Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 1Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 1Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 1Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

2 2Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

3  Międzynarodowe stosunki gospodarcze  Międzynarodowe stosunki ekonomiczne  Ekonomia międzynarodowa (International Economics)  International microeconomics  International macroeconomics 3Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

4  Wyodrębnienie MSG z ekonomii z powodu:  Różnic między stosunkami ekonomicznymi prowadzonymi w ramach jednego kraju i w skali międzynarodowej.  Dużego i rosnącego znaczenia handlu międzynarodowego i innych form współpracy gospodarczej. 4Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

5  „Część ekonomii zajmująca się transakcjami w dziedzinie towarów i usług, przepływami finansowymi i ruchem czynników produkcji” [1] w skali międzynarodowej. [1] MIT Dictionary of Modern Economics 5Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

6  Na świecie od okresu międzywojennego.  W Polsce od lat 1960.  Ale rozwój od 200 lat, takie nazwiska jak:  Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, John Maynard Keynes, Paul Samuelson, Eli Heckscher, Bertil Ohlin. 6Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

7  Część handlowa  Teoria handlu międzynarodowego  Polityka handlowa  Część pieniężna  Międzynarodowe stosunki finansowe  Makroekonomia gospodarki otwartej Część mikroekonomiczna Część makroekonomiczna 7Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

8  Czy handel między krajami jest korzystny?  Jeśli sami nie możemy produkować – na pewno tak.  Co jeśli są duże różnice wydajności pracy lub pod względem płac? ▪ Błędne przekonanie, że kraje słabiej rozwinięte stracą na wymianie, bo są niekonkurencyjne, a kraje rozwinięte, że spadnie w nich dobrobyt. ▪ Teorie handlu pokazują, że kraje handlując uzyskują obustronne korzyści, choć może być różny wpływ handlu na podział dochodu. 8Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

9  Kto i co komu sprzedaje.  Czynniki określające strukturę handlu:  Klimat i zasoby naturalne.  Zróżnicowanie wydajności pracy (Ricardo).  Względna podaż krajowych zasobów czynników produkcji i ich względne wykorzystanie do produkcji dóbr (Hecksher-Ohlin).  Elementy losowe (korzyści skali, handel wewnątrzałęziowy). 9Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

10  Jakie są dopuszczalne rozmiary wymiany międzynarodowej?  Dyskusja nad skutkami protekcjonizmu i liberalizmu.  Ocena skutków działania narzędzi polityki handlowej regulującej rozmiary handlu oraz określanie kryteriów oceny, kiedy interwencja rządu jest korzystna. 10Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

11  Powiązania między bilansem płatniczym a przepływami kapitałowymi, dochodem narodowym, polityką pieniężną. 11Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

12  Stosunkowo nowa dziedzina MSG  Większość poprzedniego stulecia – kursy ustalane przez rządy. ▪ Stałe kursy walutowe (parytet złota lub dolara).  Obecnie wiele krajów: kursy płynne, ustalane przez czynniki rynkowe.  Który system lepszy? 12Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

13  Współzależność ekonomiczna między krajami.  Różnice celów prowadzą do konfliktów interesów.  Ważna kwestia harmonizacji polityki handlowej i pieniężnej. ▪ Koordynacja mph w ramach WTO. ▪ Problemy z koordynacją polityki makroekonomicznej (Bretton Woods, MFW). 13Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

14  Wzrost znaczenia uświadomiony wraz z serią kryzysów finansowych i kryzysem zadłużeniowym.  Wzrost rozmiarów rynku związany ze wzrostem znaczenia handlu międzynarodowego.  Różnice między rynkami krajowymi a międzynarodowym.  Ryzyko wahań kursów walut, ryzyko niewypłacalności państw. 14Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

15 15Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

16  System trwałych powiązań gospodarczych między krajami, obejmujących zasięgiem cały świat.  Ukształtowany historycznie, lecz zmieniający się w czasie.  Włącza kraje w światowy system produkcji i wymiany.  Konsekwencja zwiększania skali międzynarodowego podziału pracy. 16Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

17  Podział pracy od początku XIX w. nabiera zasięgu międzynarodowego (światowego).  Postęp techniczny głównym czynnikiem internacjonalizacji.  Rozszerzanie geograficznego oraz asortymentowego zasięgu współpracy  Nowe formy współpracy ▪ Już nie tylko artykuły gotowe (surowce), ale i komponenty, a także usługi, kapitał... 17Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

18  Starożytność i Średniowiecze  Towary luksusowe  Handel na małą skalę  brak szybkich i bezpiecznych środków transportu  Nietrwałe więzi handlowe  brak zmian w strukturze produkcji eksportera i importera  Wyjątki: ▪ Starożytność: zboże, drewno ▪ Średniowiecze, płn. Europa: sól, drewno, płótno żaglowe, smoła. 18Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

19 http://www.ucalgary.ca/HIST/tutor/imagemid/hanseatic.gif 19Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

20  Zmierzch średniowiecza – rozkład feudalizmu  Rozwój handlu morskiego i lądowego  Wzrost produkcji przemysłowej i rolnej  Rozszerzanie się systemu pieniężnego i bankowego Zmieniły sposób organizacji procesu produkcyjn ego Pojawił się system nakładczy, a następnie manufaktury Pojawił się system nakładczy, a następnie manufaktury 20Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

21  Odkrycia geograficzne  Większy zasięg geograficzny handlu (Ameryka).  Brak nowych towarów w handlu (wywóz złota i innych kruszców szlachetnych).  Początek formowania się rynku światowego. 21Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

22  Rewolucja przemysłowa (XIX wiek)  Maszyna parowa. ▪ Zwiększenie wydajności, nowe towary. ▪ Wzrost zapotrzebowania na surowce (węgiel, ruda)  import.  Kolej, statki parowe, telegraf  łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy transport. 22Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

23 Intensyfikacja podziału pracy i handlu międzynarodowego Intensyfikacja podziału pracy i handlu międzynarodowego Rewolucja przemysłowa 23Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

24  Rewolucja przemysłowa  Ilościowy wzrost obrotów.  Trwałe zmiany w strukturze produkcji wielu krajów.  Ukształtowanie się gospodarki światowej (druga połowa XIX w.) 24Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

25 Art. przemysłowe Surowce, żywność, używki, owoce tropikalne Surowce: zboże, bawełna, ryż, węgiel Art. przemysłowe 25Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

26  I wojna światowa  Zerwanie wielu więzi wykształconych w XIX wieku ▪ Wzrost tendencji autarkicznych wywołanych wojną. ▪ Wielki kryzys lat 1929-33. ▪ Załamanie systemu waluty złotej.  Wzmocnienie pozycji Stanów Zjednoczonych.  Powstanie Związku Radzieckiego. 26Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

27  II wojna światowa  Częściowe odtworzenie powiązań lat międzywojnia.  Dalsze umocnienie pozycji USA. ▪ 1948 r. – 60% światowej produkcji przemysłowej, 23% światowego eksportu.  Rywalizacja między kapitalistycznym Zachodem i socjalistycznym Wschodem. 27Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

28  Lata 60-te  Wyraźny wzrost obrotów towarowych.  Ekspansja innych form współpracy gospodarczej.  Osłabienie pozycji USA na rzecz Japonii i integrującej się Europy.  Rozpad systemu kolonialnego.  Rozpad tradycyjnego mpp. 28Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

29 TRADYCYJNY  Powstanie: przełom XVIII/XIX i XIX w.  Dwie specjalizacje: surowcowo-rolnicza i przemysłowa.  Doprowadził do podziału świata na kraje rozwinięte i rozwijające się. WSPÓŁCZESNY  Od zakończenia II wojny światowej.  Wpływ rewolucji naukowo- technicznej.  Odchodzenie od specjalizacji surowcowo- rolniczej i przemysłowej.  Rozszerzanie i pogłębianie specjalizacji w produkcji przemysłowej. 29Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

30  Lata 80-te  Pojawienie się pojęcia globalizacji ▪ Spopularyzowane przez Theodore’a Levitta: Globalization of Markets, „Harvard Business Review”, May-June 1983. ▪ Proces scalania gospodarek narodowych, przejawiający się w dynamicznym wzroście obrotów handlowych, międzynarodowych przepływów kapitału i usług w wyniku traktowania całego świata jako rynku zbytu. 30Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

31  Lata 90-te  Rozpad RWPG.  Tendencje integracyjne na świecie.  Powstanie WTO. 31Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

32 Globalizacja Współzależność ekonomiczna Zmieniająca się struktura handlu międzynarodowego Rozwój handlu usługami 32Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

33 1. Postęp technologiczny. 2. Zmiany polityczne. 3. Zmiany polityki ekonomicznej.  World Trade Report, WTO 2008 33Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

34 34Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

35 35Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

36 36Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

37  Rewolucja informatyczna  Mikroprocesor, komputer osobisty, telefon komórkowy, Internet.  Skokowy postęp w gromadzeniu, przetwarzaniu i przesyłaniu informacji.  Spadek kosztów produkcji i eksploatacji urządzeń teleinformatycznych. 37Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

38 38Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

39  Zmiany metod produkcji, które spowodowały:  Pojawienie się nowych dóbr w handlu (np. tworzywa sztuczne).  Wzrost produkcji żywności (zielona rewolucja).  Wzrost wydajności produkcji (metody „just-in-time”).  Przestawienie się na produkcję opartą o gaz i ropę  Duże i tanie źródło energii, pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy, integracja krajów Bliskiego Wschodu z gospodarką globalną. 39Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

40  Bardziej złożone związki z globalizacją.  Upadek imperiów i zimna wojna  Początkowy efekt fragmentaryzacji świata i podziału na pierwszy, drugi i trzeci świat.  Kulminacja podziału między Wschodem i Zachodem: budowa Muru Berlińskiego i konflikt kubański. 40Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

41  Początki integracji gospodarczej Europy.  Plan Marshalla.  Traktat Rzymski.  Zniesienie barier politycznych globalnej integracji gospodarczej.  Reformy gospodarcze w Chinach.  Upadek Muru Berlińskiego.  Rozpad ZSRR. 41Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

42  Deregulacja transportu, telekomunikacji i in.  Liberalizacja handlu.  Wielostronna - rundy GATT.  Porozumienia dwustronne i regionalne.  Liberalizacja jednostronna. ▪ Polityka promocji eksportu, szczególnie przez kraje nowo uprzemysłowione. ▪ Obnażenie słabości polityk nastawionych na rozwój autonomiczny przez kryzys zadłużeniowy. 42Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

43  Redukcja bądź eliminacja barier przepływów finansowych.  Wymienialność walut.  Powstanie rynku eurodolarowego. ▪ Większa płynność międzynarodowa i wzrost transakcji międzynarodowych w Europie Zach.  Większa stabilność makroekonomiczna.  Zahamowanie amerykańskiej i światowej inflacji na początku lat 1980-tych.  Stabilizacja wahań kursów walutowych. 43Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

44  Duże znaczenie organizacji międzynarodowych w procesie globalizacji.  MFW, Bank Światowy, WTO.  Doprowadzają do większej spójności krajowych polityk ekonomicznych. 44Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

45  Wpływ jednego kraju na inne (wydarzenia polityczne i ekonomiczne).  Przybliżona miara: relacja eksportu i importu towarów i usług do PKB. 45Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

46 ITS 2007, WTO 46Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

47 WDI 2006 on-line 47Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

48 WDI 2006 on-line 48Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

49 WDI 2006 on-line 49Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

50  Wielkość (powierzchnia) kraju.  Poziom rozwoju gospodarczego.  Strategia rozwoju.  Zasoby naturalne.  Położenie.  Przyczyny historyczne. 50Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

51 WDI 2006 on-line. 51Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

52 WDI 2006 on-line. 52Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

53  Wzrost związków handlowych, kapitałowych i przepływów siły roboczej.  Dwie fale globalizacji  1830-1914 ▪ Wyraźne „zmniejszenie świata” do 1914 r. 53Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

54 „Jakim wyjątkowym okresem w dziejach postępu gospodarczego ludzkości była era, która zakończyła się w sierpniu 1914 r.! Mieszkaniec Londynu, popijając w łóżku poranną herbatę mógł zamówić przez telefon różnorodne produkty z całego świata w takich ilościach, jakie uznał za stosowne, i miał prawo oczekiwać szybkiej ich dostawy na próg swego domu”. J.M. Keyens, The Economic Possibilites for Our Grandchildren, 1930. 54Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

55  Wzrost związków handlowych, kapitałowych i przepływów siły roboczej.  Dwie fale globalizacji  1830-1914 ▪ Wyraźne „zmniejszenie świata” do 1914 r. ▪ Po 1914 -czynniki polityczne zniweczyły efekty postępu technicznego ▪ Dwie wojny, wielki kryzys, wzrost protekcjonizmu  ograniczenie handlu światowego  1980-obecnie 55Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

56  W. Brytania: poziom udziału handlu w PKB sprzed I wojny dopiero w 1970 r. Ważniejszy niż w 1910 r. - dopiero ostatnie 20 lat.  USA: udział obecnie mniejszy niż w Wielkiej Brytanii w XIX w. 56Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

57  Dynamiczny wzrost handlu:  Wielkość obrotów towarowych (eksport): ▪ 1948 r. – 59 mld USD ▪ 1963 r. = 157 mld USD (2,6 razy) ▪ 1983 r. = 1838 mld USD (11,7 razy) ▪ 2003 r. – 7371 mld USD (4,1 razy) ▪ 2006 r. = 11783 mld USD 57Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

58 WTO Statistics Database 58Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

59 ITS 2007, WTO 59Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

60 1. Wzrost udziału handlu w produkcji przemysłowej. 2. Zmiana struktury geograficznej. 3. Zmiana struktury towarowej. 60Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

61  Wzrost relacji handlu do PKB  24% w 1960 r., 38% w 1990, 49% w 2000 r.  Dynamika handlu wyższa niż dynamika produkcji przemysłowej. Wzrost światowego handlu i produkcji, 1950 - 2005 ITS 2006, WTO 2006 61Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

62 1. Otwieranie gospodarek, przechodzenie od rozwoju autonomicznego do otwartego.  Czynniki endogeniczne ▪ Postęp techniczny  zmiany strukturalne w produkcji i popycie.  Czynniki egzogeniczne ▪ Normalizacja sytuacji międzynarodowej i odsunięcie na dalszy plan groźby wojny. ▪ Polityka neoliberalna. ▪ Globalizacja gospodarki światowej. 62Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

63 2. Wzrost komplementarności struktur gospodarczych  Specjalizacja produkcji.  Kooperacja produkcji.  Produkcja na wielką skalę.  Produkcja wielkoseryjna. ▪ Produkcja towarów w ilości przekraczającej własne potrzeby  reszta na eksport. ▪ Rezygnacja z produkcji krajowej, import z zagranicy  uzależnienie od handlu. ▪ Rezygnacja ze specjalizacji długotrwała i kosztowna  nastąpiły zmiany strukturalne. 63Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

64 3. Liberalizacja handlu międzynarodowego  Obniżka i likwidacja ceł. ▪ Handel artykułami przemysłowymi w zasadzie bezcłowy.  Zmiany w zakresie barier para- i pozataryfowych. 4. Integracja regionalna  Korzystne zmiany strukturalne ▪ Zaniechanie bądź ograniczanie działań o relatywnie niskiej efektywności oraz zwiększanie znaczenia dziedzin uznanych za specjalizacyjne. 64Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

65 5. Przyspieszenie tempa wzrostu produkcji towarów nowych  Grupa liderów i rzesza importerów kreują nowe strumienie handlu.  Liderzy technologiczni ▪ Kraje o wyjściowej przewadze technologicznej lub wysokiej zdolności do naśladowania innowacji. ▪ Najpierw eksportują wyroby gotowe, następnie podzespoły i części, w końcu – nowe technologie. 65Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

66  Importerzy ▪ Kraje opóźnione w rozwoju technologicznym. ▪ Najpierw importują wyroby gotowe, następnie uruchamiają produkcję u siebie w oparciu o importowaną myśl techniczną, w końcu rezygnują z importu i stają się eksporterami. 66Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

67 Udział grup krajów w światowym eksporcie towarów, w % UNCTAD Handbook of statistics Kryzys naftowy 67Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

68  Wzrost udziału krajów uprzemysłowionych  Szybszy rozwój gospodarczy niż krajów rozwijających się.  Większy stopień otwarcia gospodarek.  Duże wzajemne obroty między tymi krajami. ▪ Handel wewnątrzgałęziowy. ▪ Integracja regionalna.  Eksport wyrobów przemysłowych, których ceny rosną szybciej niż surowców i żywności. 68Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

69  Spadek udziału krajów rozwijających się  Niski poziom i dynamika rozwoju. ▪ Niedojrzałe systemy ekonomiczne. ▪ Deficyt kapitału i nadwyżki siły roboczej. ▪ Niski poziom technologiczny produkcji. ▪ Słabo rozwinięty system finansowy.  Samowystarczalność surowcowa/rolnicza.  Niski poziom powiązań z zagranicą. ▪ Szczególnie w krajach socjalistycznych. ▪ Polityka substytucji importu. ▪ Bardzo mało powiązań wewnątrzgałęziowych. ▪ Podstawowe struktury integracyjne. 69Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

70 Udział grup krajów w światowym eksporcie towarów, w % UNCTAD Handbook of statistics 70Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

71  Rosnący udział krajów rozwijających się w handlu światowym.  Spadek udziału krajów uprzemysłowionych.  Wzrost handlu artykułami przemysłowymi i surowcami między krajami rozwijającymi się.  Handel wewnątrzeregionalny.  Znaczący wzrost eksportu przemysłowego z krajów rozwijających się. 71Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

72  Dynamiczny rozwój Chin.  Początkowo koncentracja na handlu tekstyliami i innych produktach pracochłonnych (zabawki, obuwie).  Obecnie elektronika użytkowa, produkty IT.  Odbudowa gospodarek WNP.  Wzrost cen surowców.  Dynamiczny wzrostu udziału Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej. 72Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

73 Note: Break in series between 1993 and 2003. Western Europe becomes Europe including Eastern Europe and Baltic States. NIEs - Newly Industrialised Economies comprising Chinese Taipei; Hong Kong, China; Rep. of Korea; Malaysia; Singapore and Thailand. World Trade Report, WTO 2008 73Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

74  Podwojenie udziału w latach 1970 – 2006  Nierównomierny wkład regionów (eksport) UNCTAD Trade and Develepment Report 2005 74Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

75 Udziały nie sumują się do 100 - bez Europy Pd. i Wsch. oraz WNP UNCTAD Trade and Develepment Report 2005 Ale 55% z tego przypada na Chiny i kraje nowo uprzem. 1 gen. Kraje rozwinięte Kraje rozwijające się 75Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

76 Wciąż jednak dominacja krajów rozwiniętych 2006 r. 60% światowego eksportu towarów 65% światowego importu towarów 76Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

77 WTO Statistics Database 77Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

78 ITS 2007, WTO 78Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

79 World Trade Report 2006, WTO 2006. Udział art. rolnych w eksporcie światowym, w % 79Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

80 Udział surowców w eksporcie światowym, w % World Trade Report 2006, WTO 2006. 80Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

81 World Trade Report, WTO 2008 81Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

82 World Trade Report, WTO 2008 82Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

83 World Trade Report, WTO 2008 83Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009

84 ITS 2007, WTO 84Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009


Pobierz ppt "Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 1Dr Andżelika Kuźnar, Instytut MSG, SGHSemestr zimowy 2008/2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google