Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014 Krajowe Klastry Kluczowe w działaniach PARP w perspektywie finansowej 2014-2020 Grażyna Buczyńska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014 Krajowe Klastry Kluczowe w działaniach PARP w perspektywie finansowej 2014-2020 Grażyna Buczyńska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności."— Zapis prezentacji:

1 2014 Krajowe Klastry Kluczowe w działaniach PARP w perspektywie finansowej 2014-2020 Grażyna Buczyńska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Nowe trendy w branży spożywczej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 30 czerwca 2014 r.

2 Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej Raport zawiera:  kierunkowe założenia polityki klastrowej do 2020 roku  rekomendacje dot. kierunków wsparcia klastrów na poziomie kraju i regionu  rekomendacje dot. sposobu i mechanizmu wyboru klastrów kluczowych na obu poziomach  mapę drogową działań  spodziewane efekty wdrożenia rekomendacji

3 Założenia systemowe wspierania klastrów Założenia polityki klastrowej przewidują dwa kierunki oddziaływania: a) poziom regionalny - wspieranie istniejących i tworzących się klastrów poprzez dofinansowanie koordynatorów klastrów; zapewnienie funkcjonowania instytucji pełniących kluczową rolę dla rozwoju współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach skupisk działalności gospodarczej, a tym samym podnoszenia ich konkurencyjności i innowacyjności; b) poziom krajowy - zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół Krajowych Klastrów Kluczowych - wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju; (w regionach rekomenduje się skupienie wsparcia wokół Regionalnych Klastrów Kluczowych); c) klastry kluczowe krajowe i regionalne wpisują się w inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne.

4 Krajowe Klastry Kluczowe: rozpoznawalne i konkurencyjne w skali globalnej Regionalne Klastry Kluczowe: strategiczne znaczenie dla gospodarki regionów Klastry lokalne / regionalne Klastry w Polsce 2014 - 2020 klastry o największym potencjale konkurencyjnym i znaczeniu dla gospodarki kraju konkurencyjne w skali międzynarodowej posiadają znaczący potencjał naukowo- technologiczny klastry o największym potencjale konkurencyjnym i znaczeniu dla gospodarki regionu konkurencyjne w skali regionu / kraju wpisują się w regionalne inteligentne specjalizacje

5  koncentracja środków publicznych – wokół klastrów kluczowych;  liczba KKK powinna być ograniczona - trudno realnie budować pozycję konkurencyjną Polski w zbyt wielu specjalizacjach;  strategia i program rozwoju klastra – podstawowe dokumenty niezbędne przy aplikowaniu o status klastra kluczowego; uzgodniona przez aktorów danego skupiska; aktualizacja dokumentów;  podstawowe obszary określające kryteria wyboru KKK: istotny potencjał gospodarczy, który może być rozwijany poprzez innowacje technologiczne i nietechnologiczne; znaczący potencjał naukowo-technologiczny dający szansę na rozwijanie technologii i transfer wiedzy;  kryteria wyboru KKK powinny być zgodne z kryteriami stawianymi dla inteligentnych specjalizacji. KKK wg Raportu Grupy

6  wielkość klastra - liczba członków klastra w podziale na kategorie: mikro, MSP, duże przedsiebiorstwa, IOB, instytucje naukowe i edukacyjne, inne;  zatrudnienie w klastrze – np. w działaniach B+R;  aktywność członków – współpraca, wspólne projekty (w szczególności B+R), oferta, produkty itp.;  koncentracja geograficzna członków klastra;  zasoby – materialne, ludzkie, infrastrukturalne;  rola koordynatora i zarządzanie klastrem;  innowacyjność klastra;  obecność klastra i firm klastrowych na rynkach zagranicznych;  rozpoznawalność klastra w kraju i zagranicą. Proponowane kryteria wyboru KKK

7 Klaster - wnioskodawca  koordynatorzy klastrów – osoba prawna działająca na rzecz rozwoju klastra i jego członków; najczęściej występuje w początkowym etapie rozwoju lub, gdy celem podejmowanych działań jest budowanie i zarządzanie wspólnymi zasobami klastra; reprezentuje interesy wszystkich członków; realizuje projekty na rzecz klastra;  konsorcja członków klastra - konsorcja przedsiębiorstw, jednostek edukacyjnych i naukowych, instytucji otoczenia biznesu i innych (w tym koordynatorzy); wnioskują o współfinansowanie wiązki projektów rozwojowych, wynikających z przyjętej strategii rozwojowej klastra (co powinien potwierdzić każdorazowo koordynator klastra);  spółki celowe – powołane przez członków klastra do realizacji zadań inwestycyjnych i projektów B+R, w wyniku których powstają nowe aktywa.

8 Kryteria oceny Nabór i sposób oceny Włączanie interesariuszy Etap I Projektowanie procesu Formalne ogłoszenie naboru Przeprowadzenie oceny Walidacja Etap II Uruchomienie 1. rundy konkursu Wybór KKK – kluczowe etapy

9 Poziom centralny – Krajowe Klastry Kluczowe  dodatkowe punkty w systemie oceny dla projektów KKK – w ramach różnych programów i działań pomocowych na poziomie krajowym i regionalnym;  instrument dedykowany koordynatorom KKK na poziomie krajowym, na działania związane z internacjonalizacją;  działania wspierające dla KKK w zakresie realizacji strategii i planu działania (coaching).

10 PARP - propozycja instrumentu dedykowanego KKK CEL – wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach KKK na rynkach zagranicznych. I. – Umacnianie pozycji konkurencyjnej KKK na rynkach międzynarodowych w szczególności poprzez:  dostęp do różnych źródeł informacji nt. prowadzenie działalności na nowym rynku;  usługi finansowe i prawne z tym związane;  doradztwo nt. ochrony prawnej produktów / usług zagranicą;  zdefiniowanie zasobów technologicznych klastra;  działania marketingowe na arenie międzynarodowej;  przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych;  wzornictwo / design przy projektowaniu produktów.

11 PARP - propozycja instrumentu dedykowanego KKK II.Internacjonalizacja:  tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych;  intensyfikacja transferu technologii, przepływu wiedzy i informacji - organizacja i udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, misjach;  wymiana specjalistów w zespołach badawczych;  dostęp do specjalistycznej infrastruktury B+R w różnych krajach;  udział w projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych, w szczególności B+R;  zwiększenie aktywności i zaangażowania klastra w przedsięwzięciach międzynarodowych.

12 PARP - propozycja instrumentu dedykowanego KKK III.Zakup lub modernizacja zaplecza klastra:  zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wytworzenia nowego innowacyjnego produktu / usługi w celu skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne;  dofinansowanie ww. inwestycji pod warunkiem, że wyprodukowany, nowy innowacyjny produkt zostanie wprowadzony na co najmniej jeden nowy rynek zagraniczny; Maksymalna wartość projektu: 16 mln zł Intensywność wsparcia: do 50% kosztów kwalifikowanych (max 8 mln zł) Beneficjenci: koordynatorzy KKK Alokacja na działanie:240 mln zł

13 Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój  Wsparcie wdrożeń wyników B+R,  Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa,  Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu, funduszy seed capital  Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw,  Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów),  Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje,  Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,  Rozwój proinnowacyjnych usług IOB,  Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych,  Wsparcie współpracy nauki i biznesu, promocja innowacyjności,  Laboratorium idei.

14 Dziękuję za uwagę Grażyna Buczyńska Grazyna_buczynska@parp.gov.pl (22) 432-83-07 Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl www.pi.gov.pl


Pobierz ppt "2014 Krajowe Klastry Kluczowe w działaniach PARP w perspektywie finansowej 2014-2020 Grażyna Buczyńska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google