Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bełchatów, 3-6 czerwca 2014 r.. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną: Art. 103. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bełchatów, 3-6 czerwca 2014 r.. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną: Art. 103. 1."— Zapis prezentacji:

1 Bełchatów, 3-6 czerwca 2014 r.

2 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną: Art. 103. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, do dnia 31 października 1998 r., wykaz dróg krajowych i wojewódzkich. (…) 3. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowe drogi krajowe i wojewódzkie, nie wymienione w ust. 1, stają się drogami powiatowymi. 4. Zarząd drogi powiatowej lub wojewódzkiej, który przejął właściwe drogi, jest następcą prawnym dotychczasowego zarządu drogi (…) 2

3

4 Art. 73. 1. Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. 2. (…) 3. Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest ostateczna decyzja wojewody. 4

5 katastrofa budowlana groziła wielu mostom i przepustom skrajnie zaniedbane drogi wprost zagrażały bezpieczeństwu ruchu 5

6 przekazany powiatom majątek nie miał wyznaczonych granic doprowadzenie dróg do „stanu używalności” jest procesem kosztownym i długotrwałym 6

7 7

8 8

9 „ Samorządy lokalne, w gestii których znajduje się ta sieć drogowa nie posiadają takich możliwości finansowych, aby w stosunkowo szybkim czasie dostosować zarządzaną sieć dróg do właściwych wymogów zarówno technicznych jak i ochrony środowiska. Każda bowiem decyzja o budowie, przebudowie czy remoncie tej sieci uwarunkowana jest również trudnymi i kosztownymi decyzjami w zakresie ochrony środowiska”. 9

10 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów – przekazywana z budżetu państwa – stanowiła jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetowych – wyliczona w oparciu m.in. o długość sieci, natężenia ruchu, wartość odtworzeniową i umorzeniową dróg powiatowych, wykazywała ile środków finansowych należy się drogom. Bezskuteczne starania zmierzające do zracjonalizowania kategorii dróg, a konkretnie pozbawienia kategorii dróg powiatowych połączeń, które nie odpowiadają kryteriom ustawowym; wraz ze zmniejszeniem długości dróg obniżeniu mogła ulec wielkość subwencji ogólnej, należnej powiatowi. 10

11 konstrukcja i stan techniczny nie pozwalają na bezpieczny ruch pieszych wyeksploatowane konstrukcje zagrażają załamaniem się obiektu 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16 W każdym powiecie zrealizowano jakąś inwestycję w postaci nowych odcinków dróg, przebudowanych skrzyżowań, mostów i przepustów, przy udziale środków Unii Europejskiej. Było to jednak tylko jedno lub dwa zadania, nie rozwiązujące problemu dróg powiatowych w sposób kompleksowy. Największe nadzieje, chociaż też spore rozczarowania, związane były z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej

17 17

18  Barierą niemożliwą do pokonania we własnym zakresie będzie brak środków na drogownictwo w powiatach.  Wydatki na drogownictwo muszą się wpisywać w katalog wszystkich zadań publicznych realizowanych przez samorząd powiatu.  Jak zrealizować postulat: zwiększyć możliwości finansowania dróg publicznych wszystkich kategorii, nie tylko na zasadzie przesuwania nakładów między zarządcami, lecz zapewniając dopływ środków spoza obecnego systemu! 18

19  drastyczne cięcia w budżetach Powiatów; brak możliwości zaciągania kredytów,  wymuszenie (art. 242 ufp) ograniczenia wydatków bieżących na rzecz inwestycji,  finansowanie w ramach programów krajowych (NPPDL, rezerwa inwestycyjna, dotacje celowe),  zmiany w finansowaniu drogownictwa ze środków Unii Europejskiej,  presja władz gmin; 25 lat od ich utworzenia!,  dysproporcje ze stanem dróg krajowych i wojewódzkich,  nieskorygowane niespójne regulacje prawne,  programy wyborcze. 19

20  wg ZPP 115.848 km dróg powiatowych wymaga co najmniej remontu – przyjmując, że wykonanie 1 km nawierzchni o szer. 6 m kosztuje 400 tys. zł – co oznacza ok. 65 zł/ m 2 (tyle średnio potrzeba),  roczna pomoc w ramach NPPDL: na prawie 128 tys. km dróg powiatowych 500 mln. zł, tj. – 0,65 zł/m 2 (tyle jest zapowiedziane); XVII Zgromadzenie Ogólne ZPP – doraźność i uznaniowość środków na drogi; postulowane władztwo podatkowe. 20

21 „ Sprawnie zarządzane, właściwie utrzymane oraz bezpieczne drogi samorządowe są siłą napędową i gwarantem szybkiego rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie, powstawania nowych inwestycji w miejscach oddalonych od większych skupisk ludzkich i tworzenia nowych miejsc pracy bez koniecznych przemieszczeń ludności.” 21

22

23

24 1. „ Zarządcy dróg nie realizowali niektórych obowiązków, które miały służyć ocenie stanu technicznego gminnej i powiatowej sieci drogowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie posiadali m.in. planów rozwoju sieci drogowej, aktualnej ewidencji dróg oraz nie dysponowali dokumentacją świadczącą o przeprowadzeniu przeglądów stanu technicznego dróg. (…) Zarządcy ci dokonywali wyboru odcinków do budowy, przebudowy lub remontu dróg na podstawie bieżących nieudokumentowanych ocen.” 24

25 2. „Oznakowanie dróg bez zatwierdzonych organizacji ruchu (…) lokalizowanie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu niezgodnie z zatwierdzonymi organizacjami ruchu, bądź niezgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów (…).” 25

26 3. Nieskuteczne działania w zakresie weryfikacji istniejącego na sieci dróg oznakowania pod kątem prawidłowości jego lokalizacji, jak również jego stanu technicznego – realizowane poprzez objazdy dróg. 4. Nie ustalenie pisemnych procedur dotyczących reagowania na występujące nieprawidłowości w oznakowaniu, do czego zobowiązują wewnętrzne regulaminy organizacyjne. 26

27 5. Prowadzenie książek drogi (brak lub posiadanie ewidencji niekompletnej bądź nieaktualnej). 6. Brak dzienników objazdu dróg. 7. Braki w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich (rocznych i pięcioletnich) - nieprzeprowadzanie tych kontroli w ogóle, przeprowadzanie ich w niepełnym zakresie, bądź nie na wszystkich zarządzanych drogach. (Zaniechanie dokonywania przeglądów dróg według art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, nosi znamiona wykroczenia). 27

28 8. Nierzetelny nadzór inwestorski, sprawowany na etapie odbioru końcowego robót drogowych, nieegzekwowanie od wykonawców wymaganych dokumentów (np. wyników badań laboratoryjnych, certyfikatów, świadectw), stanowiących podstawę do dokonania prawidłowego odbioru i rozliczania zadań - które określano w postanowieniach zawartych umów i SST. (…) Świadczy to zarówno o nierzetelnym nadzorze inwestorskim, jak i występowaniu ryzyka korupcjogennej dowolności dokumentowania zarówno zakresu rzeczowego i jakości wykonanych robót. Stwierdzono (…) że zakres SST nie był dostosowany do przedmiotu zamówienia, gdyż zawierały one postanowienia i procedury zwykle stosowane przy budowie dróg krajowych i autostrad, czyli do dróg o wymaganych parametrach lepszych niż w przypadku dróg gminnych i powiatowych. 28

29

30 W jakim stopniu kondycja finansowa samorządów może usprawiedliwiać nieprzestrzeganie zasad zarządzania drogami – określonych prawem – w tym standardów utrzymania ?! Czy występujące potrzeby, braki i uwagi formułowane wobec powiatowego zarządcy dróg powinny przesłaniać przeskok jaki dokonał się w tym zakresie w ciągu 15 lat ! 30

31 31

32 5) umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów; Ustawa prd : Art. 2. 15) obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi; Ustawa o drogach publicznych: Art. 43. 1. Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: W terenie zabudowy … Poza terenem zabudowy … Rozporządzenie w sprawie warunków techn. § 3. 3) teren zabudowy – rozumie się przez to teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania, wymagające urządzeń infrastruktury technicznej, lub obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie w mpzp 32

33 Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza (…) karę pieniężną. Organ ma obowiązek pobrać karę w przypadku stwierdzenia stanu faktycznego (…) bez możliwości jej obniżania (WSA w Gliwicach z 18 lipca 2013 r. IISA/GI620/13). Nałożenie sankcji wymaga ustalenia - środkami przewidzianymi w kpa. - czy pas drogowy był zajmowany, na jakiej powierzchni i jak długo (NSA z 17 stycznia 2013 r. I I GSK 1907/11). Jeżeli w interesie strony leży zawiadomienie zarządcy o usunięciu reklamy, a takie nie wpływa do organu – nie można automatycznie przyjąć, że reklama nie została usunięta ( WSA w Szczecinie z 14 sierpnia 2013 r. IISA/Sz357/13). 33

34 Zadania gminy: Art. 3. ust. 2, (…) pkt 3a) utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg; Obowiązki właścicieli nieruchomości: 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; 4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi.(…). 34

35 Zapewnienie stronie możliwości uczestnictwa w przeprowadzaniu dowodu z oględzin- dowód powiadomienia. Przedstawienie dowodów na istnienie stanu faktycznego w określonym czasie (fotografii, notatek itp. ze wskazanego dnia). Załączenie urzędowego dokumentu określającego linie graniczne oraz kolizje obiektów z tymi liniami. Ustalenie zajmowania pasa drogowego na podstawie dokumentu geodezyjnego; mapa sporządzona przez biegłego geodetę dokładnie oznaczająca granice pasa drogowego. Także mapa powinna odwzorowywać obszar zajętego pasa. Na organie spoczywa obowiązek zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego, a dokonana ocena materiału i poczynione na jej podstawie ustalenia oraz ich ocena prawna winna być w pełni odzwierciedlona w uzasadnieniu decyzji.

36 Postępowanie o wydanie pozwolenia na lokalizację takiego zjazdu (już zrealizowanego) należało uznać zdaniem organu za bezprzedmiotowe, co skutkowało jego naruszeniem na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. Decyzja ta została utrzymana w mocy zaskarżoną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. Nr [...], wydaną z powołaniem się na art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. 36

37 (…) wybudowanie zjazdu bez wcześniejszego pozwolenia zarządcy drogi nie stoi na przeszkodzie w wydaniu decyzji na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Pomijając już okoliczność, że zezwolenie takie może wskazywać inne usytuowanie lub parametry zjazdu, należy stwierdzić, iż jest ono niezbędne do legalizacji wykonanego zjazdu w oparciu o Prawo budowlane (art. 48 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 1 tego aktu prawnego). To również oznacza, że nie tylko jest dopuszczalne ale czasami wręcz konieczne wydanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej w sytuacji gdy zjazd taki został już wcześniej bez wymogu pozwolenia zrealizowany. 37

38 (…) za zjazd wybudowany legalnie może być uznany nie każdy dojazd urządzony przez właściciela czy użytkownika nieruchomości przyległych do drogi publicznej, ale tylko ten, który został wykonany przez zarządcę drogi lub za jego zgodą. (…) Tym samym nie mogą zostać przebudowane przez zarządcę drogi w ramach prac prowadzonych na drodze zjazdy, które stanowiły samowolny obiekt. Taki nielegalny dojazd stanowi wyłącznie miejsce, w którym odbywa się nieformalny przejazd w pasie drogowym do nieruchomości przyległych do drogi. Takich nieurządzonych, nieformalnych zjazdów zgodnie z art. 29 ww. ustawy nie można traktować jako zjazdy. Zarządca bowiem będzie zobowiązany do przebudowy zjazdu jedynie w przypadku określonym w art. 29 ust. 2 ww. ustawy, tj. w przypadku budowy lub przebudowy drogi. Dotyczyć to jednak będzie zjazdów dotychczas istniejących wybudowanych legalnie. 38

39 (…) (art. 4 pkt 8 udp): zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zjazd jest zatem miejscem dostępu do drogi publicznej niestanowiącym jednak jej części. § 3 pkt 12 rozporządzenia (wt):jest to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem. Z definicji „zjazdu” zawartej w ustawie wynika, że zjazd nie jest częścią drogi, tak jak to określa rozporządzenie lecz jest to jedynie miejsce dostępu do drogi publicznej. Pojęcie „zjazdu” zawarte w słowniczku tego rozporządzenia utraciło moc wiążącą w związku z inną definicją zjazdu w akcie wyższego rzędu, jakim jest ustawa o drogach publicznych. 39

40 Art. 35 ustawy o drogach publicznych (…). 2. W planach zagospodarowania przestrzennego województwa i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznacza się pod przyszłą budowę dróg pas terenu (…) 4. W pasie terenu, o którym mowa w ust. 2, mogą być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi (...) § 3 pkt 3 (rwt ): linie rozgraniczające – granice terenów przeznaczonych na pas drogowy lub pasy drogowe w mpzp (…) w liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowy (ulicy) mogą znajdować się również urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z funkcją komunikacyjną drogi. 40

41

42 Operator telekomunikacji uzyskał zgodę zakładu energetycznego na podwieszenie linii światłowodowej na istniejących słupach zlokalizowanych w przeszłości w chodniku o szer. 1,0m, w odległości 0,2 m od krawędzi jezdni. Brak zgody zarządcy drogi na takie rozwiązanie został potraktowany jako ograniczanie dostępu do internetu szerokopasmowego.

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48

49 Adam Czerwiński Przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych


Pobierz ppt "Bełchatów, 3-6 czerwca 2014 r.. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną: Art. 103. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google