Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego
obszary objęte współpracą w ramach Oiof Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska

2 Plan spotkania Prezentacja: Omówienie nowego podejścia do finansowania inwestycji w perspektywie (podejście funkcjonalne); Prezentacja: Perspektywa finansowania działań rozwojowych w latach ; Prezentacja: Omówienie podstaw współdziałania w ramach projektu „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”; Najważniejsze wyzwania stojące przed gminą/miastem w obszarze objętym tematem spotkania – dyskusja; Możliwości podejmowania współpracy w rozwiązywaniu problemów ważnych dla gminy/miasta w obszarze objętym tematem spotkania – dyskusja; Wolne wnioski; Informacje o sposobie przekazywania uwag.

3 Alokacja funduszy na lata 2014-2020

4 RPO W-M Projekt RPO Warmia-Mazury alokacja: 1,728 mld EUR 14 celów tematycznych, 12 osi priorytetowych; Zmiany w sposobie aplikowania o środki – podejście zintegrowane jako nowy typ wsparcia; Wsparcie zjawisk funkcjonalnych

5 Obszary strategicznej interwencji (OSI) – które z nich ważna dla OIOF?
− OSI – Aglomeracja Olsztyna, − OSI – Ośrodki subregionalne, − OSI – Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji, − OSI – Nowoczesna wieś, − OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych, − OSI – Obszary peryferyzacji społeczno- gospodarczej, − OSI - Obszary przygraniczne, − OSI - Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej, − OSI - Tygrys warmińsko-mazurski. Terytorialną koncentrację wsparcia na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) państwa oraz korespondujących z nimi OSI wyróżnionymi w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 dla osiągnięcia określonych dla nich oczekiwanych efektów interwencji – m.in. zastosowane zostaną preferencje przy wyborze projektów oraz mechanizmy komplementarności stymulujące koncentrację interwencji na następujących obszarach geograficznych:

6 Projekt zintegrowany Należy spodziewać się preferencji w finansowaniu przedsięwzięć opartych o współpracę podmiotów, np. JST i realizujących element zintegrowanej strategii rozwoju Wiązka zadań, realizowanych w różnych obszarach tematycznych i przez różnych partnerów; Zadania dotyczą jednego obszaru i kierują się na wykorzystanie jego endogenicznych potencjałów; Cel zbieżny z celami Strategii Województwa; Wspierany poprzez zintegrowane zarządzanie.

7 Projekt zintegrowany w RPO Warmii i Mazur
Na dzień dzisiejszy podejście zintegrowane w RPO odnosi się wprost tylko do inwestycji zintegrowanych dla Olsztyna, Ełku i Elbląga, Wedle informacji Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego jednak: 1. NIEKTÓRE DZIAŁANIA BĘDĄ DOSTĘPNE TYLKO DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W PARTNERSTWIE; 2. W DZIAŁANIACH NIEZAREZERWOWANYCH DLA PARTNERSTW PODEJŚCIE ZINTEGROWANE WYRAZI SIĘ W PREFERENCJACH PUNKTOWYCH

8 Charakterystyka Projektu
Projekt „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”; Współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Czas trwania projektu: styczeń 2014-kwiecień 2016; Całkowity koszt projektu: zł, w tym dofinansowanie: (85%)

9 Etapy projektowania OF
Dofinansowanie w ramach Mechanizmu EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego; Analiza, diagnoza sytuacji obszaru funkcjonalnego; Konsultacje społeczne; Opracowanie Strategii; Wdrażanie Strategii: Opracowanie dokumentacji wykonawczej objętej dofinansowaniem; Wdrażanie Strategii poprzez politykę inwestycyjną oraz działania operacyjne Partnerów; Zarządzenie wdrażaniem Strategii służące zacieśnianiu współpracy między Partnerami.

10 Produkty i Rezultaty Projektu
Produktami będą: Powstanie partnerstwa między JST; Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego; Dokumenty planistyczne; Koncepcje; Dokumentacje techniczne; Dokumentacje środowiskowe; Strona internetowa; Perspektywicznie – zrealizowane projekty inwestycyjne i społeczne Rezultatami będą: Podniesienie kompetencji organizacyjnych wynikające ze współpracy i wymiany doświadczeń; Możliwość aplikowania o współfinansowanie preferujące podejście zintegrowane; Możliwość realizowania przedsięwzięć rozwojowych

11 Obszary współdziałania - propozycje
poziom kompetencji JST czyli: co jednostki samorządowe mogą zgodnie z ustawami o samorządzie? Wychowanie i edukacja, Pomoc społeczna, Promocja, kultura, sport i turystyka, Gospodarka komunalna, Rozwój gospodarczy i rynek pracy, Transport i komunikacja, Planowanie przestrzenne, Inwestycje, Organizacja i administracja.

12 Poziomy współdziałania w ramach OIOF

13 Obszary tematyczne Konsultacje na etapie analizy podzielone zostały w każdej z gmin na pięć obszarów tematycznych: Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska; Turystyka, sport i rekreacja; Przedsiębiorczość i gospodarka, ekonomia społeczna; Edukacja i kultura; Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna.

14 Objęcie gmin dokumentami planowania przestrzennego
Stan aktualny; Potrzeby gminy; Potrzeby w odniesieniu do terenów gmin partnerskich; Planowane zmiany dokumentów planistycznych; Odnośniki do planowania przestrzennego na poziomie pozostałych gmin.

15 Obszary współdziałania gmin w obszarze planowania przestrzennego;
Wymogi ustawowe; Wspólne przedsięwzięcia; Pytanie o potrzebę wdrożenia działań koordynacyjnych, np. wspólnych posiedzeń zespołów ds. planowania przestrzennego. Wiedza z ustawy: Art. 17 Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na każdego wójta, burmistrza czy prezydenta miasta obowiązek uzyskania opinii o projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego od wójtów, burmistrzów gmin lub prezydentów miast, graniczących z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Czy realizowano wspólnie z innymi gminami przedsięwzięcia, dla których potrzebne były zmiany planów, czy takie przedsięwzięcia się szykują? Komisje planistyczne

16 Obszary o szczególnym przeznaczeniu w OIOF
Tygrys warmińsko-mazurski

17 Obszary o szczególnym przeznaczeniu w OIOF (2)
Inne obszary, np. tereny inwestycyjne

18 Dostępność komunikacyjna obszarów Gmin – komunikacja zewnętrzna oraz komunikacja wewnątrz obszaru;
Główne trasy, połączenia komunikacyjne; Znaczenie poszczególnych rodzajów transportu w obsłudze ruchu mieszkańców; Potrzeby budowy nowych połączeń komunikacyjnych; Potrzeby w zakresie modernizacji infrastruktury komunikacyjnej; Komunikacja na poziomie ponadgminnym (dla mieszkańców oraz wyspecjalizowana dla ruchu turystycznego); Ścieżki rowerowe Którędy jeździcie? Dostępność komunikacyjna – główne kanały komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne (główne trasy, połączenia komunikacyjne, znaczenie poszczególnych rodzajów transportu w obsłudze ruchu mieszkańców, potrzeby budowy nowych połączeń komunikacyjnych, potrzeby modernizacji infrastruktury komunikacyjnej, próby tworzenia komunikacji ponadgminnej (czy są, czy są planowane, czy jest taka potrzeba) – wspólna identyfikacja wizualna na przystankach, system informowania

19 Bezpieczeństwo ekologiczne – minimalizacja zagrożeń
Główne rodzaje niebezpieczeństw właściwych dla obszaru; Sposób współdziałania w minimalizacji zagrożeń; Oczekiwany model zarządzania ryzykami. Zagrożenia powodziowe, zagrożenie dla stanu wód (np. duże przedsiębiorstwo, którego awaria może zagrozić czystości wód)

20 Energia odnawialna – możliwości wykorzystania
Ważny kierunek finansowania inwestycji w perspektywie na lata ; Plany gminy w obszarze wspierania wykorzystania energii odnawialnej; Plan gospodarki niskoemisyjnej. Plany gospodarki niskoemisyjnej – czy tworzą, czy będą tworzyć (co się w tym będzie zawierać? – jakieś innowacyjne pomysły, nie tylko termomodernizacje budynków)

21 Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, możliwości współpracy
Potrzeby modernizacji sieci; Rozbudowa sieci – nowe tereny inwestycyjne; Możliwość łączenia systemów wodno- kanalizacyjnych sąsiadujących gmin.

22 Regulacja wód, ochrona przeciwpowodziowa, zagospodarowanie wód;
Pytanie o obszary problemowe Zagrożenia, którym należy przeciwdziałać

23 Racjonalizacja gospodarki odpadowej – stan aktualny, możliwości poprawy.
Funkcje Związku Gmin „Czyste Środowisko”; Ocena stanu realizacji obowiązków gminy; Plany modernizacji systemu zbiórki odpadów; Potrzeby i możliwości poprawy stanu unieszkodliwiania odpadów; Współodpowiedzialność gmin zrzeszonych w Związku


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google