Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Tuszyński-Sikora

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Tuszyński-Sikora"— Zapis prezentacji:

1 Michał Tuszyński-Sikora
Możliwości młodych Europejczyków dzięki programom i funduszom europejskim. Inicjatywy zrealizowane dzięki wsparciu instytucji unijnych przez Instytut Aktywizacji Społeczeństwa Obywatelskiego.

2 Programy edukacyjne Unii Europejskiej 2007-2013

3 Program UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 2007 – 2013

4 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Podstawowe informacje
Lifelong Learning Programme (LLP) Program Uczenie się przez całe życie Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji (szkolnej, wyższej, zawodowej, dorosłych) i doskonalenia zawodowego Całkowity budżet Programu na lata wyniósł 6,97 mld EUR Agencja w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

5 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Struktura Programu
Programy sektorowe: COMENIUS – edukacja szkolna ERASMUS – szkolnictwo wyższe LEONARDO DA VINCI – kształcenie i szkolenie zawodowe GRUNDTVIG – edukacja dorosłych

6 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Struktura Programu
Programy horyzontalne: PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY – upowszechnianie dobrych praktyk i współpraca w dziedzinie uczenia się przez całe życie Program JEAN MONNET – badania i nowe metody nauczania o integracji europejskiej

7 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Wymagania programu
Warunki ogólne otrzymania dofinansowania: Zgodność z celami i priorytetami programu Spełnienie wymagań formalnych określonych odrębnie dla każdego programu sektorowego i horyzontalnego: Złożenie wniosku w określonym terminie, na właściwym formularzu i do właściwej instytucji zarządzającej programem spełnienie warunku minimalnego i maksymalnego okresu trwania projektu oraz minimalnej wymaganej liczby partnerów i krajów

8 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Cele programu: Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego

9 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Program Comenius skierowany do: uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej; szkół określonych przez państwa członkowskie; nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół; stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną; osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

10 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program międzysektorowy
4 kluczowe działania: współpracę strategiczną i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; propagowanie nauki języków obcych; rozwijanie innowacyjnych treści, usług, metodologii uczenia i praktyk opartych na TIK na potrzeby uczenia się przez całe życie; upowszechnianie i wykorzystywanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymianę dobrych praktyk

11 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Jean Monnet
Cele programu: Stymulowanie nauczania, badań i debat w dziedzinie studiów nad integracją europejską Wspieranie istnienia odpowiedniego kręgu instytucji i stowarzyszeń zajmujących się kwestiami integracji europejskiej oraz edukacji i szkoleń w perspektywie europejskiej

12 Program MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007 – 2013

13 Młodzież w Działaniu Podstawowe informacje (1)
Program Młodzież w Działaniu czerpał z doświadczeń poprzednich programów „Młodzież dla Europy” ( ), Wolontariat Europejski oraz Programu MŁODZIEŻ ( ) Skupiał się na kształceniu nieformalnym w wymiarze europejskim Całkowity budżet Programu na lata wyniósł 885 mln EUR Agencja w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

14 Młodzież w Działaniu Podstawowe informacje (2)
Wnioskodawca musiał być organizacją typu non- profit Projekty miały charakter niekomercyjny Wkład własny niezbędny w większości projektów Uczestnictwo kraju z Unii Europejskiej Brak podwójnego finansowania

15 Młodzież w Działaniu Cele Programu
Promowanie aktywnego obywatelstwa młodych ludzi, a w szczególności ich obywatelstwa europejskiego; Rozwijanie solidarności i promowanie tolerancji wśród młodych ludzi, zwłaszcza w celu kształtowania spójności społecznej w Unii Europejskiej; Budowanie wzajemnego zrozumienia młodych ludzi z różnych krajów; Przyczynianie się do zwiększania jakości systemów wsparcia dla aktywności młodzieży i organizacji działających w społeczeństwie obywatelskim w zakresie związanym ze sprawami młodzieży; Promowanie współpracy europejskiej w dziedzinie problematyki młodzieży.

16 Młodzież w Działaniu Priorytety Programu
Obywatelstwo europejskie; Uczestnictwo młodych ludzi (zwiększanie udziału ludzi młodych w życiu ich społeczności lokalnej; zwiększanie uczestnictwa ludzi młodych w systemie demokracji przedstawicielskiej; zwiększanie wsparcia dla różnych form uczenia się uczestnictwa); Różnorodność kulturowa; Włączanie młodzieży defaworyzowanej.

17 Młodzież w Działaniu Struktura Programu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy Akcja 2 – Wolontariat europejski Akcja 3 – Młodzi w świecie Akcja 4 – Systemy wspierania młodzieży Akcja 5 – Wsparcie dla współpracy europejskiej w dziedzinie problematyki młodzieży

18 Młodzież w Działaniu Uczestnicy
Młode osoby między 13 a 30 rokiem życia, które są obywatelami jednego z krajów Programu lub kraju partnerskiego Inne podmioty aktywnie działające na polu spraw młodzieży i edukacji nieformalnej

19 Młodzież w Działaniu Akcja 1
Akcja 1.1 Wymiany młodzieży - dwustronne, trójstronne i wielostronne spotkania grup młodzieży z krajów uczestniczących w programie. Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe - składa się z dwóch niezależnych części: · Inicjatyw Krajowych – kilkumiesięcznych przedsięwzięć młodzieży o charakterze lokalnym   · Inicjatyw Międzynarodowych - działań realizowanych lokalnie przez grupy młodzieży z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie Młodzież w Działaniu. Akcja 1.3 Młodzież w Demokracji zachęca młodzież do bardziej aktywnego udziału w życiu swych społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym bądź na poziomie międzynarodowym.

20 Młodzież w Działaniu Akcja 2
Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) umożliwiał wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku lat.

21 Młodzież w Działaniu Akcja 3
Młodzi w świecie był Akcją promującą wymianę i współpracę z regionami leżącymi poza UE i krajami nie należącymi do Krajów Programu. Wspiera projekty angażujące młodych ludzi i organizacje z Krajów Partnerskich.

22 Młodzież w Działaniu Akcja 4
Akcja 4 - Systemy wspierania młodzieży Wspiera działania organizacji promujących aktywne obywatelstwo na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Oferuje szkolenia, seminaria i staże dla osób pracujących z młodzieżą. Umożliwia wymianę doświadczeń, promocję dobrych praktyk oraz zdobywa­nie nowych kompetencji. Może w niej uczestniczyć zarówno młodzież jak i osoby pracujące z młodymi ludźmi (bez względu na wiek).

23 Młodzież w Działaniu Akcja 5
Akcja 5 - Wsparcie dla współpracy europejskiej w dziedzinie problematyki młodzieży wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie oraz europejską współpracę w zakresie problematyki i działań młodzieżowych. Składa się z trzech podakcji: Akcji 5.1 –  Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową; Akcji 5.2 –  Wsparcie działań mających pogłębić zrozumienie problematyki i działań młodzieżowych oraz wiedzę w tym zakresie; Akcji 5.3 –  Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

24 Program EUROPA DLA OBYWATELI

25 EUROPA DLA OBYWATELI Cel programu
Program Europa dla obywateli miał na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od do 2013 roku Ogólnym celem było aktywne zaangażowanie obywateli w życie publiczne oraz proces integracji europejskiej i rozwijania ich poczucia przynależności do Europy. Inicjatywa ma przyczyniać się do poprawy wzajemnego zrozumienia między Europejczykami oraz rozwoju dialogu międzykulturowego.

26 EUROPA DLA OBYWATELI Działania
Działania te zostały podzielone na 4 grupy: Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy (47% budżetu) Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie (29% budżetu) Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną (think tanks) Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego Działanie 3: Razem dla Europy (10% budżetu) Wydarzenia medialne Działanie 4 (około 4% budżetu) Działania związane z upamiętnianiem miejsc, archiwów i ofiar deportacji reżimu nazistowskiego i stalinowskiego

27 Perspektywa finansowa 2014-2020

28 Erasmus+ Podstawowe informacje, założenia Programu

29 Erasmus+ Priorytety

30 Erasmus+ Budżet

31 Erasmus+ Uczestnicy Programu

32 INICJATYWY W LATACH

33 Projekt Forum Młodzieżowego Rozwoju – Krajowe Forum Organizacji Młodzieżowych – Gorzów Wielkopolski 2012

34 Projekt Tydzień Młodych Aktywnych – Krajowe Forum Organizacji Młodzieżowych – Koszalin-Darłowo 2013

35 Projekt Konferencja Rad Młodzieżowych – Nysa 2013

36 Projekt II Tydzień Młodych Aktywnych – Krajowe Forum Organizacji Młodzieżowych – Koszalin-Darłowo 2014

37 Michał Tuszyński-Sikora
Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Michał Tuszyński-Sikora"

Podobne prezentacje


Reklamy Google