunkiem skuteczności czynności prawnej, np. powstania osoby prawnej, powstania prawa rzeczowego, albo warunkiem legalności podjęcia określonej działalności. Przyjęcie, utrwalenie, a następnie ujawnienie informacji zawartych w rejestrze, co do zasady następuje w drodze decyzji odnoszącej się do określonych faktów lub osób ujawnionych w rejestrze. Czasami jednak zarejestrowanie stanowi jedynie czynność organu administracji publicznej stanowiącą wykonanie wcześniej podjętej decyzji, której obowiązek wykonania wynika z przepisów prawa, np. udzielenie zezwolenia.

7 Rejestr publiczny Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w przypadku gdy działa on przy ich użyciu. Ponadto powinien prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru, a także udostępnianie informacji z tego rejestru drogą elektroniczną, w przypadku gdy działa on przy użyciu systemów teleinformatycznych. Obowiązek obligatoryjnego prowadzenia rejestrów publicznych przy użyciu systemów teleinformatycznych został nałożony na organy administracji rządowej. Wymóg ten ma zostać spełniony do 1 stycznia 2011 r. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, podmiot prowadzący rejestr, udostępnia nieodpłatnie dane z tego rejestru podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów.

8 po pierwsze, zasoby rejestrowe zostały sfinansowane przez obywateli,
Rejestr publiczny Informacje zawarte w rejestrach powinny być udostępnione nieodpłatnie, gdyż, po pierwsze, zasoby rejestrowe zostały sfinansowane przez obywateli, po drugie, systemy informatyczne, w których funkcjonuje większość rejestrów, również zostały utworzone z pieniędzy podatników, Po trzecie, co roku płacimy podatki (w tym na rejestry i ich utrzymywanie) i, po czwarte, dlaczego jeszcze raz podatnicy muszą płacić za informacje z rejestrów, które finansują wraz z całą administracją publiczną.

9 Rejestr publiczny Zmiana i uproszczenie mają nastąpić wraz z przeniesieniem na platformę elektroniczną wszystkich rejestrów publicznych. Jednocześnie elektroniczne aktualizowanie informacji znacznie obniża koszty rejestru, a co za tym idzie – uruchamia możliwość nieodpłatności dostępu do zawartej w rejestrach wiedzy.

10 Budowany jest także nowy rejestr PESEL2, CEiIDG.
Rejestr publiczny Od 1995 r., gdy rozpoczęły się prace nad informatyzacją rejestrów sądowych, powstawały kolejne, oprócz KRS, elektroniczne rejestry, np. Rejestr Zastawów oraz elektroniczna księga wieczysta, która zastępuje dotychczasowe księgi papierowe. Jednolity rejestr ksiąg wieczystych umożliwia weryfikację wpisów w księgach z systemami PESEL, REGON oraz ewidencją gruntów i budynków. W związku z przewidywanymi zmianami w ustawie o KRS wprowadzony zostanie dostęp elektroniczny do wydziałów KRS. Planuje się także utworzenie Elektronicznego Katalogu Dokumentów Spółek. Budowany jest także nowy rejestr PESEL2, CEiIDG.

11 Wymiana informacji Zgodnie z art. 16 ustawy o informatyzacji podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej.


Pobierz ppt "Zarządzanie informacją w administracji publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google