Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena Ryzyka Na podstawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena Ryzyka Na podstawie"— Zapis prezentacji:

1 Ocena Ryzyka Na podstawie
Zarządzenia Nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - sprawy wewnętrzne z dnia 6 września 2012 r. (Dz.Urz.MSW z 2012 r. poz. 64)

2 Ocena Ryzyka wstęp Zarządzenie 59 określa zasady i tryb wykonywania kontroli zarządczej, w tym przez kierowników jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych

3 Ocena Ryzyka wstęp Kierownicy jednostek podległych/nadzorowanych organizują kontrolę zarządczą, określając szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania kontroli zarządczej w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz niniejsze zarządzenie

4 Ocena Ryzyka wstęp W PIS MSW stosuje się zasady i wzory wskazane w Zarządzeniu nr 59, mimo możliwości określenia swoich sprawozdawczość w znaczącej części musi opierać się na Zarządzeniu (wzory) dublowanie zasad wprowadziłoby bałagan GIS MSW uznał, że w PIS MSW gros obowiązków będzie realizował Zespół/Komisja ds. Kontroli Zarządczej

5 Ocena Ryzyka podstawowe pojęcia
RYZYKO to możliwość wystąpienia zdarzenia, które będzie miało negatywny wpływ na realizację założonych celów i zadań

6 Ocena Ryzyka PLAN W dziale jest opracowywany Plan działalności Ministra, obejmujący cele i zadania działu oraz plany działalności jednostek i Ministerstwa Niekiedy realizujemy cele zawarte w tym planie, niekiedy NIE

7 Ocena Ryzyka PLAN Mamy wpływ na kształt Planu działalności Ministra Co roku, w określonych terminach możemy przesłać propozycje Komisja ds. K.Z

8 Ocena Ryzyka PLAN PIS MSW
zgodnie z § 13 GIS MSW jest zobowiązany do opracowania planu działalności dla swojej jednostki z uwzględnieniem celów przyjętych do realizacji w planie działalności Ministra. Komisja ds. K.Z

9 Ocena Ryzyka PLAN PIS MSW
GIS MSW jest zobowiązany do przekazania planu działalności do komórki nadzorującej i Biura Ministra, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku. Komisja ds. K.Z

10 Ocena Ryzyka PLAN PIS MSW
Na podstawie propozycji, przesyłanych przez kierowników jednostek podległych i nadzorowanych (w tym GIS MSW), dyrektor Biura Ministra sporządza projekt planu działalności Ministerstwa, a następnie przekazuje go do podpisu Ministra, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

11 Ocena Ryzyka PLAN PIS MSW
GIS MSW raz na kwartał, nie później niż do czternastego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału (oraz na żądanie), przesyła informację o poziomie realizacji celów do komórki nadzorującej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Komisja ds. K.Z

12 Ocena Ryzyka PLAN PIS MSW
W przypadku, gdy istnieje zagrożenie dla osiągnięcia przyjętych celów lub zadania nie są prawidłowo realizowane, należy dołączyć do informacji stosowne wyjaśnienia oraz propozycje działań zapobiegawczych Komisja ds. K.Z

13 Ocena Ryzyka PLAN PIS MSW
Kierownicy jednostek są zobowiązani do sporządzenia i przekazania komórkom nadzorującym, w terminie do dnia 1 marca każdego roku, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra za rok poprzedni. Komisja ds. K.Z

14 Ocena Ryzyka Plan - ocena
Znając Plan PIS MSW można rozpocząć analizę ryzyka Wcześniej sugerowano analizę wszystkich potencjalnych ryzyk Praktycy realizujący postanowienia Zarządzenia 59 w MSW sugerują ograniczenie się do analizy ryzyk, które mogą mieć wpływ na realizację Planu PIS MSW Komisja ds. K.Z

15 Ocena Ryzyka Plan - ocena
Zarządzanie ryzykiem, w PIS MSW odbywa się zgodnie z zasadami i metodami przyjętymi w jednostce – dla uproszczenia przyjęto metody stosowane w Ministerstwie. Komisja ds. K.Z

16 EFEKTY SĄ NIEZWYKLE POMOCNE W CODZIENNEJ PRACY
Ocena Ryzyka praktyka Dotychczas ograniczaliśmy się do określania ryzyk realizacji Planu na poziomie Inspektoratu Możecie Państwo dokonać oceny dla województwa – EFEKTY SĄ NIEZWYKLE POMOCNE W CODZIENNEJ PRACY

17 Ocena Ryzyka praktyka Źródło informacji: Plan na dany rok
Źródła pomocnicze Ew. sprawozdanie z realizacji planu za rok poprzedni Ew. Oświadczenie GIS MSW o stanie K.Z za rok poprzedni Komisja ds. K.Z

18 Ocena Ryzyka PLAN DZIAŁALNOŚCI 2014

19 Ocena Ryzyka Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem obejmuje swym zakresem ocenę ryzyka, postępowanie z ryzykiem jak również monitorowanie, wymianę informacji dotyczącej ryzyka i raportowanie ryzyka Komisja ds. K.Z

20 Ocena Ryzyka Zarządzanie ryzykiem
Wszyscy realizujemy cele zawarte w Planie na dany rok. Wszyscy jesteśmy właścicielami ryzyka, bo wszyscy realizujemy cele. Wszyscy identyfikujemy ryzyka zagrażające osiągnieciu celu Wszyscy musimy analizować ryzyka Wszyscy ewaluujemy ryzyka Wszyscy modyfikujemy ryzyka

21 Ocena Ryzyka podstawowe pojęcia
WŁAŚCICIEL RYZYKA komórka organizacyjna realizującą cele;

22 Ocena Ryzyka podstawowe pojęcia
IDENTYFIKACJA RYZYKA wyspecyfikowanie zdarzeń, ich następstw i prawdopodobieństwa;

23 Ocena Ryzyka podstawowe pojęcia
ANALIZA RYZYKA ocena następstw prawdopodobieństwa oraz wyznaczanie poziomu ryzyka

24 Ocena Ryzyka podstawowe pojęcia
EWALUACJA RYZYKA dokonanie przeglądu wyników analizy ryzyka i porównanie z kryteriami w celu stwierdzenia, czy ryzyko jest akceptowalne

25 Ocena Ryzyka podstawowe pojęcia
MODYFIKACJA RYZYKA działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka

26 Ocena Ryzyka podstawowe pojęcia

27 Arkusz oceny ryzyka

28 Arkusz oceny ryzyka

29 Arkusz oceny ryzyka IDENTYFIKACJA RYZYKA

30 Arkusz oceny ryzyka IDENTYFIKACJA RYZYKA
CEL: Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno – higienicznych w nadzorowanych obiektach ZADANIE: Prowadzenie kontroli – zgodnie ze wskazanym miernikiem realizacji celu (w planie) ZDARZENIE – wystąpienie lub zmiana okoliczności Np. absencja chorobowa, brak środków delegacyjnych, ruchy kadrowe

31 Arkusz oceny ryzyka IDENTYFIKACJA RYZYKA
NASTĘPSTWO – konsekwencje, rezultat zdarzenia mający wpływ na cele

32 Arkusz oceny ryzyka IDENTYFIKACJA RYZYKA

33 Arkusz oceny ryzyka IDENTYFIKACJA RYZYKA
PRAWDOPODOBIEŃSTWO – szansa wystąpienia zdarzenia Analizujemy: Środek kontroli Podatność Dane historyczne

34 Arkusz oceny ryzyka IDENTYFIKACJA RYZYKA
PRAWDOPODOBIEŃSTWO Środek kontroli – działanie obniżające prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia lub minimalizujące jego negatywne skutki. Daje racjonalne zapewnienie osiągnięcia celów.

35 Arkusz oceny ryzyka IDENTYFIKACJA RYZYKA
PRAWDOPODOBIEŃSTWO Podatność – słabość, wrażliwość tworząca pozytywne środowisko dla wystąpienia zagrożenia

36 Arkusz oceny ryzyka IDENTYFIKACJA RYZYKA
PRAWDOPODOBIEŃSTWO Dane historyczne – informacje o występowaniu zdarzenia w przeszłości

37 Arkusz oceny ryzyka IDENTYFIKACJA RYZYKA

38 Arkusz oceny ryzyka Analiza ryzyka
Liczbowa ocena następstw (N) (skala 1-5) Liczbowa ocena prawdopodobieństwa (P) (skala 1-5) Liczbowa ocena poziomu– iloczynN i P Zgodnie z tabelami z Zarządzenia nr 59

39 Arkusz oceny ryzyka identyfikacja i analiza

40 Arkusz oceny ryzyka Analiza

41 Arkusz oceny ryzyka Analiza –w liczbach
Podstawiamy liczby dokonując analizy – zgodnie z wyżej wskazanymi tabelami

42 Arkusz oceny ryzyka Analiza –w liczbach

43 Arkusz oceny ryzyka Analiza –w liczbach

44 Arkusz oceny ryzyka EWALUACJA

45 Arkusz oceny ryzyka POSTĘPOWANIE

46 Arkusz oceny ryzyka ewaluacja i postępowanie
2

47 Arkusz oceny ryzyka Postępowanie

48 Ocena Ryzyka podstawowe pojęcia
PLAN POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM dokument, w którym określono planowane działania modyfikujące ryzyko i realizację tych działań

49 Plan postępowania z ryzykiem
Może obejmować: 1) zapobieganie, czyli działania polegające na zmniejszeniu poziomu ryzyka (zmniejszenie prawdopodobieństwa, czyli eliminacja podatności lub następstw); 2) przeniesienie ryzyka na inną jednostkę, w tym ubezpieczyciela; 3) unikanie rozumiane jako zaprzestanie działań wywołujących ryzyko przekraczające akceptowany poziom ryzyka; 4) tolerowanie (akceptowanie) ryzyka w przypadku, gdy istnieją określone trudności w przeciwdziałaniu ryzykom lub gdy koszty planowanych działań doskonalących mogą przekroczyć przewidywane korzyści lub w celu wykorzystania szansy

50 Plan postępowania z ryzykiem
Można zastosować więcej, niż jedną metodę Właściciel ryzyka monitoruje i nadzoruje realizację planu postępowania z ryzykiem.

51 Plan postępowania z ryzykiem

52 Plan postępowania z ryzykiem

53 Plan postępowania z ryzykiem
Określamy ryzyko dla zadania nie dla następstwa. Następstw może być wiele, mogą mieć różną „wagę” – można uśrednić, można wybrać najwyższy poziom ryzyka – zależy od Państwa, jako odpowiedzialnych

54 Plan postępowania z ryzykiem

55 Plan postępowania z ryzykiem

56 Plan postępowania z ryzykiem
Realizacja założonych działań Komisja ds. K.Z jest tu w trudnej sytuacji… zgodnie z zarządzeniem sami sobie (z racji funkcji) powinniśmy raportować działania zapobiegawcze

57 Rejestr ryzyka Właściciel ryzyka prowadzi rejestr ryzyka, zgodnie z wzorem, W rejestrze dokumentuje się zmaterializowanie się (wystąpienie) ryzyka,

58 Rejestr ryzyka

59 Rejestr ryzyka Komisja ds. K.Z
w rejestrze ryzyka umieszcza tylko te ryzyka względem których planujemy ewentualne działania Pomijamy tolerowane ryzyka, gdyż nawet jeśli wystąpią, to zakładaliśmy ich tolerowanie i przyjęcie z godnością

60 Rejestr ryzyka

61 Rejestr ryzyka W przypadku zmaterializowania się ryzyka, które może spowodować niezrealizowanie celów określonych w planie działalności Ministra, informacja o tym jest przekazywana niezwłocznie przez właściciela ryzyka do Biura Ministra oraz do kierownika właściwej komórki nadzorującej NIE ZAWSZE REALIZUJEMY CELE Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MINISTRA!

62 Ocena Ryzyka zakończenie
Poważne podejście i realizacja czynności wynikających z zapisów zarządzenia pozwoli na bieżąco identyfikować zagrożenia i modyfikować działalność tak, by pomimo zaistnienia ryzyka – osią gnąc zaplanowany cel… A w każdym razie móc się sensownie wytłumaczyć w przypadku nieosiągnięcia założonych wartości mierników…

63 Ocena Ryzyka zakończenie
Dziękuję za uwagę Katarzyna Górna


Pobierz ppt "Ocena Ryzyka Na podstawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google