Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak według uczniów powinien funkcjonować Samorząd Szkolny?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak według uczniów powinien funkcjonować Samorząd Szkolny?"— Zapis prezentacji:

1 Jak według uczniów powinien funkcjonować Samorząd Szkolny?

2 Samorząd Uczniowski Demokratyczna organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską. Jest niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

3 SU a Prawo Art. 55.  W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

4 Możliwości Art Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, tj: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5 Samorząd Szkolny obietnice oczekiwania rzeczywistość

6 W jaki sposób Samorząd Szkolny może porozumiewać się z uczniami?

7 Czym powinien kierować się Samorząd Uczniowski?

8 Na jakie sekcje powinien dzielić się samorząd?

9 IDEAŁ REPREZENTANTA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

10 Samorząd Uczniowski w oczach Dyrekcji

11 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Jak według uczniów powinien funkcjonować Samorząd Szkolny?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google