Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REORGANIZACJA WGiGP Radosław Wiśniewski Dziekan. Możliwe rozwiązania związane z Rozwojem Wydziału Wariant I „NIC NIE ZMIENIAMY” Wariant II ROZWÓJ W KIERUNKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REORGANIZACJA WGiGP Radosław Wiśniewski Dziekan. Możliwe rozwiązania związane z Rozwojem Wydziału Wariant I „NIC NIE ZMIENIAMY” Wariant II ROZWÓJ W KIERUNKU."— Zapis prezentacji:

1 REORGANIZACJA WGiGP Radosław Wiśniewski Dziekan

2 Możliwe rozwiązania związane z Rozwojem Wydziału Wariant I „NIC NIE ZMIENIAMY” Wariant II ROZWÓJ W KIERUNKU DYDAKTYCZNYM Z KSZTAŁCENIEM PRAKTYCZNYM SKUTKI: Wydział dydaktyczny. Wariant III ROZWÓJ W KIERUNKU BADAWCZO-ROZWOJOWYM SKUTKI: Wydział badawczo-rozwojowy. 2 z 30

3 Wariant III ROZWÓJ W KIERUNKU BADAWCZO-ROZWOJOWYM WYDZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY Etapy I: Równowaga elementów naukowego i dydaktycznego na Wydziale - DZIŚ Etapy II: Przewaga elementu badawczo-rozwojowego na kierunku Geodezja i Kartografia/Równowaga elementów naukowego i dydaktycznego na kierunku Budownictwo – DO 2018 Etapy III: Przewaga elementu naukowo-rozwojowego na kierunku Budownictwo – DO 2022 3 z 30

4 Cele strategiczne REORGANIZACJI 1. Nowoczesna GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GEODEZJA 2.0), INŻYNIERIA PRZESTRZENNA i BUDOWNICTWO jako osie budowy nowoczesnego wydziału politechnicznego. 2. DUŻY POLITECHNICZNY WYDZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY. 3. NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE studentów na NOWOCZESNYCH KIERUNKACH, w tym praktycznych. 4 z 30

5 Cele strategiczne REORGANIZACJI 4. DOBRA POZYCJA w obliczu „samodzielności wydziałów” na UWM oraz finansowania z MNiSW. 5. UPRAWNIENIA AKADEMICKIE DO DOKTORYZOWANIA z BUDOWNICTWA. 6. … 5 z 30

6 Cele strategiczne REORGANIZACJI 7. Docelowa struktura Wydziału WYDZIAŁ Geodezja i Kartografia Inżynieria Przestrzenna Inżynieria Lądowa Inżynieria … Architektura i Urbanistyka 6 z 30

7 Cele Szczegółowe Reorganizacji o Konsolidacja Działań i Zasobów o Konsolidacja Potencjału Badawczego o Uporządkowanie Kształcenia o Przejęcie i Restrukturyzacja Kierunku Budownictwo o Nowe, praktyczne kierunki kształcenia 7 z 30

8 Rozwiązania 1. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WYDZIAŁU poprzez: o NOWĄ „MERYTORYCZNĄ” STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ - konsolidacja działań i zasobów – konsolidacja jednostek organizacyjnych Wydziału począwszy od 2014 roku o WYODRĘBNIENIE CZĘŚCI BADAWCZEJ – konsolidacja potencjału badawczego – zespoły badawcze z większym potencjałem 2. WYODRĘBNIENIE CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ – uporządkowanie kształcenia – nowy podział godzin dydaktycznych 3. CZĘŚCIOWA ASYMILACJA BUDOWNICTWA 4. WZMOCNIENIE roli DYREKTORÓW Instytutów/ KIEROWNIKÓW Katedr 8 z 30

9 Konsolidacja Jednostek – Docelowa Struktura Organizacyjna Instytut Geodezji Instytut Geoinformatyki Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Instytut Inżynierii Przestrzennej Instytut Gospodarki Nieruchomościami Instytut Budownictwa 9 z 30

10 WYODRĘBNIENIE CZĘŚCI BADAWCZEJ I CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ. WZMOCNIENIE ROLI DYREKTORÓW Instytut … 1.Dyrektor zarządza całością i pełni rolę managera naukowego – osoba wybierana w drodze konkursu. Dyrektor może pełnić funkcję kierownika Zakładu/Zespołu. 2.Zastępca dyrektora pełni rolę koordynatora spraw administracyjno-organizacyjnych. Zastępca Dyrektora może pełnić funkcję kierownika Zakładu/Zespołu. 3.Dyrektor i jego Zastępca są odpowiedzialni za wyodrębnienie części badawczej i dydaktycznej – zajmują się koordynacją prac badawczo-rozwojowych oraz dokonują stosownego przydziału zajęć dydaktycznych. 4.Dyrektor i jego Zastępca są odpowiedzialni za kierunki rozwoju zgodne z kierunkami rozwoju Wydziału. 10 z 30

11 Zakłady albo Zespoły … 1.Kierownikiem Zakładu/Zespołu może być samodzielny pracownik. 2.Kierownik Zakładu/Zespołu pełni rolę managera naukowego. 3.Kierownik w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu jest odpowiedzialny za wyodrębnienie części badawczej i dydaktycznej w ramach jednostki – zajmuje się koordynacją prac badawczo-rozwojowych w zespole oraz dokonuje stosownego przydziału zajęć dydaktycznych. 4.Kierownik jest odpowiedzialny za kierunki rozwoju zgodne z kierunkami rozwoju Instytutu. WYODRĘBNIENIE CZĘŚCI BADAWCZEJ I CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ. WZMOCNIENIE ROLI KIEROWNIKÓW 11 z 30

12 BUDOWNICTWO Instytut Budownictwa z Zakładami Założenia restrukturyzacji: 1.Z dniem 01 stycznia 2015 roku powstanie na WGiGP Instytut Budownictwa (IB) – jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prace badawczo-rozwojowe i kształcenie na kierunku budownictwo. 2.W Instytucie Budownictwa powstaną 4 Zakłady. 3.Osoby z dorobkiem dydaktycznym i badawczo-rozwojowym powiązanym z jednostkami organizacyjnymi WGiGP mogą zostać przeniesione do tych jednostek. 4.Dyrektor Instytutu zostanie wybrany w drodze konkursu. 5.Odbędą się wybory uzupełniające. Wybrany zostanie Prodziekan ds. Budownictwa oraz nowi członkowie Rady Wydziału. 12 z 30

13 BUDOWNICTWO 6.Oceny okresowe pracowników oraz procedury awansów zawodowych osób związanych z kierunkiem Budownictwo, realizowane będą od 01 stycznia 2015 roku zgodnie Uchwałą nr 101 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. 13 z 30

14 Zmiany w kształceniu dotychczasowym Rok akademicki 2014/2015 1.„Merytoryczne” uporządkowanie kształcenia – nowy „merytoryczny” podział godzin dydaktycznych. 2.Wyodrębnienie części godzin dydaktycznych (10%), których wyłącznym dysponentem będzie Dziekan. 3.Konsolidacja specjalności, na które nie ma wystarczającego naboru. Likwidacja specjalności przynoszących straty. 4.Uruchomienie wszystkich procedur WSZJK. 5.Podnoszenie jakości kształcenia – oceny, hospitacje, wzmożony nadzór merytoryczny. 14 z 30

15 Nowe kierunki kształcenia Rok akademicki 2014/2015 1.Opracowanie programów kształcenia nowej specjalności na studiach I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna – URBANISTYKA 2.Opracowanie programów kształcenia nowego kierunku kształcenia finansowanego ze środków unijnych – INŻYNIERIA LOGISTYKI (wspólnie z WNE, WGiGP – część geologistyczna) 3.Opracowanie programów kształcenia nowego kierunku kształcenia finansowanego ze środków unijnych – INŻYNIERIA DROGOWNICTWA (DROGOWNICTWO) Rok akademicki start 2016/2017 1.Uruchomienie nowej specjalności – URBANISTYKA Rok akademicki start 2017/2018 1.Uruchomienie nowego kierunku – INŻYNIERIA LOGISTYKI 2.Uruchomienie nowego kierunku – INŻYNIERIA DROGOWNICTWA (DROGOWNICTWO) 15 z 30

16 Zmiany w zatrudnieniu Nauczyciele Akademiccy (NA) Sukcesywna (naturalna) redukcja zatrudnienia asystentów, adiunktów i starszych wykładowców o około 10% do 2018 roku:  etaty osób przechodzących na emeryturę nie będą do 2018 roku w pełni obsadzane,  uzupełnienia będą realizowane również w ramach zatrudnienia osób z innych jednostek Wydziału (przekwalifikowanie) – pomoże w tym nowa struktura organizacyjna. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (NNA) Sukcesywna (naturalna) redukcja zatrudnienia w administracji o 8% do 2018 roku:  etaty osób przechodzących na emeryturę nie będą do 2018 roku w pełni obsadzane,  wprowadzenie limitu zatrudnienia NNA w stosunku do NA,  w związku z reorganizacją Wydziału nastąpi zwiększenia efektywności zatrudnienia w sekretariatach jednostek organizacyjnych poprzez połączenie sekretariatów. 16 z 30

17 Zmiany w zatrudnieniu 1.Zatrudnienie Profesorów dla potrzeb uzyskania uprawnień do doktoryzowania na kierunku Budownictwo do 2016 roku. 2.Zatrudnienie Profesorów Wizytujących (szczególnie obcokrajowców). 3.Zwiększenie wynagrodzeń NA i NNA w ramach oszczędności wynikających z redukcji etatów – pod warunkiem, że Wydział będzie miał dodatni wynik finansowy. 17 z 30

18 Niezbędne działania władz UWM w Olsztynie związane z reorganizacją 1.Zagwarantowanie wkładu własnego niezbędnego do sfinansowania remontu obiektu (przy ulicy Prawocheńskiego 13) niezbędnego do powstania Centrum Geoinformacji i Bezpieczeństwa Środowiskowego [GEOinfoTECH] oraz kształcenia praktycznego na nowych kierunkach kształcenia. 2.Sfinansowanie niezbędnych prac związanych z restrukturyzacją, w tym tworzenie sekretariatów instytutów, modernizacji i remontu w Dziekanacie (dostosowanie do zwiększonej liczby studentów 1200). 3.Zagwarantowanie sali dla potrzeb posiedzeń Rady Wydziału oraz organizowania obron doktoratów i seminariów wydziałowych:  po reorganizacji Rada Wydziału będzie liczyć około 50 osób,  sala w Nowej Kotłowni – 2 dni w tygodniu (poniedziałek i wtorek). 18 z 30

19 Niezbędne działania władz UWM w Olsztynie związane z reorganizacją 4.Zagwarantowanie, Wydziałowi po reorganizacji, sfinansowania wkładu własnego niezbędnego do złożenia projektów pod roboczymi tytułami:  „Centrum Geoinformacji i Bezpieczeństwa Środowiskowego”,  „Praktyczne Kształcenie Inżynierów Logistyki (INŻYNIERIA LOGISTYKI)”,  „Praktyczne Kształcenie Inżynierów Drogownictwa (INŻYNIERIA DROGOWNICTWA)”. 5.Akceptacja wniosków Dziekana dotyczących zatrudnienia osób niezbędnych do uzyskania uprawnień do doktoryzowania z Budownictwa. 6.Podjęcie niezbędnych działań zmierzających do utworzenia kierunku Architektura i Urbanistyka. 19 z 30

20 [GEOinfoTECH] GEOinfoTECH – Budowa Regionalnego Centrum Geoinformacji i Bezpieczeństwa Środowiskowego – stworzenie nowoczesnego ośrodka pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji informacji i geoinformacji dotyczących środowiska. Zadanie 1. mobiGEO – Budowa Mobilnego Wielopłaszczyznowego/Wielowątkowego Centrum Pozyskiwania Geoinformacji – wykorzystanie wszelkich dostępnych technologii w celu opracowania metodologii rejestracji stanów przestrzeni i innych obiektów naturalnych i antropogenicznych tworzących środowisko – stworzenie ultramobilnego i zintegrowanego zespołu sensorów i detektorów (powietrze, ziemia, woda) rejestrujących geoinformacje w systemie czasu rzeczywistego. Zadanie 2. infoGEO – Budowa Centrum Zaawansowanego Przetwarzania Geoinformacji dla Potrzeb Środowiskowych – stworzenie ośrodka umożliwiającego gromadzenie (wszelkimi metodami transferu geoinformacji) i zaawansowane przetwarzanie geoinformacji pozyskiwanych w zadaniu mobiGEO. 20 z 30

21 [GEOinfoTECH] Zadanie 3. visioGEO – Budowa Centrum Wizualizacji Geoinformacji dla Potrzeb Środowiskowych – stworzenie nowoczesnego ośrodka wizualizacji geoinformacji: rozszerzona rzeczywistość (RRz), rozszerzona wirtualność (RW), rzeczywistość wirtualna (RzWir), drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing), geowizualizacje wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość, nowoczesne portale wizualizujące, inne. Zadanie 4. logTECH – Uruchomienie kształcenia praktycznego na kierunku INŻYNIERIA LOGISTYKI. Zadanie 5. roadTECH – Uruchomienie kształcenia praktycznego na kierunku INŻYNIERIA DROGOWNICTWA. Zadanie 6. GEOlab – Wyposażenie i uruchomienie laboratorium polowego GEOinfoTECH. 21 z 30

22 [GEOinfoTECH] GNSS Drony, sensory Teledetekcja Fotogrametria Pomiary bezpośrednie mobiGEO Duże zbiory danych Algorytmy optymalizacyjne M-estymacja Inne infoGEO GIS RRz, RWir, RzWir Drukowanie przestrzenne visioGEO Inżynieria Drogownictwa roadTECH Inżynieria Logistyki logTECH Laboratorium Polowe GEOlab 22 z 30

23 [GEOinfoTECH] GEOinfoTECH : Geodeci Inżynierowie przestrzeni Inżynierowie środowiska Ekolodzy Inżynierowie bezpieczeństwa mobiGEO Geodeci Informatycy Geoinformatycy Inżynierowie przestrzeni Statystycy i Ekonometrycy Ekonomiści Ekolodzy infoGEO Geodeci Informatycy Geoinformatycy Inżynierowie przestrzni Kartografowie visioGEO roadTECH logTECH GEOlab 23 z 30

24 Uchwała Rady WGiGP Czerwiec 2014 r. √ Uchwała Senatu UWM Czerwiec 2014 r. Reorganizacja WGiGP do 31 grudnia 2014 r. Przejście kierunku Budownictwo 31 grudnia 2014 r. „Mapa Drogowa” Reorganizacji 24 z 30

25 „Mapa Drogowa” Reorganizacji WGiGP 15.10- 31.10 Zgłaszanie Dziekanowi nazwy Jednostki, w której dana osoba chciałaby pracować – „okienko transferowe” 01.10 Ogłoszenie konkursów na Dyrektorów Instytutów i Kierowników Katedr 15.10 Rozstrzygnięcie konkursów 16.10- 31.12 Reorganizacja 01.01. 2015 Rozpoczęcie funkcjonowania w nowej strukturze 25 z 30

26 Nazwa Wydziału po reorganizacji 26 z 30

27 REORGANIZACJA WGiGP Radosław Wiśniewski Dziekan Idą zmiany…


Pobierz ppt "REORGANIZACJA WGiGP Radosław Wiśniewski Dziekan. Możliwe rozwiązania związane z Rozwojem Wydziału Wariant I „NIC NIE ZMIENIAMY” Wariant II ROZWÓJ W KIERUNKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google