Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FILOZOFIA NOWOŻYTNA XVIII wiek– pocz. XX wieku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FILOZOFIA NOWOŻYTNA XVIII wiek– pocz. XX wieku"— Zapis prezentacji:

1 FILOZOFIA NOWOŻYTNA XVIII wiek– pocz. XX wieku
Historia etyki (z elementami historii filozofii)

2 Fryderyk Nietzsche (1844-1900)

3 Główne (wybrane) dzieła: De Laertii Diogenis fontibus 1868/1869 Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm 1872 Niewczesne rozważania 1873–1876 Ludzkie, arcyludzkie 1878–1879 Wiedza radosna 1882–1887 To rzekł Zaratustra 1883–1885

4 Poza dobrem i złem 1886 Z genealogii moralności 1887 Zmierzch bożyszcz, czyli jak się filozofuje młotem, 1888 Antychrześcijanin. Przekleństwo chrześcijaństwa 1888 Ecce homo 1888 Wola mocy. Studia i fragmenty 1901

5 Nietzsche, z wykształcenia filolog klasyczny, przez jakiś czas profesor języka greckiego i literatury na uniwersytecie w Bazylei, poza fascynacją antykiem, studiami teologicznymi i filozoficznymi, interesował się muzyką.

6 W filozofii pozostawał pod wpływem Artura Schopenhauera, z którym polemizował i Fryderyka Albertą Langego (Historia materializmu i krytyka jego znaczenia dla teraźniejszości 1866).

7 Jeśli idzie o sposób ujmowania kultury pozostawał pod wpływem Jacoba Burckhardta (Kultura odrodzenia we Włoszech 1860). Początkowo widoczna idealizacja greckiego antyku i uznanie pozytywnej roli religii w kulturze.

8 Kultura – jedność stylu artystycznego we wszystkich przejawach życia narodu. Rdzeń kultury: twórczość artystyczna. Kultura pełni funkcję integrującą w stosunku do narodu. Cel historii: pojawianie się genialnych twórców kultury.

9 dionizyjskiego i apollińskiego. Tragedia stanowi syntezę i pogodzenie
W dziele Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm (1872) odchodzi od metody stosowanej przez filologów klasycznych i przedstawia interpretację greckiej kultury jako zdeterminowanej przez ścieranie się dwóch żywiołów: dionizyjskiego i apollińskiego. Tragedia stanowi syntezę i pogodzenie tych żywiołów

10 Żywioł dionizyjski: wzruszenie, upojenie, nastrój, samozapomnienie, tendencje anarchistyczne, brak idei wyższego sensu życia (muzyka, poezja liryczna, zrodzone z pieśni i chóru satyrów, który stanowił początki tragedii).

11 Żywioł apolliński: zdolność tworzenia fikcji, pozoru, kreacja, dążenie do harmonijnych wizji i obrazów, zasada indywidualizacji, utrwalania instytucji politycznych (eposy Homera).

12 Konsekwencje tej tezy to odrzucenie: dualizmu metafizycznego
Teza „Bóg umarł” to stwierdzenie odnoszące się do procesu sekularyzacji społeczeństw zachodnich. Konsekwencje tej tezy to odrzucenie: dualizmu metafizycznego transcendentnej podstawy wartości obiektywności poznania i prawdy.

13 Skutkiem negacji istnienia Boga jest nihilizm:
bierny - niemożliwość ustalenia obiektywnego systemu wartości (buddyzm) czynny - odrzucenie wszelkich wartości obiektywnych. Wartości istnieją w otaczającej rzeczywistości. a nie poza nią. Nietzsche opowiada się za nihilizmem czynnym.

14 Życie – cała rzeczywistość jako ogół nieuporządkowanych działań i przemian. Człowiek jest częścią życia i nie ma wobec niego dystansu. Życie jest poza dobrem i złem. Śmierć jest częścią życia. Wszystko jest naturalne.

15 Wola mocy Za dążeniami ludzkimi kryje się wola mocy.
Na tej drodze możliwe jest demaskowanie „przesądów” (dążenia do szczęścia, dobra, poświęcenia i innych ideałów) jalo przejawów woli mocy. Jest ona istotą życia.

16 Wola mocy to dążenie do panowania. Wola życia to dążenie do przetrwania.

17 Wola mocy wyraża się w formułowaniu ideałów i wartości
Wola mocy wyraża się w formułowaniu ideałów i wartości. Człowiek jest twórcą wartości. Silna wola mocy: tworzenie nowych ideałów. Słaba wola mocy: wiara w obiektywizm nauki, w sztukę dla sztuki.

18 Tragiczność życia ludzkiego polega na tworzeniu nowych ideałów i niszczeniu starych. Z tym wiąże się koncepcja wiecznych nawrotów (nawiązanie do Heraklita i stoików) w związku z niewyczerpalnością energii przenikającej życie.

19 Dwa rodzaje moralności: Moralność dostojna - świadome, spontaniczne tworzenie wartości i norm przez ludzi silnych (nadczłowiek) przepojonych etosem rycerskim, arystokratycznym. Dostojni udzielają pomocy innym, dochowają przyjaźni, walczą z wrogami Ich nastawienie jest egoistyczne. Oczekują, iż inni podporządkują się im.

20 Posługują się dychotomicznym systemem wartości wyrażającym ich dominującą pozycję: dobre vs. liche dostojne vs. mierne silne vs. słabe

21 Moralność niewolnicza – zmierza do zabezpieczenia interesów masy słabych, pochwala współczucie, litość, pokorę i serdeczność.

22 W moralności niewolniczej przejawia się resentyment, czyli uczucie zawiści i zazdrości. Jest on udziałem ludzi o słabej woli mocy. Ma naturę reaktywną. Wyraża się w sprzeciwie i negacji tego, co samoistne i niezależne.

23 Resentyment przeciwstawia się temu, co rzeczywiste, kreuje świat nierzeczywisty, urojony, nieosiągalny ideał. Resentyment jest podłożem różnych koncepcji etycznych o charakterze represyjno-restrykcyjnym: ascetyzmu i altruizmu.

24 Immoralizm Trzy etapy w sposobie oceny wartości czynów:
przedmoralny – ocena skutków moralny – ocena intencji czynu immoralny – ocena działalności jednostki, w której ujawnia się wola mocy. (Z. Kuderowicz, Nietzsche, Warszawa 1976)


Pobierz ppt "FILOZOFIA NOWOŻYTNA XVIII wiek– pocz. XX wieku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google