Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Ciąćka Emilia Skrzypiec

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Ciąćka Emilia Skrzypiec"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Ciąćka Emilia Skrzypiec
Instrumenty funduszy inwestycyjnych, takie jak: certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa i portfele zbiorcze, przyczyny zróżnicowania konstrukcji, porównanie z funduszami kapitałowymi ubezpieczycieli Agnieszka Ciąćka Emilia Skrzypiec

2 Plan prezentacji Czym są fundusze inwestycyjne?
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Zróżnicowanie konstrukcji funduszy Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa Fundusze parasolowe Fundusze podstawowe i powiązane Dane ilościowe Portfele zbiorcze Porównanie z funduszami kapitałowymi ubezpieczycieli Podsumowanie

3 Fundusz inwestycyjny osoba prawna, której celem jest inwestowanie powierzonych środków pieniężnych lub papierów wartościowych zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych do utworzenia wymagana jest zgoda KNF środki służą realizacji konkretnego celu inwestycyjnego określonego w statucie, który fundusz stara się osiągnąć, przy czym nie gwarantuje on jego uzyskania

4 Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne
potwierdzenie przyjęcia określonej sumy środków (lub papierów wartościowych) od inwestora przez fundusz niezbywalny charakter, nie są papierami wartościowymi umarzany na życzenie uczestnika wydawane w przypadku inwestowania w otwarte fundusze inwestycyjne podzielne tanie w obsłudze wycena na podstawie aktywów netto zbywalny papier wartościowy niepodzielne emitowany przez zamknięte fundusze inwestycyjne rynek pierwotny i wtórny, handlowane wycena rynkowa cel: inwestycje długoterminowe w bardziej ryzykowne aktywa, stosowanie wyższych dźwigni finansowych

5 Zróżnicowanie konstrukcji funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa Fundusze z subfunduszami (parasolowe) Fundusze podstawowe i powiązane

6 Zróżnicowanie konstrukcji funduszy inwestycyjnych
Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa Konstrukcja takiego funduszu polega na tym, że fundusz, mimo że prowadzi jednorodną politykę inwestycyjną, tzn. tworzy jeden portfel inwestycyjny, może zbywać uczestnikom jednostki uczestnictwa różnych kategorii. Różnią się one między sobą związanym z nimi poziomem oraz sposobem pobierania opłat manipulacyjnych.

7 PKO Obligacji FIO Źródło: analizy.pl

8 PKO Obligacji FIO Źródło: analizy.pl

9 Zróżnicowanie konstrukcji funduszy inwestycyjnych (cd.)
Fundusze z subfunduszami ( fundusze parasolowe) Konstrukcja takiego funduszu pozwala na utworzenie w ramach jednego funduszu inwestycyjnego kilku subfunduszy, z których każdy będzie mógł realizować własną politykę inwestycyjną. W trakcie życia funduszu jest możliwe stałe tworzenie nowych subfunduszy, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań inwestorów oraz likwidowania istniejących w uproszczony sposób, co przyczyny się do obniżenia kosztów funkcjonowania całego funduszu. Ponieważ każdy subfundusz będzie miał własne aktywa i zobowiązania, wartość aktywów netto każdego subfunduszu będzie ustalana osobno. Oznacza to, że w jednym funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa będą miały różną wartość.

10 ALTUS FIO Parasolowy Fundusze należące do tego produktu:
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) ALTUS Short (FIO Parasolowy) ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy)

11 ALTUS Short (Subfundusz FIO Parasolowy)
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Źródło: analizy.pl

12 Zróżnicowanie konstrukcji funduszy inwestycyjnych (cd.)
3. Fundusze podstawowe i powiązane Konstrukcja takiego funduszu polega na tym, że towarzystwo tworzy grupę funduszy, składającą się z jednego funduszu podstawowego (lokującego w inwestycje ryzykowne) i kilku lub kilkunastu funduszy powiązanych. Fundusz podstawowy może zbywać emitowane przez siebie certyfikaty inwestycyjne albo jednostki uczestnictwa wyłącznie związanym ze sobą funduszom powiązanym, zaś fundusze powiązane mogą nabywać wyłącznie jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego. Konstrukcja ta pozwala inwestować w bardziej ryzykowne aktywa, w sposób pośredni, za pomocą jednostek uczestnictwa funduszy powiązanych.

13 SUPERFUND TREND Podstawowy
Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund Green B EUR, subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Fundusz może także inwestować nie więcej niż 30% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa Superfund Green C EUR, innego subfunduszu wydzielonego w ramach Superfund Sicav. Źródło: analizy.pl

14 SUPERFUND TREND Powiązane
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Superfund Trend Bis Powiązany SFIO Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Źródło: analizy.pl

15 DANE ILOŚCIOWE

16 Aktywa polskich funduszy inwestycyjnych
Średnie stopy zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych- ostatnie 12 miesięcy Źródło: analizy.pl

17 Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych w lipcu 2013 roku
Liczba klientów funduszy inwestycyjnych Źródło: analizy.pl

18 Struktura aktywów polskich funduszy inwestycyjnych
Struktura aktywów zagranicznych funduszy inwestycyjnych Źródło: analizy.pl

19 Portfele zbiorcze TFI nabywa walory tworzące zbiorczy portfel
TFI wydaje inwestorom jednostki uczestnictwa Jednostki uczestnictwa reprezentują prawo posiadacza do żądania sprzedaży proporcjonalnej części aktywów portfela i wypłaty środków

20 Portfele PKO Źródło:

21 PKO Portfel Umiarkowany
Stopa zwrotu z portfela w okresie od do Źródło:

22 Porównanie z funduszami kapitałowymi ubezpieczycieli
jednostki ubezpieczeniowe nie są odrębnym instrumentem finansowym powiązane z ubezpieczeniem i ubezpieczonym ustalone zasady pobierania opłat za zarządzanie i wycenę jednostek ubezpieczeniowych mniejsze ograniczenia inwestycyjne ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych korzyści z inwestycji kapitałowych pojawiają się później niż w przypadku instrumentów funduszy inwestycyjnych

23 Axa Subfundusz Akcji AXA UFK Portfel Akcji
Źródło:

24 Podsumowanie Fundusze inwestycyjne- rodzaj zbiorowego lokowania środków pieniężnych. Fundusz, za zebrane od wszystkich klientów pieniądze, kupuje np. akcje wielu giełdowych spółek, obligacje, bony skarbowe. Dzięki temu rozkłada ryzyko - nawet jeśli jedna inwestycja się nie powiedzie, zysk powinny przynieść pozostałe. Możliwość osiągnięcia zysku większego niż na lokatach Kontrola nad inwestycją (możliwość natychmiastowego umorzenia jednostek uczestnictwa w FIO, w FIZ certyfikaty inwestycyjne można sprzedać na rynku wtórnym) ALE: Wpłacając pieniądze do funduszu nigdy nie wiemy jaki zysk przyniosą. ryzyko kapitałowe – możliwość poniesienia strat duże wahania wartości jednostek uczestnictwa


Pobierz ppt "Agnieszka Ciąćka Emilia Skrzypiec"

Podobne prezentacje


Reklamy Google