Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny w ramach nowej perspektywy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny w ramach nowej perspektywy"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny w ramach nowej perspektywy
finansowej w woj. zachodniopomorskim Szczecin, 11 czerwca 2014 roku Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

2 Podział Interwencji EFS kraj/region
POZIOM KRAJOWY: 1 krajowy POWER Wsparcie przygotowania i wdrożenia reform Wsparcie szkolnictwa wyższego Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Realizacja założeń Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych POZIOM REGIONALNY – 16 regionalnych RPO (EFS +EFRR) RPO

3 Różnice między PO KL i nowym RPO w zakresie EFS
Realizacja szkoleń przez operatora, który określa potrzeby szkoleniowe przedsiębiorców „Odwrócony” system finansowania szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników oraz mieszkańców województwa poprzez wprowadzenie swego rodzaju bonów szkoleniowych do wykorzystania na rynku komercyjnym Niewielka skala udzielania pożyczek. Pilotażowe wdrożenie na końcowym etapie realizacji programu Rozwój pożyczkowych form finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej Brak możliwości wsparcia na tworzenie systemu opieki nad dziećmi do 3 roku życia Wsparcie na tworzenie systemu opieki nad dziećmi do 3 roku życia Brak możliwości realizacji programów profilaktyki zdrowotnej Programy profilaktyki zdrowotnej mające na celu przedłużanie aktywności zawodowej

4 Porównanie alokacji 2007-2013 / 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny : EFRR: EUR / EFS: 0 EUR Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent regionalny): EFRR: 0 EUR / EFS: ,50 EUR Regionalny Program Operacyjny : EFRR: EUR EFS: EUR RAZEM: EUR /

5 RPO WZ 2014 – 2020 Wstępny podział środków
OŚ PRIORYTETOWA FUNDUSZ ALOKACJA (EUR) I OP Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie EFRR II OP Gospodarka niskoemisyjna III OP Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu IV OP Naturalne otoczenie człowieka V OP Zrównoważony transport VI OP Rynek pracy EFS VII OP Wyłączenie społeczne VIII OP Edukacja IX OP Infrastruktura publiczna X OP Pomoc Techniczna SUMA EFRR+EFS (100%) (72,11%) (27,89%)

6 Oś priorytetowa VI – Rynek pracy

7 Oś priorytetowa VI – Rynek pracy
Priorytet inwestycyjny Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Alokacja: EUR - EFS Typy projektów Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także pomoc w zdobywaniu doświadczenia zawodowego; Wsparcie dla tworzenia nowych miejsc pracy poprzez m.in. refundację kosztów zatrudnienia, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizację staży/praktyk zawodowych oraz prac interwencyjnych; Wspieranie mobilności zawodowej, poprzez działania ułatwiające podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz zwiększenie dostępności informacji o ofertach zatrudnienia; Reorientacja zawodowa rolników i rybaków. Grupy docelowe: osoby powyżej 24. roku życia poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, a także osoby kwalifikujące się do reorientacji zawodowej rolników lub rybaków; w zakresie usług EURES – osoby poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne oraz pracodawcy. Typy beneficjentów: - wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych. Narzędzia realizacji: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy – tryb negocjacyjny w ramach kontraktów samorządowych, mechanizm zintegrowanych inwestycji terytorialnych. VI

8 Oś priorytetowa VI – Rynek pracy
Priorytet inwestycyjny 8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Alokacja: EUR - EFS Typy projektów: Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w pierwszym okresie prowadzenia tej działalności. Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej udzialane będzie poprzez instrumenty finansowe (w tym preferencyjne pożyczki), finansowanie wsparcia pomostowego na utworzenie dodatkowego miejsca pracy, wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz poprzez centra coworkingowe. Grupy docelowe: osoby pozostające bez pracy, poszukujące zatrudnienia, zagrożone jego utratą lub w innych aspektach defaworyzowanych na rynku pracy z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; osoby, które zamknęły działalność gospodarczą i planują ponowne jej rozpoczęcie; MŚP w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Typy beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Narzędzia realizacji: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy, mechanizm zintegrowanych inwestycji terytorialnych. VI

9 Oś priorytetowa VI – Rynek pracy
Priorytet inwestycyjny 8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Alokacja: EUR - EFS Typy projektów: Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach; Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nieinstytucjonalnej nad dziećmi do lat 3 (opiekun dzienny); Finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3; Wdrożenie elastycznych form zatrudnienia polegające na opracowaniu regulacji dla nowych form zatrudnienia, szkoleniu kadry zarządzającej oraz pracowników, a także tworzeniu odpowiednich warunków technicznych do efektywnego wdrożenia w zakładzie pracy nowych form zatrudnienia. Grupy docelowe: pracodawcy i pracownicy oraz osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (m.in. po urlopach macierzyńskich/wychowawczych). Typy beneficjentów: - wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Narzędzia realizacji: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy, tryb negocjacyjny w ramach kontraktu samorządowego. VI

10 Oś priorytetowa VI – Rynek pracy
Priorytet inwestycyjny 8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Alokacja: EUR - EFS Typy projektów: Usługi rozwojowe wspierające rozwój kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw; Kompleksowe usługi rozwojowe mające na celu rozwój przedsiębiorstwa; Usługi diagnostyczne, doradztwo, szkolenia dla przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, mające na celu zapobieganie sytuacji kryzysowej; Doradztwo w zakresie opracowania i/lub wdrożenia planu rozwoju działalności bądź planu restrukturyzacji oraz szkolenia w tym zakresie; Doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie opracowania programu zwolnień monitorowanych i/lub jego wdrożenie. Grupy docelowe: Przedsiębiorcy z sektora MŚP i ich pracownicy; w zakresie działań outplacementowych również osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Typy beneficjentów: - wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Narzędzia realizacji: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy. VI

11 Oś priorytetowa VI – Rynek pracy
Priorytet inwestycyjny 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się Alokacja: EUR - EFS Typy projektów: Opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, w tym profilaktyki nowotworowej; Opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej; Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Grupy docelowe: osoby w wieku produkcyjnym, pracodawcy. Typy beneficjentów: - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Narzędzia realizacji: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy. VI

12 Oś priorytetowa VII – Włączenie społeczne

13 Oś priorytetowa VII – Włączenie społeczne
Priorytet inwestycyjny Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności Alokacja: EUR - EFS Typy projektów: Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, zawodowej i środowiskowej. Usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej. Działania koordynacyjne i monitorujące w zakresie aktywnej integracji instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w regionie. Grupy docelowe: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym; otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia osobom wykluczonym społecznie). Typy beneficjentów: - jednostki samorządu terytorialnego; - podmioty, którym jednostki samorządu terytorialnego powierzyły zadania w zakresie wspierania rodziny i sprawowania pieczy zastępczej; - podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno – zawodową osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Narzędzia realizacji: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy, tryb systemowy, mechanizm zintegrowanych inwestycji terytorialnych. VII

14 Oś priorytetowa VII – Włączenie społeczne Priorytet inwestycyjny 9.7
Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Alokacja: EUR - EFS Typy projektów: Świadczenie wysokiej jakości zindywidualizowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) i zdrowotnych w celu zwiększenia ich dostępności; Świadczenie usług opieki nad osobami zależnymi oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym. Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Grupy docelowe: osoby wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem społecznym. Typy beneficjentów: wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Narzędzia realizacji: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy, tryb systemowy, tryb negocjacyjny w ramach kontraktu samorządowego. VII

15 Oś priorytetowa VII – Włączenie społeczne
Priorytet inwestycyjny 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Alokacja w ramach PI : EUR - EFS Typ projektu nr 1: Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną. Grupy docelowe: osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; podmioty uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie spółdzielni socjalnej; podmioty ekonomii społecznej. Typy beneficjentów: wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Narzędzia realizacji: tryb pozakonkursowy, tryb negocjacyjny w ramach kontraktu samorządowego. VII

16 Oś priorytetowa VII – Włączenie społeczne
Priorytet inwestycyjny 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych c.d. Alokacja w ramach PI : EUR - EFS Typ projektu nr 2: Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej. Grupy docelowe: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym; otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym). Typy beneficjentów: wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Narzędzia realizacji: tryb konkursowy, tryb negocjacyjny w ramach kontraktu samorządowego. VII

17 Oś priorytetowa VII – Włączenie społeczne
Priorytet inwestycyjny 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych c.d. Alokacja w ramach PI : EUR - EFS Typ projektu nr 3: Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej m.in. poprzez wsparcie tworzenia przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych. Grupy docelowe: osoby fizyczne uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej lub ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego; podmioty uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej lub ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego; spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne. Typy beneficjentów: wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Narzędzia realizacji: tryb konkursowy, tryb negocjacyjny w ramach kontraktu samorządowego. VII

18 Oś priorytetowa VII – Włączenie społeczne
Priorytet inwestycyjny 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych c.d. Alokacja w ramach PI: EUR - EFS Typ projektu nr 4: Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie. Grupy docelowe: podmioty ekonomii społecznej; jednostki sektora finansów publicznych; partnerzy społeczni i gospodarczy; instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w obszarze promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa; jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i mediów w zakresie promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa. Typy beneficjentów: wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Narzędzia realizacji: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy, tryb negocjacyjny w ramach kontraktu samorządowego. VII

19 Oś priorytetowa VIII – Edukacja

20 Oś priorytetowa VIII – Edukacja
Priorytet inwestycyjny Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego Alokacja: EUR Typ projektu nr1: Upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Grupy docelowe: dzieci w wieku przedszkolnym, w szczególności w wieku 3-4 lata; rodzice dzieci w wieku przedszkolnym; nauczyciele i pracownicy pedagogiczni placówek wychowania przedszkolnego; istniejące przedszkola, w tym przedszkola specjalne; inne formy wychowania przedszkolnego. Typy beneficjentów: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Narzędzia realizacji: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy, projekty systemowe, mechanizm zintegrowanych inwestycji terytorialnych. VIII

21 Oś priorytetowa VIII – Edukacja
Priorytet inwestycyjny Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego Alokacja: EUR Typ projektu nr2: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Grupy docelowe: uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); rodzice uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); szkoły oraz placówki systemu oświaty(instytucje i kadra pedagogiczna) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i ich organy prowadzące; nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek systemu oświaty. Typy beneficjentów: Organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji. Narzędzia realizacji: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy, projekty systemowe, mechanizm zintegrowanych inwestycji terytorialnych. VIII

22 Oś priorytetowa VIII – Edukacja Priorytet inwestycyjny 10.3
Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie dla wszystkich grup wiekowych o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia również dzięki doradztwu i uznawaniu nabytych kompetencji Alokacja: EUR Typ projektu: Wsparcie osób dorosłych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego. Grupy docelowe: osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu formalnym, pozaformalnym, w szczególności osoby starsze i osoby o niskich kwalifikacjach. Typy beneficjentów: Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Narzędzia realizacji: Tryb konkursowy lub pozakonkursowy – projekt systemowy (w zależności od przyjętego popytowego mechanizmu dystrybucji środków). VIII

23 Oś priorytetowa VIII– Edukacja Priorytet inwestycyjny 10.3 bis
Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Alokacja: EUR Typ projektu: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym. Grupy docelowe: uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); młodociani pracownicy; szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); nauczyciele prowadzący kształcenie ogólne w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego; nauczyciele przedmiotów zawodowych; instruktorzy praktycznej nauki zawodu; partnerzy społeczno – gospodarczy; pracodawcy. Typy beneficjentów: Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Narzędzia realizacji: Tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy: tryb negocjacyjny w ramach kontraktów samorządowych, mechanizm zintegrowanych inwestycji terytorialnych. VIII

24

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny w ramach nowej perspektywy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google