Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MECHANIKA 2 Wykład Nr 10 MOMENT BEZWŁADNOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MECHANIKA 2 Wykład Nr 10 MOMENT BEZWŁADNOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 MECHANIKA 2 Wykład Nr 10 MOMENT BEZWŁADNOŚCI

2 Definicja momentu bezwładności
Momentem bezwładności punktu materialnego względem płaszczyzny, osi lub bieguna nazywamy iloczyn masy punktu przez kwadrat odległości tego punktu od danej płaszczyzny, osi lub bieguna: Jednostką jest

3

4 Moment bezwładności układu punktów
Momentem bezwładności układu punktów materialnych względem płaszczyzny, osi lub bieguna nazywamy sumę momentów bezwładności wszystkich punktów materialnych względem tej płaszczyzny, osi lub bieguna.

5 Moment bezwładności układu ciągłego
Momentem bezwładności układu ciągłego (linii, powierzchni lub bryły materialnej) względem przyjętej płaszczyzny, osi lub bieguna nazywamy całkę rozciągniętą na całą masę układu.

6 Promień bezwładności Po przekształceniu wzoru
otrzymamy wzór na promień bezwładności

7 Masa zredukowana na odległość r
Masę mred, którą należy skupić w odległości r od danej płaszczyzny, osi lub bieguna, aby jej moment bezwładności był równy I, nazywamy masą zredukowaną na daną odległość r. czyli

8 Geometryczny moment bezwładności
Geometryczny moment bezwładności I (dla ciał jednorodnych) jest ilorazem masowego momentu bezwładności przez gęstość:

9 Moment bezwładności linii materialnej
Po podstawieniu do równania Masy elementarnej w postaci: Otrzymamy wzór na moment bezwładności linii materialnej Gdzie: rl – jest gęstością liniową linii materialnej, kg/m

10 Geometryczny moment bezwładności linii materialnej

11 Przykład Wyznacz moment bezwładności cienkiego jednorodnego pręta o masie m i długości l względem osi Ox i osi centralnej Cxc. Pomijając wymiary poprzeczne pręta (z = 0) otrzymujemy Moment bezwładności względem osi centralnej Cxc.

12 Moment powierzchni materialnej
Po podstawieniu do wzoru Masy elementarnej w postaci: Otrzymamy wzór na moment bezwładności powierzchni materialnej Gdzie: rs – jest gęstością powierzchni materialnej, kg/m2

13 Geometryczny moment powierzchni materialnej
Jednostka JS – m4

14 Moment bryły materialnej
Po podstawieniu do wzoru Masy elementarnej w postaci: Otrzymamy wzór na moment bezwładności bryły materialnej Gdzie: rs – jest gęstością bryły materialnej, kg/m3

15 Moment bezwładności względem płaszczyzny
W układzie współrzędnych dany jest układ punktów materialnych o masach Współrzędne masy oznaczymy Momenty bezwładności względem płaszczyzn układu współrzędnych określają wzory:

16 Moment bezwładności względem osi
Moment bezwładności względem bieguna

17 Związki pomiędzy momentami
Suma momentów bezwładności względem dwóch płaszczyzn wzajemnie prostopadłych jest równa momentowi bezwładności względem osi pokrywającej się z krawędzią przecięcia się tych płaszczyzn. Momenty bezwładności względem płaszczyzn można wyrazić przez momenty osiowe:

18 Związki pomiędzy momentami
Biegunowy moment bezwładności można wyrazić przez momenty osiowe Biegunowy moment bezwładności jest równy połowie sumy osiowych momentów bezwładności względem trzech prostopadłych osi przechodzących przez ten biegun. Biegunowy moment bezwładności możemy również wyrazić przez momenty względem płaszczyzn Moment biegunowy jest sumą momentów względem trzech prostopadłych płaszczyzn przechodzących przez dany biegun.

19 PRZYKŁAD 1 Wyznaczyć biegunowy moment bezwładności przekroju kołowego.
dr r R Elementarne pole dA pierścienia o grubości dr jest równe

20 Po pominięciu (d)2 - wielkości małej wyższego rzędu
Po podstawieniu otrzymamy: Aby objąć całkowaniem cały obszar A, zmienna r powinna przybierać wartości od 0 do R: Biegunowy moment bezwładności przekroju kołowego względem jego środka wynosi: lub

21 PRZYKŁAD 2 Obliczyć geometryczny moment bezwładności prostokąta o wym
PRZYKŁAD 2 Obliczyć geometryczny moment bezwładności prostokąta o wym. b i h względem osi x.

22 Względem środka (osiowy)
Lp. Przekrój Moment bezwładności Wskaźnik wytrzymałości Względem środka (osiowy) 1. 2. Względem osi zaznaczonej na rysunku 3. 4. 5.

23

24

25 MOMENTY DEWIACJI Momentem dewiacji punktu materialnego względem płaszczyzn wzajemnie prostopadłych nazywamy iloczyn masy punktu przez odległości od danych płaszczyzn: Momenty zboczenia mogą być dodatnie, ujemne i, w szczególności, równe zeru.

26 MOMENTY DEWIACJI Momentem dewiacji układu punktów materialnych względem dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyzn a i b nazywamy sumę momentów dewiacji poszczególnych punktów materialnych względem tych płaszczyzn. Dla układu ciągłego rozciągnięta, na całą masę.

27 MOMENTY DEWIACJI W przestrzennym układzie współrzędnych układ punktów materialnych ma trzy momenty dewiacji: W płaskim układzie współrzędnych układ materialny ma jeden moment dewiacji

28 GEOMETRYCZNY MOMENT DEWIACJI
Geometryczny moment dewiacji jest równy ilorazowi masowego momentu dewiacji przez gęstość bryły.

29 Transformacja równoległa momentów bezwładności
Weźmy pod uwagę układ punktów materialnych i dwie równoległe osie l, s. Moment bezwładności względem osi l a a względem osi s Pomiędzy odległościami i zachodzi zależność

30 Transformacja równoległa momentów bezwładności
Po podstawieniu otrzymujemy czyli Założymy, że oś s przechodzi przez środek ciężkości układu materialnego, wtedy moment statyczny , jest równy zero i wzór przybiera postać:

31 Transformacja równoległa momentów bezwładności
Moment bezwładności względem dowolnej osi jest równy momentowi względem osi równoległej przechodzącej przez środek ciężkości powiększonemu o iloczyn masy całkowitej układu przez kwadrat odległości obu osi. Iloczyn jest zawsze dodatni, stąd wniosek, że moment bezwładności względem prostej przechodzącej przez środek ciężkości układu jest najmniejszym ze wszystkich momentów względem prostych do niej równoległych.

32 PRZYKŁAD Geometryczny moment bezwładności prostokąta względem poziomej osi x wynosi x Obliczyć moment bezwładności względem podstawy.

33 Przykład 1 Wyprowadź wzór na moment bezwładności półkola względem osi centralnej.
R o z w i ą z a n i e: Moment bezwładności półkola względem osi z jest równy połowie momentu bezwładności całego koła Stosując wzór Steinera, mamy

34 Transformacja równoległa momentów dewiacji
Wyznaczymy moment dewiacji względem układu współrzędnych z początkiem umieszczony w środku ciężkości S. Współrzędne dowolnej masy w układzie będą równe

35 Transformacja równoległa momentów dewiacji
Moment dewiacji względem dwóch płaszczyzn (np. płaszczyzn i ) będzie równy Ale Po zapisaniu analogicznych związków na i otrzymamy:

36 Transformacja obrotowa osiowych momentów bezwładności
Dane: oraz i Należy wyznaczyć moment bezwładności względem osi l . Odległość ri masy mi od osi l określona jest równaniem ri(xi,yi,zi)

37 Transformacja obrotowa osiowych momentów bezwładności
lub gdzie Rzut promienia na oś l jest równy Uwzględniając, że

38 Transformacja obrotowa osiowych momentów bezwładności
dochodzimy do równania Grupując względem cosinusów otrzymamy Po podstawieniu do

39 Transformacja obrotowa osiowych momentów bezwładności
Mnożymy powyższe równanie przez mi, a otrzymane iloczyny sumujemy. Uwzględniając, że oraz otrzymujemy ostatecznie

40 Transformacja obrotowa osiowych momentów bezwładności
W szczególności dla układu płaskiego uwzględniając, że powyższe równanie przyjmuje postać:


Pobierz ppt "MECHANIKA 2 Wykład Nr 10 MOMENT BEZWŁADNOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google