Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Ciąćka Emilia Skrzypiec.  Czym są fundusze inwestycyjne?  Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne  Zróżnicowanie konstrukcji funduszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Ciąćka Emilia Skrzypiec.  Czym są fundusze inwestycyjne?  Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne  Zróżnicowanie konstrukcji funduszy."— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Ciąćka Emilia Skrzypiec

2  Czym są fundusze inwestycyjne?  Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne  Zróżnicowanie konstrukcji funduszy Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa Fundusze parasolowe Fundusze podstawowe i powiązane  Dane ilościowe  Portfele zbiorcze  Porównanie z funduszami kapitałowymi ubezpieczycieli  Podsumowanie

3  osoba prawna, której celem jest inwestowanie powierzonych środków pieniężnych lub papierów wartościowych  zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  do utworzenia wymagana jest zgoda KNF  środki służą realizacji konkretnego celu inwestycyjnego określonego w statucie, który fundusz stara się osiągnąć, przy czym nie gwarantuje on jego uzyskania

4 Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne  potwierdzenie przyjęcia określonej sumy środków (lub papierów wartościowych) od inwestora przez fundusz  niezbywalny charakter, nie są papierami wartościowymi  umarzany na życzenie uczestnika  wydawane w przypadku inwestowania w otwarte fundusze inwestycyjne  podzielne  tanie w obsłudze  wycena na podstawie aktywów netto  zbywalny papier wartościowy  niepodzielne  emitowany przez zamknięte fundusze inwestycyjne  rynek pierwotny i wtórny, handlowane  wycena rynkowa  cel: inwestycje długoterminowe w bardziej ryzykowne aktywa, stosowanie wyższych dźwigni finansowych

5 Fundusze inwestycyjne Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa Fundusze z subfunduszami (parasolowe) Fundusze podstawowe i powiązane

6 1. Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa  Konstrukcja takiego funduszu polega na tym, że fundusz, mimo że prowadzi jednorodną politykę inwestycyjną, tzn. tworzy jeden portfel inwestycyjny, może zbywać uczestnikom jednostki uczestnictwa różnych kategorii. Różnią się one między sobą związanym z nimi poziomem oraz sposobem pobierania opłat manipulacyjnych.

7 Źródło : analizy.pl

8

9 2. Fundusze z subfunduszami ( fundusze parasolowe)  Konstrukcja takiego funduszu pozwala na utworzenie w ramach jednego funduszu inwestycyjnego kilku subfunduszy, z których każdy będzie mógł realizować własną politykę inwestycyjną. W trakcie życia funduszu jest możliwe stałe tworzenie nowych subfunduszy, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań inwestorów oraz likwidowania istniejących w uproszczony sposób, co przyczyny się do obniżenia kosztów funkcjonowania całego funduszu.  Ponieważ każdy subfundusz będzie miał własne aktywa i zobowiązania, wartość aktywów netto każdego subfunduszu będzie ustalana osobno. Oznacza to, że w jednym funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa będą miały różną wartość.

10 Fundusze należące do tego produktu:  ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy)  ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy)  ALTUS Akcji (FIO Parasolowy)  ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy)  ALTUS Short (FIO Parasolowy)  ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy)

11 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Źródło : analizy.pl

12 3. Fundusze podstawowe i powiązane  Konstrukcja takiego funduszu polega na tym, że towarzystwo tworzy grupę funduszy, składającą się z jednego funduszu podstawowego (lokującego w inwestycje ryzykowne) i kilku lub kilkunastu funduszy powiązanych.  Fundusz podstawowy może zbywać emitowane przez siebie certyfikaty inwestycyjne albo jednostki uczestnictwa wyłącznie związanym ze sobą funduszom powiązanym, zaś fundusze powiązane mogą nabywać wyłącznie jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego.  Konstrukcja ta pozwala inwestować w bardziej ryzykowne aktywa, w sposób pośredni, za pomocą jednostek uczestnictwa funduszy powiązanych.

13  Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund Green B EUR, subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav.  Fundusz może także inwestować nie więcej niż 30% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa Superfund Green C EUR, innego subfunduszu wydzielonego w ramach Superfund Sicav. Źródło : analizy.pl

14 Superfund Trend Bis Powiązany SFIO Źródło : analizy.pl

15

16 Średnie stopy zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych- ostatnie 12 miesięcy Aktywa polskich funduszy inwestycyjnych Źródło : analizy.pl

17 Liczba klientów funduszy inwestycyjnych Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych w lipcu 2013 roku Źródło : analizy.pl

18 Struktura aktywów polskich funduszy inwestycyjnych Struktura aktywów zagranicznych funduszy inwestycyjnych Źródło : analizy.pl

19 TFI nabywa walory tworzące zbiorczy portfel TFI wydaje inwestorom jednostki uczestnictwa Jednostki uczestnictwa reprezentują prawo posiadacza do żądania sprzedaży proporcjonalnej części aktywów portfela i wypłaty środków

20 Źródło: http://www.pkotfi.pl/programy-inwestycyjne/portfele-inwestycyjne/

21 Źródło: http://www.pkotfi.pl/narzedzia-inwestora/wykresy-portfeli/ Stopa zwrotu z portfela w okresie od 12-10-2012 do 14-10- 2013

22  jednostki ubezpieczeniowe nie są odrębnym instrumentem finansowym  powiązane z ubezpieczeniem i ubezpieczonym  ustalone zasady pobierania opłat za zarządzanie i wycenę jednostek ubezpieczeniowych  mniejsze ograniczenia inwestycyjne ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  korzyści z inwestycji kapitałowych pojawiają się później niż w przypadku instrumentów funduszy inwestycyjnych

23 AXA UFK Portfel Akcji Axa Subfundusz Akcji Źródło: http://www.tfi.axa.pl/oferta-indywidualna/wycena/wykres,3,axa-akcji.html http://www.axa-polska.pl/oferta-indywidualna/inwestycje/notowania-funduszy-ufk/wykres,19,axa-portfel-akcji.html

24  Fundusze inwestycyjne- rodzaj zbiorowego lokowania środków pieniężnych.  Fundusz, za zebrane od wszystkich klientów pieniądze, kupuje np. akcje wielu giełdowych spółek, obligacje, bony skarbowe. Dzięki temu rozkłada ryzyko - nawet jeśli jedna inwestycja się nie powiedzie, zysk powinny przynieść pozostałe.  Możliwość osiągnięcia zysku większego niż na lokatach  Kontrola nad inwestycją (możliwość natychmiastowego umorzenia jednostek uczestnictwa w FIO, w FIZ certyfikaty inwestycyjne można sprzedać na rynku wtórnym) ALE:  Wpłacając pieniądze do funduszu nigdy nie wiemy jaki zysk przyniosą.  ryzyko kapitałowe – możliwość poniesienia strat  duże wahania wartości jednostek uczestnictwa


Pobierz ppt "Agnieszka Ciąćka Emilia Skrzypiec.  Czym są fundusze inwestycyjne?  Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne  Zróżnicowanie konstrukcji funduszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google