Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne,"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska

2 Plan spotkania  Prezentacja: Omówienie nowego podejścia do finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020 (podejście funkcjonalne);  Prezentacja: Perspektywa finansowania działań rozwojowych w latach 2014-2020;  Prezentacja: Omówienie podstaw współdziałania w ramach projektu „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”;  Najważniejsze wyzwania stojące przed gminą/miastem w obszarze objętym tematem spotkania – dyskusja;  Możliwości podejmowania współpracy w rozwiązywaniu problemów ważnych dla gminy/miasta w obszarze objętym tematem spotkania – dyskusja;  Wolne wnioski;  Informacje o sposobie przekazywania uwag. 2

3 Alokacja funduszy na lata 2014-2020 3

4 RPO W-M 2014-2020  Projekt RPO Warmia-Mazury 2014-2020 alokacja: 1,728 mld EUR  14 celów tematycznych, 12 osi priorytetowych;  Zmiany w sposobie aplikowania o środki – podejście zintegrowane jako nowy typ wsparcia;  Wsparcie zjawisk funkcjonalnych

5 Obszary strategicznej interwencji (OSI) – które z nich ważna dla OIOF?  − OSI – Aglomeracja Olsztyna,  − OSI – Ośrodki subregionalne,  − OSI – Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji,  − OSI – Nowoczesna wieś,  − OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,  − OSI – Obszary peryferyzacji społeczno- gospodarczej,  − OSI - Obszary przygraniczne,  − OSI - Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej,  − OSI - Tygrys warmińsko-mazurski. 5

6 Projekt zintegrowany  Należy spodziewać się preferencji w finansowaniu przedsięwzięć opartych o współpracę podmiotów, np. JST i realizujących element zintegrowanej strategii rozwoju  Wiązka zadań, realizowanych w różnych obszarach tematycznych i przez różnych partnerów;  Zadania dotyczą jednego obszaru i kierują się na wykorzystanie jego endogenicznych potencjałów;  Cel zbieżny z celami Strategii Województwa;  Wspierany poprzez zintegrowane zarządzanie. 6

7 Projekt zintegrowany w RPO Warmii i Mazur  Na dzień dzisiejszy podejście zintegrowane w RPO odnosi się wprost tylko do inwestycji zintegrowanych dla Olsztyna, Ełku i Elbląga,  Wedle informacji Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego jednak:  1. NIEKTÓRE DZIAŁANIA BĘDĄ DOSTĘPNE TYLKO DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W PARTNERSTWIE;  2. W DZIAŁANIACH NIEZAREZERWOWANYCH DLA PARTNERSTW PODEJŚCIE ZINTEGROWANE WYRAZI SIĘ W PREFERENCJACH PUNKTOWYCH 7

8 Charakterystyka Projektu  Projekt „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”;  Współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;  Czas trwania projektu: styczeń 2014-kwiecień 2016;  Całkowity koszt projektu: 2 656 590 zł, w tym dofinansowanie: 2 258 102 (85%) 8

9 Etapy projektowania OF 9  Dofinansowanie w ramach Mechanizmu EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;  Analiza, diagnoza sytuacji obszaru funkcjonalnego;  Konsultacje społeczne;  Opracowanie Strategii;  Wdrażanie Strategii:  Opracowanie dokumentacji wykonawczej objętej dofinansowaniem;  Wdrażanie Strategii poprzez politykę inwestycyjną oraz działania operacyjne Partnerów;  Zarządzenie wdrażaniem Strategii służące zacieśnianiu współpracy między Partnerami.

10 Produkty i Rezultaty Projektu  Rezultatami będą:  Podniesienie kompetencji organizacyjnych wynikające ze współpracy i wymiany doświadczeń;  Możliwość aplikowania o współfinansowanie preferujące podejście zintegrowane;  Możliwość realizowania przedsięwzięć rozwojowych 10  Produktami będą:  Powstanie partnerstwa między JST;  Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego;  Dokumenty planistyczne;  Koncepcje;  Dokumentacje techniczne;  Dokumentacje środowiskowe;  Strona internetowa;  Perspektywicznie – zrealizowane projekty inwestycyjne i społeczne

11 Obszary współdziałania - propozycje  Wychowanie i edukacja,  Pomoc społeczna,  Promocja, kultura, sport i turystyka,  Gospodarka komunalna,  Rozwój gospodarczy i rynek pracy,  Transport i komunikacja,  Planowanie przestrzenne,  Inwestycje,  Organizacja i administracja. 11 poziom kompetencji JST czyli: co jednostki samorządowe mogą zgodnie z ustawami o samorządzie?

12 Poziomy współdziałania w ramach OIOF 12

13 Obszary tematyczne  Konsultacje na etapie analizy podzielone zostały w każdej z gmin na pięć obszarów tematycznych: 1. Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska; 2. Turystyka, sport i rekreacja; 3. Przedsiębiorczość i gospodarka, ekonomia społeczna; 4. Edukacja i kultura; 5. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna. 13

14 Objęcie gmin dokumentami planowania przestrzennego  Stan aktualny;  Potrzeby gminy;  Potrzeby w odniesieniu do terenów gmin partnerskich;  Planowane zmiany dokumentów planistycznych;  Odnośniki do planowania przestrzennego na poziomie pozostałych gmin. 14

15 Obszary współdziałania gmin w obszarze planowania przestrzennego;  Wymogi ustawowe;  Wspólne przedsięwzięcia;  Pytanie o potrzebę wdrożenia działań koordynacyjnych, np. wspólnych posiedzeń zespołów ds. planowania przestrzennego. 15

16 Obszary o szczególnym przeznaczeniu w OIOF 16

17 Obszary o szczególnym przeznaczeniu w OIOF (2) 17

18 Dostępność komunikacyjna obszarów Gmin – komunikacja zewnętrzna oraz komunikacja wewnątrz obszaru;  Główne trasy, połączenia komunikacyjne;  Znaczenie poszczególnych rodzajów transportu w obsłudze ruchu mieszkańców;  Potrzeby budowy nowych połączeń komunikacyjnych;  Potrzeby w zakresie modernizacji infrastruktury komunikacyjnej;  Komunikacja na poziomie ponadgminnym (dla mieszkańców oraz wyspecjalizowana dla ruchu turystycznego);  Ścieżki rowerowe 18

19 Bezpieczeństwo ekologiczne – minimalizacja zagrożeń  Główne rodzaje niebezpieczeństw właściwych dla obszaru;  Sposób współdziałania w minimalizacji zagrożeń;  Oczekiwany model zarządzania ryzykami. 19

20 Energia odnawialna – możliwości wykorzystania  Ważny kierunek finansowania inwestycji w perspektywie na lata 2014-2020;  Plany gminy w obszarze wspierania wykorzystania energii odnawialnej;  Plan gospodarki niskoemisyjnej. 20

21 Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, możliwości współpracy  Potrzeby modernizacji sieci;  Rozbudowa sieci – nowe tereny inwestycyjne;  Możliwość łączenia systemów wodno- kanalizacyjnych sąsiadujących gmin. 21

22 Regulacja wód, ochrona przeciwpowodziowa, zagospodarowanie wód;  Pytanie o obszary problemowe 22

23 Racjonalizacja gospodarki odpadowej – stan aktualny, możliwości poprawy.  Funkcje Związku Gmin „Czyste Środowisko”;  Ocena stanu realizacji obowiązków gminy;  Plany modernizacji systemu zbiórki odpadów;  Potrzeby i możliwości poprawy stanu unieszkodliwiania odpadów;  Współodpowiedzialność gmin zrzeszonych w Związku 23


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google