Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY TURYSTYKI ćwiczenia Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa Rok akademicki 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY TURYSTYKI ćwiczenia Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa Rok akademicki 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY TURYSTYKI ćwiczenia Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa Rok akademicki 2012/2013

2 Skutki rozwoju turystyki na obszarach recepcji turystycznej Korzyści (Pozytywy)Koszty (Negatywy) EKONOMICZNE (GOSPODARCZE) SPOŁECZNO-KULTUROWE

3 Skutki rozwoju turystyki na obszarach recepcji turystycznej KorzyściKoszty EKONOMICZNE Napływ dewiz; Wykorzystywanie istniejącej infrastruktury; Rozbudowa; Rozwój oparty na wykorzystaniu miejscowych zasobów i produktów; Komplementarny produkt pozostałej działalności gospodarczej; Efekt mnożnikowy; Zatrudnienie: pełne, na część etatu, sezonowe, dla niewykwalifikowanych. Inflacja; Przecieki dewiz; Sezonowość; Bezrobocie; Podatność na zmiany: polityczne, plotki, Szerzenie się chorób; Wahania ekonomiczne; Niezrównoważony rozwój gospodarczy; Zeszpecenie krajobrazu; Niszczenie zasobów. SPOŁECZNE Docenianie własnych i cudzych wartości społeczno-kulturowych; Wzbogacenie treści oświatowych; Międzynarodowy pokój i zrozumienie; Przełamywanie barier: językowych, społecznych i klasowych, religijnych, rasowych. Brak zrozumienia; Operowanie stereotypami; Ksenofobia; Skażenie środowiska społ. Komercjalizacja kultury, religii i sztuki; Działalność na pokaz (demonstration effecs); Konflikty; Prostytucja; Przestępczość.

4 Skutki rozwoju turystyki na obszarach recepcji turystycznej S POSOBY PRZECIWDZIAŁANIA „ IMPERIALIZMOWI TURYSTYCZNEMU ” ( KONFLIKT POMIĘDZY INTERESAMI GOŚCI I GOSPODARZY ORAZ KONSUMENTÓW I PRODUCENTÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH ): (wg E. Dziedzic): - Stwarzanie możliwości do harmonijnego wkomponowania turystyki w lokalne życie społeczno-gospodarcze, czyniąc z niej efektywne narzędzie rozwoju; - Zapewnianie turystom atrakcyjnego produktu, bo tylko wtedy możliwe będzie osiągnięcie pierwszego celu - Polityka turystyczna władz lokalnych powinna opierać się na zastosowaniu zarządzania strategicznego z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru - Produkt turystyczny musi być rozwijany w sposób zintegrowany z innymi, pozaturystycznymi funkcjami obszarów recepcji turystycznej (wg J. Krippendorfa)  Branża turystyczna oprócz ochrony środowiska powinna kierować się większą troską o interesy ludności terenów recepcyjnych  Ograniczenie wpływów zewnętrznych oraz większa autonomia władz lokalnych, które powinny określać kierunki i tempo swojego rozwoju.

5 Skutki rozwoju turystyki na obszarach emisji ruchu turystycznego  Rozwój dotychczasowych i powstanie nowych instytucji społecznych  Rozwój niektórych procesów społecznych  proces integracji społecznej z tzw. „szerokim światem” – relacje naocznych świadków (turystów), kontakty z osobami z zagranicy  podnoszenie się poziomu kultury ludności obszarów emisji ruchu turystycznego (poprzez przekaz bezpośredni i pośredni osób podróżujących)  możliwe negatywne skutki – podział na „wyjeżdżających” i „nie wyjeżdżających”  Przemiany w systemie wartości i zachowania się ludzi  zmiany w obowiązującym systemie wartości (moda, ubiór, ale także światopogląd, sfera moralna).

6 Zrównoważony rozwój turystyki K ONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI (S USTAINABLE T OURISM D EVELOPMENT ):  Lansowana przez WTO, nawiązuje do zasady zrównoważonego rozwoju, która w 1992 r. ogłoszona została przez ONZ na konferencji w Rio de Janeiro.  „Zrównoważony rozwój jest procesem zmian, w którym wykorzystanie zasobów naturalnych, kierunki rozwoju techniki oraz zmiany instytucjonalne muszą dokonywać się w sposób, który pozwoli na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, bez uszczerbku dla możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych generacji.”  Wg zasady zrównoważonego rozwoju turystyki jej rozwój powinien przyczyniać się do poprawy jakości życia gospodarzy; możliwie najlepiej zaspokajać potrzeby turystów oraz utrzymać jakość środowiska, od czego zależy osiągnięcie dwóch pierwszych celów.

7 Zrównoważony rozwój turystyki K ONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI (S USTAINABLE T OURISM D EVELOPMENT ):  Lansowana przez WTO, nawiązuje do zasady zrównoważonego rozwoju, która w 1992 r. ogłoszona została przez ONZ na konferencji w Rio de Janeiro.  „Zrównoważony rozwój jest procesem zmian, w którym wykorzystanie zasobów naturalnych, kierunki rozwoju techniki oraz zmiany instytucjonalne muszą dokonywać się w sposób, który pozwoli na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, bez uszczerbku dla możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych generacji.”  Wg zasady zrównoważonego rozwoju turystyki jej rozwój powinien przyczyniać się do poprawy jakości życia gospodarzy; możliwie najlepiej zaspokajać potrzeby turystów oraz utrzymać jakość środowiska, od czego zależy osiągnięcie dwóch pierwszych celów.

8 Funkcje turystyki

9 Ćwiczenie W grupach proszę zastanowić się jakie są dysfunkcje (negatywne oddziaływania) następujących funkcji turystyki:  Wypoczynkowej  Zdrowotnej  Wychowawczej  Kształceniowej  Miastotwórczej  Edukacji kulturowej  Ekonomicznej  Etnicznej  Kształtowania świadomości ekologicznej  Politycznej

10 Funkcja wypoczynkowa  zaspokojenie potrzeb związanych z odnową sił psychicznych i fizycznych poza miejscem stałego zamieszkania;  turystyka powinna służyć także podnoszeniu sprawności fizycznej, profilaktyce zdrowotnej oraz rozwojowi osobowości;  wzmocnienie wewnętrznej kontroli, równowagi psychicznej i osobistego wpływu na własne życie;  brak właściwie zorganizowanego wypoczynku zmniejsza wydajność i efektywność pracy, powodując straty zarówno w pojedynczych przedsiębiorstwach, jak i całej gospodarce. D YSFUNKCJE :  ograniczenie możliwości poznawczych turystów (bierny wypoczynek);  dodatkowe zmęczenie (kiedy program jest przeładowany i niedostosowany do grupy turystów);  stosowanie uniwersalnych modeli wypoczynku (bez brania pod uwagę charakteru pracy, wieku, zainteresowań czy stanu zdrowia turystów).

11 Funkcja zdrowotna  obejmuje zarówno profilaktykę zdrowotną jak i rehabilitację;  ograniczenie negatywnych skutków rozwoju cywilizacji (choroby, stres, złe samopoczucie);  szczególna forma turystyki zdrowotnej: wyjazdy do uzdrowisk (czyste powietrze, dobry klimat, wody mineralne);  integracyjne funkcje wspólnej rehabilitacji (osób po przebytych chorobach jak i trwale niepełnosprawnych). D YSFUNKCJE :  „choroba pourlopowa”;  nieprzygotowanie do aktywnego uprawiania turystyki i związane z tym szkodliwe skutki;  urazowość towarzysząca uprawianiu w szczególności turystyki kwalifikowanej;  wypadki w górach, na morzu, lotnicze, poparzenia skóry;  swoboda seksualna i związane z nią rozprzestrzenianie się chorób wenerycznych, wirusa HIV oraz AIDS;  nieprzystosowanie infrastruktury do integracji osób niepełnosprawnych ze sprawnymi.

12 Funkcja wychowawcza  kształtowanie cech osobowości i postaw społecznie pożądanych (aktywność, wspólnota przeżyć, więzy koleżeństwa, odpowiedzialność, odwaga, zaradność);  turystyka kształtuje emocje i uczucia, dostarcza niezapomnianych przeżyć, uwrażliwia na piękno, uczy tolerancji i szacunku;  kontakt z ludźmi, możliwość odnalezienia swojego miejsca w grupie, „odwrócenie piramidy społecznej”;  turystyka jako część procesu dydaktycznego, możliwość działania twórczego, forma resocjalizacji, integracji rodziny;  wychowawcza rola organizatorów turystyki (piloci, przewodnicy, wychowawcy);  oddziaływanie na turystów jak i na ludność miejscową. D YSFUNKCJE :  opaczne rozumienie wolności (lekceważenie norm współżycia, zachowania patologiczne, brak szacunku dla kultury i wartości obszarów odwiedzanych);  zjawisko „szoku kulturowego związanego z uprawianiem turystyki”.

13 Funkcja kształceniowa (poznawcza)  zaspokajanie ciekawości świata – „podróże kształcą”;  turystyka uczy (poszerza wiedzę) i przysparza wielu umiejętności praktycznych;  znaczenie doświadczenia osobistego (bezpośredni kontakt z odwiedzanym terenem i otaczającą rzeczywistością);  wyjazdy dydaktyczne (wycieczki szkolne), wyjazdy zagraniczne;  krajoznawstwo;  funkcja kształceniowa w stosunku do ludności terenów odwiedzanych. D YSFUNKCJE :  powierzchowne poznanie rzeczywistości zastanej w miejscu pobytu, przeładowanie programu, pośpiech (niedostosowanie programu wyjazdu);  zwiedzanie „tego co wypada”, sterowanie reklamami, ograniczenie kontaktu z ludnością miejscową.

14 Funkcja miastotwórcza  dwustronna zależność między turystyką a urbanizacją;  rozwój obszarów emisyjnych (powstawanie biur podróży, kantorów, instytucji reklamowych, firm transportowych, fabryk sprzętu turystycznego itp.);  rozwój terenów recepcyjnych – przyciągnięcie inwestorów i szybka urbanizacja (np. Cancun, Orlando);  wzmożony ruch turystyczny sprawia, że rozwija się również budownictwo mieszkaniowe, handel, komunikacja, sieć zakładów gastronomicznych, rozrywkowych, rzemieślniczych, rozwija się szkolnictwo, nauka, powstają urządzenia rekreacyjne, baseny, korty tenisowe, boiska itp.;  urbanizacja obszarów wiejskich (rozwój infrastruktury, nowe miejsca pracy, wzrost poziomu dochodów itd.). D YSFUNKCJE :  nadmierna koncentracja ruchu turystycznego powoduje degradację środowiska, przeciążenie komunikacji miejskiej, zatłoczenie, zaśmiecenie, wzrost liczby wypadków itp.;  urbanizacja wsi zabija koloryt, indywidualizm i specyficzny klimat wsi, niszczy jej obrzędowość i kulturę wprowadzając kulturę masową i „nijakość”.

15 Funkcja edukacji kulturowej  dwustronna zależność między turystyką a kulturą;  turystyka jako zetknięcie kultur ludności miejscowej, turystów i „znajomych turystów”;  najbardziej zauważalna w turystyce międzynarodowej ale również krajowej;  rozwój turystyki wpływa na wzrost zainteresowania własnym dziedzictwem kulturowym oraz troską o zachowanie walorów kulturowych. D YSFUNKCJE :  sztuczność, komercjalizacja i dopasowanie kultury do potrzeb turystów – zanik tradycyjnych wartości, obyczajów, moralności, religii;  niszczenie zabytków (np. paleolityczna grota Lascaux we Francji, jaskinia Altamira w hiszpańskich Pirenejach);  wandalizm, zbieranie pamiątek (Akropol);  przyjmowanie zachowania turystów jako typowego dla danej nacji.

16 Funkcja ekonomiczna Pozytywne skutki ekonomiczne zarówno dla terenów emisyjnych (wzrost popytu na usługi związane z obsługą ruchu turystycznego, zapotrzebowanie na biura podróży, przewoźników, instytucje finansowe ubezpieczeniowe itp.), jak i recepcyjnych (aktywizacja zawodowa społeczeństwa, wzrost produkcji, napływ kapitału, wpływy do budżetu, bogacenie się ludności miejscowej, efekt mnożnikowy, wyrównywanie dysproporcji regionalnych, renta turystyczna, turystyka jako niewidzialny import i eksport) D YSFUNKCJE :  straty związane z możliwym alternatywnym zużytkowaniem środków produkcji;  brak środków na inwestycje ważne dla mieszkańców (budowa szkół, szpitali) spowodowany koniecznością utrzymania podaży turystycznej (nierentowne inwestycje wymagające dotacji ze środków publicznych);  wzrost inflacji;  polaryzacja w strukturze dochodów ludności i związana z tym dezintegracja społeczności lokalnej;  wzrost cen oraz spekulacja gruntami (wykupywanie ziemi);  nadmierne uzależnienie obszarów recepcyjnych od turystyki oraz sytuacji gospodarczej w krajach emisyjnych – „monokultura turystyczna”;  odpływ dewiz z powrotem do krajów emisyjnych = niekorzystny rachunek kosztów i zysków związanych z turystyką;

17 Funkcja etniczna Obejmuje głównie turystykę zagraniczną, poszukiwanie przez turystów własnych „korzeni”. Składają się na nią wyjazdy do rodziny, znajomych, a także przyjazdy emigrantów do krajów, w których żyli ich przodkowie. Turystyka etniczna spełnia ważną rolę wychowawczą oraz przyczynia się do zwiększenia świadomości narodowej jej uczestników. Można również dostrzec ekonomiczne funkcje funkcji etnicznej (nawiązanie współpracy gospodarczej). D YSFUNKCJE :  zagrożenia i negatywne zjawiska związane z historią narodów, zmianami granic państwowych, mniejszościami narodowymi;  np. emocje związane z przyjazdami turystów z Izraela do Polski w związku z tragedią „Holocaustu”.

18 Funkcja kształtowania świadomości ekologicznej  Środowisko jako podstawowy surowiec przemysłu turystycznego  Turystyka przyczyniła się do rozwoju ruchu ochrony przyrody  Między ochroną środowiska a rozwojem turystyki często dochodzi do konfliktu interesów  Turystyka zrównoważona i ekoturystyka jako sposób przeciwdziałania destrukcyjnej roli turystyki. D YSFUNKCJE :  turystyka jako „pożeracz środowiska” i „wąż zjadający własny ogon” (J. Krippendorf) – np. budowa pól golfowych, tras narciarskich;  zanieczyszczenie środowiska spowodowane w szczególności źle zaplanowaną i niezorganizowaną turystyką masową  wykorzystywanie samochodów, przestarzałe systemy grzewcze;  negatywny wpływ turystyki narciarskiej (karczowanie lasów, erozja gleby, niszczenie piękna krajobrazu naturalnego, niebezpieczeństwo lawin, osunięć ziemi i powodzi, szkody wyrządzane przez narciarzy);  negatywny wpływ turystyki nadwodnej (naruszanie spokoju ptactwa wodnego, zaśmiecanie środowiska);  przesadne zagęszczenie tras rowerowych;  paradoks parków narodowych.

19 Funkcja polityczna Obejmuje:  Przepisy paszportowe, wizowe, dewizowe, celne  Kształtowanie wizerunku danego kraju  Współpracę międzynarodową i stosunki z innymi krajami  Turystyka jako zjawisko wspierające pokój na świecie  Kształtowanie postaw i świadomości narodowej D YSFUNKCJE :  naruszanie zasady politycznej i ideologicznej neutralności czasu wolnego i zachowań turystycznych ludności – wykorzystywanie turystyki dla celów ideologicznych np. szerzenie hitleryzmu („Kraft durch Freude” – „Siła przez Radość”) i socjalizmu (turystyka jako czynnik służący „robotniczej sprawie”).


Pobierz ppt "PODSTAWY TURYSTYKI ćwiczenia Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa Rok akademicki 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google