Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA PCK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA PCK."— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA PCK

2 180 lat temu, 8 maja urodził się Henry Dunant, założyciel największej na świecie organizacji humanitarnej i pierwszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Na pamiątkę tego wydarzenia 8 maja obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - największe święto humanitaryzmu na świecie, łączące 100 milionów wolontariuszy.

3 Polski Czerwony Krzyż (PCK) to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

4 Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w naszym kraju, skupiającą ponad 200 tysięcy wolontariuszy. W tym roku obchodzimy 90-lecie naszej działalności. Podstawową misją PCK jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

5 Początek Polskiego Czerwonego Krzyża
Idee czerwonokrzyskie splatały się z dążeniami społeczeństwa polskiego do odzyskania niepodległości. Mimo sprzeciwu władz w poszczególnych zaborach na terytorium Polski powstawały i działały pod różnymi nazwami organizacje humanitarne.

6 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zwołano 18 stycznia 1919 naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Wyłoniły 30-osobowy Tymczasowy Komitet, zlecając jego przedstawicielom, w konsultacji z innymi organizacjami, opracowanie projektu statutu i prowadzenie prac organizacyjnych.

7 Po zatwierdzeniu przez rząd statutu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża na zebraniu konstytucyjnym kwietnia wybrano Zarząd Główny. Prezesem został Paweł Sapieha, a po jego rezygnacji Helena Paderewska. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 24 lipca 1919 r. zarejestrował i uznał Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża za jedyną organizację czerwonokrzyską działającą na całym terytorium państwa polskiego.

8 Podstawowe zadania statutowe PCK to praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

9 Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego
Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego. PCK prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych. Współpracuje z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego. W czasie konfliktu zbrojnego wspomaga wojskową i cywilną służbę zdrowia.

10 Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań
Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań. Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża, z siedzibą w Warszawie, ma na celu odnajdywanie zaginionych podczas wojen i łączenie rodzin.

11 Promocja honorowego krwiodawstwa.

12 Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą. PCK niesie pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowuje społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacjach podobnych kryzysów.

13 Opieka i pomoc socjalna
Opieka i pomoc socjalna. PCK działa na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych. Prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

14 Promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
Promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych. PCK przeciwdziała uzależnieniom, promuje zdrowy tryb życia i odżywiania, mówi o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych.

15 Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE. PCK jest liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Działa bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

16

17 Pokaz ratownictwa PCK

18 Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat
Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat. Jednym z priorytetów jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Liczne kampanie i programy są bezpośrednio do nich kierowane. PCK organizuje kolonie letnie i zimowe, prowadzi placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne.

19 Polski Czerwony Krzyż jako część składowa Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kieruje się następującymi Siedmioma Zasadami Ruchu:

20 Humanitaryzm Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zrodzony jest z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy. Podejmuje działania na płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej w celu zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

21 Bezstronność Czerwony Krzyż nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

22 Neutralność W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

23 Niezależność Ruch jest niezależny
Niezależność Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu. W praktyce oznacza to pewną, niewielką autonomię od rządu państwa.

24 Dobrowolność Wolontariusze i pracownicy Ruchu niosą pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści.

25 Jedność W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swoją humanitarną działalnością obszar całego kraju.

26 Powszechność Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

27 W PCK działają następujące rodzaje jednostek podstawowych Kluby Wiewiórka Szkolne Koła PCK Akademickie Koła PCK Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Kluby Honorowych Dawców Krwi Grupy Ratownictwa Grupy Pomocy Humanitarnej

28 Prezesem PCK jest Andrzej Podsiadło

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracowała: Małgorzata Rybnik


Pobierz ppt "HISTORIA PCK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google