Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 7 września 2010 roku Izabela Adamska CPI MSWiA N OWE S POJRZENIE NA B IULETYN I NFORMACJI P UBLICZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 7 września 2010 roku Izabela Adamska CPI MSWiA N OWE S POJRZENIE NA B IULETYN I NFORMACJI P UBLICZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 7 września 2010 roku Izabela Adamska CPI MSWiA N OWE S POJRZENIE NA B IULETYN I NFORMACJI P UBLICZNEJ

2 1. Realizacja zapisów Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej. 2. Proponowane zmiany Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej: –definicja informacji publicznej, –funkcja Strony Głównej BIP, –wzmocnienie pozycji redaktora BIP w organizacji, –sankcje za brak BIP oraz za nieudostępnienie informacji w BIP. 3. Budowa Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP). 4. Dyskusja Agenda

3 Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Dla uzyskania dostępu do informacji publicznej nie trzeba wykazywać interesu prawnego lub faktycznego. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Dla przypomnienia

4 Raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Biała Księga Nowego BIP” z marca 2006 roku. Raport NIK „Informacja o wynikach kontroli wywiązywania się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej” z października 2006 roku. Krajowy raport Transparency International Polska z realizacji prawa dostępu do informacji publicznej z 14 grudnia 2006 roku. Jawność i kompetencja - monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej Województwa Podlaskiego z 2008 roku. Raport Stowarzyszenia Bonafides „Monitoring dostępu do informacji publicznej w gminach woj. śląskiego” z lutego 2009 roku. Realizacja ustawy

5 Przykład złego BIPu

6

7 www.czestochowa.bip-gov.pl/bip www.prezydent.pl/bip

8 -aktualne logo BIP umieszczone w lewym górnym rogu wraz z nazwą podmiotu, zgodnie z Księgą Znaku BIP, - logo BIP z linkiem na stronie własnej podmiotu (jeśli podmiot posiada) – to samo logo w BIP i na WWW, - strona główna BIP i strona podmiotowa BIP powinny otwierać się w nowym oknie. System Identyfikacji Wizualnej BIP

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Co należy zmienić?

19 Art. 61. ust 1 konstytucji RP Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Art. 1. ust. 1. Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Definicja informacji publicznej

20 „Informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Informacja publiczna odnosi się do faktów. Bliższa analiza art. 6 ustawy wskazuje, że wnioskiem w świetle tej ustawy może być objęte pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 czerwca 2009 r.-I OSK 89/09) Definicja informacji publicznej

21 Informacja publiczna dotyczy nie tylko treści dokumentu, ale i sposobu w jaki ta informacja została utrwalona. Jaka powinna być forma udostępnianych informacji? Czy ma to być sama treść i informacja, kto jest odpowiedzialny za treść? Czy to ma być skan informacji i podpisu? BIP jest podstawowym, powszechnym źródłem informacji publicznej, a zamieszczane w BIP informacje muszą być aktualne. Jeśli Informacja Publiczna jest w BIP, to jest ona wiarygodna. Udostępnianie informacji publicznej w BIP

22 Zmiana funkcji Strony Głównej BIP na rejestr podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron podmiotowych BIP. Baza Aktów Prawnych odwołujących się do BIP – Ustawy – Rozporządzenia – Zarządzenia – Uchwały Strona Główna BIP

23 Dane o podmiocie: –nazwa podmiotu, –nip, regon, –logo podmiotu lub herb, –dokładny adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica numer budynku), –numer telefonu, telefaksu, –e-mail, –adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej, –adres strony www podmiotu, –godziny pracy urzędu, –koordynaty geograficzne podmiotu. Dane strony podmiotowej BIP: –adres internetowy strony podmiotowej BIP, –imię i nazwisko redaktora głównego (w przypadku wielu redaktorów wybranej osoby), –e-mail redaktora głównego. Zakres przedmiotowy

24 Wprowadzenie Administratora Informacji Publicznej (AIP), czyli osoby nadzorującej, z upoważnienia kierownika jednostki, przestrzegania rzetelnego dostępu do informacji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem formy bezwnioskowej) oraz ponownego wykorzystania informacji publicznej. Co w ten sposób osiągniemy? - przejrzystość działania jednostek dysponujących majątkiem publicznym, - rzetelność prowadzenia strony podmiotowej BIP, - wzmocnienie roli redaktora BIP. Administrator Informacji Publicznej

25 Sankcja za nieudostępnienie informacji publicznej w BIP Obecnie obowiązuje sankcja za nieudostępnienie informacji publicznej w jakiejkolwiek formie: Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art.23 UoDIP) Pierwszy wyrok karny z art.23 UoDIP (Sygn. akt VIII K 103/08 z 24 lipca 2008 r.) Wyrok WSA w Warszawie, Wydział VIII Zamiejscowy (Sygn. akt VIII SAB/Wa 5/08) Sankcje

26 Wprowadzenie sankcji za: –brak zgłoszenia na SG BIP, –nieprowadzenie strony podmiotowej BIP, –nierzetelne prowadzenie BIP, czyli brak w BIP informacji publicznej wymienionej w art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sankcje

27 Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP)

28 Jedna aplikacja dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron podmiotowych BIP z uwzględnieniem ich kompetencji oraz centralne zarządzanie tym narzędziem. Koncepcja budowy SSDIP

29 1.Krok w stronę ujednolicenia systemu dostępu do informacji publicznej poprzez standaryzację SP BIP. Ułatwienie obywatelowi dostępu do informacji publicznych, a także możliwość w przyszłości udostępniania zagregowanych danych z SSDIP do systemów zewnętrznych. 2.Możliwość wyszukiwania informacji w całym systemie SSDIP: wspólna baza danych zawierająca treści wszystkich SP BIP, wspólne ujednolicone słowniki na podstawie danych z baz REGON, TERYT, w tym Słownik Podmiotów Publicznych. 3.Zasilanie Katalogu Usług na ePUAP informacjami o usługach świadczonych elektronicznie przez podmioty – art. 6 ust.1 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198). 4.Deklaracja przeniesienia SP BIP jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego i podkarpackiego do budowanego SSDIP. 5.Infrastruktura techniczna zaprojektowana dla potrzeb SSDIP może zostać wykorzystana do utrzymania innych portali tworzonych przez MSWiA, np. dla Portalu Konferencji Ministerialnej tworzonego przez DSI MSWiA. Wartości dodane

30

31 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ C ENTRUM P ROJEKTÓW I NFORMATYCZNYCH M INISTERSTWA S PRAW W EWNĘTRZNYCH I A DMINISTRACJI Izabela.Adamska@cpi.mswia.gov.pl


Pobierz ppt "Katowice, 7 września 2010 roku Izabela Adamska CPI MSWiA N OWE S POJRZENIE NA B IULETYN I NFORMACJI P UBLICZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google