Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO PRZYJĘCIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO PRZYJĘCIA"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO PRZYJĘCIA
DZIECI SZEŚCIOLETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15

2 ROK 2013/2014 Liczba uczniów w klasach I-szych – 25 541
Liczba sześciolatków ogółem (rocznik 2007) – Liczba sześciolatków w klasach I-szych szkoły podstawowej – (17,6%)

3 ROK 2014/2015 Liczba sześciolatków (rocznik 2008) – 28 755, w tym:
urodzonych do czerwca 2008 – (38,6%), urodzonych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 –

4 ROK 2014/2015 Prognozowana liczba uczniów w klasach I-szych – 35 083
Liczba sześciolatków ogółem (rocznik 2008) – Prognozowana liczba sześciolatków w klasach I-szych – (35,0%)

5 Przy ustalaniu ogólnej liczby uczniów w klasach pierwszych w roku 2014/2015 uwzględniono:
dzieci 7-letnie, które nie rozpoczęły nauki jako sześciolatki w szkole w roku 2013/2014 – , dzieci 6-letnie urodzone w pierwszym półroczu roku 2008 – , dzieci 6-letnie urodzone w drugim półroczu roku 2008, które rozpoczną naukę na wniosek rodziców (stan na dzień 15 maja), dzieci 6-letnie urodzone w pierwszym półroczu roku 2008, którym odroczono obowiązek szkolny – (stan na dzień 15 czerwca).

6 Liczba wniosków złożonych – 4 462
Wnioski składane w poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego dziecka 6–letniego (stan na dzień 15 czerwca 2014 r.) Liczba wniosków złożonych – 4 462 Liczba odroczeń obowiązku szkolnego Odmowa wydania pozytywnej opinii w sprawie odroczenia lub rodzice wycofali wniosek – 1 657 W trakcie rozpatrywania – 1 483

7 Liczba uczniów w klasie pierwszej w latach 2013/2014 - 2015/2016

8 Liczba szkół publicznych Liczba szkół niepublicznych
ROK 2013/2014 L.p. Szkoły podstawowe Liczba szkół publicznych Liczba szkół niepublicznych 1 samodzielne 453 47 2 w zespołach 183 8 3 specjalne 77 14 4 artystyczne Razem 716 69 Ogółem liczba szkół podstawowych 785

9 Działania Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczące rozpoznania aktualnego stanu przygotowaniem publicznych szkół podstawowych na przyjecie dzieci 6-letnich Monitorowanie 649 publicznych szkół podstawowych w listopadzie 2013 r. Wyjaśnianie na bieżąco przez wizytatorów wyników monitorowania wskazujących na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkoły Przekazanie na konferencji w lutym 2014 r. zbiorczych wyników monitorowania dyrektorom szkół podstawowych, przedszkoli, poradni psychologiczno – pedagogicznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli Zapoznanie dyrektorów szkół i przedszkoli z prezentacją skierowaną do rodziców 6-latków opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977) Załącznik nr 2: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp.

11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 z późn. zm.) § 4a. W pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. § Teren szkoły i placówki ogradza się.

12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Załącznik nr 2: RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ § 7 ust. 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 (…).

13 Znajdź szkołę na mapie www. 6latki. men. gov
Znajdź szkołę na mapie - przeczytaj jak tę szkołę oceniają: dyrektor, rodzice uczniów, wizytator kuratorium oświaty

14 Ocena stanu przygotowania publicznych szkół podstawowych na przyjęcie dzieci 6-letnich
W marcu i kwietniu br. wizytatorzy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu odwiedzili: 696 szkół podstawowych, przeprowadzili 82 kontrole doraźne, wydali zalecenia dyrektorom 58 szkół. Zalecenia dotyczyły: liczebności grup świetlicowych w związku z przekroczeniem stanu 25 uczniów – 29 zaleceń, obowiązku ogrodzenia terenu szkoły oraz zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych umożliwiających bezpośrednie wyjście dzieci na jezdnię – 22 zalecenia, zasad prowadzenia dziennika świetlicy szkolnej – 8 zaleceń, kwalifikacji nauczyciela do prowadzenia zajęć – 2 zalecenia.

15 Działania Dolnośląskiego Kuratora Oświaty skierowane do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe Wnioski do organów prowadzących dotyczyły wsparcia dyrektorów szkół w zakresie: wyposażenia sal edukacji wczesnoszkolnej w zestawy komputerowe z dostępem do internetu, wyposażone w oprogramowanie dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci – 91 wniosków, organizacji części rekreacyjnej w klasach edukacji wczesnoszkolnej – 25 wniosków, organizacji placu zabaw – 15 wniosków, wygospodarowania odrębnego pomieszczenia na zajęcia świetlicowe – 12 wniosków, doposażenia szkoły w sprzęty (w tym w stoliki, krzesła) i pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć – 8 wniosków.

16 Ocena przygotowania szkół na przyjęcie 6 – latków przez poszczególne podmioty
Dyrektorzy: nieprzygotowanie pomieszczeń i pomocy dydaktycznych – 2 opinie brak miejsc do zabawy i wypoczynku – 1 opinia Rady rodziców: brak miejsc do zabawy i wypoczynku – 21 opinii niezapewnienie warunków bezpieczeństwa – 7 opinii nieprzygotowanie pomieszczeń i pomocy dydaktycznych do pracy z sześciolatkami w klasie pierwszej – 6 opinii świetlica szkolna nie sprzyja rozwojowi dziecka 6 letniego i nie stanowi uzupełnienia procesu edukacyjnego – 5 opinii

17 Ocena przygotowania szkół na przyjęcie 6 – latków przez poszczególne podmioty
Wizytatorzy: nieprzygotowanie pomieszczeń do pracy z dziećmi 6-letnimi w klasie pierwszej – 34 opinie nieprzygotowane miejsca do zabawy i wypoczynku – 24 opinie brak odpowiednich pomocy dydaktycznych – 6 opinii

18 JAK SPRAWDZIĆ SZKOŁĘ …

19 Interwencje zgłoszone poprzez „6-linię” dotyczyły:
warunków lokalowych i wyposażenia – 26 interwencji, obowiązku szkolnego – 10 interwencji, liczebności oddziałów – 6 interwencji, funkcjonowania stołówki szkolnej – 3 interwencje, opieki świetlicowej - 2 interwencje, przygotowania nauczycieli do realizacji zajęć – 1 interwencja, zapytania i uwagi dotyczące przepisów prawa – 6 zapytań.

20 Z programu skorzystały szkoły dolnośląskie:
724 - w zakresie udzielenia wsparcia na utworzenie miejsc zabaw, 282 - w zakresie udzielenia wsparcia na budowę lub modernizację placu zabaw. Środki finansowe wykorzystane przez dolnośląskie szkoły w latach 2009 – , 21 zł. Środki finansowe przyznane na rok 2014 – ,00 zł

21 Zmiany dotyczące zasad funkcjonowania przedszkoli i szkół wprowadzone nowymi przepisami prawa

22 Zmiany w systemie oświaty wprowadzono ustawami:
z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 827) tzw. „ustawa przedszkolna” z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz ) tzw. „ustawa sześciolatkowa” z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) tzw. „ustawa rekrutacyjna” z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. poz. 290) tzw. „mała ustawa podręcznikowa” z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz. U. poz. 642) z dnia 30 maja 2014 r. tzw. „ustawa podręcznikowa”

23 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. „ustawę przedszkolną”. (Dz. U. poz. 827) Ustawa obowiązuje od 1 września 2013 r.

24 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „ustawą przedszkolną”
Art. 14 ust. 5a Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznym przedszkolu oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Weszło w życie 1 września 2013 r.

25 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „ustawą przedszkolną”
Dodano art. 14d ust 1. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. (…) Weszły w życie 1 września 2013 r.

26 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „ustawą przedszkolną”
Art. 62 ust. 1d i 1e 1d. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły. 1e. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie przedszkola mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej. Wchodzą w życie 1 września 2014 r.

27 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „ustawą przedszkolną”
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Od 1 września 2016 roku oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostaną przekształcone w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolno - przedszkolnych. art. 5 ustawy zmieniającej

28 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw tzw. „ustawa sześciolatkowa” (Dz. U. poz. 1265)

29 Kiedy do szkoły? 1 września 2013 r. 1 września 2014 r.
rodzice decydują o zapisaniu dziecka 6-letniego do szkoły lub pozostawieniu go na drugi rok w rocznym przygotowaniu przedszkolnym 1 września 2014 r. obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie oraz 6-latki urodzone w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w okresie lipiec-grudzień 2008 r. oraz wszystkie dzieci 6-letnie z rocznika 2009 r.

30 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
W dniu 6 grudnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. „ustawę rekrutacyjną”. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

31 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „ustawą rekrutacyjną”
w art. 6 dodano ust. 6 w brzmieniu: „6. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy art. 7 ust. 1b i 1ba stosuje się odpowiednio.” Zmiany weszły w życie 18 stycznia 2014 r.

32 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „ustawą rekrutacyjną”
w art. 7, po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu: "1ba. Osoba, o której mowa w ust. 1a, może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. „ Zmiany weszły w życie 18 stycznia 2014 r.

33 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „ustawą rekrutacyjną”
Art. 17 ust. 3 3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka: 1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej; 2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

34 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
W dniu 21 lutego 2014 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty tzw. „małą ustawę podręcznikową”. (Dz. U. z 2014 r. poz. 290)

35 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „małą ustawę podręcznikową”
w art. 22a ust. 2e otrzymuje brzmienie: 2e. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który obowiązuje w roku szkolnym.

36 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „małą ustawę podręcznikową”
po art. 22b dodaje się art. 22c w brzmieniu: Art. 22c. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może zlecić opracowanie i wydanie podręcznika lub jego części. 2. Podręcznik lub jego część opracowane w wyniku zlecenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zaakceptowane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, są dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa.

37 W dniu 24 kwietnia 2014 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Dz. U. z 2014 r. poz. 642)

38 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
art. 7 ust.  1e. W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia w klasach I–III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 1a, lub wychowawcy świetlicy. 1f. Asystent, o którym mowa w ust. 1e, posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Przepis ust. 1ba stosuje się odpowiednio.

39 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
art. 16 ust. 2 2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3.

40 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
c.d. art. 16 3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka - dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

41 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
c.d. art. 16 10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: opinię poradni psychologiczno ­ pedagogicznej; oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia; zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.

42 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w art. 67 dodaje ust. 3 – 6 w brzmieniu: 3. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: czas pracy rodziców - na wniosek rodziców; organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

43 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
c.d. art. 67 4. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. (…) 5. Świetlica w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 6. Przepisy ust. 3 ‑ 5 stosuje się także do gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych.

44 tzw. „ustawa podręcznikowa”
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. „ustawa podręcznikowa”

45 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
W art. 3 dodaje się pkt. 23 – 25 Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: (…) 23) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 24) materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; 25) materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

46 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ab 4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala: 1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, z zastrzeżeniem art. 22ad ust. 2.

47 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ac 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do szkół dla dorosłych. Art. 22ad 1. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

48 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
c.d. art. 22ad 2. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1, inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.

49 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ae. 1. Wyposażenie: 1)   szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I–III, (w 2014 r. tylko kl. I) 2)   szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV–VI, 3)   gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe –    jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

50 Wprowadzanie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 Klasa I Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN „Nasz elementarz”. Dotacja na podręcznik lub materiał edukacyjny do j. obcego nowożytnego. Dotacja na materiały ćwiczeniowe. Klasa II Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników Klasa III w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. . Klasa IV Bez zmian Klasa V Klasa VI Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

51 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
c.d. art. 22ae 2. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązane do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. 3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

52 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
c.d. art. 22ae 5. Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie uczniów: klas I – III szkół podstawowych, w tym artystycznych w podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego – do wys. 25 zł na ucznia, (w 2014 r. tylko kl. I, tj. 24,75 zł. + 0,25 zł. – 1% kosztów obsługi zadania) klas I – III szkół podstawowych, w tym artystycznych w materiały ćwiczeniowe – do wys. 50 zł na ucznia, (w 2014 r. tylko kl. I, tj. 49,50 zł. + 0,50 zł. – 1% kosztów obsługi zadania) klas IV – VI szkół podstawowych, w tym artystycznych w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wys. 140 zł na ucznia, klas IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym artystycznych w materiały ćwiczeniowe – do wys. 25 zł na ucznia, gimnazjów, w tym artystycznych w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wys. 250 zł na ucznia.

53 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
c.d. art. 22ae 6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, jest udzielana, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w ust. 15, do wysokości kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej klasie, rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, pod warunkiem że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych. (z zastrzeżeniem art. 12 pkt. 1) 7. Liczba uczniów danej klasy objęta dotacją celową, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, udzielaną zgodnie z ust. 6, jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy objętych tą dotacją.

54 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
9. Dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych jest udzielana corocznie, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w ust. 15, do wysokości kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia w danej klasie, rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 4 i Jeżeli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów w danej klasie w ciągu roku szkolnego środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

55 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
c.d. art. 22ae 11. Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów. 15. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynoszą 1% wykorzystanej dotacji celowej. 16. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 3, jest przekazywana w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października. 17. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, przez jednostkę samorządu terytorialnego. (w 2014 r. w terminie 7 dni art.12.5) 18. Dotacja celowa może być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.

56 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22af. /wg wzorów określonych w rozporządzeniu/ 1. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przekazuje organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3. 2. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, właściwej do udzielenia dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, wniosek o udzielenie tej dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji.

57 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Projekt z dnia 30 maja 2014 r.

58 Terminy związane z przekazaniem dotacji celowej
od 15 III do 15 IX Dyrektor szkoły prowadzonej przez JST przekazuje organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej Dyrektor szkoły prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną przekazuje do JST wniosek o udzielenie dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji. od 1 IV do 20 IX JST, na podstawie informacji i wniosków, przekazuje do wojewody wniosek o udzielenie dotacji celowej. Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć więcej niż jeden wniosek. do 25 VIII Dyrektor szkoły aktualizuje informacje i wniosek uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły, w przypadku gdy informacje i wniosek zostały przekazane przed dniem 25 sierpnia.

59 Terminy związane z przekazaniem dotacji celowej
do 31 VIII JST aktualizuje wniosek złożony do wojewody uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół, w przypadku gdy wniosek został złożony przed dniem 31 sierpnia. Dyrektor szkoły prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną zwraca jednostce samorządu terytorialnego część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała do dnia 25 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji, jeżeli dotacja celowa przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji. do 7 IX JST zwraca wojewodzie część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała do dnia 31 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji, jeżeli dotacja celowa przekazana przez wojewodę JST przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji.

60 Terminy związane z przekazaniem dotacji celowej
do 15 I następnego roku Dyrektor szkoły rozlicza wykorzystanie dotacji celowej oraz zwraca niewykorzystaną dotację do 31 I następnego roku JST rozlicza wykorzystanie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zwraca niewykorzystaną dotację. do 15 III następnego roku Wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

61 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ai. 1. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić: 1) podręczniki lub materiały edukacyjne, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, 2) materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych a wysokością kwot dotacji celowej pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum.

62 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22aj 1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 2. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

63 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Dodaje się art. 22d: 1. Zakazane jest: oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia. 2. Działania, o których mowa w ust. 1, stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)

64 Zapisy „ustawy podręcznikowej”
Art. 9 ustawy zmieniającej Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskują, począwszy od roku szkolnego: 1)   2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej; 2)   2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum; 3)   2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum; 4)   2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

65 Zapisy „ustawy podręcznikowej”
Art. 10 ustawy zmieniającej Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I – III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, począwszy od roku szkolnego: 1)   2014/2015 – dla uczniów klasy I; 2)   2015/2016 – dla uczniów klasy II; 3)   2016/2017 – dla uczniów klasy III.

66 od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
Terminy związane z przekazywaniem dotacji celowej w roku 2014 wynikające z zapisów „ustawy podręcznikowej” od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Dyrektor szkoły prowadzonej przez JST przekazuje organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej. Dyrektor szkoły prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną przekazuje do JST wniosek o udzielenie dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji. Jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie informacji i wniosków, przekazuje do wojewody wniosek o udzielenie dotacji celowej.

67 7 dni od dnia otrzymania dotacji celowej
Terminy związane z przekazywaniem dotacji celowej w roku 2014 wynikające z zapisów „ustawy podręcznikowej” od 15 VIII do 15 X Przekazanie jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej dla klasy I udzielanej na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. 7 dni od dnia otrzymania dotacji celowej Przekazanie przez JST dotacji celowej publicznym szkołom podstawowym prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkłom podstawowym na zakup podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów ćwiczeniowych

68 Zapisy w „ustawie podręcznikowej” dotyczące roku 2014/2015
4. W roku szkolnym 2014/2015 w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej nie stosuje się art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym obowiązywania tego podręcznika lub materiału w zestawie przez co najmniej trzy lata szkolne. Art. 15

69 Zasady dystrybucji podręczników dla uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015

70 Podstawowe cele osiągnięcia:
Dystrybucja podręcznika (elementarza) dla klasy pierwszej szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Podstawowe cele osiągnięcia: pierwsza część podręcznika musi zostać dostarczona do wszystkich szkół podstawowych najpóźniej do dnia 22 VIII 2014 r. dostarczenie drugiej części podręcznika w terminie określonym przez MEN (CUW planuje wyprodukować drugą część do 20 IX br., zapakować na palety do 11 X br.)

71 Dystrybucja podręczników dla klasy pierwszej szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
Podręczniki zostaną dostarczone do szkół podstawowych, zgodnie ze zgłoszeniami dyrektorów dokonanymi w aplikacji przygotowanej do obsługi procesu (dyrektorzy dodają po 2 podręczniki na każdy oddział, jako bieżąca rezerwa). Podręczniki powinny zostać dostarczone do każdej szkoły w dniu roboczym pomiędzy godz. 9:00 a 15:00. Dostawca podręczników musi otrzymać poświadczenie ich odebrania od dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności, od wicedyrektora lub pracownika sekretariatu.

72 potwierdza adres szkoły i zamieszcza adres nowej szkoły,
Zadania dyrektora związane z dystrybucją podręczników na rok szkolny 2014/2015 Za pomocą udostępnionej przez MEN aplikacji wspomagającej dostarczanie podręczników i zarządzanie rezerwą dyrektor (lub jego zastępca): potwierdza adres szkoły i zamieszcza adres nowej szkoły, zamieszcza zapotrzebowanie na podręczniki, potwierdza fakt dostarczenia i liczbę dostarczonych podręczników.

73 Zadania dyrektora związane z dystrybucją podręczników na rok szkolny 2014/2015
W przypadku, gdy po dostarczeniu podręczników do szkoły dyrektor stwierdzi, że są wśród nich podręczniki wadliwie wydrukowane, wymiany podręcznika należy dokonać z rezerwy 2 dodatkowych podręczników na każdy oddział, a w przypadku jej wyczerpania, z rezerwy zarządzanej przez kuratora oświaty.

74 Dostarczanie podręczników dla dzieci niepełnosprawnych
Każda z czterech części podręcznika zostanie zaadaptowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wykonane zostaną następujące wersje adaptacji: niewidomych – w systemie Braille’a (wersja elektroniczna i wydruk), słabowidzących – w wydruku powiększonym (wersja elektroniczna i wydruk), mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją (wersja elektroniczna i wydruk), niesłyszących i słabosłyszących napotykających na trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się (wydrukowana adaptacja, multimedialna wersja zawierająca nagrania w polskim języku migowym(PJM))

75 Dostarczanie podręczników dla dzieci niepełnosprawnych
Zostanie wykonana wersja dla nauczyciela adaptacji dla uczniów niepełnosprawnych, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją. Wersja dla nauczyciela zostanie wykonana w formie elektronicznej i udostępniona do nieodpłatnego pobrania. Wykonana zostanie książka pomocnicza wprowadzająca podstawowe elementy wiedzy o języku polskim, która będzie wspomagać nabywanie przez uczniów klasy I szkoły podstawowej mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej. Książka pomocnicza zostanie wykonana w wersji elektronicznej i udostępniona do nieodpłatnego pobrania.

76 Dostarczanie podręczników dla dzieci niepełnosprawnych
Zaadaptowane podręczniki zostaną wydrukowane zgodnie ze zgłoszonymi przez dyrektorów szkół indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów i dostarczone bezpośrednio do szkół, które je zamówią. W przypadku uczniów niesłyszących i słabosłyszących będzie można dokonać wyboru adaptacji w formie wydruku z płytą DVD lub bez płyty. Planowane terminy rozpoczęcia dostarczania wydrukowanych I części adaptacji podręczników: dla uczniów niewidomych i słabowidzących – 15 sierpnia br. dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją – 20 sierpnia br.

77 Rezerwa podręczników zarządzana przez kuratora oświaty
Każda część podręcznika będzie powiększona o rezerwę wynoszącą około 3% każdej części. Rezerwą będzie zarządzał kurator oświaty. Rezerwa jest przeznaczona dla nowych uczniów oraz na wymianę podręczników wadliwych, utraconych lub zniszczonych. Rezerwa nie obejmuje podręczników dla dzieci niepełnospraw- nych. Dyrektor może zgłosić zapotrzebowanie na podręczniki z rezerwy zarządzanej przez kuratora oświaty dopiero po potwierdzeniu odbioru dostawy danej części podręcznika.

78 Korzystanie z aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Podstawowym kanałem komunikacji w celu złożenia Zapotrzebowania lub Wniosku przez szkołę jest „strefa dla zalogowanych” portalu systemu informacji oświatowej, dostępna pod adresem https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/. Możliwość skorzystania ze strefy mają wyłącznie osoby posiadające aktualne upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO oraz aktywny login i hasło. Dla szkół, które z niezależnych od siebie przyczyn nie mają dostępu do strefy, zostaje udostępniona odrębna aplikacja (szczegóły zostały opisane w instrukcji dostępnej na stronie https://sio.men.gov.pl/dodatki/podrecznik/). Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania formularza zapotrzebowania lub wniosku znajdują się na portalu systemu informacji oświatowej. Gdyby instrukcje okazały się niewystarczające - w przypadku ewentualnych pytań technicznych należy przesłać zapytania na adres Podany adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny kontakt z infolinią systemu informacji oświatowej pod numerem (22) (po zapowiedzi należy wybrać 2) funkcjonującą w dni robocze od 9:00 do 15:00.

79 Obowiązujące terminy Do dnia 30 czerwca br. (poniedziałek) należy za pomocą aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zweryfikować dane swoich szkół oraz złożyć zapotrzebowanie lub wniosek na podręcznik do klasy pierwszej „Nasz elementarz”. Dnia 23 czerwca br. (poniedziałek) została udostępniona możliwość złożenia zapotrzebowania lub wniosku na podręczniki dostosowane do potrzeb pierwszoklasistów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku wniosków złożonych przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, należy potwierdzić przekazane dane po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

80 KONFERENCJA W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO PRZYJĘCIA
DZIECI SZEŚCIOLETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15


Pobierz ppt "KONFERENCJA W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO PRZYJĘCIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google