Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka produkcji Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka produkcji Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka produkcji Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw.
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Budynek B8, pok. 33

2 Logistyka produkcji

3 Logistyka produkcji System produkcyjny – jest to zbiór elementów rzeczowych, stanowiący całość niezbędną do realizacji produkcji i służący do przekształcania czynników wejścia, którymi są czynniki produkcji (materiały, energia, informacje), na czynniki wyjścia, którymi są produkty (wyroby lub usługi) a także odpady produkcyjne.

4 Logistyka produkcji Proces produkcji - jest to transformacja wchodzących do systemu produkcyjnego czynników produkcji w gotowe wyroby o odpowiedniej wartości dla klientów dzięki kwalifikowanej pracy ludzkiej oraz dostarczenie tych wyrobów klientom i roztaczanie serwisowej opieki nad sprzedanymi wyrobami. Proces wytwórczy – dotyczy wytwarzania wyrobu, czyli bezpośredniego przetwarzania czynników produkcji w wyroby.

5 Logistyka produkcji Cykl produkcyjny – jest to okres czasu pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem procesu produkcyjnego wyrobu, to czas, w którym materiał wejściowy przechodzi kolejno przez wszystkie operacje produkcyjne i jest przekształcony w wyrób gotowy. Jest podstawą ustalania planów produkcji, a także normowania wielkości zapasów robót w toku, jest wyrazem organizacji procesu produkcyjnego czasie.

6 Logistyka produkcji Zadania obszaru logistyki produkcji
Podstawowe zadania w obszarze logistyki produkcji Zarządzanie produkcją (organizacja produkcji) Sterowanie zapasami produkcji w toku Systemy informatyczne wspomagania logistyki produkcji Pomiar i ocena poziomu funkcjonowania podsystemu produkcji Opisując podsystem zaopatrzenia, nie sposób pominąć zadań, które realizowane są w jego obrębie. planowanie produkcji sterowanie produkcji logistyczne koncepcje sterowania zapasami zapewnienie ciągłości przepływów materiałowych na linii produkcyjnej

7 Logistyka produkcji Istota i cele logistyki produkcji
Logistykę produkcji można zdefiniować jako system, który: opiera się na zintegrowanej koncepcji bezkolizyjnych przepływów materiałowych we właściwym czasie do właściwego miejsca i we właściwej ilości oraz jakości w celu optymalizacji realizacji zadań i procesów produkcyjnych zapewnia gotowość i zdolność produkcyjną maszyn i urządzeń wytwórczych oraz ich obsługę informatyczną wg przyjętych zasad ekonomicznych.

8 Logistyka produkcji Istota i cele logistyki produkcji
Istota logistyki produkcji jest integralnie związana z takimi pojęciami jak: przepływy produkcyjne; elastyczne systemy produkcyjne; komputerowo zintegrowane wytwarzanie; zarządzanie i sterowanie jakością. Zadania logistyki produkcji: planowanie, organizowanie i kontrolowanie przepływu surowców i materiałów w czasie trwania procesu produkcji gwarantowanie ciągłości produkcji i jej intensywności na żądanym poziomie, zarządzanie zapasami produkcji w toku zarządzanie transportem wewnętrznym i działaniami manipulacyjnymi organizacja procesów informacyjnych

9 Logistyka produkcji Istota i cele logistyki produkcji
1. PRODUKTYWNOŚĆ ZATRUDNIONYCH BEZPOŚREDNIO W PRODUKCJI 2. PRODUKTYWNOŚĆ PERSONELU POŚREDNIO PRODUKCYJNEGO 3. TERMINOWOŚĆ 4. POZIOM ZAPASÓW 5. CZAS PRZEZNACZONY NA ROZWÓJ PRODUKTÓW 6. CZAS PRZEPŁYWU W SFERZE PRODUKCJI 7. USTERKI I BŁĘDY W SFERZE JAKOŚCI WYROBU 8. BŁĘDY W PRACY MANUALNEJ Podwyższenie Redukcja 50 60 80 10 30 90 25 35 75 % 1 2 3 7 6 5 4 8

10 Logistyka produkcji Istota i cele logistyki produkcji
Korzyści związane ze stosowaniem logistyki w systemach produkcyjnych: Wzrost stopnia wykorzystania środków trwałych; Najniższe koszty wyposażenia (ogółem). Zmniejszenie kosztów robocizny bezpośredniej; Zmniejszenie zapasów czynności w toku i cykli produkcyjnych; Szybkie reagowanie na zmienne zadanie produkcyjne; Odporność na zakłócenia wewnętrzne; Wzrost jakości produkowanych wyrobów; Automatyzacja; Łatwość rozbudowy systemu produkcyjnego.

11 Logistyka produkcji Istota i cele logistyki produkcji
W systemie logistyki produkcji głównym elementem integrującym podsystemy przepływu materiałowych i informacyjnych jest podsystem wytwarzania zawierający maszyny, obrabiarki i inne urządzenia technologiczne realizujące różne metody wytwarzania: kształtowanie, obróbkę, łączenie, powlekanie, a także funkcje pomocnicze (mycie, usuwanie wiórów).

12 Logistyka produkcji Istota i cele logistyki produkcji
Rozwój logistyki produkcji spowodował wykreowanie wyspecjalizowanych: Metod: (KANBAN, Just In Time) Systemów: (MRP I, MRP II, ERP) Idei: (Lean Production) umożliwiających skuteczne zarządzanie logistyczne w produkcji.

13 Logistyka produkcji Istota metody Kanban
Modułowa budowa wyrobu oparta na unifikacji części zespołów, mała liczba wariantów Podział procesu produkcyjnego na samodzielne komórki o maksymalnej elastyczności Samokontrola jako podstawa kontroli jakości: stosowanie automatycznych urządzeń kontrolnych Automatyzacja wprowadzana jako wynik autentycznej działalności racjonalizatorskiej bezpośrednich wykonawców Nacisk na organizację procesu montażu Silne zaangażowanie załogi w proces produkcyjny Ograniczona liczba kooperantów położonych w niewielkiej odległości od zakładu Partnerskie stosunki z dostawcami, włączanie ich do procesu planowania produkcji

14 System KANBAN Jedną z prostszych metod prowadzenia operacji just in time jest system KANBAN (z japońskiego pojemnik, skrzynka). System ten polega na obiegu pojemników wyznaczających rytm produkcji. Przesłanie pustego pojemnika jest sygnałem do rozpoczęcia produkcji, zapełnienie pojemnika jest sygnałem do zakończenia produkcji. Prosty system KANBAN

15 System KANBAN System Kanban jest narzędziem systemu "Just in Time", który zarządza dostawami w zależności kiedy i ile materiałów ma być dostarczone. Poprzez system Kanban przedsiębiorstwo jest w stanie zwiększyć terminowość realizacji dostaw oraz znacznie obniżyć zapasy.

16 System KANBAN klasyczne karty KANBAN; krążące kontenery (pojemniki) z doczepionymi do nich kartami; etykietowane pojemniki: krążące kontenery i karty; trwałe karty utożsamiane z przymocowanymi na stałe etykietami; droga przepływu: nie stosujemy oznakowanych pojemników - zamiast tego precyzyjnie określona droga przepływu, bez konieczności stosowania kart; kolorowe piłki, żetony itp.: zużycie (zmniejszenie zapasu) przekraczające określony limit jest sygnalizowane za pomocą kolorowych „wskazówek”; elektroniczne lub ustne sygnały: zawiadomienie o zużyciu przekraczającym określony limit następuje przez system elektronicznej lub ustnej komunikacji; automatyczny regulator „kolejek” i czasu oczekiwania na obsługę: zawiadomienie o zużyciu (zmniejszeniu zapasu) przekraczającym wyznaczony limit następuje automatycznie (systemy klasy MRP/ERPII); sygnały świetlne lub dźwiękowe: ograniczenie czasu oczekiwania w miejsce ograniczenia ilości .

17 A B C Karty KANBAN; krążące kontenery z doczepionymi do nich kartami:
Strefa przyjęć Stanowisko (gniazdo) Strefa wydań

18 A B C Karty KANBAN; krążące kontenery z doczepionymi do nich kartami:
Strefa przyjęć Stanowisko (gniazdo) Strefa wydań

19 A B C Karty KANBAN; krążące kontenery z doczepionymi do nich kartami:
Strefa przyjęć Stanowisko (gniazdo) Strefa wydań

20 A B C Karty KANBAN; krążące kontenery z doczepionymi do nich kartami:
Strefa przyjęć Stanowisko (gniazdo) Strefa wydań

21 Definicja just in time Podstawę systemu just in time stanowi eliminacja z procesów wytwórczych i usługowych wszystkich elementów niepodnoszących wartości produktu.

22 Definicja just in time Osiągnięcie ciągłości i elastyczności przepływu w całym łańcuchu dostaw wymaga: małej liczby dostawców (idealnie 1 dla realizacji określonego procesu), eliminacji pośrednich punktów składowania i realizacji dostaw bezpośrednio na linię produkcyjną, lokalizacji dostawców w pobliżu zakładu produkującego wyroby finalne, wysokiej częstotliwości dostaw, która w przypadku produktów o wysokiej wartości może sięgać kilkunastu dostaw dziennie, stałego wysokiego poziomu jakości dostaw - zero defektów (jakość wyrobów nie jest sprawdzana przez odbiorców) usprawnienia przepływu informacji towarzyszących przepływowi produktów dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany danych między miejscami wysyłki i odbioru

23 Efekty operacji just in time
System just in time prowadzi do takiej organizacji produkcji, by operacje miały miejsce dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne. Jeżeli materiały przybywają dokładnie na czas – zapasy produkcji w toku mogą zostać wyeliminowane. Poziom zapasów przy użyciu różnych metod planowania: a) system konwencjonalny, b) system MRP, c) system JiT

24 System just in time między kooperantami
Zastosowanie systemu KANBAN jest możliwe również między kilkoma ogniwami w ramach łańcucha dostaw.

25 System just in time Systemy Just In Time (JIT) winien łączyć jeden cel: spełnianie życzeń klienta co do jakości, ilości i terminu dostawy przy możliwie najniższym koszcie własnym.

26 System just in time Rozwój systemów JIT jest skierowany na:
Tworzenie systemów informatycznych i informacyjnych opartych na współpracy wszystkich ogniw uczestniczących w procesie przetwarzania informacji; Optymalizację dostaw ukierunkowaną na zapotrzebowanie odbiorców przy minimalizacji zapasów; Segmentacje wytwarzania

27 System just in time Metody JIT powinny być poparte przez:
Rozwiązywanie problemu zakłóceń produkcji; Zmniejszenie różnorodności konstrukcyjnej wyrobów; Strukturę funkcjonalną nakierowaną na produkt; Podwyższenie elastyczności produkcji.; Udoskonalenie przepływu materiałów i informacji.

28 Logistyka produkcji Metoda Lean Management
Idea Lean Management należy rozumieć jako „wyszczuplające zarządzanie”. Chodzi tu o to, aby tworzyć proste i przejrzyste struktury w przedsiębiorstwie poprzez wyeliminowanie taylorowskich zasad organizacji pracy, spłaszczenie hierarchii i nadanie największego znaczenia zasobom ludzkim.

29 Logistyka produkcji Metoda Lean Management
Dwie cechy główne charakteryzują szczupłe przedsiębiorstwo: Przeniesienie maksimum zadań i odpowiedzialności na pracowników wytwarzających wartość w firmie. KAIZEN – japońska presja na ciągłe dążenie do ulepszania wszystkiego w zakładzie. Wszyscy bez wyjątku pracownicy powinni poszukiwać słabych punktów na swoich i sąsiednich stanowiskach pracy.

30 Logistyka produkcji Metoda Lean Management
Zasady pracy stosowane w Lean Management: Grupa, Zespół; Własna odpowiedzialność; Sprzężenie zwrotne; Orientacja na Klienta; Tworzenie wartości ma priorytet; Normalizacja Zasada stałego ulepszania; Natychmiastowe usunięcie błędu u podstaw; Wyprzedzające planowanie; Małe, ale pewne kroki.

31 Zintegrowane systemy informatyczne
Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu Systemy transakcyjne (Transaction Processing Systems - TPS). Systemy nowoczesnego biura (Office Automatation Systems -OAS). Systemy informacyjne zarządzania (Management Information Systems - MIS). Systemy wspomagania zarządzania produkcją (Manufacturing Resource Planning - MRP II lub Enterprise Resource Planning - ERP). Systemy sterowania i zarządzania produkcją (Manufacturing Executing Systems - MES). Zintegrowane systemy zarządzania (Computer Integrated Manufacturing  - CIM). Systemy wspomagania zarządzania (Management Support Systems - MSS). Systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems - DSS). Systemy informacyjne kierownictwa (Executive Information Systems - EIS). Systemy wspomagające kierownictwo (Executive Support Systems - ESS). Systemy eksperckie (Expert Systems - ES).

32 Zintegrowane systemy informatyczne
Baza danych Modele decyzji Elementarne lub zagregowane Raporty aplikacji Statystyki elementarne zagregowane Aplikacja elementarne zagregowane fakty wnioski Bazy wiedzy

33 Zintegrowane systemy informatyczne
system zarządzania zorganizowany modułowo system obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa wszystkie zasoby danych, procedury zarządzania, sterowanie i regulacja procesów wytwórczych są przetwarzane przy wsparciu technologii informatycznej

34 MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych
Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP) posługuje się głównym planem produkcji w celu zaplanowania zaopatrzenia w materiały niezbędne do realizacji procesu wytwórczego. Dokładne rozpisanie głównego planu produkcji pozwala na zaplanowanie dostaw materiałów dokładnie w chwili, kiedy są potrzebne.

35 MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych
Procedura planowania zapotrzebowania materiałowego: potrzeby materiałowe netto = potrzeby brutto – zapasy – już poczynione zamówienia.

36 MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych
Przedstawiając MRP jako zamkniętą czarną skrzynkę, możemy opisać proces MRP za pomocą danych wejściowych oraz wyjściowych.

37 MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych
Wynikiem pracy uniwersytetu są wyedukowani studenci. Główny plan produkcji pokazuje liczbę studentów kończących kurs w danym terminie. Zestawieniem materiałów są kursy, natomiast potrzebnymi „materiałami” sale laboratoria, nauczyciele.

38 MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych
Główne cele MRP I: redukcja zapasów materiałowych i operacyjnych; dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów; dokładne wyznaczenie kosztów produkcji; lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, możliwości wytwórcze); szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu; kontrola poszczególnych etapów produkcji.

39 MRP I - Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych
Jak działa MRP I? System MRP: łączy sporządzony - zaplanowany harmonogram produkcji z zestawieniem materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu; bada zapasy produkcyjne; ustala, które części i surowce muszą być zamówione i w jakim czasie, aby jak najkrócej były składowane w procesie wytwarzania.

40 MRP II - Material Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych
Czym jest MRP II? Jest to kompleksowy system planowania procesu produkcyjnego, ułatwiający koordynowanie pracy korporacji. Obejmuje: planowanie przedsięwzięć; planowanie produkcji; planowanie potrzeb materiałowych - MRP (Material Requirements Planning); planowanie zdolności produkcyjnych - CRP (Capacity Requirements Planning).

41 MRP II - Material Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych
Różnice z MRP I: Closed Loop MRP (zamknięta pętla sterowania nadążnego); wzrost dynamiki; możliwa bieżąca reakcja na zmieniające się parametry produkcji.

42 MRP II - Material Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych
Nowe elementy systemów MRP II: metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method); dostawy Just-in-Time JIT i Kanban (dokładnie na czas); technologia optymalizacji produkcji OPT (Optimized Production Timetable) - tzw. koncepcja wąskich gardeł; planowanie zasobów dystrybucyjnych DRP (Distribution Resource Planning); TQM - Total Quality Management; workflow - przepływy robocze.

43 MRP II - Material Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych
Jak działa system MRP II? sprzężenie zwrotne oraz wspólna baza danych i wspomaganie komputerowe; automatyzm strategii planistycznych; automatyczne przełożenie produkcji na finanse i sprzedaż; porownanie raportów z planami na wszystkich szczeblach operacyjnych; automatyczne kalkulacje kosztów, rezerw, zapasów.

44 MRP II - Material Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych

45 MRP II - Material Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych
Wady: brak rozwiązań zarządzania łańcuchem logistycznym; Master Production Schedule (MPS) – Główny Terminarz Produkcji – jest zbyt sztywnym narzędziem dla nowoczesnych przedsiębiorstw; model MRP II nie w pełni uwzględnia ograniczenia produkcyjne – wynik w znacznym stopniu zależy od umiejętności operatorów systemu; metodyka MRP jest często trudna dla zrozumienia dla mających się nią posługiwać ludzi; MRP wymaga znacznych nakładów na stworzenie i utrzymanie systemu komputerowego oraz aplikacji wspomagających planowanie i sterowanie produkcją.

46 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
ERP = MRP III czyli Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych: jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji; integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa; usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji; pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu.

47 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Pozwala to m.in. na: dokładne zaplanowanie, przetestowanie, porównanie działań podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering (BPR) – sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego. Czym najbardziej różni się ERP od swoich poprzednikow: dwukierunkowość mechanizmów optymalizujących planowanie; wbudowana w system możliwość elektronicznych połączeń w ramach łańcucha dostaw i sprzedaży; stosowane są mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, także finansowych.

48 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Obszary działań systemów klasy ERP ( 1 ): obsługa klientów - baza danych o klientach, przetwarzanie zamówień, obsługa specyficznych zamówień (produkty na żądanie: assembly-to-order, make-to-order), elektroniczny transfer dokumentów (EDI); produkcja - obsługa magazynu, wyznaczanie kosztów produkcji, zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji, zarządzanie zmianami produktów (np. wprowadzanie usprawnień), MRP I/II, prognozowanie zdolności produkcyjnych, wyznaczanie krytycznego poziomu zasobów/zapasów, kontrola procesu produkcji (m.in. śledzenie drogi produktu w zakładach produkcyjnych) itd.

49 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Obszary działań systemów klasy ERP ( 2 ): finanse - prowadzenie księgowości, kontrola przepływu dokumentów księgowych, pozwala przygotowywać raporty finansowe zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych grup odbiorców (np. podział na centralę i oddziały); integracja w ramach łańcucha logistycznego - cecha, wyznaczająca przyszłe kierunki systemów ERP, powodując ich wyjście poza przedsiębiorstwo.

50 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Moduły systemu R/3

51 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Controlling (CO): Moduł CO dokumentuje wszystkie przepływy wartości wewnątrz przedsiębiorstwa. Narzędzia przeznaczone do planowania, kontrolowania oraz monitorowania przepływów pozwalają koordynować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

52 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Finanse (FI) FI dostarcza wszechstronnych narzędzi do analizy przedsiębiorstwa od strony finansowej. Moduł pozwala zarówno na przeglądanie bieżących wyników działalności jak i sporządzanie przekrojowych raportów z danego okresu oraz planowanie zadań Moduł Assets Management – zarządzanie środkami trwałymi.

53 Jest to realizowane przez: lokowanie wolnych środków finansowych;
ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć Płynność Finansowa (TR) Głównym zadaniem modułu jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jest to realizowane przez: lokowanie wolnych środków finansowych; nadzorowanie tych inwestycji; minimalizowanie związanego z tym ryzyka.

54 Zarządzanie Inwestycjami (IM)
ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć Zarządzanie Inwestycjami (IM) dostarcza wsparcie dla całości procesu realizacji inwestycji - od etapu planowania do ustalania kosztów; pozwala przeprowadzić symulacyjny rachunek zyskowności inwestycji.

55 Gospodarka Materiałowa (MM) pozwala:
ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć Gospodarka Materiałowa (MM) pozwala: kontrolować całość procesu zakupów; wybrać właściwego w danej chwili dostawcę; szczegółowo zarządzać magazynami; dokładnie weryfikować faktur i dostarcza wszechstronnej informacji.

56 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Planowanie Produkcji (PP) to rozbudowany moduł dedykowany różnorodnym rodzajom produkcji: powtarzalnej, na zamówienie, wariantowej. Pozwala skoordynować cały proces produkcji, wytwarzać tyle ile jest niezbędne, aby utrzymać niezbędny stan zapasów.

57 Zarządzanie jakością (QM)
ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć Zarządzanie jakością (QM) monitoruje wszystkie czynności związane z utrzymaniem jakości, łącznie z kontrolą łańcucha dostawców; pozwala koordynować inspekcje i działania korygujące.

58 zatwierdzania do zarządzania zasobami
ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć System Projektowy (PS) W połączeniu z modułem Zakupów i Controllingu, Kontrola Przedsięwzięć pozwala nadzorować wszystkie etapy realizacji projektu ofertowania, projektowania zatwierdzania do zarządzania zasobami ustalania kosztów przedsięwzięcia.

59 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Sprzedaż i Dystrybucja (SD) odpowiada za: rejestrowanie zamówień; zlecenia realizacji; przygotowanie wysyłki; wystawienie wszystkich koniecznych dokumentów. Moduł pozwala równieżna dokładne określenie cech zamawianego produktu oraz ma bezpośredni dostęp do funkcji analizującej zyskowność operacji.

60 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Zarządzanie Kadrami (HR) upraszcza planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Zawiera aplikacje związane z: planowaniem personalnym, kierowaniem rozwojem personelu, przygotowywaniem seminariów i konwentów, planowaniem kosztów, rekrutacją, czynnościami administracyjnymi, zarządzaniem zarobkami, rozliczaniem diet czy sporządzaniem listy płac.

61 ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć
Koszty wdrożenia ERP: Liczba użytkowników 50 250 1000 Koszt licencji $ $ $ Koszt konsultingu $ $5M $5M - $10M $25M - $100M Koszt utrzymania $ $ $ Łączny koszt $1M - $5,8M $7M - $12M $30M - $100M

62 Korzyści z wdrożenia systemu klasy ERP
Zwiększenie kontroli zarządu nad rentownością i płynnością Rzetelność i szybkość sprawozdawczości Poprawa efektywności zaopatrzenia i gospodarki zapasami Obniżenie kosztów produkcji Poprawa jakości obsługi klienta Efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi

63 Korzyści z wdrożenia systemu klasy ERP
Uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie Możliwość prognozowania przyszłości Szybka zdolność dopasowania się przedsiębiorstwa do nowych potrzeb rynku Posiadanie systemu ERP świadczy o wysokim poziomie organizacyjnym przedsiębiorstwa, uwiarygodnia je w oczach kontrahentów i inwestorów Ułatwienie we wdrożeniu normy ISO

64 Wady z wdrożenia systemu klasy ERP
Wady systemów ERP: wysoki koszt (ale: zwrot nakładów powinien nastąpić w przeciągu 1-2 lat); długi czas wdrożenia (od 3 miesięcy do 3 lat); trudność dostosowania do indywidualnych potrzeb.

65 Kryteria wyboru ZSI Cechy Zakres funkcjonalny Skalowalność
Wieloplatformowość Interfejs użytkownika Liczba wdrożeń Wsparcie wdrożenia Koszty Oprogramowanie aplikacyjne Oprogramowanie systemowe Infrastruktura sprzętowa Wdrożenie Szkolenie Opieka autorska

66 Przykłady systemów zintegrowanych oferowanych w Polsce
Koma-UX MAX MFG/PRO MMRP/Platinum Oracle SAP R/3 Renesans CS Scala SSPP Teta ... ASW BPCS Comet Concorde XAL Euro System Exact Glob IFS Application Impact Award JD Edwards Kameleon CS/3

67 Czołówka dostawców systemów ERP - Świat

68 Czołówka dostawców systemów ERP - Polska

69 Wdrażana funkcjonalność systemów ERP

70 Najwięksi najczęściej używają rozwiązań SAP
Z raportu biura badawczo analitycznego DiS, opublikowanego w 2003 roku wynika, że 34 spośród 100 największych przedsiębiorstw i instytucji w Polsce używa systemów SAP

71 Funkcjonalność podstawowa (1)
Finanse Księgowość Płatności Rachunek kosztów Rachunkowość budżetowa Logistyka Sprzedaż Sprzedaż przez Internet Zakup Magazyny Produkcja Zarządzanie projektem Zarządzanie relacjami z klientami Zarządzanie kontaktami Zarządzanie szansami sprzedaży Zarządzanie lejkiem sprzedaży Zarządzanie serwisem Business Intelligence Wstępnie zdefiniowane raporty Instrumenty analityczne Przeciągnij i skojarz Technologia procesów biznesowych Integracja aplikacji Zarządzanie alarmami i workflow Rozszerzenie i personalizacja Migracja Sformatowane wyszukiwanie Mobilna technologia Zarządzanie kadrami Rozliczanie listy płac

72 Rachunkowość budżetowa
Funkcjonalność podstawowa (2) Finanse Księgowość Płatności Rachunek kosztów Rachunkowość budżetowa Plan kont Depozyty Księgowość centrum zysku Rachunkowość budżetowa Różne okresy Czeki Księgowość MPK (Simultan AG) Zapisy księgowe Zarządzanie kartami kredytowymi Księgowość rodzajów kosztów Zapisy do wystornowania Dokumenty kart kredytowych Wstępnie wprowadzony dokument Wyciągi bankowe Szablony dekretacji Rozrachunki Księgowania okresowe Upusty Wielowalutowość Pokwitowania Różnice kursowe Płatności odroczone Raporty finansowe Płatność automatyczna Dziennik transakcji Monitowanie Bilans Kreator płatności Analiza budżetu Anulowanie czeków Podatek VAT Rozliczanie dokumentu płatności Segmentacja kont Automatyczne tworzenie kont Ręczne zapisy księgowe Zapisy do wystorowania Automatyczne rozliczanie Zarządzanie środkami trwałymi Dostępny produkt SAP Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami Future Focus Dostępny produkt partnera Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami Dostępna mapa współpracy gospodarczej Sxx, Vxx, Bxx Produkt i serwis SAP Pxx Produkt partnera Więcej informacji znajduje się na stronie:

73 Sprzedaż przez Internet Zarządzanie projektem
Funkcjonalność podstawowa (3) Logistyka Sprzedaż Sprzedaż przez Internet Zakup Magazyny Produkcja Zarządzanie projektem Oferty Business to Business Zamówienia zakupu Zarządzanie partiami Drzewa produktu Rejestracja projektu Zlecenia Business to Consumer Podział zamówień zakupu Numery seryjne Zlecenia produkcyjne Listy pobrania Propozycje nabycia Propozycje produktów Dostawy Przetwarzanie i zarządzanie naprawami Zmiany ilości Planowanie zdolności produkcyjnych Faktury Upusty Sprzedaż bezpośrednia Faktury zaliczkowe Księgowanie zapasów Rejestracja działania/czasu Formularze kompletacji dostaw Zwroty Przesunięcia magazynowe Controlling Anulowanie faktury Przyjęcie materiałów Sterowanie produkcją Dokumenty tymczasowe Nadzwyczajne przyjęcia/wydania materiałów Wydanie materiałów Planowanie/harmonogramowanie produkcji Automatyczne podsumowanie dokumentów Faktury Anulowanie faktury Katalogi odbiorców/dostawców Segregacja magazynów Kalkulacja zysku brutto System ciągłego zarządzania zapasami Cennik Wiele adresów wysyłki Konwersja zlecenia sprzedaży Towary alternatywne (zamienniki) Dostępny produkt SAP Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami Planowane w przyszłości Dostępny produkt partnera Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami Dostępna mapa współpracy gospodarczej Sxx, Vxx, Bxx Produkt i serwis SAP Pxx Produkt partnera Więcej informacji znajduje się na stronie:

74 Funkcjonalność podstawowa (4)
Zarządzanie relacjami z klientami Zarządzanie kontaktami Zarządzanie szansami sprzedaży Zarządzanie lejkiem sprzedaży Zarządzanie serwisem Kontakty Szanse sprzedaży Etapy sprzedaży Zarządzanie szablonami umów Przegląd kontaktów Analiza szans sprzedaży Raporty Zarządzanie działaniami Analiza etapów sprzedaży Baza danych rozwiązania Zarządzanie wezwaniem serwisu Zarządzanie wydatkami Fakturowanie działań serwisowych Zarządzanie działaniami serwisowymi wykonywanymi w terenie Zarządzanie instalacją Dostępny produkt SAP Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami Planowane w przyszłości Dostępny produkt partnera Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami Dostępna mapa współpracy gospodarczej Sxx, Vxx, Bxx Produkt i serwis SAP Pxx Produkt partnera Więcej informacji znajduje się na stronie:

75 Wstępnie zdefiniowane raporty Instrumenty analityczne
Funkcjonalność podstawowa (5) Business Intelligence Wstępnie zdefiniowane raporty Instrumenty analityczne Przeciągnij i skojarz Otwarte dokumenty Kreator zapytań Przeciągnij i skojarz Należności od odbiorców wg wymagalności Interfejs zapytań Zobowiązania wobec dostawców wg wymagalności Narzędzia do analiz Raporty analiz Raport z przepływu środków pieniężnych Przegląd kontaktów Raporty księgowe Raporty finansowe Raporty porównawcze Raporty budżetu Raporty magazynowe Ostatnie ceny Rejestr VAT 1099 Raport Raportowanie serwisu Dostępny produkt SAP Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami Planowane w przyszłości Dostępny produkt partnera Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami Dostępna mapa współpracy gospodarczej Sxx, Vxx, Bxx Produkt i serwis SAP Pxx Produkt partnera Więcej informacji znajduje się na stronie:

76 Funkcjonalność podstawowa (6)
Technologia procesów biznesowych Integracja aplikacji Zarządzanie alarmami i workflow Rozszerzenie i personalizacja Migracja Sformatowane wyszukiwanie Mobilna technologia Zestaw narzędzi do integracji SAP Business One SAP Business One Software Development Kit Środowisko transferu danych Sprzedaż w terenie (offline/sync) HR Connector Kreator migracji danych Pola definiowane przez użytkownika Pakiety migracji danych Menu definiowane przez użytkownika Tabele użytkownika Procedury wyzwalane przez działania użytkownika Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami Edytor dokumentów Dostępny produkt SAP Dostępny produkt SAP z przyszłymi wersjami Planowane w przyszłości Dostępny produkt partnera Dostępny produkt partnera z przyszłymi wersjami Dostępna mapa współpracy gospodarczej Sxx, Vxx, Bxx Produkt i serwis SAP Pxx Produkt partnera Więcej informacji znajduje się na stronie:

77 Logistyka produkcji – Ocena procesów logistycznych w obszarze produkcji
Podstawowe mierniki działalności wytwórczej: Efekty osiągnięte Wskaźnik oceny działalności koncentrujący się na wyjściu systemu określony jako stopień osiągnięcia przez system założonego celu SKUTECZNOŚĆ = Efekty planowane Wskaźnik oceny działalności koncentrujący się na wejściu systemu określony jako stopień wykorzystania zasobów celem osiągnięcia pożądanych efektów Nakłady planowane SPRAWNOŚĆ = Nakłady rzeczywiste Wartość efektów Iloraz osiągniętych efektów i nakładów poniesionych na ich uzyskanie w wymiarze ekonomicznym (wartościowym) EFEKTYWNOŚĆ = Wartość nakładów Wielkość efektów Iloraz osiągniętych efektów i nakładów poniesionych na ich uzyskanie w wymiarze rzeczowym (ilościowym) PRODUKTYWNOŚĆ = Wielkość nakładów

78 Logistyka produkcji – Ocena procesów logistycznych w obszarze produkcji
Wskaźniki oceny efektywności podsystemu logistyki produkcji Zakres podsystemu logistyki produkcji Obiekt - dział produkcji Wskaźniki wartościowe Wskaźniki ilościowe Wskaźniki względne Wskaźniki bezwzględne Liczba materiałów przekazywanych do produkcji Koszty logistyki produkcji na zlecenie produkcyjne Koszty logistyki produkcji Liczba wystawionych dokumentów Koszty zlecenia produkcyjnego Czas realizacji zlecenia Liczba pracowników logistyki Koszty osobowe logistyki produkcji

79 Logistyka dystrybucji
Następny wykład Logistyka dystrybucji


Pobierz ppt "Logistyka produkcji Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google