Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakie zmiany reforma przynosi w zakresie oceniania bieżącego?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakie zmiany reforma przynosi w zakresie oceniania bieżącego?"— Zapis prezentacji:

1 Jakie zmiany reforma przynosi w zakresie oceniania bieżącego?
Projekt pn „Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jakie zmiany reforma przynosi w zakresie oceniania bieżącego? Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; GoleszówTel. 33 / ; Fax. 33 / ,

2 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Jak ważnym jest ocenianie kształtujące dokładnie wyraża fragment z Komentarza do podstawy programowej : "Należy pamiętać, że w szkole uczeń ma się nauczyć, jak ma się uczyć tego, czego się w szkole nie nauczył"*.      Nowa podstawa programowa mówi wprost, że nauczyciel powinien stosować ocenianie kształtujące.      W publikacji "Podstawa programowa z komentarzami" rozdział pt. "Jak poprzez ocenianie skutecznie motywować uczniów" odnosi się bezpośrednio do oceniania kształtującego. Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

3 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U r. poz. 977 ): - Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: 6)umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata , odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należą: 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

4 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Każdy uczeń jest oceniany na co dzień, w trakcie całego roku szkolnego przez swoich nauczycieli. Właściwie stosowana bieżąca ocena uzyskiwanych postępów: -pomaga uczniowi się uczyć, gdyż jest formą informacji zwrotnej przekazywanej mu przez nauczyciela, -powinna informować ucznia o tym, co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej pracować. Taka informacja zwrotna daje uczniom możliwość racjonalnego kształtowania własnej strategii uczenia się, a zatem także poczucie odpowiedzialności za swoje osiągnięcia . Ocenianie bieżące powinno być poprzedzone: -przekazaniem uczniowi kryteriów oceniania, czyli informacji, co będzie podlegało ocenie i w jaki sposób ocenianie będzie prowadzone, - ustaleniem kryteriów, na podstawie których nauczyciele będą oceniać uczniów na koniec roku szkolnego. Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

5 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać. Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Z definicji wynika, że ocenianie kształtujące powinno być stosowane systematycznie, poprzez osobiste, wielokrotne przekazywanie przez nauczyciela informacji uczniowi. Informacje powinny odnosić się do kolejnych etapów nauki ucznia i wskazywać mu dalszą drogę uczenia się. Informacja ta jest przekazywana nie jako podsumowanie, ale towarzyszy i wspomaga proces uczenia się ucznia. Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

6 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Ocenianie kształtujące, nazywane także "ocenianiem pomagającym się uczyć", jest w wielu krajach uważane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. Ocenianie kształtujące propagowane jest w Polsce od kilku lat, a jego pilotażowym wdrażaniem jako pierwsze zajęło się Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) przy współudziale ośrodków doskonalenia nauczycieli.      Ocenianie kształtujące powinno być traktowane jako podstawowa umiejętność dydaktyczna każdego nauczyciela. Dlaczego? Z kilku powodów: Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

7 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
ocenianie kształtujące jest skutecznym sposobem podnoszenia osiągnięć uczniów, - jest pomocne w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, - poprzez zwiększenie motywacji uczniów prowadzi do przejmowania przez nich odpowiedzialności za efekty kształcenia, - przygotowuje więc do uczenia się przez całe życie. Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

8 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
„Ocenianie kształtujące wolelibyśmy opisywać jako ocenianie wspierające edukacyjny rozwój ucznia, co oddaje istotę tej strategii oceniania” - Stefan Wlazło Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

9 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Zarówno ocenianie wewnątrzszkolne (bieżące oraz na koniec roku), jak i ocenianie zewnętrzne odwołuje się do wymagań, sformułowanych w podstawie programowej. Nowa podstawa programowa formułuje je szczegółowo (nie ma już standardów egzaminacyjnych). Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

10 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Dokument podkreśla rolę wymagań, które wraz z kryteriami oceniania nauczyciel zobowiązany jest za każdym razem podać uczniom, tak, by były dla nich zrozumiałe. Uczeń musi dokładnie wiedzieć, co będzie podlegało ocenie, na co nauczyciel będzie zwracał uwagę (NaCoBeZU). Dzięki „nacobezu” uczeń konkretnie wie, co ma umieć, aby zostać pozytywnie oceniony, oraz że niekoniecznie musi wiedzieć wszystko, aby osiągnąć ten cel. "Ocenianie bieżące powinno być poprzedzone przekazaniem uczniowi kryteriów oceniania, czyli informacji, co będzie podlegało ocenie i w jaki sposób ocenianie będzie prowadzone." Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

11 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Informacja zwrotna a cele kształcenia ogólnego      Informacja zwrotna znalazła w nowej podstawie programowej swoje ważne miejsce. Nauczyciel ma obowiązek udzielać uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze, o tym, co i w jaki sposób ma poprawić oraz jak dalej ma pracować. Ocena powinna zawierać przede wszystkim informacje o postępie. Najważniejsze w rozwijaniu motywacji ucznia jest kształtowanie przekonania, że robi postępy, że się rozwija, niezależnie od efektów, jakie uzyskuje.      Ponadto, nie wszystkie umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego (określone w celach kształcenia ogólnego) zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum i liceum można ocenić stopniem. Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„ Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

12 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Informacja zwrotna Cztery elementy:   - wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia , - odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia , - wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, - wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

13 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
O ile umiejętności: czytanie, myślenie matematyczne, myślenie naukowe, komunikowanie się, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, można w większości przypadków oceniać za pomocą stopnia, to w celu wykształcenia umiejętności takich jak: praca zespołowa, rozpoznawanie własnych potrzeb edukacyjnych, uczenie się, odkrywanie swoich zainteresowań, przygotowanie do dalszej edukacji - z pewnością niezbędne jest stosowanie oceniania kształtującego. Tylko nauczyciel udzielający rzetelnej informacji zwrotnej może liczyć na to, że jego uczeń będzie robił postępy w tych kompetencjach. Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„ Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

14 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Motywowanie przez ocenianie      Żaden nauczyciel nie nauczy się za ucznia. Stosowanie oceniania kształtującego sprzyja poprawie motywacji uczniów do nauki poprzez: -budowanie właściwej atmosfery pracy na lekcji, -stosowanie odpowiednich technik zadawania pytań (mniej pytań, ale lepiej przemyślanych, "pytania kluczowe" służące rozbudzeniu zainteresowania uczniów tematem, więcej czasu na odpowiedź poprzez np. pracę w parach), Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

15 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
rozwijanie twórczej aktywności ucznia - to uczeń ma zadawać pytania, - wykorzystywanie oceny koleżeńskiej i samooceny, - udzielanie informacji zwrotnej ("Właściwie stosowana bieżąca ocena uzyskiwanych postępów pomaga uczniowi się uczyć, gdyż jest formą informacji zwrotnej, przekazywanej mu przez nauczyciela."*). Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

16 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Ocenianie kształtujące jest nieodzownym elementem pracy nauczyciela w zakresie realizacji celów wychowawczych, do których dużą wagę przywiązuje nowa podstawa programowa. Kształtowanie właściwych postaw u uczniów wymaga stosowania rzetelnej, podawanej z wyczuciem, informacji zwrotnej. Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

17 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Ocenianie sumujące, sprawdzające stan wiedzy ucznia, nie jest już jedynym, do którego nauczyciel jest zobowiązany. Nauczyciel stosując ocenianie kształtujące, będzie mógł osiągnąć lepszy efekt kształcenia. Traktując każdego ucznia indywidualnie (OK) można go lepiej przygotować do spełnienia określonych, jednakowych wymagań (OS). Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

18 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Ocena wyrażona stopniem szkolnym zawiera za mało informacji, by oddać postęp w zachowaniu lub w poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia. Celu, jakim jest pomoc w planowaniu rozwoju, w żadnym razie nie da się zrealizować, wystawiając stopnie. Najlepiej rozwojowi sprzyja udzielanie informacji, najsilniej, gdy nie towarzyszy jej ocena wyrażona stopniem. "Tak więc, w ramach oceniania bieżącego, poza stosowaniem oceniania sumującego w postaci stopni lub punktów, nauczyciele powinni również stosować ocenianie kształtujące, w tym szczególnie informacje zwrotną pomagającą uczniom uczyć się."* *Wszystkie cytaty oznaczone gwiazdką pochodzą z Podstawy programowej z komentarzami. Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

19 Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Jeśli uczeń potrafi ocenić, ile się nauczył i ile musi się jeszcze uczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu Realizator projektu: Powiat Cieszyński Wykonawca zadania:„Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; Goleszów Tel. 33 / ; Fax. 33 / ,

20 Dziękuję za uwagę l ,


Pobierz ppt "Jakie zmiany reforma przynosi w zakresie oceniania bieżącego?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google