Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Radosław Wiśniewski Dziekan

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Radosław Wiśniewski Dziekan"— Zapis prezentacji:

1 Radosław Wiśniewski Dziekan
REORGANIZACJA WGiGP Ten szablon może być używany jako plik startowy do tworzenia raportu zawierającego aktualizacje punktów kontrolnych projektu. Sekcje Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby dodać sekcje. Sekcje ułatwiają organizowanie slajdów i usprawniają współpracę nad dokumentem. Notatki Użyj sekcji Notatki do wstawiania notatek lub dodatkowych informacji dla odbiorców. Podczas przedstawiania prezentacji notatki są widoczne w widoku prezentacji. Pamiętaj o odpowiednim rozmiarze czcionki (w celu ułatwienia dostępu, widoczności, nagrywania i pracy online). Odpowiednio dobrane kolory Zwróć szczególną uwagę na wykresy, schematy i pola tekstowe. Uwzględnij to, że uczestnicy mogą drukować w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Wykonaj wydruki testowe, aby sprawdzić, czy wszystko jest widoczne po wydrukowaniu w trybie czarno-białym i w skali odcieni szarości. Elementy graficzne, tabele i wykresy Staraj się zachować prostotę — używaj spójnych stylów i kolorów, które nie odwracają uwagi od zawartości. Oznacz etykietą każdy wykres i tabelę. Radosław Wiśniewski Dziekan

2 Możliwe rozwiązania związane z Rozwojem Wydziału
Wariant I „NIC NIE ZMIENIAMY” Wariant II ROZWÓJ W KIERUNKU DYDAKTYCZNYM Z KSZTAŁCENIEM PRAKTYCZNYM SKUTKI: Wydział dydaktyczny. Wariant III ROZWÓJ W KIERUNKU BADAWCZO-ROZWOJOWYM SKUTKI: Wydział badawczo-rozwojowy.

3 Wariant III ROZWÓJ W KIERUNKU BADAWCZO-ROZWOJOWYM
WYDZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY Etapy I: Równowaga elementów naukowego i dydaktycznego na Wydziale - DZIŚ Etapy II: Przewaga elementu badawczo-rozwojowego na kierunku Geodezja i Kartografia/Równowaga elementów naukowego i dydaktycznego na kierunku Budownictwo – DO 2018 Etapy III: Przewaga elementu naukowo-rozwojowego na kierunku Budownictwo – DO 2022

4 Cele strategiczne REORGANIZACJI
Nowoczesna GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GEODEZJA 2.0), INŻYNIERIA PRZESTRZENNA i BUDOWNICTWO jako osie budowy nowoczesnego wydziału politechnicznego. DUŻY POLITECHNICZNY WYDZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY. NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE studentów na NOWOCZESNYCH KIERUNKACH, w tym praktycznych. Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

5 Cele strategiczne REORGANIZACJI
DOBRA POZYCJA w obliczu „samodzielności wydziałów” na UWM oraz finansowania z MNiSW. UPRAWNIENIA AKADEMICKIE DO DOKTORYZOWANIA z BUDOWNICTWA. Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

6 Cele strategiczne REORGANIZACJI
7. Docelowa struktura Wydziału WYDZIAŁ Geodezja i Kartografia Inżynieria Przestrzenna Inżynieria Lądowa Inżynieria … Architektura i Urbanistyka Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

7 Cele Szczegółowe Reorganizacji
Konsolidacja Działań i Zasobów Konsolidacja Potencjału Badawczego Uporządkowanie Kształcenia Przejęcie i Restrukturyzacja Kierunku Budownictwo Nowe, praktyczne kierunki kształcenia Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

8 Rozwiązania WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WYDZIAŁU poprzez:
NOWĄ „MERYTORYCZNĄ” STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ - konsolidacja działań i zasobów – konsolidacja jednostek organizacyjnych Wydziału począwszy od 2014 roku WYODRĘBNIENIE CZĘŚCI BADAWCZEJ – konsolidacja potencjału badawczego – zespoły badawcze z większym potencjałem WYODRĘBNIENIE CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ – uporządkowanie kształcenia – nowy podział godzin dydaktycznych CZĘŚCIOWA ASYMILACJA BUDOWNICTWA WZMOCNIENIE roli DYREKTORÓW Instytutów/ KIEROWNIKÓW Katedr Powiel ten slajd, jeśli wystąpiło więcej problemów. Ten i powiązane z nim slajdy mogą zostać przeniesione do dodatku lub ukryte w razie potrzeby.

9 Konsolidacja Jednostek – Docelowa Struktura Organizacyjna
Instytut Geodezji Instytut Geoinformatyki Instytut Inżynierii Przestrzennej Instytut Gospodarki Nieruchomościami Instytut Budownictwa Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu? Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

10 WYODRĘBNIENIE CZĘŚCI BADAWCZEJ I CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ
WYODRĘBNIENIE CZĘŚCI BADAWCZEJ I CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ. WZMOCNIENIE ROLI DYREKTORÓW Instytut … Dyrektor zarządza całością i pełni rolę managera naukowego – osoba wybierana w drodze konkursu. Dyrektor może pełnić funkcję kierownika Zakładu/Zespołu. Zastępca dyrektora pełni rolę koordynatora spraw administracyjno-organizacyjnych. Zastępca Dyrektora może pełnić funkcję kierownika Zakładu/Zespołu. Dyrektor i jego Zastępca są odpowiedzialni za wyodrębnienie części badawczej i dydaktycznej – zajmują się koordynacją prac badawczo-rozwojowych oraz dokonują stosownego przydziału zajęć dydaktycznych. Dyrektor i jego Zastępca są odpowiedzialni za kierunki rozwoju zgodne z kierunkami rozwoju Wydziału. Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

11 WYODRĘBNIENIE CZĘŚCI BADAWCZEJ I CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ
WYODRĘBNIENIE CZĘŚCI BADAWCZEJ I CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ. WZMOCNIENIE ROLI KIEROWNIKÓW Zakłady albo Zespoły … Kierownikiem Zakładu/Zespołu może być samodzielny pracownik. Kierownik Zakładu/Zespołu pełni rolę managera naukowego. Kierownik w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu jest odpowiedzialny za wyodrębnienie części badawczej i dydaktycznej w ramach jednostki – zajmuje się koordynacją prac badawczo-rozwojowych w zespole oraz dokonuje stosownego przydziału zajęć dydaktycznych. Kierownik jest odpowiedzialny za kierunki rozwoju zgodne z kierunkami rozwoju Instytutu. Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

12 Instytut Budownictwa z Zakładami
BUDOWNICTWO Instytut Budownictwa z Zakładami Założenia restrukturyzacji: Z dniem 01 stycznia 2015 roku powstanie na WGiGP Instytut Budownictwa (IB) – jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prace badawczo-rozwojowe i kształcenie na kierunku budownictwo. W Instytucie Budownictwa powstaną 4 Zakłady. Osoby z dorobkiem dydaktycznym i badawczo-rozwojowym powiązanym z jednostkami organizacyjnymi WGiGP mogą zostać przeniesione do tych jednostek. Dyrektor Instytutu zostanie wybrany w drodze konkursu. Odbędą się wybory uzupełniające. Wybrany zostanie Prodziekan ds. Budownictwa oraz nowi członkowie Rady Wydziału. Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

13 BUDOWNICTWO Oceny okresowe pracowników oraz procedury awansów zawodowych osób związanych z kierunkiem Budownictwo, realizowane będą od 01 stycznia 2015 roku zgodnie Uchwałą nr 101 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

14 Zmiany w kształceniu dotychczasowym
Rok akademicki 2014/2015 „Merytoryczne” uporządkowanie kształcenia – nowy „merytoryczny” podział godzin dydaktycznych. Wyodrębnienie części godzin dydaktycznych (10%), których wyłącznym dysponentem będzie Dziekan. Konsolidacja specjalności, na które nie ma wystarczającego naboru. Likwidacja specjalności przynoszących straty. Uruchomienie wszystkich procedur WSZJK. Podnoszenie jakości kształcenia – oceny, hospitacje, wzmożony nadzór merytoryczny. Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

15 Nowe kierunki kształcenia
Rok akademicki 2014/2015 Opracowanie programów kształcenia nowej specjalności na studiach I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna – URBANISTYKA Opracowanie programów kształcenia nowego kierunku kształcenia finansowanego ze środków unijnych – INŻYNIERIA LOGISTYKI (wspólnie z WNE, WGiGP – część geologistyczna) Opracowanie programów kształcenia nowego kierunku kształcenia finansowanego ze środków unijnych – INŻYNIERIA DROGOWNICTWA (DROGOWNICTWO) Rok akademicki start 2016/2017 Uruchomienie nowej specjalności – URBANISTYKA Rok akademicki start 2017/2018 Uruchomienie nowego kierunku – INŻYNIERIA LOGISTYKI Uruchomienie nowego kierunku – INŻYNIERIA DROGOWNICTWA (DROGOWNICTWO) Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

16 Zmiany w zatrudnieniu Nauczyciele Akademiccy (NA)
Sukcesywna (naturalna) redukcja zatrudnienia asystentów, adiunktów i starszych wykładowców o około 10% do 2018 roku: etaty osób przechodzących na emeryturę nie będą do 2018 roku w pełni obsadzane, uzupełnienia będą realizowane również w ramach zatrudnienia osób z innych jednostek Wydziału (przekwalifikowanie) – pomoże w tym nowa struktura organizacyjna. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (NNA) Sukcesywna (naturalna) redukcja zatrudnienia w administracji o 8% do 2018 roku: wprowadzenie limitu zatrudnienia NNA w stosunku do NA, w związku z reorganizacją Wydziału nastąpi zwiększenia efektywności zatrudnienia w sekretariatach jednostek organizacyjnych poprzez połączenie sekretariatów. Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

17 Zmiany w zatrudnieniu Zatrudnienie Profesorów dla potrzeb uzyskania uprawnień do doktoryzowania na kierunku Budownictwo do 2016 roku. Zatrudnienie Profesorów Wizytujących (szczególnie obcokrajowców). Zwiększenie wynagrodzeń NA i NNA w ramach oszczędności wynikających z redukcji etatów – pod warunkiem, że Wydział będzie miał dodatni wynik finansowy. Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

18 Niezbędne działania władz UWM w Olsztynie związane z reorganizacją
Zagwarantowanie wkładu własnego niezbędnego do sfinansowania remontu obiektu (przy ulicy Prawocheńskiego 13) niezbędnego do powstania Centrum Geoinformacji i Bezpieczeństwa Środowiskowego [GEOinfoTECH] oraz kształcenia praktycznego na nowych kierunkach kształcenia. Sfinansowanie niezbędnych prac związanych z restrukturyzacją, w tym tworzenie sekretariatów instytutów, modernizacji i remontu w Dziekanacie (dostosowanie do zwiększonej liczby studentów 1200). Zagwarantowanie sali dla potrzeb posiedzeń Rady Wydziału oraz organizowania obron doktoratów i seminariów wydziałowych: po reorganizacji Rada Wydziału będzie liczyć około 50 osób, sala w Nowej Kotłowni – 2 dni w tygodniu (poniedziałek i wtorek). Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

19 Niezbędne działania władz UWM w Olsztynie związane z reorganizacją
Zagwarantowanie, Wydziałowi po reorganizacji, sfinansowania wkładu własnego niezbędnego do złożenia projektów pod roboczymi tytułami: „Centrum Geoinformacji i Bezpieczeństwa Środowiskowego”, „Praktyczne Kształcenie Inżynierów Logistyki (INŻYNIERIA LOGISTYKI)”, „Praktyczne Kształcenie Inżynierów Drogownictwa (INŻYNIERIA DROGOWNICTWA)”. Akceptacja wniosków Dziekana dotyczących zatrudnienia osób niezbędnych do uzyskania uprawnień do doktoryzowania z Budownictwa. Podjęcie niezbędnych działań zmierzających do utworzenia kierunku Architektura i Urbanistyka. Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

20 [GEOinfoTECH] GEOinfoTECH – Budowa Regionalnego Centrum Geoinformacji i Bezpieczeństwa Środowiskowego – stworzenie nowoczesnego ośrodka pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji informacji i geoinformacji dotyczących środowiska. Zadanie 1. mobiGEO – Budowa Mobilnego Wielopłaszczyznowego/Wielowątkowego Centrum Pozyskiwania Geoinformacji – wykorzystanie wszelkich dostępnych technologii w celu opracowania metodologii rejestracji stanów przestrzeni i innych obiektów naturalnych i antropogenicznych tworzących środowisko – stworzenie ultramobilnego i zintegrowanego zespołu sensorów i detektorów (powietrze, ziemia, woda) rejestrujących geoinformacje w systemie czasu rzeczywistego. Zadanie 2. infoGEO – Budowa Centrum Zaawansowanego Przetwarzania Geoinformacji dla Potrzeb Środowiskowych – stworzenie ośrodka umożliwiającego gromadzenie (wszelkimi metodami transferu geoinformacji) i zaawansowane przetwarzanie geoinformacji pozyskiwanych w zadaniu mobiGEO. Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

21 [GEOinfoTECH] Zadanie 3. visioGEO – Budowa Centrum Wizualizacji Geoinformacji dla Potrzeb Środowiskowych – stworzenie nowoczesnego ośrodka wizualizacji geoinformacji: rozszerzona rzeczywistość (RRz), rozszerzona wirtualność (RW), rzeczywistość wirtualna (RzWir), drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing), geowizualizacje wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość, nowoczesne portale wizualizujące, inne. Zadanie 4. logTECH – Uruchomienie kształcenia praktycznego na kierunku INŻYNIERIA LOGISTYKI. Zadanie 5. roadTECH – Uruchomienie kształcenia praktycznego na kierunku INŻYNIERIA DROGOWNICTWA . Zadanie 6. GEOlab – Wyposażenie i uruchomienie laboratorium polowego GEOinfoTECH. Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

22 [GEOinfoTECH] infoGEO mobiGEO visioGEO GEOlab roadTECH logTECH
GNSS Drony, sensory Teledetekcja Fotogrametria Pomiary bezpośrednie infoGEO Duże zbiory danych Algorytmy optymalizacyjne M-estymacja Inne GIS RRz, RWir, RzWir Drukowanie przestrzenne mobiGEO visioGEO Laboratorium Polowe Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu? Inżynieria Drogownictwa Inżynieria Logistyki GEOlab roadTECH logTECH

23 [GEOinfoTECH] infoGEO mobiGEO visioGEO GEOlab roadTECH logTECH
Geodeci Inżynierowie przestrzeni Inżynierowie środowiska Ekolodzy Inżynierowie bezpieczeństwa infoGEO Geodeci Informatycy Geoinformatycy Inżynierowie przestrzni Kartografowie Geodeci Informatycy Geoinformatycy Inżynierowie przestrzeni Statystycy i Ekonometrycy Ekonomiści Ekolodzy mobiGEO visioGEO Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu? GEOlab roadTECH logTECH

24 „Mapa Drogowa” Reorganizacji
Uchwała Rady WGiGP Czerwiec 2014 r. √ Uchwała Senatu UWM Czerwiec 2014 r. Reorganizacja WGiGP do 31 grudnia 2014 r. Przejście kierunku Budownictwo 31 grudnia 2014 r.

25 „Mapa Drogowa” Reorganizacji WGiGP
01.10 Ogłoszenie konkursów na Dyrektorów Instytutów i Kierowników Katedr 15.10 Rozstrzygnięcie konkursów Zgłaszanie Dziekanowi nazwy Jednostki, w której dana osoba chciałaby pracować – „okienko transferowe” Reorganizacja Rozpoczęcie funkcjonowania w nowej strukturze

26 Nazwa Wydziału po reorganizacji
WYDZIAŁ GEODEZJI INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA WGIPB FACULTY OF GEODESY GEOSPATIAL AND CIVIL ENGINEERING (GGCE) Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

27 Radosław Wiśniewski Dziekan Idą zmiany…
REORGANIZACJA WGiGP Ten szablon może być używany jako plik startowy do tworzenia raportu zawierającego aktualizacje punktów kontrolnych projektu. Sekcje Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby dodać sekcje. Sekcje ułatwiają organizowanie slajdów i usprawniają współpracę nad dokumentem. Notatki Użyj sekcji Notatki do wstawiania notatek lub dodatkowych informacji dla odbiorców. Podczas przedstawiania prezentacji notatki są widoczne w widoku prezentacji. Pamiętaj o odpowiednim rozmiarze czcionki (w celu ułatwienia dostępu, widoczności, nagrywania i pracy online). Odpowiednio dobrane kolory Zwróć szczególną uwagę na wykresy, schematy i pola tekstowe. Uwzględnij to, że uczestnicy mogą drukować w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Wykonaj wydruki testowe, aby sprawdzić, czy wszystko jest widoczne po wydrukowaniu w trybie czarno-białym i w skali odcieni szarości. Elementy graficzne, tabele i wykresy Staraj się zachować prostotę — używaj spójnych stylów i kolorów, które nie odwracają uwagi od zawartości. Oznacz etykietą każdy wykres i tabelę. Radosław Wiśniewski Dziekan Idą zmiany…


Pobierz ppt "Radosław Wiśniewski Dziekan"

Podobne prezentacje


Reklamy Google