Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Automatyczny Program Rentownej Dostawy Informacje podstawowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Automatyczny Program Rentownej Dostawy Informacje podstawowe."— Zapis prezentacji:

1 Automatyczny Program Rentownej Dostawy Informacje podstawowe

2 Rentowny Program Automatycznej Dostawy ADR to opcjonalny program, w ramach którego Dystrybutorzy i Klienci Preferowani mog ą co miesi ą c otrzymywa ć wybrane produkty. Dystrybutorom i Klientom Preferowanym zarejestrowanym w programie ADR przys ł uguje zni ż ka na ceny produktów i koszty wysy ł ki, mają oni też możliwość zdobywania punktów produktowych wymienialnych na darmowe produkty. WYSYŁKA CO MIESIĄC DOSTAWA ADR WYBÓR PRODUKTÓW

3 Za ł o ż enia ADR Programu lojalno ś ciowy dla Dystrybutorów, dzi ę ki któremu mo ż na zachowa ć nowo rekrutowanych partnerów. Oszcz ę dno ść czasu Dystrybutorów i Klientów Preferowanych dzi ę ki mo ż liwo ś ci zarz ą dzania kontem ADR online bez konieczno ś ci kontaktowania si ę z Biurem Obs ł ugi Klienta. Promocja miesi ę cznych regularnych zakupów produktów.

4 Opcje rejestracji w programie ADR Dystrybutorzy i Klienci Preferowani mog ą zarejestrowa ć si ę w nowym programie ADR na nast ę puj ą ce sposoby: –online –poczt ą tradycyjn ą –telefonicznie

5 Zalety ADR Przywileje przys ł uguj ą ce w ka ż dym miesi ą cu 5% zni ż ki na ceny hurtowe. Ni ższe k oszty wysy ł ki (nawet o 50%) Punkty produktowe: –w wysoko ś ci 20% ogólnej warto ś ci zamówienia przy pierwszych 12 wysy ł kach. –w wysoko ś ci 30% ogólnej warto ś ci zamówienia, poczynaj ą c od 13. wysy ł ki zamówienia ADR.

6 Punkty produktowe w ADR Punkty produktowe s ą zapisywane na koncie pierwszego dnia roboczego nast ę pnego miesi ą ca liczonego od daty dokonania zakupu. Jedno konto dystrybutorskie mo ż e zgromadzi ć maksymalnie 75 punktów produktowych miesi ę cznie. Jedno konto dystrybutorskie mo ż e zgromadzi ć maksymalnie 900 punktów produktowych rocznie. Niezrealizowane punkty produktowe trac ą wa ż no ść po up ł ywie roku. Punkty produktowe s ą przyznawane na podstawie ca ł kowitej warto ś ci punktowej PSV* zamówienia ADR. Punkty produktowe mo ż na realizowa ć na rynku, na którym zosta ł y zdobyte. *PSV: Punkty warto ś ci sprzeda ż y osobistej to warto ść punktowa przypisana artyku ł om nabywanym przez Pa ń stwa od Spó ł ki w celach realizacji dalszej sprzeda ż y detalicznej lub na w ł asny u ż ytek. Wartość PSV obejmuje punkty za artykuły nabyte bezpośrednio od Spółki oraz za zakupy dokonane przez Państwa klientów detalicznych. * Nie wszystkie produkty widoczne na zdjęciu są dostępne na wszystkich rynkach europejskich. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, proszę zapoznać się z odpowiednim cennikiem.

7 Punkty produktowe w ADR Dystrybutorzy i Klienci Preferowani mog ą realizowa ć swoje punkty produktowe na nast ę puj ą ce sposoby: online faksem / pocztą w centrum dystrybutorskim Wymienianie punktów produktowych na darmowe produkty: P łatność za d armowe produkty za pomoc ą zgromadzonych punktów produktowych musi by ć kompletna oraz w pełni odpowiadać ich cenie. Mi ę dzynarodowe ADR nie generują punktów produktowych (np. ameryka ń skie zamówienie ADR europejskiego Dystrybutora), ale korzystaj ą z 5% rabatu oraz obni żonych kosztów wysy ł ki.

8 Op ł ata rejestracyjna Nowi Dystrybutorzy, którzy zapisz ą si ę w programie ADR i przy rejestracji osi ągną minimum 50 punktów PSV po odliczeniu zni że k, z wolnieni b ę d ą z op ł aty rejestracyjnej. Nowi Dystrybutorzy, którym nie uda ł o si ę zarejestrowa ć si ę w programie ADR z minimum 50 punktami PSV po odliczeniu zni ż ek, ale z ł o żyli oni standardowe zamówienia o warto ś ci minimum 100 punktów PSV, zwolnieni b ę d ą z op ł aty rejestracyjnej. * Op ł ata rejestracyjna: Jedynym wymogiem, aby zosta ć Dystrybutorem jest wniesienie jednorazowej opłaty rejestracyjnej lub posiadanie minimum 50 punktów PSV w ADR po uwzględnieniu zniżek. Wszelkie zakupy produktów s ą opcjonalne.

9 Opcje zarz ą dzania ADR Kontem ADR mo ż na zarz ą dza ć online: –Mo ż na dowolnie zmienia ć produkty, dat ę realizacji, adres odbiorcy oraz metod ę p ł atno ś ci. –Mo ż na zrealizowa ć punkty produktowe. –Osoby zarz ą dzaj ą ce swoim zamówieniem za po ś rednictwem Biura Obs ł ugi Klienta ponosz ą koszty op ł aty manipulacyjnej. MODYFIKACJA ZAWARTOŚCI ADR WYSYŁKA CO MIESIĄC DOSTAWA ADR

10 Oszczędności z ADR Warto przekona ć si ę, jak wiele mo żna zaoszcz ę dzi ć dzi ę ki ADR. Przyk ł ad ilustruje zamówienie ADR o warto ś ci 100 PSV. OSZCZĘDNOŚCI Z ADR* * Zwracamy Państwa uwagę, że powyższa tabela przedstawia jedynie przykładową sytuacje. Stosowane są niemieckie ceny (bez VAT) oraz tamtejsze wartości PSV. ** Punkty produktowe zostają anulowane w przypadku zwrotu produktów w ADR. *** Tabela zawiera wartości produktów punktowych przyznawane w następnym miesiącu. W tym konkretnym przypadku, Dystrybutor oszczędza 3,75€. **** Niektóre rynki / regiony i wyspy nie są objęte programem zniżki (Islandia, Wyspy Kanaryjskie oraz Francuskie Departamenty Zamorskie). WARTOŚĆ PSV produktu Cena produktu bezVAT Opłata wysyłki bez VAT**** % zwrotu w DARMOWYCH punktach produktow ych DARMOWE punkty produkto we Łączny koszt bezVAT (w tym darmowe punkty produktowe )*** Zamówieni e standardo we Faks/Pocz ta 10075€12,25€0%087,25€ Zamówieni e ADR 9571,25€6,65€20-30%19-29 punktów* * 63,65€- 56,15€ Oszczędno ść 53,75€5,60€20-30%19-29 punktów* 23,60€- 31,10€

11


Pobierz ppt "Automatyczny Program Rentownej Dostawy Informacje podstawowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google