Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytutu Geofizyki PAN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytutu Geofizyki PAN"— Zapis prezentacji:

1 Instytutu Geofizyki PAN
Działalność naukowo-badawcza Instytutu Geofizyki PAN w 2013r. Eksperyment hydrologiczny na rzece Świder, Projekt Iuventus Plus, koordynator R. Bialik

2 Strategia Rozwoju Badań Naukowych
MISJA Polskiej Akademii Nauk Instytut Geofizyki Zakład Fizyki Atmosfery Zakład Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki Zakład Badań Polarnych Zakład Sejsmicznych Badań Litosfery Zakład Magentyzmu Zakład Konstrukcji Aparatury Badanie procesów geofizycznych dla zrozumienia mechanizmów sterujących systemem Ziemi i zarządzania ryzykiem Działanie na rzecz społeczeństwa i rozwoju gospodarczego INTEGRACJA Rozwój i utrzymanie strategicznej infrastruktury badawczej Prowadzenie monitoringu geofizycznego Kształcenie przyszłych liderów środowiska naukowego

3 Strategia Rozwoju Badań Naukowych
Środowisko, Geologia i Górnictwo Szacowanie i zarządzanie zagrożeniem środowiska Geologia Zarządzanie geo-zasobami i geo-energią Zbiorniki odpadów Badania litosferyczne Tektonika płyt Badania Regionów Polarnych Atmosfera Zarządzanie zasobami wodnymi Globalne zmiany klimatu Rozwój potencjału monitoringowego

4 Strategia Rozwoju Badań Naukowych
Środowisko, Geologia i Górnictwo Programy, Inicjatywy i Projekty Badawcze Infrastruktura Badawcza Edukacja, Program Informacji Społecznej Szacowanie i zarządzanie zagrożeniem środowiska Geologia Zarządzanie geo-zasobami i geo-energią Zbiorniki odpadów Badania litosferyczne Tektonika płyt Badania Regionów Polarnych Atmosfera Zarządzanie zasobami wodnymi Globalne zmiany klimatu Rozwój potencjału monitoringowego

5 I Filar: Programy, Inicjatywy i Projekty Badawcze
Earth Science Labs Naukowa sieć wymiany idei i wiedzy eksperckiej pomiędzy partnerami konsorcjum głównych ośrodków nauk o Ziemi w Europie; wspólne wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego; wspólna aktywność w ramach europejskich programów ramowych; promocja wspólnych koncepcji projektowych. W skład konsorcjum wchodzą następujące jednostki naukowe: the GFZ German Research Centre for Geosciences, Niemcy, the British Geological Survey (BGS), Wielka Brytania, the Excellence Council for Scientific Study, Hiszpania, the Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zürich), Szwajcaria, the Institute of Earth Physics of Paris (IPGP), Francja, the Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Włochy, Utrecht University (UU), Holandia GEOPLANET przyjęte do konsorcjum ośmiu wiodących europejskich instytucji badawczych w dziedzinie nauk o Ziemi

6 I Filar: Programy, Inicjatywy i Projekty Badawcze
BlueGas I - JURASHALE Wykorzystanie zawansowanych badań sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych związanych ze skałami łupkowymi na przykładzie rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej Polsce. Partnerzy: Strzelecki Energia, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Instytut Geofizyki PAN Koordynator w IGF PAN: dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

7 I Filar: Programy, Inicjatywy i Projekty Badawcze
CHIHE - Climate change impact on hydrological extremes Cel: 1. Ocena wpływu zmian klimatu na hydrologiczne zjawiska ekstremalne: powodzie i susze w wybranych zlewniach na terenie Polski i Norwegii 2. Niestacjonarna analiza częstości powodzi i susz 3. Adaptacja do zmienionych warunków hydrologicznych Koordynator: prof. dr hab. inż. Renata Romanowicz Partner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate Okres: 2013 – 2016 Program: Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, NCBiR Procentowa zmiana wysokości wody stuletniej pomiędzy okresem 2071–2100 a okresem 1961–1990. Wyniki symulacji modelu HIRHAM — HadAM3H/HadCM3 oraz modelu hydrologicznego LISFLOOD dla scenariusza emisji IPCC SRES A2. Zmienione za Feyen i Dankers (2006).

8 II Filar: Infrastruktura Badawcza
Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej Minister NiSW zatwierdził PMDIB r. i wpisał ją do dokumentu rządowego „Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012 – 2020”, czyniąc z niej dokument strategiczny. PMDIB zawiera 33 projekty w różnych dziedzinach nauki. Na początku 2013 r. Minister NiSW podjął decyzję o uruchomieniu procesu aktualizacji PMDIB. Nauki o Ziemi 1. EPOS – European Plate Observing System 2. PolarPol jako część SIOS - Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System

9 II Filar: Infrastruktura Badawcza
PolarPol - Polish Multidisciplinary Laboratory for Polar Research Cel: rozwój technicznych i organizacyjnych możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych zjawisk naturalnych w Arktyce; wzmocnienie polskiego udziału w światowej sieci badań i monitorowania lądowych i morskich stref polarnych. Konsolidacja potencjału naukowego polskich badaczy polarnych. PolarPOL powołane zostało przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 26 lutego 2011 roku. Funkcjonuje jako Krajowy Ośrodek Badawczy w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych i jako wydzielona jednostka Instytutu Geofizyki PAN, a Platformą koordynacji naukowej działań w całym środowisku polarnym jest Komitet Badań Polarnych PAN.

10 II Filar: Infrastruktura Badawcza
EPOS – European Plate Observing System Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego EPOS został wpisany na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej roku. Krajowy koordynator: Instytut Geofizyki PAN

11 CYFROWA PRZESTRZEŃ BADAWCZA SEJSMICZNOŚCI INDUKOWANEJ DLA CELÓW EPOS
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka CYFROWA PRZESTRZEŃ BADAWCZA SEJSMICZNOŚCI INDUKOWANEJ DLA CELÓW EPOS Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

12 Tytuł pracy doktorskiej nadanego stopnia naukowego
III Filar: Edukacja, Program Informacji Społecznej Studia Doktoranckie 18 Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego Bartłomiej Luks Dynamika zmian pokrywy śnieżnej w rejonie południowo-zachodniego Spitsbergenu Nauki o Ziemi w zakresie geofizyki Piotr Sobolewski Zmienność biologicznie czynnego promieniowania UV Słońca w różnych skalach czasowych

13 Tytuł pracy habilitacyjnej nadanego stopnia naukowego
III Filar: Edukacja, Program Informacji Społecznej Kształcenie i rozwój kadry naukowej Imię i nazwisko Tytuł pracy habilitacyjnej Dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego Mariusz Białecki Stochastyczne automaty komórkowe i ich zastosowanie do modelowań wybranych aspektów sejsmiczności Nauki o Ziemi w zakresie geofizyki Krzysztof Mizerski Niestabilności magnetohydrodynamiczne w płynnym jądrze Ziemi i innych obiektach astrofizycznych Waldemar Jóźwiak Badania magnetowariacyjne struktury litosfery w strefie brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego - nowa metodyka i rezultaty Michał Malinowski Zaawansowane metody przetwarzania i modelowania sejsmicznego dla obrazowania skomplikowanej budowy geologicznej i aplikacji poszukiwawczych Nauki o Ziemi w zakresie geofizyki Janusz Jarosławski Właściwości optyczne aerozolu atmosferycznego w ultrafioletowym zakresie widma oraz jego wpływ na natężenie ultrafioletowego promieniowania słonecznego przy powierzchni Ziemi

14 III Filar: Edukacja, Program Informacji Społecznej
„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii” EduScience 6 Festiwali Nauki 41 pikników naukowych 133 wycieczki dydaktyczne lekcji przeprowadzonych przez nauczycieli na platformie EDUSCIENCE wejść na portal przyrodniczy promujący nauki przyrodnicze, Projekt i jego wydarzenia O EDUSCIENCE było głośno dzięki: organizacji konferencji upowszechniających Projekt publikacji artykułów w prasie ogólnopolskiej i branżowej (m.in. Gazeta Wyborcza, Edukacja i Dialog, Życie Szkoły) oraz reportaży w telewizjach regionalnych prezentacji Projektu na konferencji we Florencji (artykuł) oraz konferencji w Tajlandii

15 III Filar: Edukacja, Program Informacji Społecznej
Geofizyka w szkole Wykłady: 1. Laserowe badania atmosfery na Spitsbergenie, Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej, Ostrzeszów 25 lutego 2013; 2. Fale tsunami, huragany i inne groźne zjawiska na morskich wybrzeżach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza, Góra Kalwaria 24 maja 2013; 3. Bałtyk pod lupą. Dlaczego latem woda w naszym morzu jest niekiedy bardzo zimna, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza, Góra Kalwaria 24 maja 2013; 4. Rola śniegu i lodu na Ziemi, Miejskie Gimnazjum nr 2 w Knurowie 30 kwietnia 2013; 5. Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie, Zespół Szkół Podstawowych nr 2 w Legionowie, 26 kwietnia 2013; 6. Dlaczego Ziemia się trzęsie?, Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej, Ostrzeszów, 25 luty 2013; 7. Dlaczego Ziemia się trzęsie?, Sądecka Akademia Dziecięca, Nowy Sącz, 26 października 2013; 8. Występowanie dobrego i złego ozonu w atmosferze, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza, Góra Kalwaria, 24 maja 2013; 9. Jak powstają chmury?, Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK, Legionowo, 11 grudnia 2013.

16 Projekty 5 28 2 7 3 11 4 15 3 5 7 1 2 7 10 Umowy zlecenia, ekspertyzy
GIOŚ, PIG-PIB, PROHIBIT, KGHM SA, AGH, ZUK Nowe Miasto n. Pilicą 7 10

17 w czasopismach recenzowanych
Publikacje Liczba ogółem Monografie (lub rozdziały) Podr. akadem. Publikacje w czasopismach recenzowanych Pozostałe publ. nauk. Lista A Lista B 94 12 58 5 19

18 Nagrody i wyróżnienia Imię i Nazwisko Rodzaj nagrody
dr Mateusz Moskalik Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską "Zróżnicowanie morfologiczne dna i akustyczna identyfikacja osadów dennych młodego środowiska peryglacjalno-morskiego w rejonie Brepollen (Hornsund, Spitsbergen)" dr Adam Piotrowski Nagroda im. Piusa Rudzkiego w dziedzinie Nauk o Ziemi przyznawana przez Wydział III PAN dr hab. Krzysztof Mizerski Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców Stypendium im. Kacpra Rafała Rybickiego dla wybitnych młodych geofizyków prof. dr hab. Aleksander Guterch Medal 60-lecia Instytutu Geofizyki PAN za osiągnięcia naukowe i organizacyjne. prof. dr hab. Roman Teisseyre

19 52 + platforma elektroniczna
Działalność wydawnicza Czasopisma udostępniane na platformach cyfrowych: Acta Geophysica, SpringerLink GeoPlanet Series, Versita Publications of the Institute of Geophysics PAS CEL: IF >> 1   Ogółem wydane z tego wydawnictwa zwarte wydawnictwa zwarte wydawnictwa ciągłe Ogółem wydane w tym czasopisma drukowane wyłącznie w wersji elektr. liczba tytułów nakład w egz. 3 52 + platforma elektroniczna 1 druk na żądanie

20 Dziękuję za uwagę Pomiar ozonu z zastosowaniem spektrofotometru Dobsona, COG Belsk, koordynator J. Krzyścin


Pobierz ppt "Instytutu Geofizyki PAN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google