Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kultura - słowo o wielu znaczeniach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kultura - słowo o wielu znaczeniach"— Zapis prezentacji:

1 Kultura - słowo o wielu znaczeniach
Katarzyna Kudelko Martyna Krząkała

2 Czym jest kultura? Kultura termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych. Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Całość wiedzy na temat kultury próbuje badać dziedzina wiedzy, jaką jest kulturoznawstwo. W nauce, inaczej niż w języku potocznym, termin „kultura” nie ma charakteru wartościującego.

3 Główne dziedziny kultury
Kultura materialna: wszelkie wytwory człowieka, technika, umiejętności praktyczne Kultura duchowa: wierzenia, wiedza, literatura i piśmiennictwo, sztuka, w tym: sztuki plastyczne, teatr, muzyka, film, moda, a także wszystko co należy do wytworów umysłu, na przykład filozofia Kultura społeczna: normy moralne, ideologia Kultura języka: porozumiewanie się zgodnie z normą językową Kultura polityczna: systemy wartości i wzorce władzy państwowej Kultura fizyczna: dbałość o rozwój fizyczny człowieka

4 Kultura materialna Kultura materialna – termin określający wszelkie fizycznie istniejące rzeczowe wytwory pochodzące z przejawów działalności człowieka - zarówno przedmioty sztuki jak i przedmioty użytkowe, narzędzia oraz przedmioty życia codziennego. Do kultury materialnej zalicza się również sposoby wytwarzania przedmiotów np. technologia produkcji stali, sposoby uprawy roślin i hodowli zwierząt

5 Kultura duchowa Kultura duchowa – sfera kultury stojąca w opozycji do kultury materialnej. Często w naukach społecznych pojęcie kultury jest zawężane do kultury symbolicznej, zaś pojęcie cywilizacji wiązane jest z kulturą materialną. W jej skład wchodzą takie dziedziny jak: język, obyczaj, sztuka, magia, religia, filozofia, nauka, prawo i inne. Kultura symboliczna (duchowa) wiąże się z zaspokajaniem potrzeb wtórnych, a więc wyższego rzędu.

6 Kultura społeczna Kultura społeczna (normatywna) obejmuje zbiór norm i wzorców charakterystycznych dla danego społeczeństwa. Wzory zachowań rozumie się jako wszelkie reguły działalności człowieka w danej zbiorowości.

7 Kultura języka Kultura języka – termin językoznawczy, w Polsce różnie definiowany na przestrzeni lat. Najogólniejsza definicja brzmi: świadome i celowe posługiwanie się językiem we wszelkich sytuacjach komunikatywnych. Wyróżnia się cztery precyzyjniejsze znaczenia tego terminu: Jako umiejętność poprawnego mówienia i pisania. Jako działalność kulturalno-językowa. Jako pozytywna postawa osób wobec języka. Jako nazwa dyscypliny naukowej.

8 Kultura polityczna Kultura polityczna– ogół postaw, wartości i wzorów zachowań dotyczących wzajemnych stosunków władzy i obywateli. Jest to pojęcie z zakresu badań socjologii i politologii, a w szczególności z zakresu badań socjologii polityki. Do kultury politycznej zaliczyć można: wiedzę o polityce, znajomość faktów, zainteresowanie nimi; ocenę zjawisk politycznych, sądy wartościujące tego, jak powinna być sprawowana władza; emocjonalną stronę postaw politycznych, jak miłość do ojczyzny, czy nienawiść do wrogów; uznane w społeczeństwie wzory zachowań politycznych, które określają jak można i jak należy postępować w życiu politycznym

9 Kultura fizyczna Kultura fizyczna – ogół zachowań przebiegających według przyjętych w danym środowisku społecznym reguł i norm postępowania, a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań. Formy uczestnictwa w kulturze fizycznej: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja ruchowa, rehabilitacja ruchowa, turystyka.

10 Ważne pojęcia związane z kulturą
dobra kultury – wartości kultury, wzór kulturowy; dziedzictwo kulturowe – lista światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO; finansowanie kultury – mecenat; subkultura – kontrkultura, kultura alternatywna; zderzenie kultur – szok kulturowy, asymilacja kulturowa; komunikacja międzykulturowa – bariera kulturowa, dostęp do kultury; akulturacja –synkretyzm.

11 Dziękujemy za uwagę  Źródła: Wikipedia.pl


Pobierz ppt "Kultura - słowo o wielu znaczeniach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google