Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?"— Zapis prezentacji:

1

2 Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?
Projekt realizowany w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem

3 Celem naszego projektu było:
Poznanie form ochrony przyrody w Polsce. Poznanie osobliwości przyrodniczych w naszej najbliższej okolicy. Poznanie starodrzewu parku podworskiego w Wolicy. Opisanie starych, sędziwych drzew. Poznanie kryteriów prawnych ustanawiania pomników przyrody.

4 Formami ochrony przyrody są:
parki narodowe;  rezerwaty przyrody;  parki krajobrazowe;  obszary chronionego krajobrazu;  obszary Natura 2000;  pomniki przyrody;  stanowiska dokumentacyjne;  użytki ekologiczne;  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. · Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary.

5 W granicach powiatu jasielskiego znajduje się:
-84% powierzchni Magurskiego Parku Narodowego -fragment Jaśliskiego Parku Krajobrazowego -fragment Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki -2 rezerwaty przyrody: -”Golesz” - leśno geologiczny -”Łysa Góra”- starodrzew bukowy -obszary Natura 2000 -35 pomników przyrody głownie pojedynczych drzew

6 Przygotowaliśmy pytania ankietowe pozwalające poznać stan wiedzy uczniów i mieszkańców o formach ochrony przyrody w Polsce i regionie. Badana grupa to 27 osób – uczniowie gimnazjum i ich rodzice. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika że ponad połowa badanych dorosłych dostrzega konieczność ochrony elementów środowiska. Angażują się w ochronę przyrody poprzez segregację odpadów, używanie ekologicznych toreb, sadzenie drzew, oszczędzanie wody. Młodzież chętnie uczestniczy w akcji „Sprzątanie świata”. Ponad połowa młodzieży i dorosłych dostrzega piękno starych drzew i uważa ,że powinny być chronione. Trzynaście osób wskazało drzewa w Wolicy jako zasługujące na ochronę.

7

8 Park podworski w Wolicy k/Jasła obejmuje powierzchnię ok. 1,5 ha
Park podworski w Wolicy k/Jasła obejmuje powierzchnię ok. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.

9 Tak wykonywaliśmy pomiary

10

11 Pomiar wysokości wysokościomierzem ”Sunto"

12 Pomiar pierśnic (obwodu pnia na wys. 130 cm)

13 Nanoszenie drzew na mapę zasadniczą

14 Wykaz najwartościowszych drzew rosnących w parku:
Lp. Gatunek Obwód w pierśnicy Wysokość 1 Dąb szypułkowy 405 cm 30 m 2 630 cm 34 m 3 560 cm 4 350 cm 26 m 5 Jesion Wyniosły 279 cm 24 m 6 206 cm 31 m 7 392 cm 22 m 8 322 cm 25 m 9 357 cm 10 373 cm 11 650 cm 30,5 m

15 LP. Nazwa gatunkowa Obwód w pierśnicy Wysokość 1. Dąb szypułkowy 405cm. 30m. 2. 630 cm 34 m 3. 560 cm 30 m 4. 350 cm 26 m 5. Jesion Wyniosły 279 cm 24 m 6. 206 cm 31 m 7. 392 cm 22 m 8. 322 cm 25 m 9. 357 cm 10. 373 cm 11. 650 cm 30,5 m

16 Kandydat nr 1. Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: 405 cm. Wysokość: 30m.  Stan zdrowotny: drzewo zdrowe, bez ubytków i obecności szkodników

17 Kandydat nr 2. Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: 630 cm . Wysokość: 34 m.  Stan zdrowotny: bardzo zły –drzewo o koronie i kłodzie obumarłej w 50% , w kłodzie tego drzewa jest ubytek, w którym może zmieścić się człowiek. Ślady po wypaleniu. Drzewo wymaga natychmiastowej opieki dendrologa.

18 Kandydat nr 3. Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: 560 cm. Wysokość: 30 m.  Stan zdrowotny: dobry, ślady po przycinaniu konarów

19 Kandydat nr 4. Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: 350 cm. Wysokość: 26 m.  Stan zdrowotny: dobry, niektóre konary uschnięte, ślady po przycięciach nie są zabezpieczone.

20 Kandydat nr 5. Jesion Wyniosły
Obwód pierśnicy: 279 cm. Wysokość: 24 m.  Stan zdrowotny: dobry

21 Kandydat nr 6. Jesion Wyniosły
Obwód pierśnicy: cm. Wysokość: 31 m.  Stan zdrowotny: kłoda pęknięta od podstawy pnia do pierwszych konarów, pęknięcie zabliźnione. Ślady po przycinaniu konarów.

22 Kandydat nr 7. Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: cm. Wysokość: 22 m.  Stan zdrowotny: dobry , ślady po przycięciach, niektóre konary martwe, niezabezpieczone

23 Kandydat nr 8. Dąb szypułkowy
Obwód pierśnicy: cm. Wysokość:25m.  Stan zdrowotny: dobry, nie wymaga zabiegów konserwacyjnych .

24 Kandydat nr 9 Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: cm. Wysokość: 34 m.  Stan zdrowotny: dobry, ślady po przycięciu konarów

25 Kandydat nr 10. Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: cm. Wysokość: 25 m.  Stan zdrowotny: dobry

26 Kandydat nr 11 Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: cm. Wysokość: 30,5 m.  Stan zdrowotny: zły, konary uschnięte, odłamane. Liczne jamy wykopane przez zwierzęta.

27 Badania drzew wykonaliśmy metodą zawartą w publikacji „Szkolny Monitoring Obiektów i Terenów Przyrodniczo Cennych”. Spośród starodrzewu wybraliśmy 11 najcenniejszych, sędziwych drzew. Zmierzyliśmy wysokość, pierśnice, oznaczyliśmy gatunki, oceniliśmy stan zdrowotny drzew. Spośród badanych - 5 dębów szypułkowych spełnia kryteria dla pomników przyrody. Wybrane drzewa nanieśliśmy na mapę zasadniczą, uzyskaną w wydziale Geodezji i Kartografii. Wypełnione wnioski dla drzew zasługujących na miano pomników przyrody złożyliśmy w UG w Jaśle – Wydział Ochrony Środowiska .

28 Na miano pomników przyrody ze względu na swoje rozmiary, wiek i walory estetyczne zasługują:
1)Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) szt. (drzewa nr 1, 2, 3, 7, 11)

29 Wnioski dla drzew „kandydatów” na pomniki przyrody

30 Kandydat nr 1. Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: 405 cm. Wysokość: 30m.  Stan zdrowotny: drzewo zdrowe, bez ubytków i obecności szkodników

31 Kandydat nr 2. Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: 630 cm . Wysokość: 34 m.  Stan zdrowotny: bardzo zły –drzewo o koronie i kłodzie obumarłej w 50% , w kłodzie tego drzewa jest ubytek, w którym może zmieścić się człowiek. Ślady po wypaleniu. Drzewo wymaga natychmiastowej opieki dendrologa.

32 Kandydat nr 3. Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: 560 cm. Wysokość: 30 m.  Stan zdrowotny: dobry, ślady po przycinaniu konarów

33 Kandydat nr 7. Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: cm. Wysokość: 22 m.  Stan zdrowotny: dobry , ślady po przycięciach, niektóre konary martwe, niezabezpieczone

34 Kandydat nr 11 Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: cm. Wysokość: 30,5 m.  Stan zdrowotny: zły, konary uschnięte, odłamane. Liczne jamy wykopane przez zwierzęta.

35 Najwartościowsze drzewa parku w Wolicy.

36 Podsumowanie: -Realizując nasz projekt nabyliśmy przekonania, że przyrodę należy chronić, a szczególnie sędziwe drzewa, które rosły setki lat, a mogą zostać wycięte w kilka minut. -Mamy nadzieję, że choć w małym stopniu przyczyniliśmy się do ochrony starych drzew. -Dzięki projektowi poznaliśmy działania służące ochronie przyrody. -Nauczyliśmy się również działać w zespole.

37 Gimnazjum nr 5 w Jaśle Ligowy Zespół Badawczy:
Karolina Szela Katarzyna Szot Monika Kłosowska Opiekun Zofia Czubik


Pobierz ppt "Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google