Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady nowego podejścia do normalizacji i harmonizacji technicznej Przedmiotem harmonizacji są wyłącznie przepisy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady nowego podejścia do normalizacji i harmonizacji technicznej Przedmiotem harmonizacji są wyłącznie przepisy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem."— Zapis prezentacji:

1 Zasady nowego podejścia do normalizacji i harmonizacji technicznej Przedmiotem harmonizacji są wyłącznie przepisy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i z ochroną środowiska. Harmonizacja ustawodawcza zostaje ograniczona do podstawowych wymagań, które musi spełnić wyrób wprowadzony na rynek unijny. Podstawowe wymagania są określone w technicznych dyrektywach szczególnych Szczególne rozwiązania są sformułowane w technicznych normach zharmonizowanych, ustalanych przez europejskie organizacje normalizacyjne CEN, CENELEC, ETSI. Techniczne normy zharmonizowane nie mają charakteru obligatoryjnego, ich stosowanie jest dobrowolne (fakultatywne), a producent ma prawo zastosować inne specyfikacje techniczne, czyli dokumenty określające cechy wyrobu, którymi bezpieczny wyrób powinien się charakteryzować. Producenci wytwarzający wyroby zgodnie z normami zharmonizowanymi korzystają jednak z domniemania zgodności z podstawowymi wymaganiami Producent jest odpowiedzialny za swój produkt Produkt, który spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw, może być oznaczony symbolem CE i wprowadzony na rynek Opracowała: Z.Zymonik 1

2 Podstawowe wymagania dot. wyrobów będących przedmiotem regulacji technicznych 1. Wyrób musi być tak zaprojektowany i wykonany, aby w zamierzonych warunkach, i zgodnie z założeniami, nie zagrażał bezpieczeństwu użytkownika i osób postronnych, a także środowisku naturalnemu. 2. Ewentualne zagrożenia, jakie mogą wyniknąć podczas procesu użytkowania wyrobu, powinny nadawać się do przyjęcia w porównaniu z korzyściami, jakie wynikają z jego użytkowania. 3. Rozwiązania techniczne przyjęte w procesie projektowania i wytwarzania wyrobu musza być zgodne z zasadami bezpieczeństwa wynikającego z postępu technicznego. 4. Zagrożenia bezpieczeństwa, których nie można uniknąć przy danym stanie wiedzy i techniki, musza być podane do wiadomości w formie ostrzeżenia. 5. Opakowanie wyrobu powinno tak zabezpieczyć wyrób, aby nie uległ niekorzystnym zmianom 6. Informacje towarzyszące każdemu produktowi w formie tabliczki (wywieszki) powinny zawierać (w ujęciu modelowym): nazwę wyrobu; nazwę i adres producenta (dla wyrobów importowanych – nazwę i adres osoby odpowiedzialnej lub pełnomocnego przedstawiciela producenta na terenie wspólnego rynku); bliższe dane do identyfikacji wyrobu; kod partii lub numer serii niezbędne użytkownikowi; datę przydatności do użytku; oznaczenie custom made device (dotyczące wyrobów wykonanych na zamówienie); dopuszczalne warunki środowisk użytkowania; specyfikację środków ostrożności. 7. Instrukcja użytkowania wyrobu powinna zawierać informacje pozwalające na bezpieczne zainstalowanie wyrobu. 8. Wyrób będący w obrocie powinien być obserwowany przez producenta, aby w razie sygnałów o niebezpieczeństwie można było szybko wycofać z rynku. 9. W ramach każdej grupy wyrobów jest stosowana klasyfikacja według kryterium ryzyka zagrożenia. Opracowała: Z.Zymonik 2

3 Wykaz dyrektyw nowego podejścia do normalizacji i harmonizacji technicznej – wybrane grupy wyrobów wymagające oznaczenia symbolem CE Sprzęt elektryczny „niskiego napięcia” Proste zbiorniki ciśnieniowe Bezpieczeństwo zabawek Materiały budowlane Kompatybilność magnetyczna Środki ochrony indywidualnej Wagi nieautomatyczne Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne Urządzenia spalające paliwa gazowe Nowe kotły grzejne opalane paliwami płynnymi i gazowymi Materiały wybuchowe do użytku cywilnego Statki wycieczkowe Windy Urządzenia ciśnieniowe Opracowała: Z.Zymonik 3

4 Samoocena – nagrody jakości Samoocena jest rozumiana jako wszechstronny i systematyczny przegląd działań i wyników organizacji Funkcje samooceny: Funkcja weryfikacyjna – pozwala nazwać metodę samooceny swoistym „rachunkiem sumienia” organizacji. Funkcja porównawcza samooceny jest rozumiana jako porównanie obecnego stanu organizacji ze stanem poprzednim Funkcja informacyjna pozwala na tworzenie bazy informacji o stanie i rozwoju wszystkich obszarów funkcjonowania organizacji. Funkcja inicjująca pozwala, aby działania korygujące i zapobiegawcze na poziomie operacyjnym były pomocne w opracowaniu czy modyfikowaniu strategii organizacji. Funkcja integracyjna pozwala, poprzez wykorzystanie różnorodnych kryteriów, spojrzeć na dany problem z wielu punktów widzenia, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w ocenie. Funkcja uświadamiająca wiąże się z podniesieniem poziomu wiedzy o roli jakości w zarządzaniu organizacją. Funkcja kulturotwórcza samooceny pozwala na poprawę kultury organizacyjnej. Modele nagród jakości (nazwy potoczne): nagroda im. Deminga (Japonia); nagroda im. Baldrige`a (amerykańska); nagroda EFQM za Doskonałość (europejska). Opracowała: Z.Zymonik 4

5 Koniec 5


Pobierz ppt "Zasady nowego podejścia do normalizacji i harmonizacji technicznej Przedmiotem harmonizacji są wyłącznie przepisy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google