Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca katechetyczna z uczniem zdolnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca katechetyczna z uczniem zdolnym"— Zapis prezentacji:

1 Praca katechetyczna z uczniem zdolnym

2 dotyczy pracy z uczniem indywidualnym programem lub tokiem nauki.
O uczniu zdolnym mówi: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki: dotyczy pracy z uczniem indywidualnym programem lub tokiem nauki.

3 o uczniu zdolnym mówi także:
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

4 § 3. 1. 4) ze szczególnych uzdolnień;
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 4) ze szczególnych uzdolnień;

5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
§ 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 6) poradni; 7) asystenta edukacji romskiej; 8) pomocy nauczyciela; 9) pracownika socjalnego; 10) asystenta rodziny; 11) kuratora sądowego.

6 § 7. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

7 Wskazane rozporządzenia nie definiują ucznia zdolnego.
Cechy takiego ucznia możemy określić na podstawie literatury psychologiczno-pedagogicznej.

8 Przykładowe cechy ucznia zdolnego (wybrane z literatury przez autora prezentacji):
- sprawność językowa (bogactwo słownictwa, bardzo dobre oceny, umiejętność dobitnego wyrażania myśli, aktywność, zaangażowanie, - myślenie logiczne, oryginalne, twórcze, - fantazja, wrażliwość, - zdolność skojarzeń, syntezy i wnioskowania, chęci prowadzenia rozmów na różne tematy, - łatwość przyswajania treści wiary, - chęć budzenia i rozwijania wiary, - podejmowanie decyzji inicjowanych przez wyznawaną wiarę, - otwarcie na prawdę Objawioną, samodzielne podejmowanie poszukiwań odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące życia wiarą.

9 Zadaniem autora prezentacji było ucznia zdolnego :
- wyszukać, - dostrzec jego zainteresowania, - rozwijać, - wyeksponować. Uczeń zdolny, aby mógł się rozwijać osobowościowo musi: działać, ćwiczyć, tworzyć, uczestniczyć w liturgii.

10 wzrost wychowania religijnego i postawy liturgicznej
Spośród różnych możliwości pracy z uczniem zdolnym w roku szk. 2013/14 ja wybrałem pracę w „Kole zainteresowań” – teologiczno-liturgicznym. Cel ogólny: wzrost wychowania religijnego i postawy liturgicznej Cele szczegółowe, uczeń: żyje w komunii z Chrystusem, Celebruje obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, rozumie znaczenie liturgii, - świadomie i aktywnie uczestniczy w obrzędach.

11 Treści koła: znaki i symbole liturgiczne,
nabożeństwo czterdziestogodzinne, istota pierwszych czwartków miesiąca, Roraty – Msza ku czci NMP, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Niedziela Palmowa, Triduum paschalne.

12 Przykładowe formy pracy na jednym z kół:
uczniom zdolnym polecam wyszukanie informacji na dany temat (np. struktura modlitwy powszechnej, nabożeństwo czterdziestogodzinne, czy różańcowe), na kole prezentują oni wyniki poszukiwań na forum grupy (np. referat, artykuł, strona internetowa, lektura nadobowiązkowa) i podają źródła, - dyskusja nad zagadnieniem w małych zespołach i na forum klasy, - wspólne poprawianie ewentualnych niedoskonałości, formułowanie wniosków, syntezy problemu (np. rozważania różańcowe, drogi krzyżowej, modlitwy adoracyjne, modlitwy powszechne), tworzenie w grupach tekstów, które zostaną wykorzystane w parafii w czasie konkretnej modlitwy, - bezpośredni udział w liturgii, czy nabożeństwie Kościoła .

13 Twórcza praca koła

14 Twórcza praca koła

15 Efekty: - kreatywne myślenie pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających poza materiał programowy, - bezpośredni, świadomy i aktywny udział w konkretnej liturgii, czy nabożeństwie Kościoła, - zdolność dokonywania analizy i interpretacji wydarzeń liturgicznych, - liturgiczna poprawność językowa, wzbogacanie słownictwa, - prezentowanie postawy humanistycznej, kreatywnej i wrażliwej liturgicznie, - aktywność twórcza poprzez przygotowywanie stosownej oprawy liturgicznej.

16 Wstęp do wspólnej modlitwy różańcowej – pierwszy czwartek miesiąca

17 Bibliografia: 1. Boraczyńska M., Uczeń zdolny – metody pracy, Warszawa Limont W., Uczeń zdolny: jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Sopot Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.


Pobierz ppt "Praca katechetyczna z uczniem zdolnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google