Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy składowe Biznes Planu. Główne cele i zadania biznes planu: pozyskanie partnerów do współpracy i udziału w finansowaniu planowanego przedsięwzięcia,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy składowe Biznes Planu. Główne cele i zadania biznes planu: pozyskanie partnerów do współpracy i udziału w finansowaniu planowanego przedsięwzięcia,"— Zapis prezentacji:

1 Elementy składowe Biznes Planu

2 Główne cele i zadania biznes planu: pozyskanie partnerów do współpracy i udziału w finansowaniu planowanego przedsięwzięcia, ubieganie się o kredyt bankowy, przygotowanie planu operacyjnego działalności firmy, przygotowanie planu rozwojowego (przyszłości ) firmy, opracowanie szczegółowego planu badań i działań marketingowych, w tym promocyjnych.

3 Podstawowe elementy biznes planu to: 1)Streszczenie kierownicze. 2)Charakterystyka profilu przedsiębiorstwa i jego produkcji. 3)Ocena jakości kadry zarządzającej, pracowników, zasobów niematerialnych i organizacji przedsiębiorstwa. 4)Analiza otoczenia strategicznego przedsiębiorstwa (tendencje rozwojowe, nowe możliwości i zagrożenia).

4 Elementy biznes planu 5) Analiza rynku na oferowane przez przedsiębiorstwo i konkurencję produkty. 6) Plan rozwojowo-inwestycyjny. 7) Plan finansowy. 8) Aneks obejmujący projekty marketingowe, analizy ekonomiczne i finansowe.

5 Streszczenie kierownicze Jest to zarys planu działania i jego zwięzłe uzasadnienie. Kluczowymi punktami w streszczeniu kierowniczym jest określenie: celów biznes planu, możliwości i szans rynkowych oraz podstawowych zagrożeń, efektów finansowych realizacji planów, wielkości nakładów i sposobów finansowania.

6 Profil przedsiębiorstwa i jego produkcji Informacje o dotyczące powstawania i historii działalności firmy. Opis rozwoju produkcji i sprzedaży oraz jej strukturę. Charakterystyka wyników finansowych przedsiębiorstwa w perspektywie historycznej i na tle konkurencji. Ważne są także informacje o formie prawnej spółki i strukturze kapitałowej firmy.

7 Kadra zarządzająca, pracownicy i organizacja przedsiębiorstwa. Przedstawienie zarządu przedsiębiorstwa i przekonanie potencjalnych partnerów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu pracowników firmy. Prezentujemy zdolności rozwojowe przedsiębiorstwa. Omówienie kwalifikacji i doświadczenia kadry zarządzającej, inżynierów i pracowników.

8 Charakterystyka członków kierownictwa Charakterystyka kierownictwa przedsiębiorstwa nie powinna ograniczać się do podania nazwisk osób zajmujących znaczące stanowiska, lecz musi obejmować zakres ich obowiązków i osobistej odpowiedzialności. Metody motywowania pracowników, stosowany system bodźców wpływający na skuteczność działań kadry kierowniczej, są pryzmatem przez który oceniają daną firmę potencjalni inwestorzy.

9 Analiza otoczenia strategicznego przedsiębiorstwa. Przedstawienie perspektyw rozwojowych i celów strategicznych przedsiębiorstwa, Ocena możliwości i zagrożeń jakie niosą zmiany systemowe, na ile zmieniają się warunki konkurencji. Poszukiwanie niszy rynkowej, określenie możliwości osiągnięcia przewagi nad konkurencją wykorzystując dostępne zasoby materialne i niematerialne.

10 Analiza SWOT Czynnikipozytywnenegatywne wewnętrzneSilne stronySłabe strony zewnętrzneMożliwości (szanse)Zagrożenia

11 Model pięciu sił Portera Analizując sygnały płynące z otoczenia, warto zastosować model pięciu sił Portera. Polega on na ocenie wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa pięciu następujących czynników: 1)Możliwości pojawienia się konkurentów, 2)Siły przetargowej dostawców, 3)Siły przetargowej nabywców, 4)Możliwości pojawienia się substytucyjnych wyrobów, 5) Poziomu rywalizacji między dotychczasowymi konkurentami.

12 Metody analizy i prognozowania strategicznego 1)Analiza trendu To pierwsze, wstępne oszacowanie wartości przyszłych, w oparciu o dotychczasowe wyniki. Jest metodą statystyczną opartą o zasadę regresji liniowej. Ponieważ wykorzystuje dane historyczne pozwala oszacować przedział najbardziej prawdopodobnego kształtowania się przyszłych wartości. Pozwala w szybki sposób określić najbardziej prawdopodobną projekcję sprzedaży i produkcji. Jej przydatność jest ograniczona, gdyż zakłada niezmienność warunków otoczenia i produkcji.

13 Metoda delficka (burzy mózgów) Polega na poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących szerokiego spektrum możliwych zdarzeń mogących wystąpić w przyszłości. W wyniku opisu możliwych scenariuszy rozwoju oraz wstępnego określenia stopnia prawdopodobieństwa przewidywanych zdarzeń opartych o opinie osób, które możemy uznać za ekspertów w danej dziedzinie, tworzy się zarys przyszłego obrazu działalności i wyników przedsiębiorstwa. Służy inspiracji i poszukiwaniu nowych rozwiązań, które pozwoliłyby przedsiębiorstwu osiągnąć lepsze wyniki.

14 Metody scenariuszowe Metoda scenariuszy strategicznych wywodzi się ze sztuki wojennej i znana była już w starożytności. Dotyczy przede wszystkim poszukiwań skutecznych metod działania w warunkach zmieniającego się otoczenia. Z jednej strony ma zapewniać zmniejszenie poziomu niepewności, a z drugiej umożliwić podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji zapewniających powodzenia w różnych możliwych sytuacjach. Scenariusze możliwych zdarzeń przedstawiają siłę oddziaływania wyszczególnionych czynników na dane przedsiębiorstwo, ich kierunki ewolucji oraz możliwości przedsiębiorstwa w dostosowywaniu się do nich.

15 Analiza rynku i konkurencji. Dobry biznes plan musi oprzeć się o potrzeby i wymagania klienta. Analiza potrzeb rynku stanowi integralną część biznes planu i określa pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Konkurencyjność związana jest z dostosowaniem produktu do wymogów rynku pod względem asortymentu, jakości i ceny.

16 Plan rozwojowo-inwestycyjny. Odpowiada na pytanie co należy zrobić, aby zwiększyć wartość rynkową przedsiębiorstwa: Wybór technologii, lokalizacji inwestycji, Szczegółowy plan zakładu i podstawowe dane techniczne, Dobór maszyn i wyposażenia, Organizacja przedsięwzięcia, Strategia produkcji, Etapy i harmonogramy realizacji projektu, Prognozowy budżet.

17 Opisując strategię produkcji należy ująć następujące zagadnienia: zasady wprowadzania nowych produktów, modernizacja dotychczasowych produktów, dywersyfikacja asortymentu, poziom jakości i nowoczesności wyrobu. Przy opisie produkowanych wyrobów lub dopiero projektowanych należy uwzględnić kilka grup zagadnień: jakość, trwałość korzyści nabywców (cechy wyróżniające produkt).

18 Plan finansowy Należy zawrzeć w nim niezbędne informacje porównawcze, umożliwiające ocenę projektu i podjęcie decyzji o jego realizacji lub zaniechaniu. Biznes plan ma udowodnić racjonalność długookresowego zaangażowania środków finansowych w realizację projektu i gwarantować uzyskanie w przyszłości korzyści.

19 Aneksy obejmujące w projekcie marketingowe analizy finansowe i ekonomiczne. Aneksy stanowią integralną część biznes planu i decydują o jego ocenie. Rolą menedżera jest określenie i uzasadnienie przyjętych do obliczeń wielkości m.in.: Rynkowej stopy procentowej, Zmian poziomu i struktury kosztów, Cen jednostkowych sprzedaży, Przewidywanej stopy inflacji.

20 Dobrze przygotowany Biznes Plan jest kluczem do sukcesu.


Pobierz ppt "Elementy składowe Biznes Planu. Główne cele i zadania biznes planu: pozyskanie partnerów do współpracy i udziału w finansowaniu planowanego przedsięwzięcia,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google