Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od planowania do działania - kryteria sukcesu w procesie wdrażania regionalnych strategii innowacji. Polskie i europejskie doświadczenia dr Michał Klepka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od planowania do działania - kryteria sukcesu w procesie wdrażania regionalnych strategii innowacji. Polskie i europejskie doświadczenia dr Michał Klepka."— Zapis prezentacji:

1 Od planowania do działania - kryteria sukcesu w procesie wdrażania regionalnych strategii innowacji. Polskie i europejskie doświadczenia dr Michał Klepka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2

3 RIS Mazovia na tle doświadczeń UE i PL RTPRITTS RIS RIS NAC RIS KBN UE PL 199419962005 2001 20031998 RIS NAC 2

4 O RIS O RIS „Ewaluacja procesu wdrażania regionalnych strategii innowacji 15 regionów Polski pod kątem implementacji projektów wynikających ze strategii” Raport WYG International, Warszawa 2006 ”Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2005 „Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej” Raport PARP, Warszawa 2005 Bąkowski A., Klepka M. „Metody, techniki i narzędzia realizacji działań w zakresie implementacji instrumentów wsparcia innowacyjności na poziomie regionalnym” Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004 „Innovative strategies and actions. Results of 15 years of Regional Experimentation” Komisja Europejska 2006 „Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007-2013”, Komisja Europejska 2006 „Ex-post ewaluation of the RIS, RTTs, RISI ERDF innovative actions for the period 1994-1999”, Komisja Europejska 2005 „Good practices on RITTS, RIS and RTP Pilot Project across Europe” IRE CU, Luksemburg 1999

5 Wdrażanie regionalnej strategii innowacji RIS NAC RIS KBN 2001 20032013 2007 2005 RIS NAC 2 ZPORR Regionalny Program Operacyjny PO Zasoby ludzkiePO Innowacyjna gospodarka 7 Program Ramowy UE

6 Działania związane z przejściem od fazy budowy do fazy implementacji strategii: 1. Ustanowienie struktury zarządzania procesem wdrażaniem strategii 2. Ustanowienie systemu monitorowania 3. Zdefiniowanie systemu priorytetyzacji realizowanych działań (wykorzystanie narzędzi RSI) 4. Określenie trybu i kryteriów wyboru projektów Wdrażanie regionalnej strategii innowacji

7 Kto powinien zarządzać? – –Urząd Marszałkowski Czym powinno się zarządzać? – –Narzędziami polityki innowacyjnej np. systemem monitoringu – –Działaniem 2.6 ZPORR (adekwatnymi działaniami w NPR 2007- 2013) – –Departamentem/działem w ramach Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnym za politykę innowacyjną – –Informacją i wiedzą tworzoną w procesie implementacji strategii – –Procesami definiowania i wyboru projektów oraz budowaniem partnerstwa Zarządzanie procesem wdrażania RIS

8 Kryteria sukcesu 1. 1. System zarządzania – jako kontynuacja z procesu budowy RIS. 2. 2. Szerokie zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych działających w obszarach innowacyjnych. 3. 3. Forma i tryb uczestnictwa urzędu marszałkowskiego w strukturze zarządzania. 4. 4. Możliwość oddziaływania struktury zarządzania na proces implementacji strategii. 5. 5. Trwały charakter struktury.

9 Ewaluacja RIS w Polsce: Finansowanie większości powołanych struktur wdrażania na zasadach projektowych:   projekty własne samorządu (np. dolnośląskie (Biuro Koordynacji Wdrażania DSI), wielkopolskie (Rada ds. Innowacyjności)),   projekty konkursowe (!) środowiska akademickiego: (np. opolskie, podkarpackie, pomorskie) oraz innych instytucji działających w obszarze innowacyjnym (np. podlaskie, świętokrzyskie) Zarządzanie procesem wdrażania RIS

10 Dla kogo ? » »Urząd Marszałkowski » »Aktorzy sfery innowacji w regionie Kto powinien monitorować? » »Urząd Marszałkowski » »Instytucja współpracująca z UM Co monitorować? » »Innowacyjność gospodarki regionalnej » »Stopień wdrożenia strategii » »Skuteczność i efektywność przyjętych rozwiązań proinnowacyjnych (ewaluacja) System monitorowania

11 Kryteria sukcesu struktura monitorowania zainicjowana po zakończeniu budowy RSI na cały okres wdrażania strategii (charakter trwały), struktura monitorowania zakorzeniona w strukturach urzędu marszałkowskiego, polityczne poparcie dla budowy i wykorzystania systemu innowacji oraz środków finansowych na jego funkcjonowanie, opracowana metodologia monitoringu bazująca na dotychczasowych doświadczeniach oraz specyfice regionu, optymalne powiązanie systemu monitorowania procesu wdrażania strategii innowacji z monitorowaniem Funduszy Strukturalnych na poziomie regionalnym,

12 System monitorowania Kryteria sukcesu zestaw (system) wskaźników oraz metod zbierania informacji w zakresie używanych wskaźników: – –powiązany logicznie z celami i priorytetami, – –zidentyfikowane wartości bazowe i docelowe, – –kompletny w kontekście przedmiotowym i metodycznym, metody zbierania informacji i oceny postępów powinny zostać przyjęte i odnosić się bezpośrednio do procesu wdrażania RSI, zdefiniowane narzędzia komunikowania ich interesariuszami strategii.

13 Ewaluacja skuteczności interwencji Monitoring działań eksperymentalnych Monitoring stopnia wdrożenia RIS System monitorowania

14 System priorytetyzacji realizowanych działań Priorytetyzacja realizowanych działań powinna oznaczać świadome wpływanie na kolejność wdrażanych projektów w taki sposób, aby w praktyce realizować najpierw te działania które uznano za priorytetowe. Narzędzia priorytetyzacji » »Projekty pilotażowe » »Plany działania » »projekty własne

15 System priorytetyzacji realizowanych działań Kryteria sukcesu adekwatność działań w regionie do potencjału instytucji, rezygnacja z procedury konkursowej przy projektach priorytetowych lub specjalne kryteria wyboru projektów przy procedurach, mechanizmy wspierające realizacje priorytetowych działań, preferencja dla partnerstwa i zintegrowanego podejścia w inicjatywach, uznanie różnych źródeł finansowania procesu wdrażania strategii, nie tylko np..: Działanie 2.6 ZPORR, polityka innowacji.

16 Tryb i kryteria wyboru projektów Kryteria sukcesu projekty pilotażowe realizowane w trybie pozakonkursowym, dla ograniczenia niepewności i przypadkowości co do kluczowych działań na rzecz rozwoju systemu innowacji w regionie, mechanizmy koncentracji i koordynacji działań potencjalnych projektodawców na priorytetowych kierunkach działań określonych przez RSI, zakorzenienie zapisów uchwalonych regionalnych strategii innowacji i zdefiniowanych tam priorytetów strategicznych i operacyjnych w procedurach oceny projektów, zrozumienie dla rodzaju projektów i ich obszarów oddziaływania, przyjmowanych do oceny, i w efekcie wybieranych do realizacji

17 Komunikacja Komunikacja powinna przyczyniać się do przybliżenia strategii do jej beneficjentów: – –uświadamiać społeczność regionu w zakresie strategii, – –identyfikować i mobilizować aktorów regionalnych, np. informować ich o konkursach na projekty dedykowane implementacji strategii, – –integrować aktorów wokół rezultatów strategii, – –promować region z akcentem na przyciąganie kapitału i osobliwości świata biznesu (talenty). Komunikacja powinna przejawiać się efektem w postaci transformowania wizerunku regionu.

18 Dobre praktyki i eksperymentowanie „Innovative strategies and actions. Results of 15 years of Regional Experimentation” Komisja Europejska 2006 „Innovative strategies and actions. Results of 15 years of Regional Experimentation” Komisja Europejska 2006

19 Dziękuje za uwagę Dr Michał Klepka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Michal.klepka@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Od planowania do działania - kryteria sukcesu w procesie wdrażania regionalnych strategii innowacji. Polskie i europejskie doświadczenia dr Michał Klepka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google