Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca katechetyczna z uczniem zdolnym. O uczniu zdolnym mówi: 1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca katechetyczna z uczniem zdolnym. O uczniu zdolnym mówi: 1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 Praca katechetyczna z uczniem zdolnym

2 O uczniu zdolnym mówi: 1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki: dotyczy pracy z uczniem indywidualnym programem lub tokiem nauki.

3 o uczniu zdolnym mówi także: 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

4 § 3. 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 4) ze szczególnych uzdolnień;

5 § 6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 6) poradni; 7) asystenta edukacji romskiej; 8) pomocy nauczyciela; 9) pracownika socjalnego; 10) asystenta rodziny; 11) kuratora sądowego.

6 § 7. 1. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

7 Wskazane rozporządzenia nie definiują ucznia zdolnego. Cechy takiego ucznia możemy określić na podstawie literatury psychologiczno-pedagogicznej.

8 Przykładowe cechy ucznia zdolnego (wybrane z literatury przez autora prezentacji): - sprawność językowa (bogactwo słownictwa, bardzo dobre oceny, umiejętność dobitnego wyrażania myśli, aktywność, zaangażowanie, - myślenie logiczne, oryginalne, twórcze, - fantazja, wrażliwość, - zdolność skojarzeń, syntezy i wnioskowania, chęci prowadzenia rozmów na różne tematy, - łatwość przyswajania treści wiary, - chęć budzenia i rozwijania wiary, - podejmowanie decyzji inicjowanych przez wyznawaną wiarę, - otwarcie na prawdę Objawioną, samodzielne podejmowanie poszukiwań odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące życia wiarą.

9 Zadaniem autora prezentacji było ucznia zdolnego : - wyszukać, - dostrzec jego zainteresowania, - rozwijać, - wyeksponować. Uczeń zdolny, aby mógł się rozwijać osobowościowo musi: działać, ćwiczyć, tworzyć, uczestniczyć w liturgii.

10 Spośród różnych możliwości pracy z uczniem zdolnym w roku szk. 2013/14 ja wybrałem pracę w „Kole zainteresowań” – teologiczno-liturgicznym. Cel ogólny: wzrost wychowania religijnego i postawy liturgicznej Cele szczegółowe, uczeń: -żyje w komunii z Chrystusem, -Celebruje obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, -rozumie znaczenie liturgii, - świadomie i aktywnie uczestniczy w obrzędach.

11 Treści koła: znaki i symbole liturgiczne, nabożeństwo czterdziestogodzinne, istota pierwszych czwartków miesiąca, Roraty – Msza ku czci NMP, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Niedziela Palmowa, Triduum paschalne.

12 Przykładowe formy pracy na jednym z kół: -uczniom zdolnym polecam wyszukanie informacji na dany temat (np. struktura modlitwy powszechnej, nabożeństwo czterdziestogodzinne, czy różańcowe), -na kole prezentują oni wyniki poszukiwań na forum grupy (np. referat, artykuł, strona internetowa, lektura nadobowiązkowa) i podają źródła, - dyskusja nad zagadnieniem w małych zespołach i na forum klasy, - wspólne poprawianie ewentualnych niedoskonałości, -formułowanie wniosków, syntezy problemu (np. rozważania różańcowe, drogi krzyżowej, modlitwy adoracyjne, modlitwy powszechne), -tworzenie w grupach tekstów, które zostaną wykorzystane w parafii w czasie konkretnej modlitwy, - bezpośredni udział w liturgii, czy nabożeństwie Kościoła.

13 Twórcza praca koła

14

15 Efekty: - kreatywne myślenie pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających poza materiał programowy, - bezpośredni, świadomy i aktywny udział w konkretnej liturgii, czy nabożeństwie Kościoła, - zdolność dokonywania analizy i interpretacji wydarzeń liturgicznych, - liturgiczna poprawność językowa, wzbogacanie słownictwa, - prezentowanie postawy humanistycznej, kreatywnej i wrażliwej liturgicznie, - aktywność twórcza poprzez przygotowywanie stosownej oprawy liturgicznej.

16 Wstęp do wspólnej modlitwy różańcowej – pierwszy czwartek miesiąca

17 Bibliografia: 1. Boraczyńska M., Uczeń zdolny – metody pracy, Warszawa 2012. 2. Limont W., Uczeń zdolny: jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Sopot 2010. 3. Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.


Pobierz ppt "Praca katechetyczna z uczniem zdolnym. O uczniu zdolnym mówi: 1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google