Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SŁOWNICZEK Wnioskodawcy – organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne Realizatorzy – szkoły podstawowe Grupa docelowa – uczniowie i uczennice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SŁOWNICZEK Wnioskodawcy – organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne Realizatorzy – szkoły podstawowe Grupa docelowa – uczniowie i uczennice."— Zapis prezentacji:

1

2 SŁOWNICZEK Wnioskodawcy – organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne Realizatorzy – szkoły podstawowe Grupa docelowa – uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych Kryterium dostępu w 2011 r. – wniosek obejmuje co najmniej 70 % wszystkich szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu Okres realizacji projektów - wrzesień 2011 – grudzień 2013

3 KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE Organ prowadzący składa wniosek aplikacyjny do Instytucji Pośredniczącej wyłącznie dla tych szkół, które wypełniły standardy I, II, III, Liczba szkół objętych wnioskiem, wynosi co najmniej 70 % wszystkich szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu.

4 ALGORYTM DOFINANSOWANIA: Kwota dla organu prowadzącego = liczby szkół „małych” x 30.000 PLN + liczba uczniów pozostałych szkół x 453,30 PLN Szkoły „małe” - obejmujące w klasach I-III od 1 do 69 uczniów kwota dofinansowania wynosi 30 000 PLN Pozostałe szkoły - obejmujące w klasach I-III 70 uczniów i więcej kwota dofinansowania stanowi iloczyn kwoty 453,30 PLN i liczby uczniów

5 STANDARDY REALIZACJI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KLAS I-III WYMAGANE DO UZYSKANIA WSPARCIA  I. opracowanie programów nauczania uwzględniających indywidualizację pracy z uczniem (zespół nauczycieli odpowiedzialny za indywidualizację procesu nauczania, diagnoza problemów/potrzeb edukacyjno - wychowawczych) – SZKOLNI KOORDYNATORZY  II. realizacja programów nauczania uwzględniających indywidualizację pracy z uczniem w ramach zajęć obowiązkowych – DLA KAZDEGO UCZNIA OBJETEGO WSPARCIEM OSOBNY PROGRAM  III. doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli komplementarnie w stosunku do opracowanych rozwiązań w zakresie indywidualizacji procesu nauczania (zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe) – SZKOLENIA GMINNE KASKADOWE, SZKOLENIA ZESPOŁÓW, KURS ADAPTACYJNY

6 ALGORYTM DOFINANSOWANIA Wątpliwości: 1. Różne interpretacje liczby uczniów. Dlatego 2 dane: - na 30.03.2011 w klasach I-III z podziałem na uczniów i uczennice, - na dzień 1.09.2011 w klasach I-III z podziałem na uczniów i uczennice (do wstępnej weryfikacji 16.04.2011 po zakończeniu rekrutacji w przedszkolach i szkołach)

7 ALGORYTM DOFINANSOWANIA Wątpliwości: 2. Udział SP Lubczyna

8 ALGORYTM DOFINANSOWANIA SZKOŁA KLASA RAZEM SZKOŁA ŚRODKI NALEŻNE IIIIII SP-2779078245 111 058,50 SP-322272675 33 997,50 SP-4998583267 121 031,10 SP-KOM1512330 30 000,00 SP-KR2015540 30 000,00 SP-LUB911828 30 000,00 ZSP-B13 39 30 000,00 ZSP-M23192870 30 000,00 ZSP-KL30253388 39 890,40 RAZEM --- ---- --- ---- 455 977,50

9 STANDARDY REALIZACJI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KLAS I-III FINANSOWANE W PROJEKCIE IV. doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z zaplanowanych zajęć dodatkowych V. realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego

10 DOPOSAŻENIE Cross-financing może stanowić 10% całego projektu: do kosztów cross-financingu zalicza się m.in. zakup: - sprzętu komputerowego - mebli i wyposażenia. do kosztów cross-financingu nie zalicza się: - zakupu środków dydaktycznych, - zakupu oprogramowania komputerowego (jako wartość niematerialna i prawna nie będąca środkiem trwałym), - amortyzacji sprzętu i wyposażenia zakupionych ze środków własnych, poza projektem

11 DOPOSAŻENIE Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem dotyczą przede wszystkim: a) zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów oraz mebli; b) zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (ok. 350 zł) c) dostosowywania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. Cross-financing w ramach PO KL nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków, a jedynie wykonywanie prac dostosowawczych związanych z realizowanymi projektami w ramach PO KL.

12 REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU DYDAKTYCZNEGO MIN: zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy; specjalistycznych zajęć terapeutycznych (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych; zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

13 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE W PROJEKCIE: koszty zarządzania (koszty związane z wdrożeniem projektu) koszty pośrednie koszty związane z wdrożeniem standardów I-III koszty kwalifikowane w ramach cross-financingu powyżej 10 % budżetu ogółem

14 PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 1. Dyrektorzy szkół składają do organów prowadzących pisemne oświadczenia dotyczące spełnienia przez szkołę standardów I-III (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zasad …)

15 ZAŁĄCZNIK NR 5: WZÓR OŚWIADCZENIA DYREKTORA SZKOŁY POŚWIADCZAJĄCEGO SPEŁNIENIE STANDARDÓW I, II I III …………………………………….. (pieczątka szkoły) (miejscowość, data) Oświadczenie Oświadczam, że ……………………………………………………………………………. (nazwa szkoły) spełnia standardy: I, II i III, będące warunkiem przystąpienia do projektu systemowego w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, tj.: Standard I: Zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i pedagog szkolny (wychowawca świetlicy, psycholog, bibliotekarz), dokonał rozpoznania potrzeb uczniów klas I-III szkoły podstawowej, przeanalizował wyniki rozpoznania i dostosował realizowane programy nauczania. Zespół monitoruje realizację programów nauczania i okresowo ocenia skuteczność podejmowanych oddziaływań. Standard II: Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej realizują zatwierdzony program nauczania, w tym indywidualizują pracę z uczniem na lekcjach, dostosowując metody i formy pracy do potrzeb i możliwości dziecka. Standard III: Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności i posiadają kompetencje niezbędne do realizacji z uczniami klas I-III szkoły podstawowej zajęć wspierających, wynikających z przeprowadzonego w szkole rozpoznania. ……………………………………………………. (pieczątka i podpis dyrektora)

16 PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 2. Organ prowadzący dokonuje weryfikacji spełnienia przez szkoły, standardów I – III (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zasad …) 3. Organ prowadzący opracowuje wniosek o dofinansowanie, zgodnie z: - ogólnymi zasadami oraz projektem modelowym ( zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zasad …) - oraz zapotrzebowaniem ( zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zasad …)

17 ZAŁĄCZNIK NR 3: PROJEKT MODELOWY W toku realizacji poszczególnych standardów oraz w wyniku przeprowadzonych w powyższych szkołach i klasach badań, analiz i wywiadów zdiagnozowane zostały poniższe problemy: Do szkoły podstawowej nr 1 (klas I-III) uczęszcza 37 dzieci (20 chłopców i 17 dziewczynek) z zaburzeniami umiejętności szkolnych, stanowi to 67% ogółu uczniów klas I-III w tej szkole. Główne zaburzenia w powyższym zakresie dotyczą umiejętności z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej. U 20% procent uczniów tych klas stwierdzono zagrożenie dysleksją (u 5 dziewczynek i 6 chłopców). Ponadto 69% dzieci z klas I-III w SP nr 1 ma problemy logopedyczne (20 dziewczynek i 18 chłopców). Inne problemy, jak np. zburzenia komunikacji społecznej występują w dużo mniejszym natężeniu w SP nr 1, dlatego w szkole w pierwszej kolejności niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów, które rozwiążą trzy główne problemy SP nr 1 – trudności przyswajaniu treści, zaburzenia rozwoju mowy oraz zagrożenie dysleksją.

18 ZAŁĄCZNIK NR 3: PROJEKT MODELOWY Opisane powyżej problemy stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiągnięciu przez nie sukcesów szkolnych. Eliminacja zidentyfikowanych barier w dostępie do edukacji na pierwszym etapie edukacyjnym jest niezwykle istotna z punktu widzenia poprawy jakości pracy szkoły, a co za tym idzie wzrostu efektów kształcenia. Analiza sprawdzianów przeprowadzanych na zakończenie edukacji w Szkole podstawowej nr 1 pozwala zauważyć, iż uczniowie szkoły uzyskali średni wynik punktowy zbliżony do średniej województwa. Najwięcej trudności sprawiła matematyka, stąd też potrzeba szerszego wsparcia tej dziedziny wiedzy, począwszy od najwcześniejszych lat szkolnych. Ponadto, analiza wyników uczniów z orzeczoną dysleksją na tle wyników uzyskanych przez uczniów bez tej dysfunkcji wskazuje na duże dysproporcje w poziomie znajomości materiału, który stanowił przedmiot oceny. Nieco inna sytuacja jest w Szkole podstawowej nr 2 …

19 ZAŁĄCZNIK NR 4: FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU 1. Nazwa i Adres szkoły. 2. Imię i nazwisko Dyrektora szkoły 3. Imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby upoważnionej do koordynowania szkolnego programu wspierania uczniów. 4. Rodzaj, i liczba godzin i koszty planowanych zajęć w czasie trwania projektu. LpLp Rodzaj zajęć Łączna liczba godzin* Czas trwania zajęć – lata szkolne Łączna liczba uczniów objętych zajęciami Koszty osobowe Środki potrzebne na wyposażenie Uwagi ogółem w tym cross- financing ** 1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

20 PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 4. Organ prowadzący składa wniosek aplikacyjny do IP wyłącznie dla tych szkół, które wypełniły standardy I, II, III, o których mowa w załączniku nr 2. Liczba szkół objętych wnioskiem, wynosi co najmniej 70 % wszystkich szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu. 5. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków przez IP 6. Podpisanie umów

21 ROZLICZANIE PROJEKTÓW 1. projekty rozliczne są na zasadach ogólnych określonych w Systemie realizacji PO KL, z uwzględnieniem wymogów stawianych przez Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania … w zakresie kwalifikowalności wydatków 2. wydatki ponoszone są przez organy prowadzące szkoły/szkoły 3. organ prowadzący szkołę/szkoła zobowiązana jest do wyodrębnienia rachunku na potrzeby realizacji projektu (prowadzenie wyodrębnione ewidencji księgowej) 4. środki przekazywane w formie zaliczki (możliwość przekazania środków jednorazowo lub transzami) 5. wniosek o płatność nie rzadziej niż raz na 3 miesiące rozliczający 70 % otrzymanych transz w innym wypadku odsetki karne 6. każdy wydatek kwalifikowany JSFP powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie 3 miesięcy od dnia jego poniesienia (UFP art. 190) 7. Harmonogram naboru i oceny projektów


Pobierz ppt "SŁOWNICZEK Wnioskodawcy – organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne Realizatorzy – szkoły podstawowe Grupa docelowa – uczniowie i uczennice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google