Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla przedsiębiorstw – realizatorów staży zawodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla przedsiębiorstw – realizatorów staży zawodowych"— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla przedsiębiorstw – realizatorów staży zawodowych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Masz zawód – masz pracę” (nr WND-POKL /13)

2 Staże w przedsiębiorstwach są jednym z zadań przewidzianych w Projekcie EFS „Masz zawód – masz pracę”. Projekt wdrażany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, we współpracy z ośmioma szkołami ponadgimnazjalnymi województwa świętokrzyskiego. W okresie realizacji projektu - od września 2013 r. do lipca 2015 r. - z różnych form wsparcia skorzysta 400 uczniów tych szkół (w stażach weźmie udział ogółem 160 uczniów). Celem staży jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników staży, poprzez nabycie umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej w miejscu pracy; cel ten osiąga się bez nawiązywania stosunku pracy pomiędzy stażystą a pracodawcą.

3 Podstawowe założenia organizacji stażu:
Wymiar czasowy stażu wynosi nie mniej niż 150 godzin (dla jednego uczestnika), tj. 19 dni roboczych, przy czym przypada on w okresie poza zajęciami lekcyjnymi odbywanymi w szkole; czas realizacji czynności i zadań powierzanych stażyście nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

4 Podstawą realizacji stażu jest program stażu, przygotowany przez opiekuna stażysty we współpracy z przedstawicielem szkoły; program określa zakres oraz opis zadań wykonywanych przez stażystę i rodzaj nabytych kwalifikacji; przedsiębiorstwo realizujące staż zobowiązane jest do stworzenia warunków umożliwiających realizację programu stażu.

5 Przedsiębiorstwo realizujące staże wyznacza opiekuna – dla jednego lub dwóch stażystów; opiekunowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł (brutto) za opiekę nad jednym stażystą lub 2 x 250,00 zł (brutto) w przypadku dwóch stażystów.

6 Do zadań opiekuna stażysty należy:
diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty (we współpracy z przedstawicielem szkoły), określenie celu i programu stażu (we współpracy z przedstawicielem szkoły), zapoznanie stażysty z programem stażu, nadzór nad realizacją stażu, udzielanie stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań, dokumentowanie przebiegu stażu poprzez wpisy do: dziennika stażu, list obecności i opinii z przebytego stażu, dokonanie oceny stażysty, opisu uzyskanych kompetencji i sformułowanie opinii z przebytego stażu.

7 Za udział w stażu stażysta otrzymuje ze środków projektu stypendium stażowe w kwocie 1000,00 zł (brutto); w ramach stypendium stażysta pokrywa koszty dojazdu do przedsiębiorstwa, w którym odbywa staż; wypłata stypendium stażowego następuje po zakończeniu stażu; ponadto stażysta otrzymuje odzież roboczą o wartości do 90 zł.

8 Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przeprowadzenia szkolenia BHP stażysty, przy czym koszt szkolenia pokrywany jest ze środków projektu - w kwocie 52,50 zł (na jednego stażystę). Stażysta powinien zostać zapoznany z obowiązującym w przedsiębiorstwie regulaminem pracy, zasadami zachowania tajemnicy służbowej, przepisami przeciwpożarowymi, zasadami współżycia społecznego i innymi zasadami porządkowymi.

9 Stażysta zobowiązany jest do zrealizowania program stażu w wymiarze nie mniejszym niż 150 godz., co potwierdza się podpisem na liście obecności; w razie czasowej, usprawiedliwionej zaświadczeniem lekarskim niezdolności do pracy przedsiębiorstwo powinno umożliwić stażyście odpracowanie nieobecności w innym terminie; podobne należy postąpić w przypadku, gdy przerwa w stażu nastąpi w wyniku wewnętrznych zarządzeń przedsiębiorstwa.

10 Opiekun stażysty zobowiązany jest poinformować niezwłocznie przedstawiciela Uczelni o następujących przypadkach, mogących być podstawą do pozbawienia stażysty możliwości kontynuowania stażu:

11 o nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
o stawieniu się w miejscu odbywania stażu po spożyciu alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywaniu w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, o usprawiedliwionej nieobecność stażysty, która uniemożliwia realizację programu stażu, o rezygnacji stażysty ze stażu w przedsiębiorstwie, o wszelkich innych okolicznościach, które mogłyby uniemożliwić realizację programu stażu;

12 … dane do kontaktu z przedstawicielem uczelni:
Monika Szafraniec: 41  , Włodzimierz Chłopek: 41  ,

13 Dokumentację przebiegu stażu (program stażu, dziennik stażu, lista obecności, opinia z przebytego stażu, ewentualnie zwolnienia lekarskie) przedsiębiorstwo zobowiązane jest przekazać uczelni w ciągu 5 dni od zakończenia stażu (oryginały dokumentów);

14 Następujące dokumenty - Program stażu, Lista obecności, Opinia z przebytego stażu, można pobrać ze strony internetowej Projektu: (w zakładce – staże).

15 … staże w liczbach: liczba staży w I edycji projektu - 85 liczba dziewcząt - 61 liczba chłopców - 24 liczba przedsiębiorstw - 28 przedsiębiorstwa przyjmujące najwięcej stażystów – Wodociągi Kieleckie – 12 – ZPUE S.A. we Włoszczowie - 12


Pobierz ppt "Informacje dla przedsiębiorstw – realizatorów staży zawodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google