Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze inwestycyjne, instrumenty z nimi związane

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze inwestycyjne, instrumenty z nimi związane"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze inwestycyjne, instrumenty z nimi związane
Marcin Gryżewski Filip Werbanowski

2 Fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny zajmuje się inwestowaniem powierzonych środków w celu realizacji celu inwestycyjnego określonego w statucie.

3 Fundusze inwestycyjne możemy podzielić ze względu na:
Formę uczestnictwa Obszar inwestycji

4 Źródło: http://www.gpw.pl/certyfikaty_inwestycyjne_instrumenty

5 Jednostki uczestnictwa
Określają udział inwestora w otwartym funduszu inwestycyjnym. Cechy: Nie są papierami wartościowymi i nie podlegają obrotowi Umarzane na życzenie inwestora Nieograniczona liczba inwestorów Niskie koszty obsługi Są doskonale podzielne

6 Otwarte fundusze inwestycyjne
Emitują jednostki uczestnictwa Nie mają ograniczeń czasowych Umożliwiają dywersyfikację portfela inwestycyjnego pod względem ryzyka bez konieczności inwestowania dużego kapitału Nie trzeba analizować rynku Oferują bardzo szeroką ofertę inwestycyjną, o zróżnicowanym ryzyku inwestycyjnym Są bezpieczne Nie gwarantują odniesienia zysku z inwestycji Umarzanie jednostek może zostać wstrzymane

7 Zawieszenie umarzania jednostek
W lipcu 2012r. umorzenia w funduszu Idea Premium SFIO za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zostały zawieszone na dwa miesiące (standardowy czas to 2 tygodnie), ponieważ łączna wartość umorzonych jednostek przekroczyła 10% aktywów netto i fundusz miał problemy z wypłatą inwestycji.

8 Źródło: http://www. fundi. pl/index. php

9 Źródło: http://www.gpw.pl/certyfikaty_inwestycyjne_instrumenty

10 Certyfikaty inwestycyjne
Jest to papier wartościowy emitowany przez zamknięty fundusz inwestycyjny. Cechy: Jest papierem wartościowym i podlega obrotowi Nie są podzielne Mają wysokie koszty obsługi Są podobne do akcji i mogą mieć przyznane prawa Są wyceniane przez rynek

11 Zamknięte fundusze inwestycyjne
Umożliwiają inwestycje długoterminowe w ryzykowne aktywa Wartość certyfikatu zależy od rynku, dlatego są odporne na panikę rynkową Ograniczona stała liczba certyfikatów

12 Źródło: http://www.money.pl/gielda/gpw/certyfikaty/

13 Zróżnicowanie konstrukcji funduszy inwestycyjnych
Porównanie funduszu inwestycyjnego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

14 Zróżnicowanie konstrukcji funduszy inwestycyjnych
Cel: Uelastycznienie polityki inwestycyjnej oraz cenowej Szczególne formy: Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa Fundusze z subfunduszami Fundusze podstawowe i powiązane

15 1. Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa
Charakterystyka: Jednorodna polityka inwestycyjna – jeden portfel inwestycyjny Możliwość zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii. Podstawowe grupy to: jednostki uczestnictwa, które różnią się sposobem lub wysokością pobierania opłat manipulacyjnych jednostki uczestnictwa, które różnią się stopniem uczestnictwa ich nabywcy w obciążeniach aktywów funduszu

16 2. Fundusze z subfunduszami (fundusze parasolowe)
Charakterystyka: Złożony z dowolnej ilości subfunduszy, z czego każdy może realizować własną politykę inwestycyjną Bieżąca możliwość tworzenia, łączenia oraz likwidowania subfunduszy – elastyczne dopasowanie do rynku Koszty działalności całego funduszu rozłożone są proporcjonalnie na wszystkie subfundusze Umożliwiają efektywną optymalizację podatkową

17 3. Fundusze podstawowe (master) i powiązane (feeder)
Charakterystyka: Fundusz podstawowy może zbywać emitowane przez siebie tytuły uczestnictwa wyłącznie związanym ze sofą funduszom powiązanym, zaś fundusze powiązane mogą nabywać wyłącznie tytuły inwestycyjne funduszu podstawowego Różnice w funduszach powiązanych: Opłaty związane z uczestnictwem w funduszu Opłaty za zarządzanie Sposoby wypłaty dochodów funduszu Prawa uczestników

18 Fundusz inwestycyjny a ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
Oferta UFK obejmuje typową gamę produktów, zróżnicowaną pod względem strategii inwestycyjnej i poziomu ponoszonego ryzyka: od produktów uznawanych za bezpieczne, poprzez fundusze z mieszanym udziałem akcji i instrumentów dłużnych, do produktów stricte akcyjnych.

19 Zestawienie podstawowych cech funduszy inwestycyjnych i UFK
Cechy Fundusz inwestycyjny UFK Podstawa prawna Ustawa z 2004 roku o funduszach inwestycyjnych Ustawa z 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej Zawarcie umowy Równoznaczne z wpłatą środków Zawarcie umowy ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa Brak Tak Przechowywanie aktywów Bank min. 100 mln zł funduszy własnych Brak uregulowań Udziały klienta Jednostka uczestnictwa Jednostka uczestnictwa UFK Wycena Co najmniej raz w tygodniu (w praktyce codziennie) Co najmniej raz w miesiącu Sprawozdania Roczne i półroczne W ramach badania TU Kompetencje zarządzających Co najmniej 2 doradców inwestycyjnych albo umowa z firmą asset management Co najmniej 1 doradca inwestycyjny albo umowa z firmą asset management Koszty ponoszone przez klienta Publikowane i jawne (Wskaźniki Kosztów Całkowitych) Zazwyczaj niewyodrębniane na poszczególne fundusze Co się dzieje ze środkami po śmierci właściciela rachunku? Możliwa wypłata środków na pokrycie kosztów pogrzebu, dziedziczenie jednostek uczestnictwa oraz wypłata środków osobom uposażonym Środki otrzymuje osoba uposażona, brak podatku od spadku i dar Zestawienie podstawowych cech funduszy inwestycyjnych i UFK Źródło: na podstawie Gazety Prawnej

20

21

22 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Fundusze inwestycyjne, instrumenty z nimi związane"

Podobne prezentacje


Reklamy Google