Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od zarania swych dziejów człowiek dążył do tego, aby móc przenosić się z jednego miejsca na drugie, przemieszczać potrzebne mu do życia przedmioty szybciej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od zarania swych dziejów człowiek dążył do tego, aby móc przenosić się z jednego miejsca na drugie, przemieszczać potrzebne mu do życia przedmioty szybciej,"— Zapis prezentacji:

1

2 Od zarania swych dziejów człowiek dążył do tego, aby móc przenosić się z jednego miejsca na drugie, przemieszczać potrzebne mu do życia przedmioty szybciej, sprawniej i w większych ilościach. Wszystko zaczęło się jakieś 4000 lat p.n.e. kiedy to w Mezopotamii ktoś wpadł na wspaniały pomysł i wymyślił… koło, bo przecież chyba nikt nie sądzi, że bez koła powstałby samochód. Najstarsze znane pisemne świadectwa pochodzą z cywilizacji sumeryjskiej (XXXII wiek p.n.e.) Prawie równocześnie dotarło do Europy. Najstarsze znaleziono w Słowenii datowane na 3200 lat p.n.e. Aby ułatwić transport ciężkich przedmiotów (np. bloków kamiennych) podkładano pod nie okrągłe belki. Najstarsze wykopaliska udowadniają, że już starożytni Egipcjanie używali tej metody do budowy piramid. W XX wieku p.n.e. ze względu na konieczność zmniejszenia ciężaru zostały wynalezione koła szprychowe. Najstarszy na świecie wizerunek pojazdu kołowego znaleziono w Polsce podczas wykopalisk w Bronocicach.

3 Po drogach je ź dzi setki tysi ę cy aut o ró ż nej klasie, ale nikt ju ż si ę nie zastanawia, od czego wszystko si ę zacz ęł o.

4 W 1770 r. we Francji skonstruowano pierwszy pojazd mechaniczny o nap ę dzie parowym (eksperymentalny ci ą gnik artyleryjski Nicolasa Cugnot).

5 „Mechaniczny muł” to niezbyt skomplikowana konstrukcja parowego silnika pozwalała rozwijać prędkość 4,5km/h. Niestety, „odpalenie” takiego samochodu było bardzo praco i czasochłonne, aby to zrobić, trzeba było nalać wody do kotła, a pod nim rozpalić ognisko. (dla kpiny obok jechał wóz konny z drewnem). Operacja taka pozwalała na napędzanie wehikułu przez około 12min, po tej krótkiej, chwili kończyła się para. Przeznaczeniem parowozu była pomoc artylerzystom w przewożeniu ciężkich dział, co sprawiało, że konni przewoźnicy nie patrzyli na niego ze strachem i pogardą.

6 W 1885 r. w Niemczech Karl Benz zbudowa ł pierwszy, praktyczny pojazd samochodowy nap ę dzany spalinowym silnikiem. 29 stycznia 1886 roku uzyska ł patent na pojazd nap ę dzany mieszank ą paliwow ą. To by ł trzyko ł owy automobil i dopiero w 1891 Benz stworzy ł pierwszego czteroko ł owca. Pierwszy samochód z nap ę dem spalinowym

7 W Niemczech Gottlieb Daimler zbudował lekki jednocylindrowy czterosuwowy silnik spalinowy, jako paliwo zastosował benzynę. Wybór benzyny jako paliwa nie był oczywisty, znane były różne frakcje ropy naftowej, a w powszechnym użyciu była oliwa z oliwek oraz olej rzepakowy. Następnie od 1886 wspólnie z Wilhelmem Maybachem wytwarzali samochody osobowe. Pojazdy były wzorowane na znanych wówczas powozach konnych, a zwłaszcza lekkich bryczkach. W ten sposób stworzyli standard samochodu osobowego, aktualny jeszcze w XXI wieku.

8 W 1891 r. wynaleziono ga ź nik dyszowy, do tej pory spotykany, który sk ł ada ł si ę z p ł ywaka i iglicy. W 1899 r. zastosowano ogumienie pneumatyczne. Wynalazc ą tego ko ł a byli dwaj francuscy bracia Andre i Eduard Michelin. To nazwisko w dzisiejszych czasach, co niektórym kojarzy si ę z firm ą opon do samochodów.

9 Po 1900 r. technika poszła do góry i już w 1907 w Detroit Henry Ford uruchomił wielkoseryjną produkcję Modelu T (prawie 15 milionów sztuk, rekord ten pobił tylko Volkswagen Garbus).

10 Ford T, choć był stosunkowo nowoczesny, nie był najbardziej zaawansowanym technicznie, ani najdoskonalszym samochodem swoich czasów. Przyczyną jego niezwykłego sukcesu stało się nieustanne dążenie jego twórcy do doskonałości. Metoda wytwarzania auta, która zrewolucjonizowała oblicze przemysłu samochodowego, polegała na jego montażu z gotowych podzespołów na ruchomej taśmie produkcyjnej, przez dwu- lub trzyosobowy zespół pracowników. Początkowo wyprodukowanie jednego egzemplarza modelu T zajmowało około 12 godzin. Dzięki stopniowemu doskonaleniu koncepcji montażu taśmowego czas ten uległ znacznemu skróceniu. Pod koniec produkcji, w 1927 roku wyprodukowanie jednego forda zajmowało ok. 90 minut. Dzięki temu niesamowitemu wzrostowi wydajności możliwe było znaczne obniżenie ceny samochodu: z 1000 dolarów w 1908 r. do niecałych 300 dolarów w roku 1927. To z kolei stało się w dużej mierze przyczyną jego ogromnej popularności.

11 W 1922 r. powsta ł pierwszy na ś wiecie samochód z nadwoziem samono ś nym a jest to Lancia Lambda.

12 Lancia Lambda przez wielu była określana mianem technicznego arcydzieła. Miano to zapewniły jej inteligentna konstrukcja czterocylindrowego silnika w układzie V o ostrym kącie rozwidlenia i to, że był to pierwszy samochód na świecie ze stalowym nadwoziem samonośnym konstrukcji skorupowej (monocoque). Nadwozie zostało wykonane w postaci otwartej od góry "rury" z otworami na drzwi oraz licznymi otworami zmniejszającymi jego masę. Lancia Lambda była samochodem, który pod względem technicznym wyprzedzał pojazdy konkurencyjne. Dość wysoka cena nie powodowała spadku sprzedaży, wręcz przeciwnie - nastąpił widoczny wzrost produkcji i sprzedaży Lancii, jakiego nigdy wcześniej nie notowano. Był to pierwszy samochód Lancii budowany w oddzielnych seriach - co najmniej dziewięciu - przy czym każda z nich nieznacznie różniła się od poprzedniczki. W latach 30 XX wieku konstrukcja Lambdy okazała się już nieco przestarzała i zakończono montaż po wyprodukowaniu ponad 13 tysięcy sztuk.

13 W 1926 r. w Bolonii (W ł ochy) Alfieri Maserati zbudowa ł pierwszy samochód wy ś cigowy marki Maserati Tipo 26.

14 Auta marki Maserati bardzo cz ę sto s ą porównywane do Ferrari. Nie tylko ze wzgl ę du na przynale ż no ść do jednego koncernu, Fiata, lecz równie ż na genez ę powstania. W przypadku obu marek, pierwszym wyprodukowanym pojazdem by ł o auto wy ś cigowe. Nazwa wzi ęł a si ę od daty produkcji - 1926 roku. Wieloletnie do ś wiadczenie zdobyte podczas pracy z samochodami ró ż nych marek sprawi ł o, ż e przedsi ę biorczy bracia Maserati stworzyli jedn ą z najszybszych maszyn ówczesnych czasów. W swoim debiutanckim starcie, zaj ął on 9. miejsce w s ł ynnym wy ś cigu Targa Florio, a za jego kierownic ą zasiad ł najstarszy z ca ł ej czwórki braci Maserati - Alfieri. Pocz ą tkowo, auto by ł o wyposa ż one w rz ę dowy, o ś miocylindrowy silnik o pojemno ś ci 1.5-litra, który dzi ę ki kompresorowi rozwija ł moc blisko 130 KM. By ł a ona przenoszona na tyln ą o ś za po ś rednictwem 3 biegowej, manualnej przek ł adni. W pó ź niejszych latach stosowano skrzynie o czterech prze ł o ż eniach. Pojazd rozwija ł maksymalnie 182 km/h. O skuteczne wytracanie pr ę dko ś ci dba ł y tarczowe hamulce na wszystkich czterech ko ł ach. W ci ą gu 6 lat produkcji, bracia Maserati zdo ł ali zbudowa ć zaledwie 12 egzemplarzy Tipo 26, z czego do dzisiaj zachowa ł o si ę mniej ni ż 5. Mimo to, ta skromna seria da ł a pocz ą tek jednej z najs ł ynniejszych sportowych aut na ś wiecie.

15 W 1930 r.– Cadillac przedstawił pierwszy samochód z silnikiem o szesnastu cylindrach, model V16.

16 Cadillac – marka luksusowych samochodów ameryka ń skich z Detroit, od 1909 r. cz ęść koncernu General Motors. W 1890 r. Henry Leland za ł o ż y ł w Detroit ma ł y warsztat, w którym od 1896 r. wytwarza ł silniki parowe i benzynowe pocz ą tkowo dla ł odzi, a wkrótce równie ż ko ł a z ę bate dla fabryki samochodów Oldsmobile. 1902 r. - Leland, pracuj ą c jako konstruktor u Forda, zak ł adaj ą cego nowe przedsi ę biorstwo, przej ął jego fabryk ę samochodów, któr ą nazwa ł Cadillac i rozpocz ął monta ż samochodów z podzespo ł ów kupowanych u innych wytwórców kieruj ą c si ę zasad ą "staranno ś ci i dok ł adno ś ci" przy produkcji ka ż dego detalu i tak powsta ł pierwszy model Cadillaca A z 1- cylindrowym silnikiem o mocy 10 KM (pierwsze modele Cadillaca oznaczano literami, nast ę pne cyframi, a z czasem ró ż nymi nazwami)

17 Ten wspaniały pod każdym względem samochód jest bardziej znany jako sixteen lub V16, niż pod swoim prawidłowym oznaczeniem 452, wywodzącym się od pojemności skokowej wyrażonej w kubikach sześciennych. Pojawił się w styczniu 1930 roku jako pierwszy seryjny samochód napędzany szesnastocylindrowym widlastym silnikiem. By zapewnić skuteczne hamowanie olbrzymi i ciężki V16 otrzymał hamulce ze wspomaganiem. Cadillac jako pierwsza w świecie firma zastosował to rozwiązanie w samochodzie seryjnym. W latach 1930 – 1933 Cadillac 452 powstawał w czterech seriach, ogółem w liczbie 4504 sztuk. Pierwsze dwa lata były stosunkowo pomyślne, załamanie spowodowane wielkim kryzysem gospodarczym przyszło w 1932 roku, kiedy to zdołano znaleźć nabywców na zaledwie 300 pojazdów. Ale już w rok później pojawiły się symptomy poprawy i produkcja wzrosła trzykrotnie. Ceny początkowo oscylowały w granicach 5800 – 8750 $ w zależności od wersji nadwozia. W katastrofalnym 1932 roku spadły do poziomu 4495 – 5945 $, by w roku następnym ponownie wzrosnąć do praktycznie pierwotnego poziomu.

18 W 1925 rok to rok dumy europejskiej techniki. Jak dotąd Stany Zjednoczone wyprzedzały Stary Kontynent w niemal każdej dziedzinie związanej z motoryzacją. I nagle pan Andre Citroen po wielu trudnościach skonstruował pierwszy europejski egzemplarz samochodu o jednoczłonowej, całkowicie metalowej karoserii. Mimo że zakład po śmierci konstruktora został wchłonięty przez wielki przemysł, Citroen zdecydowanie zaliczany jest do samochodowej hagiografii. Największy boom na produkcję europejskich samochodów przypadał na lata powojenne.

19 W 1932 r. powstaje prototyp Volkswagena Garbusa, produkowanego od 1945 r. (ponad 21 mln sztuk).

20 Kompaktowy samochód osobowy produkowany przez niemieck ą mark ę Volkswagen (VW) w latach 1938 - 2003. Z ponad 21 mln wyprodukowanymi egzemplarzami w konfiguracji: ch ł odzony powietrzem silnik umieszczony za osi ą tyln ą z nap ę dem tylnym, Garbus by ł najd ł u ż ej i najliczniej produkowanym modelem samochodu w historii motoryzacji. Łą cznie wyprodukowano 21 529 464 egzemplarzy modelu (z czego 15 444 858 w Niemczech – w tym 330 251 kabrioletów, oko ł o 3 350 000 w Brazylii).

21 Zmieni ł si ę tak ż e wygl ą d zewn ę trzny samochodów. W przesz ł o ść odchodzi ł y pojazdy podobne do bryczek. W 1905 roku pojawi ł si ę pierwszy samochód, którego nadwozie mo ż na by ł o za pomoc ą specjalnej nak ł adki zmieni ć z otwartego na zamkni ę te. Coraz popularniejsze stawa ł y si ę luksusowe auta z oszklonym pomieszczeniem dla pasa ż erów. Kierowca znajdowa ł si ę co prawda jeszcze poza nim, ale os ł ania ł go przed ł u ż ony dach i pionowa szyba zamontowana na przodzie pojazdu. Z tego typu konstrukcji narodzi ł y si ę wspó ł czesne karoserie samochodowe.

22 Mercedes – Benz przedstawia model 260D, pierwszy samochód osobowy z silnikiem wysokopr ęż nym.

23 To marka samochodów produkowanych obecnie przez koncern Daimler AG (poprzednia nazwa Daimler Chrysler), za ś wcze ś niej przez koncern Daimler – Benz, popularnie nazywana Mercedes. Pod mark ą t ą produkowane s ą samochody osobowe, dostawcze, ci ęż arowe i autobusy. W kategorii samochodów osobowych, Mercedes-Benz uwa ż any jest za jedn ą z najbardziej presti ż owych marek na ś wiecie.

24 1947– we W ł oszech Enzo Ferrari za ł o ż y ł firm ę produkuj ą c ą samochody wy ś cigowe i presti ż owe sportowe.

25 W ł oska marka samochodów sportowych. Za ł o ż one w 1947 roku obecnie nale ż y do koncernu Fiata. W ramach grupy Fiat znajduje si ę w podgrupie Ferrari Maserati, która jest niezale ż na konstrukcyjnie od pozosta ł ych marek koncernu. Zdaniem mi ł o ś ników marki, prawdziwe Ferrari powinno by ć pomalowane na czerwono. Wzi ęł o si ę to ze zwyczaju za ł o ż yciela, który malowa ł swoje samochody wy ś cigowe na tzw. rosso corsa.

26 W 1955 r. w Pary ż u Citroen zaprojektowa ł swój nowy model DS, który okrzykni ę to samochodem przysz ł o ś ci. By ł a to rewolucja pod wzgl ę dem technicznym jak i stylistycznym. Oryginalne, op ł ywowe nadwozie, obszerne wn ę trze, hydropneumatyczne zawieszenie i hydrauliczne wspomaganie wzbudzi ł y taki zachwyt, ze do ko ń ca targów z ł o ż ono zamówienia na 80000 sztuk.

27 WSPÓ Ł CZESNY CITROEN

28 1951 r. – Fabryka Samochodów Osobowych FSO w Warszawie podj ęł a produkcj ę licencyjn ą samochodu Warszawa, a w 1957 r. ukaza ł a si ę w ł asna konstrukcja samochodu Syrena.

29 Rodzina polskich samochodów osobowych i dostawczych produkowanych w latach 1957-1972 przez Fabryk ę Samochodów Osobowych w Warszawie, a od 1972 do 1983 r. przez Fabryk ę samochodów ma ł olitra ż owych w Bielsku – Bia ł ej. Wyprodukowano 521 311 egzemplarzy modelu.

30 1970 r. – w Wielkiej Brytanii powstaje Range Rover, pierwszy europejski SUV.

31 Konstrukcj ę samochodu oparto na bardzo mocnej ramie, do której montowano trzydrzwiowe nadwozie. Pocz ą tkowo oferowano skromne wyposa ż enie a podkre ś lano walory u ż ytkowe i przydatno ść w terenie. Model pi ę ciodrzwiowy pojawi ł si ę w 1981. W trzy lata pó ź niej Range Rover przechodzi pierwszy powa ż ny lifting, zarówno nadwozia, jak i wn ę trza. Od tej pory wersja trzydrzwiowa staje si ę modelem podstawowym a pi ę ciodrzwiowa luksusowym. W roku 1986 pojawia si ę pierwszy silnik diesla firmy VM, w 1989 zast ą piony w ł asn ą konstrukcj ą. W tym samym roku pojemno ść jednostki benzynowej ro ś nie z 3,5 l do 3,9 l a w 1993 do 4,2 l. Wraz z pojawieniem si ę drugiej generacji zako ń czono produkcj ę modelu trzydrzwiowego a model pi ę ciodrzwiowy pod nazw ą Range Rover Classic schodzi ł z ta ś m monta ż owych do lutego 1994 roku.

32 Obywatele USA pocz ą wszy od roku 1960 znale ź li si ę w okresie ewidentnego dobrobytu, w którym takie przyziemne problemy jak paliwo rzadko dawa ł y o sobie zna ć. Z tego czasu pochodzi nie tylko kilka najpopularniejszych na ś wiecie wersji aut takich marek jak Cadillac. Przede wszystkim w tym czasie jeste ś my ś wiadkami szalonego rozwoju kultury jazdy i kultury samochodu w ogóle. Przedstawiciele klasy ś redniej zawsze swoje auta kochali. Kiedy jednak coraz m ł odsi kierowcy zacz ę li wyje ż d ż a ć na drogi, posiadanie dobrego, ł adnego egzemplarza pojazdu sta ł o si ę celem bardzo po żą danym. W tych te ż latach mniej wi ę cej w dziedzinie samochodów typowo komercyjnych wyodr ę bni ł y si ę trwale powszechne dzi ś typy takie jak kombi, który po dzi ś dzie ń zyska ł status auta rodzinnego, van, czy coupe.

33 Koniec wieku XX b ę dzie zawsze pami ę tany jako z ł oty okres motoryzacji. W ci ą gu ż ycia jednego pokolenia osi ą gi aut nie tylko si ę poprawi ł y. One si ę wr ę cz zwielokrotni ł y. Nie jest przypadkiem, ż e auto mo ż liwe do zakupu na wolnym rynku jest w stanie przekracza ć nawet trzykrotnie najwi ę ksze ograniczenia pr ę dko ś ci. Po raz pierwszy w drugiej po ł owie wieku zacz ę to stuprocentowo powa ż nie traktowa ć problem bezpiecze ń stwa pasa ż era i kierowcy. Na rynku za ś zacz ęł y funkcjonowa ć pewne o ś rodki handlu, które konkuruj ą w ś ci ś le wyznaczonych dziedzinach. Zwró ć my bowiem uwag ę, ż e auta produkowane na ró ż nych kontynentach s ą bardzo do siebie zbli ż one wygl ą dem, kszta ł tem karoserii i konstrukcj ą silnika. A jednak ka ż dy z o ś rodków wypracowa ł sobie konkretn ą renom ę. Auta ameryka ń skie uwa ż ane s ą na straszliwie paliwo ż erne, ale wygodne. Europejczycy jako konstruktorzy odbierani s ą jako ludzie solidni, robi ą cy maszyny niezbyt urodziwe, za to niezawodne. Relatywnie m ł ody rynek azjatycki daje auta ł adne, o dobrych osi ą gach, ale z kolei delikatne. Nale ż y odnotowa ć, ż e rynek japo ń skich producentów jest dzi ś jednym z bardziej licz ą cych si ę, a jeszcze kilkadziesi ą t lat temu po prostu nie istnia ł.

34 2010 r. – powstaje Honda CR – Z, pierwsze sportowe coupe nap ę dzane silnikiem elektrycznym

35 Zupe ł nie te ż odr ę bn ą, acz rozwojow ą dziedzin ą motoryzacji s ą auta nap ę dzane energi ą odnawialn ą. Eksperci Epicentrum Ka ł u ż y bardzo chwal ą ide ę ekologicznego przemieszczania si ę, ale wiele jeszcze trzeba w tym przedmiocie zrobi ć, przede wszystkim w dziedzinie dost ę pno ś ci takich pojazdów oraz cz ęś ci do nich. By wzbogaci ć nasz ą kronik ę motoryzacji warto jednak odnotowa ć ż e jedn ą z bardziej znanych i udanych prób [mimo ze wizualnie samochód ów kojarzy si ę z serialami science - fiction by ł pojazd Paula McCready z 1987 r. Do dzi ś jednak buduje si ę ich coraz wi ę cej i ro ś nie te ż zainteresowanie takimi sposobami poruszania.

36 Dok ą d zmierzamy w rozwoju samochodu? Nie jest prosto to przewidzie ć. Mo ż liwych dróg rozwoju jest przynajmniej kilka. Nie wykluczone, ż e w najbli ż szych latach zaobserwujemy kolejny prze ł om i wyodr ę bnienie si ę zupe ł nie nowej ga łę zi motoryzacji.

37 Znane marki samochodów

38

39 http://youtu.be/dn7DtFUOFmg Oto link naszego projektu na youtube. Zachęcamy do oglądnięcia filmu

40 OPIEKUN PROJEKTU BEATA TWARÓG Projekt przygotowali: Michał Rawski Artur Zelik Adam Garnuszek Jakub Łukawski Wiktor Urbański


Pobierz ppt "Od zarania swych dziejów człowiek dążył do tego, aby móc przenosić się z jednego miejsca na drugie, przemieszczać potrzebne mu do życia przedmioty szybciej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google