Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka produkcji Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka produkcji Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka produkcji Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Budynek B8, pok. 33

2 Logistyka produkcji

3 System produkcyjny System produkcyjny – jest to zbiór elementów rzeczowych, stanowiący całość niezbędną do realizacji produkcji i służący do przekształcania czynników wejścia, którymi są czynniki produkcji (materiały, energia, informacje), na czynniki wyjścia, którymi są produkty (wyroby lub usługi) a także odpady produkcyjne.

4 Logistyka produkcji Proces produkcji Proces produkcji - jest to transformacja wchodzących do systemu produkcyjnego czynników produkcji w gotowe wyroby o odpowiedniej wartości dla klientów dzięki kwalifikowanej pracy ludzkiej oraz dostarczenie tych wyrobów klientom i roztaczanie serwisowej opieki nad sprzedanymi wyrobami. Proces wytwórczy Proces wytwórczy – dotyczy wytwarzania wyrobu, czyli bezpośredniego przetwarzania czynników produkcji w wyroby.

5 Logistyka produkcji Cykl produkcyjny Cykl produkcyjny – jest to okres czasu pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem procesu produkcyjnego wyrobu, to czas, w którym materiał wejściowy przechodzi kolejno przez wszystkie operacje produkcyjne i jest przekształcony w wyrób gotowy. Jest podstawą ustalania planów produkcji, a także normowania wielkości zapasów robót w toku, jest wyrazem organizacji procesu produkcyjnego czasie.

6 Logistyka produkcji Zadania obszaru logistyki produkcji Podstawowe zadania w obszarze logistyki produkcji Zarządzanie produkcją (organizacja produkcji) Sterowanie zapasami produkcji w toku Systemy informatyczne wspomagania logistyki produkcji Pomiar i ocena poziomu funkcjonowania podsystemu produkcji  planowanie produkcji  sterowanie produkcji  logistyczne koncepcje sterowania zapasami  zapewnienie ciągłości przepływów materiałowych na linii produkcyjnej

7 Logistyka produkcji Istota i cele logistyki produkcji Logistykę produkcji Logistykę produkcji można zdefiniować jako system, który: opiera się na zintegrowanej koncepcji bezkolizyjnych przepływów materiałowych we właściwym czasie do właściwego miejsca i we właściwej ilości oraz jakości w celu optymalizacji realizacji zadań i procesów produkcyjnych zapewnia gotowość i zdolność produkcyjną maszyn i urządzeń wytwórczych oraz ich obsługę informatyczną wg przyjętych zasad ekonomicznych.

8 Logistyka produkcji Istota i cele logistyki produkcji Istota logistyki produkcji jest integralnie związana z takimi pojęciami jak: przepływy produkcyjne; elastyczne systemy produkcyjne; komputerowo zintegrowane wytwarzanie; zarządzanie i sterowanie jakością. Zadania logistyki produkcji: planowanie, organizowanie i kontrolowanie przepływu surowców i materiałów w czasie trwania procesu produkcji gwarantowanie ciągłości produkcji i jej intensywności na żądanym poziomie, zarządzanie zapasami produkcji w toku zarządzanie transportem wewnętrznym i działaniami manipulacyjnymi organizacja procesów informacyjnych

9 1 2 3 7 6 5 4 8 50 60 80 10 30 90 25 35 25 50 75 % 50 25 1. PRODUKTYWNOŚĆ ZATRUDNIONYCH BEZPOŚREDNIO W PRODUKCJI 2. PRODUKTYWNOŚĆ PERSONELU POŚREDNIO PRODUKCYJNEGO 3. TERMINOWOŚĆ 4. POZIOM ZAPASÓW 5. CZAS PRZEZNACZONY NA ROZWÓJ PRODUKTÓW 6. CZAS PRZEPŁYWU W SFERZE PRODUKCJI 7. USTERKI I BŁĘDY W SFERZE JAKOŚCI WYROBU 8. BŁĘDY W PRACY MANUALNEJ Podwyższenie Redukcja Logistyka produkcji Istota i cele logistyki produkcji

10 Korzyści związane ze stosowaniem logistyki w systemach produkcyjnych: 1.Wzrost stopnia wykorzystania środków trwałych; 2.Najniższe koszty wyposażenia (ogółem). 3.Zmniejszenie kosztów robocizny bezpośredniej; 4.Zmniejszenie zapasów czynności w toku i cykli produkcyjnych; 5.Szybkie reagowanie na zmienne zadanie produkcyjne; 6.Odporność na zakłócenia wewnętrzne; 7.Wzrost jakości produkowanych wyrobów; 8.Automatyzacja; 9.Łatwość rozbudowy systemu produkcyjnego.

11 Logistyka produkcji Istota i cele logistyki produkcji W systemie logistyki produkcji głównym elementem integrującym podsystemy przepływu materiałowych i informacyjnych jest podsystem wytwarzania zawierający maszyny, obrabiarki i inne urządzenia technologiczne realizujące różne metody wytwarzania: kształtowanie, obróbkę, łączenie, powlekanie, a także funkcje pomocnicze (mycie, usuwanie wiórów).

12 Rozwój logistyki produkcji spowodował wykreowanie wyspecjalizowanych: Metod: (KANBAN, Just In Time) Systemów: (MRP I, MRP II, ERP) Idei: (Lean Production) umożliwiających skuteczne zarządzanie logistyczne w produkcji. Logistyka produkcji Istota i cele logistyki produkcji

13 Modułowa budowa wyrobu oparta na unifikacji części zespołów, mała liczba wariantów Podział procesu produkcyjnego na samodzielne komórki o maksymalnej elastyczności Samokontrola jako podstawa kontroli jakości: stosowanie automatycznych urządzeń kontrolnych Automatyzacja wprowadzana jako wynik autentycznej działalności racjonalizatorskiej bezpośrednich wykonawców Nacisk na organizację procesu montażu Silne zaangażowanie załogi w proces produkcyjny Ograniczona liczba kooperantów położonych w niewielkiej odległości od zakładu Partnerskie stosunki z dostawcami, włączanie ich do procesu planowania produkcji Logistyka produkcji Istota metody Kanban

14 System KANBAN Jedną z prostszych metod prowadzenia operacji just in time jest system KANBAN (z japońskiego pojemnik, skrzynka). System ten polega na obiegu pojemników wyznaczających rytm produkcji. Przesłanie pustego pojemnika jest sygnałem do rozpoczęcia produkcji, zapełnienie pojemnika jest sygnałem do zakończenia produkcji. Prosty system KANBAN

15 System KANBAN System Kanban jest narzędziem systemu "Just in Time", który zarządza dostawami w zależności kiedy i ile materiałów ma być dostarczone. Poprzez system Kanban przedsiębiorstwo jest w stanie zwiększyć terminowość realizacji dostaw oraz znacznie obniżyć zapasy.

16 System KANBAN klasyczne karty KANBAN; krążące kontenery (pojemniki) z doczepionymi do nich kartami; etykietowane pojemniki: krążące kontenery i karty; trwałe karty utożsamiane z przymocowanymi na stałe etykietami; droga przepływu: nie stosujemy oznakowanych pojemników - zamiast tego precyzyjnie określona droga przepływu, bez konieczności stosowania kart; kolorowe piłki, żetony itp.: zużycie (zmniejszenie zapasu) przekraczające określony limit jest sygnalizowane za pomocą kolorowych „wskazówek”; elektroniczne lub ustne sygnały: zawiadomienie o zużyciu przekraczającym określony limit następuje przez system elektronicznej lub ustnej komunikacji; automatyczny regulator „kolejek” i czasu oczekiwania na obsługę: zawiadomienie o zużyciu (zmniejszeniu zapasu) przekraczającym wyznaczony limit następuje automatycznie (systemy klasy MRP/ERPII); sygnały świetlne lub dźwiękowe: ograniczenie czasu oczekiwania w miejsce ograniczenia ilości.

17 Karty KANBAN; krążące kontenery z doczepionymi do nich kartami: Stanowisko (gniazdo) ABC Strefa wydań Strefa przyjęć

18 Karty KANBAN; krążące kontenery z doczepionymi do nich kartami: Stanowisko (gniazdo) ABC Strefa wydań Strefa przyjęć

19 Karty KANBAN; krążące kontenery z doczepionymi do nich kartami: Stanowisko (gniazdo) ABC Strefa wydań Strefa przyjęć

20 Karty KANBAN; krążące kontenery z doczepionymi do nich kartami: Stanowisko (gniazdo) ABC Strefa wydań Strefa przyjęć

21 Definicja just in time Podstawę systemu just in time stanowi eliminacja z procesów wytwórczych i usługowych wszystkich elementów niepodnoszących wartości produktu.

22 Definicja just in time 1.małej liczby dostawców (idealnie 1 dla realizacji określonego procesu), 2.eliminacji pośrednich punktów składowania i realizacji dostaw bezpośrednio na linię produkcyjną, 3.lokalizacji dostawców w pobliżu zakładu produkującego wyroby finalne, 4.wysokiej częstotliwości dostaw, która w przypadku produktów o wysokiej wartości może sięgać kilkunastu dostaw dziennie, 5.stałego wysokiego poziomu jakości dostaw - zero defektów (jakość wyrobów nie jest sprawdzana przez odbiorców) 6.usprawnienia przepływu informacji towarzyszących przepływowi produktów dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany danych między miejscami wysyłki i odbioru Osiągnięcie ciągłości i elastyczności przepływu w całym łańcuchu dostaw wymaga:

23 Efekty operacji just in time System just in time prowadzi do takiej organizacji produkcji, by operacje miały miejsce dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne. Jeżeli materiały przybywają dokładnie na czas – zapasy produkcji w toku mogą zostać wyeliminowane. Poziom zapasów przy użyciu różnych metod planowania: a) system konwencjonalny, b) system MRP, c) system JiT

24 System just in time między kooperantami Zastosowanie systemu KANBAN jest możliwe również między kilkoma ogniwami w ramach łańcucha dostaw.

25 Systemy Just In Time (JIT) winien łączyć jeden cel: spełnianie życzeń klienta co do jakości, ilości i terminu dostawy przy możliwie najniższym koszcie własnym. System just in time

26 Rozwój systemów JIT jest skierowany na: Tworzenie systemów informatycznych i informacyjnych opartych na współpracy wszystkich ogniw uczestniczących w procesie przetwarzania informacji; Optymalizację dostaw ukierunkowaną na zapotrzebowanie odbiorców przy minimalizacji zapasów; Segmentacje wytwarzania System just in time

27 Metody JIT powinny być poparte przez: Rozwiązywanie problemu zakłóceń produkcji; Zmniejszenie różnorodności konstrukcyjnej wyrobów; Strukturę funkcjonalną nakierowaną na produkt; Podwyższenie elastyczności produkcji.; Udoskonalenie przepływu materiałów i informacji. System just in time

28 Logistyka produkcji Metoda Lean Management Idea Lean Management należy rozumieć jako „wyszczuplające zarządzanie”. Chodzi tu o to, aby tworzyć proste i przejrzyste struktury w przedsiębiorstwie poprzez wyeliminowanie taylorowskich zasad organizacji pracy, spłaszczenie hierarchii i nadanie największego znaczenia zasobom ludzkim.

29 Dwie cechy główne charakteryzują szczupłe przedsiębiorstwo: Przeniesienie maksimum zadań i odpowiedzialności na pracowników wytwarzających wartość w firmie. KAIZEN – japońska presja na ciągłe dążenie do ulepszania wszystkiego w zakładzie. Wszyscy bez wyjątku pracownicy powinni poszukiwać słabych punktów na swoich i sąsiednich stanowiskach pracy. Logistyka produkcji Metoda Lean Management

30 Zasady pracy stosowane w Lean Management: 1.Grupa, Zespół; 2.Własna odpowiedzialność; 3.Sprzężenie zwrotne; 4.Orientacja na Klienta; 5.Tworzenie wartości ma priorytet; 6.Normalizacja 7.Zasada stałego ulepszania; 8.Natychmiastowe usunięcie błędu u podstaw; 9.Wyprzedzające planowanie; 10.Małe, ale pewne kroki. Logistyka produkcji Metoda Lean Management

31 Zintegrowane systemy informatyczne Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu

32 Aplikacja Baza danychModele decyzji Raporty aplikacjiStatystyki Bazy wiedzy elementarne zagregowane faktywnioski Elementarne lub zagregowane Zintegrowane systemy informatyczne

33 system zarządzania zorganizowany modułowo system obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa wszystkie zasoby danych, procedury zarządzania, sterowanie i regulacja procesów wytwórczych są przetwarzane przy wsparciu technologii informatycznej Zintegrowane systemy informatyczne

34 Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP) posługuje się głównym planem produkcji w celu zaplanowania zaopatrzenia w materiały niezbędne do realizacji procesu wytwórczego. Dokładne rozpisanie głównego planu produkcji pozwala na zaplanowanie dostaw materiałów dokładnie w chwili, kiedy są potrzebne. MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych

35 Procedura planowania zapotrzebowania materiałowego: potrzeby materiałowe netto = potrzeby brutto – zapasy – już poczynione zamówienia. MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych

36 Przedstawiając MRP jako zamkniętą czarną skrzynkę, możemy opisać proces MRP za pomocą danych wejściowych oraz wyjściowych. MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych

37 Wynikiem pracy uniwersytetu są wyedukowani studenci. Główny plan produkcji pokazuje liczbę studentów kończących kurs w danym terminie. Zestawieniem materiałów są kursy, natomiast potrzebnymi „materiałami” sale laboratoria, nauczyciele. MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych

38 Główne cele MRP I: redukcja zapas ó w materiałowych i operacyjnych; dokładne określenie czas ó w dostaw surowc ó w i p ó łprodukt ó w; dokładne wyznaczenie koszt ó w produkcji; lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, możliwości wytw ó rcze); szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu; kontrola poszczeg ó lnych etap ó w produkcji.

39 MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych Jak działa MRP I? System MRP: łączy sporządzony - zaplanowany harmonogram produkcji z zestawieniem materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu; bada zapasy produkcyjne; ustala, które części i surowce muszą być zamówione i w jakim czasie, aby jak najkrócej były składowane w procesie wytwarzania.

40 MRP II - Material Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych Czym jest MRP II? Jest to kompleksowy system planowania procesu produkcyjnego, ułatwiający koordynowanie pracy korporacji. Obejmuje: planowanie przedsięwzięć; planowanie produkcji; planowanie potrzeb materiałowych - MRP (Material Requirements Planning); planowanie zdolności produkcyjnych - CRP (Capacity Requirements Planning).

41 MRP II - Material Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych Różnice z MRP I: Closed Loop MRP (zamknięta pętla sterowania nadążnego); wzrost dynamiki; możliwa bieżąca reakcja na zmieniające się parametry produkcji.

42 MRP II - Material Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych Nowe elementy systemów MRP II: metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method); dostawy Just-in-Time JIT i Kanban (dokładnie na czas); technologia optymalizacji produkcji OPT (Optimized Production Timetable) - tzw. koncepcja wąskich gardeł; planowanie zasobów dystrybucyjnych DRP (Distribution Resource Planning); TQM - Total Quality Management; workflow - przepływy robocze.

43 MRP II - Material Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych Jak działa system MRP II? sprzężenie zwrotne oraz wspólna baza danych i wspomaganie komputerowe; automatyzm strategii planistycznych; automatyczne przełożenie produkcji na finanse i sprzedaż; porownanie raportów z planami na wszystkich szczeblach operacyjnych; automatyczne kalkulacje kosztów, rezerw, zapasów.

44 MRP II - Material Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych

45 Wady: brak rozwiązań zarządzania łańcuchem logistycznym; Master Production Schedule (MPS) – Gł ó wny Terminarz Produkcji – jest zbyt sztywnym narzędziem dla nowoczesnych przedsiębiorstw; model MRP II nie w pełni uwzględnia ograniczenia produkcyjne – wynik w znacznym stopniu zależy od umiejętności operator ó w systemu; metodyka MRP jest często trudna dla zrozumienia dla mających się nią posługiwać ludzi; MRP wymaga znacznych nakład ó w na stworzenie i utrzymanie systemu komputerowego oraz aplikacji wspomagających planowanie i sterowanie produkcją.

46 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć ERP = MRP III czyli Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych: jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji; integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa; usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji; pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu.

47 Czym najbardziej różni się ERP od swoich poprzednikow: dwukierunkowość mechanizmów optymalizujących planowanie; wbudowana w system możliwość elektronicznych połączeń w ramach łańcucha dostaw i sprzedaży; stosowane są mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, także finansowych. Pozwala to m.in. na: dokładne zaplanowanie, przetestowanie, porównanie działań podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering (BPR) – sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

48 Obszary działań systemów klasy ERP ( 1 ): obsługa klientów - baza danych o klientach, przetwarzanie zamówień, obsługa specyficznych zamówień (produkty na żądanie: assembly-to-order, make-to-order), elektroniczny transfer dokumentów (EDI); produkcja - obsługa magazynu, wyznaczanie kosztów produkcji, zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji, zarządzanie zmianami produktów (np. wprowadzanie usprawnień), MRP I/II, prognozowanie zdolności produkcyjnych, wyznaczanie krytycznego poziomu zasobów/zapasów, kontrola procesu produkcji (m.in. śledzenie drogi produktu w zakładach produkcyjnych) itd. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

49 Obszary działań systemów klasy ERP ( 2 ): finanse - prowadzenie księgowości, kontrola przepływu dokumentów księgowych, pozwala przygotowywać raporty finansowe zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych grup odbiorców (np. podział na centralę i oddziały); integracja w ramach łańcucha logistycznego - cecha, wyznaczająca przyszłe kierunki systemów ERP, powodując ich wyjście poza przedsiębiorstwo. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

50 Moduły systemu R/3 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

51 Controlling (CO): Moduł CO dokumentuje wszystkie przepływy wartości wewnątrz przedsiębiorstwa. Narzędzia przeznaczone do planowania, kontrolowania oraz monitorowania przepływów pozwalają koordynować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

52 Finanse (FI) FI dostarcza wszechstronnych narzędzi do analizy przedsiębiorstwa od strony finansowej. Moduł pozwala zar ó wno na przeglądanie bieżących wynik ó w działalności jak i sporządzanie przekrojowych raport ó w z danego okresu oraz planowanie zadań Moduł Assets Management – zarządzanie środkami trwałymi. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

53 Płynność Finansowa (TR) Głównym zadaniem modułu jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jest to realizowane przez: lokowanie wolnych środków finansowych; nadzorowanie tych inwestycji; minimalizowanie związanego z tym ryzyka. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

54 Zarządzanie Inwestycjami (IM) dostarcza wsparcie dla całości procesu realizacji inwestycji - od etapu planowania do ustalania kosztów; pozwala przeprowadzić symulacyjny rachunek zyskowności inwestycji. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

55 Gospodarka Materiałowa (MM) pozwala: kontrolować całość procesu zakupów; wybrać właściwego w danej chwili dostawcę; szczegółowo zarządzać magazynami; dokładnie weryfikować faktur i dostarcza wszechstronnej informacji. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

56 Planowanie Produkcji (PP) to rozbudowany moduł dedykowany różnorodnym rodzajom produkcji: powtarzalnej, na zamówienie, wariantowej. Pozwala skoordynować cały proces produkcji, wytwarzać tyle ile jest niezbędne, aby utrzymać niezbędny stan zapasów. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

57 Zarządzanie jakością (QM) monitoruje wszystkie czynności związane z utrzymaniem jakości, łącznie z kontrolą łańcucha dostawców; pozwala koordynować inspekcje i działania korygujące. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

58 System Projektowy (PS) W połączeniu z modułem Zakupów i Controllingu, Kontrola Przedsięwzięć pozwala nadzorować wszystkie etapy realizacji projektu ofertowania, projektowania zatwierdzania do zarządzania zasobami ustalania kosztów przedsięwzięcia. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

59 Sprzedaż i Dystrybucja (SD) odpowiada za: rejestrowanie zamówień; zlecenia realizacji; przygotowanie wysyłki; wystawienie wszystkich koniecznych dokumentów. Moduł pozwala równieżna dokładne określenie cech zamawianego produktu oraz ma bezpośredni dostęp do funkcji analizującej zyskowność operacji. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

60 Zarządzanie Kadrami (HR) upraszcza planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Zawiera aplikacje związane z: planowaniem personalnym, kierowaniem rozwojem personelu, przygotowywaniem seminariów i konwentów, planowaniem kosztów, rekrutacją, czynnościami administracyjnymi, zarządzaniem zarobkami, rozliczaniem diet czy sporządzaniem listy płac. ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

61 Koszty wdrożenia ERP: Liczba użytkowników 502501000 Koszt licencji$750 000$1 875 000$6 000 000 Koszt konsultingu$100 000. - $5M$5M - $10M$25M - $100M Koszt utrzymania$112 500$281 250$900 000 Łączny koszt$1M - $5,8M$7M - $12M$30M - $100M ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć

62 Korzyści z wdrożenia systemu klasy ERP nZwiększenie kontroli zarządu nad rentownością i płynnością nRzetelność i szybkość sprawozdawczości nPoprawa efektywności zaopatrzenia i gospodarki zapasami nObniżenie kosztów produkcji nPoprawa jakości obsługi klienta nEfektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi

63 nUporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie nMożliwość prognozowania przyszłości nSzybka zdolność dopasowania się przedsiębiorstwa do nowych potrzeb rynku nPosiadanie systemu ERP świadczy o wysokim poziomie organizacyjnym przedsiębiorstwa, uwiarygodnia je w oczach kontrahentów i inwestorów nUłatwienie we wdrożeniu normy ISO Korzyści z wdrożenia systemu klasy ERP

64 Wady systemów ERP: wysoki koszt (ale: zwrot nakładów powinien nastąpić w przeciągu 1-2 lat); długi czas wdrożenia (od 3 miesięcy do 3 lat); trudność dostosowania do indywidualnych potrzeb. Wady z wdrożenia systemu klasy ERP

65 Kryteria wyboru ZSI Cechy Zakres funkcjonalny Skalowalność Wieloplatformowość Interfejs użytkownika Liczba wdrożeń Wsparcie wdrożenia Koszty Oprogramowanie aplikacyjne Oprogramowanie systemowe Infrastruktura sprzętowa Wdrożenie Szkolenie Opieka autorska

66 Przykłady systemów zintegrowanych oferowanych w Polsce ASW BPCS Comet Concorde XAL Euro System Exact Glob IFS Application Impact Award JD Edwards Kameleon CS/3 Koma-UX MAX MFG/PRO MMRP/Platinum Oracle SAP R/3 Renesans CS Scala SSPP Teta...

67 Czołówka dostawców systemów ERP - Świat

68 Czołówka dostawców systemów ERP - Polska

69 Wdrażana funkcjonalność systemów ERP

70 Najwięksi najczęściej używają rozwiązań SAP Z raportu biura badawczo analitycznego DiS, opublikowanego w 2003 roku wynika, że 34 spośród 100 największych przedsiębiorstw i instytucji w Polsce używa systemów SAP

71 Finanse KsięgowośćPłatnościRachunek kosztówRachunkowość budżetowa Logistyka Sprzedaż Sprzedaż przez Internet ZakupMagazynyProdukcja Zarządzanie projektem Zarządzanie relacjami z klientami Zarządzanie kontaktami Zarządzanie szansami sprzedaży Zarządzanie lejkiem sprzedażyZarządzanie serwisem Business Intelligence Wstępnie zdefiniowane raportyInstrumenty analitycznePrzeciągnij i skojarz Technologia procesów biznesowych Integracja aplikacji Zarządzanie alarmami i workflow Rozszerzenie i personalizacja Migracja Sformatowane wyszukiwanie Mobilna technologia Zarządzanie kadrami Rozliczanie listy płac Funkcjonalność podstawowa (1)

72 Finanse Dostępny produkt SAP Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami Future Focus Dostępny produkt partnera Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami Dostępna mapa współpracy gospodarczej Sxx, Vxx, BxxProdukt i serwis SAP PxxProdukt partnera Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com Księgowość Plan kont Różne okresy Zapisy księgowe Zapisy do wystornowania Wstępnie wprowadzony dokument Szablony dekretacji Księgowania okresowe Wielowalutowość Różnice kursowe Raporty finansowe Dziennik transakcji Bilans Analiza budżetu Podatek VAT Segmentacja kont Automatyczne tworzenie kont Ręczne zapisy księgowe Zapisy do wystorowania Automatyczne rozliczanie Zarządzanie środkami trwałymi Płatności Depozyty Czeki Zarządzanie kartami kredytowymi Dokumenty kart kredytowych Wyciągi bankowe Rozrachunki Upusty Pokwitowania Płatności odroczone Płatność automatyczna Monitowanie Kreator płatności Anulowanie czeków Rozliczanie dokumentu płatności Rachunek kosztów Księgowość centrum zysku Księgowość MPK (Simultan AG) Księgowość rodzajów kosztów Rachunkowość budżetowa Funkcjonalność podstawowa (2)

73 Logistyka Sprzedaż Oferty Zlecenia Listy pobrania Dostawy Faktury Faktury zaliczkowe Zwroty Anulowanie faktury Automatyczne podsumowanie dokumentów Dokumenty tymczasowe Kalkulacja zysku brutto Cennik Sprzedaż przez Internet Business to Business Business to Consumer Zakup Zamówienia zakupu Podział zamówień zakupu Przetwarzanie i zarządzanie naprawami Sprzedaż bezpośrednia Formularze kompletacji dostaw Przyjęcie materiałów Wydanie materiałów Faktury Anulowanie faktury Segregacja magazynów Wiele adresów wysyłki Konwersja zlecenia sprzedaży Magazyny Zarządzanie partiami Numery seryjne Propozycje nabycia Zmiany ilości Upusty Księgowanie zapasów Przesunięcia magazynowe Nadzwyczajne przyjęcia/wydania materiałów Katalogi odbiorców/dostawców System ciągłego zarządzania zapasami Towary alternatywne (zamienniki) Produkcja Drzewa produktu Zlecenia produkcyjne Propozycje produktów Planowanie zdolności produkcyjnych Rejestracja działania/czasu Controlling Sterowanie produkcją Planowanie/harmonogramowanie produkcji Zarządzanie projektem Rejestracja projektu Dostępny produkt SAP Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami Planowane w przyszłości Dostępny produkt partnera Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami Dostępna mapa współpracy gospodarczej Sxx, Vxx, BxxProdukt i serwis SAP PxxProdukt partnera Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com Funkcjonalność podstawowa (3)

74 Zarządzanie relacjami z klientami Zarządzanie kontaktami Kontakty Przegląd kontaktów Zarządzanie szansami sprzedaży Szanse sprzedaży Analiza szans sprzedaży Analiza etapów sprzedaży Zarządzanie lejkiem sprzedaży Etapy sprzedaży Raporty Zarządzanie serwisem Zarządzanie szablonami umów Zarządzanie działaniami Baza danych rozwiązania Zarządzanie wezwaniem serwisu Zarządzanie wydatkami Fakturowanie działań serwisowych Zarządzanie działaniami serwisowymi wykonywanymi w terenie Zarządzanie instalacją Dostępny produkt SAP Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami Planowane w przyszłości Dostępny produkt partnera Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami Dostępna mapa współpracy gospodarczej Sxx, Vxx, BxxProdukt i serwis SAP PxxProdukt partnera Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com Funkcjonalność podstawowa (4)

75 Business Intelligence Wstępnie zdefiniowane raporty Otwarte dokumenty Należności od odbiorców wg wymagalności Zobowiązania wobec dostawców wg wymagalności Raporty analiz Raport z przepływu środków pieniężnych Przegląd kontaktów Raporty księgowe Raporty finansowe Raporty porównawcze Raporty budżetu Raporty magazynowe Ostatnie ceny Rejestr VAT 1099 Raport Raportowanie serwisu Instrumenty analityczne Kreator zapytań Interfejs zapytań Narzędzia do analiz Przeciągnij i skojarz Dostępny produkt SAP Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami Planowane w przyszłości Dostępny produkt partnera Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami Dostępna mapa współpracy gospodarczej Sxx, Vxx, BxxProdukt i serwis SAP PxxProdukt partnera Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com Funkcjonalność podstawowa (5)

76 Technologia procesów biznesowych Integracja aplikacji Zestaw narzędzi do integracji SAP Business One HR Connector E-mail Zarządzanie alarmami i workflow Rozszerzenie i personalizacja SAP Business One Software Development Kit Pola definiowane przez użytkownika Menu definiowane przez użytkownika Tabele użytkownika Procedury wyzwalane przez działania użytkownika Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami Edytor dokumentów Migracja Środowisko transferu danych Kreator migracji danych Pakiety migracji danych Sformatowane wyszukiwanie Mobilna technologia Sprzedaż w terenie (offline/sync) Dostępny produkt SAP Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami Planowane w przyszłości Dostępny produkt partnera Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami Dostępna mapa współpracy gospodarczej Sxx, Vxx, BxxProdukt i serwis SAP PxxProdukt partnera Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sap.com Funkcjonalność podstawowa (6)

77 Logistyka produkcji – Ocena procesów logistycznych w obszarze produkcji Podstawowe mierniki działalności wytwórczej: SKUTECZNOŚĆ = SPRAWNOŚĆ = EFEKTYWNOŚĆ = PRODUKTYWNOŚĆ = Wskaźnik oceny działalności koncentrujący się na wyjściu systemu określony jako stopień osiągnięcia przez system założonego celu Wskaźnik oceny działalności koncentrujący się na wejściu systemu określony jako stopień wykorzystania zasobów celem osiągnięcia pożądanych efektów Iloraz osiągniętych efektów i nakładów poniesionych na ich uzyskanie w wymiarze ekonomicznym (wartościowym) Iloraz osiągniętych efektów i nakładów poniesionych na ich uzyskanie w wymiarze rzeczowym (ilościowym) Nakłady rzeczywiste Efekty osiągnięte Efekty planowane Nakłady planowane Wartość efektów Wartość nakładów Wielkość efektów Wielkość nakładów

78 Logistyka produkcji – Ocena procesów logistycznych w obszarze produkcji Wskaźniki oceny efektywności podsystemu logistyki produkcji Zakres podsystemu logistyki produkcji Obiekt - dział produkcji Wskaźniki wartościowe Liczba pracowników logistyki Czas realizacji zlecenia Liczba wystawionych dokumentów Liczba materiałów przekazywanych do produkcji Wskaźniki ilościowe Wskaźniki względne Wskaźniki bezwzględne Koszty logistyki produkcji na zlecenie produkcyjne Koszty zlecenia produkcyjnego Koszty logistyki produkcji Koszty osobowe logistyki produkcji

79 Następny wykład Logistyka dystrybucji


Pobierz ppt "Logistyka produkcji Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google