Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWIJAJĄCE SIĘ REGIONY, ROZWIJAJĄCA SIĘ EUROPA Czwarty Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej Prof. Danuta Hübner Bruksela, 30 Maja 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWIJAJĄCE SIĘ REGIONY, ROZWIJAJĄCA SIĘ EUROPA Czwarty Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej Prof. Danuta Hübner Bruksela, 30 Maja 2007."— Zapis prezentacji:

1 ROZWIJAJĄCE SIĘ REGIONY, ROZWIJAJĄCA SIĘ EUROPA Czwarty Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej Prof. Danuta Hübner Bruksela, 30 Maja 2007

2 2 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Sytuacja i trendy: różnice regionalne W 2004 r., najbardziej rozwinięte regiony (10% populacji) miały PKB na głowę mieszkańca prawie 5 razy wyższy niż PKB w regionach najmniej rozwiniętych (10% populacji), podczas gdy w 2000 r. był on 6 razy wyższy

3 3 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Sytuacja i trendy: wzrost regionalny W okresie 1995-2004, wzrost produktywności był wysoki w regionach nowych Państw Członkowskich. Pomimo to, w 29 regionach (mianowicie we Francji, Włoszech i Hiszpanii) produktywność zmalała.

4 4 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Sytuacja i trendy: deficyt zatrudnienia Około 24 miliony dodatkowych miejsc pracy powinny zostać utworzone aby osiągnąć cel Lizboński dot. poziomu zatrudnienia Ponad jedna trzecia z tych miejsc pracy musi być utworzona w zaledwie 30 regionach w Polsce, Hiszpanii, Rumunii i południowych Włoszech

5 5 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Sytuacja i trendy: deficyt innowacyj- ności Regiony w Skandynawii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii radzą sobie najlepiej Podczas gdy w 86 regionach, zamieszkałych przez jedną trzecią populacji UE, dokonania w tej dziedzinie są poniżej średniej

6 6 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Wyzwanie 1: demografia 85 regionów (głównie w nowych krajach członkowskich) już doświadcza bezwzględnego spadku populacji, a kolejne 76 regionów utrzymuje wzrost populacji jedynie dzięki imigracji

7 7 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Wyzwanie 1: demografia W dużej części Hiszpanii, Włoch i Grecji na każdą osobę w wieku emerytalnym przypadają zaledwie 2 osoby pracujące, w porównaniu do średniej unijnej która wynosi około 3 osób

8 8 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Wyzwanie 2: struktura przemysłowa i restruktu- ryzacja W 39 regionach ponad 3% całkowitego zatrudnienia skupione jest w przemyśle tekstylnym, odzieżowym i skórzanym, (dwukrotna średnia unijna), osiągając nawet 13% w portugalskim regionie Norte

9 9 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Wyzwanie 3: zmiany klimatyczne 7% populacji unijnej mieszka na obszarach wysokiego zagrożenia powodziami (zaznaczone na czerwono i pomarańczowo) W 45 podregionach (NUTS III), ponad 20% populacji mieszka na terenach zagrożonych

10 10 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Reakcja polityki w Państwach Członkowskich UE W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił wzrost w udziale inwestycji będących pod kontrolą władz regionalnych i lokalnych

11 11 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Polityka spójności wspiera niezbędne inwestycje Pomiędzy 2000 i 2005 r. w czterech krajach UE objętych Funduszem Spójności, inwestycje publiczne były około 25% wyższe niż gdyby nie było polityki spójności w tych krajach

12 12 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Polityka spójności pomaga zmienić strukturę inwestycji publicznych Udział wydatków z instrumentów polityki spójności na B&R, innowacyjność i technologie informacyjne i komunikacyjne wzrósł ponad dwukrotnie pomiędzy 2000-2006 i 2007-2013

13 13 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Polityka spójności redukuje wykluczenie społeczne i ubóstwo Polityka spójności współfinansuje szkolenie 9 milionów osób rocznie, w tym ponad połowę stanowią kobiety; Utworzono ponad 450,000 miejsc pracy w okresie między 2000 i 2005 w sześciu krajach, które otrzymały 2/3 finansowania w ramach Celu 2; Szacunki wskazują że około 1.4 miliona dodatkowych miejsc pracy będzie utworzone w regionach objętych celem Konwergencji w latach 2007-2013

14 14 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Polityka spójności przyczynia się do wzrostu PKB Wstępne szacunki na okres 2000-2013 (2004-2013 dla nowych krajów członkowskich) przewidują następujący wzrost w PKB w porównaniu do scenariusza bez polityki spójności: około 9.0% w Czechach i na Łotwie około 8.5% na Litwie i w Estonii około 7.5% w Rumunii około 6.0% w Bułgarii i na Słowacji około 5.5% w Polsce około 3.5% w Grecji i 3.1% w Portugalii

15 15 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna Kolejne kroki… 1.Pytania dotyczące przyszłości zawarte w 4-tym Raporcie Spójności 2.27+28 września 2007: 4-te Forum Spójności otwiera konsultacje publiczne 3.Wiosna 2008: Piąty raport okresowy na temat spójności gospodarczej i społecznej, zawierający raport z publicznych konsultacji 4.Jesień 2008: konferencja – kontynuacja 4- tego Forum Spójności (do potwierdzenia)

16 16 KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docoffic/official/reports/co hesion4/index_en.htm Więcej informacji:


Pobierz ppt "ROZWIJAJĄCE SIĘ REGIONY, ROZWIJAJĄCA SIĘ EUROPA Czwarty Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej Prof. Danuta Hübner Bruksela, 30 Maja 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google