Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HOTELARSTWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HOTELARSTWO."— Zapis prezentacji:

1 HOTELARSTWO

2 PREKURSORZY CESAR RITZ Hotelarstwo elitarne
Kojarzy się z luksusem i elegancją 35 hoteli tej sieci na świecie W rankingach światowych zajmują pierwsze miejsca w kategoriach : - dostarczanie konsekwentnie najwyższej jakości - ekskluzywność i wyjątkowość - marka jako podkreślenie statusu społecznego

3 PREKURSORZY Conrad Nicholson Hilton Hotelarstwo sieciowe
Stosował 2 zasady, które przyczyniły się do jego sukcesu: 1. Ani jeden cal kwadratowy powierzchni w hotelu nie może się marnować 2. Maksimum korzyści dla gościa za minimalną ceną czyli tzw. Prawo minimaksu twierdził, że każdy hotel powinien mieć osobowość W 1959 roku otworzył pierwszy AIRPORT HOTEL – przeznaczony dla pasażerów linii lotniczych

4 PREKURSORZY Charles Kemmons Wilson Ojciec nowoczesnego hotelarstwa
Miał smykałkę do interesów – prace rozpoczął od zakupienia maszyny do popcornu i sprzedaży go w kinach Sukcesywnie inwestował w rozwijanie swojej firmy W połowie XX wieku nie było standardów hoteli i wyjazd na wakacje z rodziną okazywał się porażką z powodu wysokich cen opłat za dzieci Zamierzał zbudować łańcuch hoteli w całej Ameryce przyjazne rodzinie To on wymyślił nazwę dla swoich hoteli – HOLIDAY INN.

5 PREKURSORZY Hotel oferował jak na tamte czasy wysoki standard
Wprowadzono politykę „ że dzieci zakwaterowane w pokoju z rodzicami nie płacą za pobyt. Wpadł też na rodzaj umowy zwany FRANCHISINGIEM Hasłem naczelnym było „ Najlepszą niespodzianką to brak niespodzianek”

6 POLSKIE ORGANIZACJE HOTELARSKIE
Cele i zadania PZH zostały określone jako:  wspieranie rozwoju hotelarstwa i stwarzanie warunków do modernizacji i unowocześniania obiektów hotelarskich w kraju, - rozwijanie i utrwalanie etyki zawodowej hotelarzy i tradycji polskiej gościnności,  ochrony interesów zawodowych hotelarzy, gastronomików, pracowników turystyki i ośrodków wypoczynkowych, zakładowych itp.,  upowszechnianie wiedzy zawodowej, szkolenie i kształcenie kadr dla potrzeb branży oraz wspieranie badań naukowych w tej dziedzinie,  reprezentowanie polskiego hotelarstwa w kraju i za granicą.

7 POLSKIE ORGANIZACJE HOTELARSKIE
POLSKA IZBA HOTELARSTWA podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków rozwoju hotelarstwa w Polsce, w tym inicjowanie wobec uprawnionych organów odpowiednich rozwiązań ustawodawczych oraz zmian w przepisach obowiązujących, wspieranie inicjatyw gospodarczych w hotelarstwie, popieranie kształcenia zawodowego w zakresie hotelarstwa, organizowanie praktyk szkoleniowych dla uczniów, studentów i pracowników hoteli, doskonalenie wiedzy zawodowej poprzez organizowanie kursów, dokształcania zawodowego, organizowanie i prowadzenie szkól hotelarskich, wyższych i średnich,

8 POLSKIE ORGANIZACJE HOTELARSKIE
organizowanie dyskusji zawodowych w postaci zebrań, seminariów, kongresów, organizowanie wymiany informacji między przedsiębiorstwami i hotelami, wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie na zaproszenie organów państwowych swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach związanych z działalnością hotelarską i gastronomiczną informowanie o funkcjonowaniu hoteli oraz prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę na temat działalności hotelarskiej i gastronomicznej, popieranie działań inwestycyjnych w hotelarstwie.

9 ŚWIATOWE ORGANIZACJE HOTELARSKIE
IH&RA INTERNATIONAL HOTEL & RESTAURANT ACCOCIATION MIĘDZYNARODOWE ZRZESZENIE HOTELI I RESTAURACJI DZIAŁALNOŚĆ IH&RA dotyczy: - międzynarodowej klasyfikacji hoteli - statystyki branżowej - polityki podatkowej w przemyśle hotelarskim - zarządzania zasobami ludzkimi

10 ŚWIATOWE ORGANIZACJE HOTELARSKIE
CELE ORGANIZACJI I ZADANIA IH&RA : Ochrona zawodowych i osobistych interesów właścicieli hoteli i restauracji Integracja i zrzeszenie narodowych organizacji hotelarskich z całego świata Podnoszenie kwalifikacji personelu hotelowego Prowadzenie statystyk branżowych wydawanie m-dzy narodowego spisu hoteli i biur podróży Stałe podnoszenie jakości standardu i reputacji hoteli

11 ŚWIATOWE ORGANIZACJE HOTELARSKIE
Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli Zadania: ochrona interesów zrzeszonych jej członków integracja i zrzeszanie narodowych organizacji hotelarskich na całym świecie prowadzenie wspólnej polityki w zakresie warunków pracy w hotelach, polityki zatrudnienia i wynagradzanie pracowników wydawanie materiałów informacyjnych (czasopisma, skrypty, spisy itp.) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników branży hotelarskiej prowadzenie analiz dotyczących skuteczności działania obiektów hotelarskich

12 ŚWIATOWE ORGANIZACJE HOTELARSKIE
Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE (HORTEC) HOTREC jako najważniejszy bezpośredni reprezentant sektora przemysłu turystycznego na forum instytucji Unii Europejskiej skupia 26 narodowych branżowych organizacji oraz hotele, restauracje, kawiarnie z 22 krajów europejskich. C el działalności konfederacji można zamknąć w jednym zdaniu: "maksymalizować korzyści płynące ze współpracy pomiędzy członkami oraz bronić interesów europejskich hoteli, restauracji i kawiarń".

13 ŚWIATOWE ORGANIZACJE HOTELARSKIE
UFTAA - Światowa Federacja Narodowych Związków Biur Podróży Została założona 22 września 1966 r. w Rzymie. Do UFTAA należy m.in. Polska Izba Turystyki oraz przedsiębiorstwo turystyczne ORBIS SA. CELE I ZADANIA: - być międzynarodowym forum, na którym poruszane są kwestie dotyczące światowej turystyki i podróży;  reprezentować poglądy oraz wspierać interesy swoich członków;  propagowanie i wspieranie wolności podróży na całym świecie;  prowadzenie lobbingu przeciwko ustawom szkodliwym dla ogólnie pojętego rozwoju turystyki oraz ograniczającym swobodne przemieszczanie się; polepszenie bezpieczeństwa w środkach transportu.

14 ŚWIATOWE ORGANIZACJE HOTELARSKIE
Międzynarodowy Związek Krajowych Organizacji Hotelarskich, Restauracyjnych i Kawiarnianych (HO-RE-CA) Zasadniczym celem działalności organizacji jest zjednoczenie na płaszczyźnie międzynarodowej branżowych organizacji hotelarzy oraz właścicieli restauracji i kawiarń w celu obrony ich interesów. Obecnie HO-RE-CA zajmuje się następującymi problemami: Wymianą doświadczeń i bieżącą informacją o pracach prowadzonych przez poszczególne organizacje członkowskie, jak również wzajemną wymianą publikacji i pism branżowych, rozwijaniem szkolenia zawodowego oraz udzielaniem poparcia i ułatwianiem międzynarodowej wymiany młodych pracowników hoteli i gastronomii wydawaniem przewodników, informatorów i pism zawodowych, współpracą z innymi międzynarodowymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność, popieraniem turystyki międzynarodowej.

15 INNE ORGANIZACJE HOTELARSKIE
Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych IYHF Federacja działa od 1932 roku a jej siedzibą jest w Londynie. Członkami Federacji są krajowe stowarzyszenia schronisk młodzieżowych posiadające co najmniej 5 schronisk z co najmniej 1000 łóżek oraz udzielają w ciągu roku co najmniej 5000 noclegów. CELE: - zapewnienie młodzieży tanich noclegów w schroniskach młodzieżowych; - krzewienie współpracy między stowarzyszeniami schronisk młodzieżowych;  - rozwijanie wśród młodzieży zamiłowania do krajoznawstwa i turystyki, zwłaszcza miejskiej.

16 INNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
POT – Polska Organizacja Turystyczna Cele i zadania określone w ustawie Polska Organizacja Turystyczna realizuje w szczególności poprzez: 1) przygotowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych oraz organizowanie stoisk narodowych na targach turystycznych, wystaw, pokazów, kongresów i seminariów, jak również upowszechnianie wiedzy o Polsce jako kraju atrakcyjnym turystycznie, w szczególności za pośrednictwem Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej 2) wspieranie organizacyjne działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych, rozwoju produktów turystycznych oraz ich promocji;

17 INNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
3) zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie oraz wspomaganie prac nad utworzeniem i rozwojem systemu rezerwacji usług turystycznych; 4) wyrażanie opinii na temat planów przygotowywanych przez ministra właściwego do spraw turystyki, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające 5) inicjowanie i opiniowanie planów oraz wieloletnich programów promocji, rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, zwłaszcza pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych; 6) współdziałanie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

18 INNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
PIT POLSKA IZBA TURYSTYKI Główne cele i zadania : Wypełniania obowiązków statutowych oraz reprezentowanie interesów gospodarczych firm zrzeszonych Dbanie o rozwój polskiego przemysłu turystycznego

19 INNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE Celami statutowymi PTTK są również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie: 1) krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów, 2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez współdziałanie z towarzystwami i organizacjami skupiającymi i opiekującym się Polakami oraz dziedzictwem kultury polskiej za granicą, 3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa, 4)ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody,

20 INNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, a także popierania wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, działalności na rzecz mniejszości narodowych, ochrony i promocji zdrowia,

21 INNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
PTSM – POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYH Celem Towarzystwa jest:      1/ rozwój bazy schronisk młodzieżowych - ich organizowanie, budowa i prowadzenie,      2/ wspieranie szkolnych schronisk młodzieżowych,      3/ uczestniczenie w procesie edukacyjnym polskiej szkoły,      4/ upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji młodzieży,      5/ organizowanie tras typowych PTSM i obozów wędrownych  w oparciu głównie o  schroniska młodzieżowe, a w przypadku ich braku o inną tanią  bazę noclegową.


Pobierz ppt "HOTELARSTWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google