Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH"— Zapis prezentacji:

1 INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SZEFOSTWO INFRASTRUKTURY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH WYTYCZNE BRANŻOWE DO PLANOWANIA POTRZEB W OBSZARZE INFRASTRUKTURY NA ROK ppłk Janusz CIEPLIŃSKI

2 Osoby kierunkowe Szefostwa Infrastruktury
ppłk Janusz CIEPLIŃSKI (tel ) – koordynacja zadań w zakresie planowania, planowanie w zakresie gospodarki komunalnej, energetycznej i ochrony środowiska; ppłk Artur CIHORSKI (tel )– planowanie w zakresie inwestycji budowlanych (CPR); mjr Jacek POSKROP (tel ) – planowanie w zakresie gospodarki sprzętem infrastruktury, mjr Ernest BANEK (tel ) – planowanie w zakresie remontów i konserwacji obiektów infrastruktury; Zygmunt KOWALIK (tel )– planowanie w zakresie gospodarki sprzętem ppoż.; Marta Murach (tel ) – planowanie w zakresie nieruchomości;

3 Ogólne ustalenia w zakresie planowania potrzeb
Podstawa planowania potrzeb: Rozkaz nr 838lLog/P4 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia podziału kompetencji i zadań pomiędzy Wojskowymi Oddziałami Gospodarczymi i jednostkami wojskowymi funkcjonującymi w terytorialnym systemie zabezpieczenia jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartym na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych

4 Ogólne ustalenia w zakresie planowania potrzeb
Podstawa planowania potrzeb: Rozkaz nr 191 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia podziału kompetencji i zadań pomiędzy Wojskowymi Oddziałami Gospodarczymi i jednostkami wojskowymi realizującymi zadania z zakresu administrowania nieruchomościami i gospodarki sprzętem infrastruktury (Komendami Portów Wojennych i Bazami Lotniczymi), a Rejonowymi (Stołecznym, Wojskowym) Zarządami Infrastruktury

5 Ogólne ustalenia w zakresie planowania potrzeb
dokonać na szczeblu administratora/zarządcy ustaleń w zakresie przesyłania potrzeb (przed rozpoczęciem zbierania potrzeb); Zarządca/administrator zobowiązani są do zapoczątkowania identyfikacji potrzeb wszystkich zaopatrywanych użytkowników/ beneficjentów w dziale infrastruktury, potrzeby powinny być zaplanowane w odniesieniu do całości infrastruktury, i wszystkich jej obszarów zadaniowych oraz wszystkich użytkowników; wszystkie potrzeby w zakresie infrastruktury ujmować w dziale 26, w tym potrzeby dotyczące infrastruktury morskiej, lotniskowej i specjalnej (wyjątek stanowią specjalistyczny sprzęt i systemy do ochrony obiektów oraz sprzęt do przechowywania i niszczenia dokumentów niejawnych – w dziale 11) ; WOG wszystkie potrzeby w dziale 26 przesyła do właściwego zarządu infrastruktury;

6 Ogólne ustalenia w zakresie planowania potrzeb
potrzeby w odniesieniu do WOG, które nie są jeszcze sformowane – planują właściwe terytorialnie zarządy infrastruktury; w planowaniu potrzeb uwzględniać stan posiadanych zapasów i zapasy normatywne; potrzeby planować w odniesieniu do pojedynczego kompleksu wojskowego (z podaniem jego numeru) wprowadzać nazwę asortymentu do arkusza obliczeniowego, odpowiednio do grupy asortymentu (za wyjątkiem sprzętu infrastruktury), nazwę asortymentu wprowadzać odpowiednio: według słownika JIM (wariant zasadniczy), ręcznie z zachowaniem nazw ujętych w stosownych katalogach sprzętu i materiałów (w przypadku braku nazwy w słowniku JIM). zgłoszone potrzeby należy zweryfikować na szczeblu administratora (WOG) oraz zarządcy (zarządów infrastruktury).

7 Ogólne ustalenia w zakresie planowania potrzeb
Weryfikacja potrzeb ma polegać na sprawdzeniu: prawidłowości wprowadzonych danych w poszczególnych kolumnach i wierszach tabeli, objęcia planowaniem całości zasobu infrastruktury i wszystkich jej zaopatrywanych w dziale 26 użytkowników , zasadności planowanych potrzeb w odniesieniu do należności, norm , przepisów, zaplanowania potrzeb wynikających z przeglądów okresowych i poleceń właściwych organów kontrolnych.

8 Ogólne ustalenia w zakresie planowania potrzeb
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji należy: dokonać w razie potrzeby właściwych korekt zgłoszonych potrzeb na podstawie wniosków z: analizy realizacji potrzeb w latach ubiegłych, realizacji zabezpieczenia potrzeb w roku bieżącym, prognoz na lata następne, zaleceń z przeglądów okresowych obiektów infrastruktury i poleceń właściwych organów kontrolnych przyjąć właściwie naliczone potrzeby rzeczowe i finansowe, zapewniające realizację zadań w ramach przyjętych zamiarów do działalności na 2014 r.

9 W zakresie gospodarki nieruchomościami
Planowanie remontów i konserwacji (§ ) - w ramach realizacji rozbiórek: obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, innych elementów infrastrukturalnych zbędnych dla MON, realizować będą: Sekcje Technicznego Utrzymania Nieruchomości w Wydziałach Eksploatacji Nieruchomości w RZI, Wydziały Infrastruktury w WOG ;

10 W zakresie gospodarki nieruchomościami
dane o zasobie przewidzianym do rozbiórek i rekultywacji przedstawia Szef Wydziału Nieruchomości zarządu infrastruktury; podstawą określenia zasobu obiektów infrastruktury do rekultywacji i rozbiórek są uzgodnienie z właściwymi terytorialnie Nadleśnictwami; z paragrafu zleca się rozbiórki obiektów budowlanych związane z ich stanem technicznym. Dane do tej części zadań wynikają z przeglądów obiektów budowlanych, realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

11 W zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości
W planowaniu zakupów w zakresie: materiałów budowlanych § , konserwacji zleconej § , usług dotyczących technicznego utrzymania infrastruktury § należy : wygenerować potrzeby rzeczowe przez użytkowników nieruchomości (wynikające z własnego zamiaru oraz zamiarów przełożonych), przesyłać je do właściwego WOG (zgodnie z szczegółowymi ustaleniami dokonanymi na szczeblu administrator/zarządca.

12 W zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości
Potrzeby rzeczowe i finansowe planować zgodnie z trybem, terminami i wzorami dokumentów określonych w: Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 7/MON w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz.Urz. MON z 2008 r. Nr 1, poz.6 z późn. zm.) Wytycznych Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego ZPR – P8 do planowania zadań w obszarze centralnych planów rzeczowych na lata 2014 – 2015;

13 W zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości
Dokumenty stanowiące podstawę konstruowania potrzeb rzeczowych: zamiar Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ do działalności w 2014 roku; kierunki przyjęte w pracach nad „Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013 – 2022”; projekty „Planów inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości na lata 2013 – 2014”; potrzeby zagregowane w ramach prac nad „Planami inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości na lata 2014 – 2022”;

14 W zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości
Ponadto przy generowaniu potrzeb należy uwzględnić: istotne potrzeby jednostek, nie zidentyfikowane w ramach planowania na lata 2014 – 2022, wynikające m.in. z decyzji administracyjnych organów państwowych, bezpieczeństwa użytkowania obiektów, ochrony obiektów itp.; potrzeby wynikające ze stanu technicznego nieruchomości Za ujęcie kwot zbiorczych potrzeb w ramach centralnych planach rzeczowych odpowiedzialne będzie Szefostwo Infrastruktury IWsp SZ.

15 W zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości
Terminy przesłania potrzeb rzeczowych do weryfikacji: użytkownicy infrastruktury lub ich jednostki nadrzędne do właściwych inwestorów wojskowych RZI, WZI, SZI i TOL – do r., Szefowie RZI, WZI, SZI i TOL do Szefa IWsp SZ oraz właściwych dowódców rodzajów sił zbrojnych (w częściach ich dotyczących) – do r.; Szefostwo Infrastruktury - do r. przeprowadzi analizę i weryfikację zestawień potrzeb rzeczowych (po uzyskaniu stosownych opinii dowódców rodzajów sił zbrojnych uwzględniających zadania priorytetowe)

16 W zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości
Inne zasadnicze terminy: do dnia r. - opracowanie Zestawienia zadań priorytetowych IWsp SZ na 2014 rok Podstawa: tryb oraz metodyka działania Stałego Zespołu Roboczego do weryfikowania i opracowywania priorytetów zadań inwestycyjno – remontowych w obszarze infrastruktury wojskowej w IWsp SZ (rozkaz Szefa IWsp SZ Nr 62 z dnia 27 lutego 2012 r.) w zakresie zadań dotyczących użytkowników infrastruktury, podporządkowanych Szefowi IWsp SZ;

17 W zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości
Inne zasadnicze terminy: do r. – przesłanie do Zarządu Planowania Rzeczowego ZPR – P8 zweryfikowanego Zastawienia potrzeb inwestycyjno – remontowych w obszarze infrastruktury wojskowej. do r. - Szef Infrastruktury spowoduje ujęcie Zbiorczego zestawienia wartościowego potrzeb rzeczowych w arkuszu prezentacji potrzeb rzeczowych na 2014 rok (w układzie inwestycji i remontów o wartości kosztorysowej powyżej i poniżej 500 tys. euro w rozbiciu na właściwych beneficjentów);

18 W zakresie gospodarki komunalnej i energetycznej
Podstawą do planowania potrzeb są wnioski wynikające z analizy: Rocznego Planu Gospodarki Komunalnej (w tym wydatki poniesione w latach poprzednich oraz prognozy na lata następne – bez uwzględniania inflacji) sprawozdania z gospodarki opałem, audytów energetycznych (bilansów cieplnych) budynków, sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, Podstawa wykonania audytów energetycznych: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.

19 W zakresie gospodarki komunalnej i energetycznej
Podstawą do planowania potrzeb w zakresie zakupu paliw, mediów i usług komunalnych są wnioski wynikające z analizy: planu przekazania nieruchomości poza Siły Zbrojne, planowanych do przekazania w użytkowanie obiektów w bieżącym roku po przeprowadzonych inwestycjach (nowo wybudowanych, modernizowanych i remontowanych obiektach infrastruktury),

20 W zakresie gospodarki komunalnej i energetycznej
nie naliczać potrzeb na zakup paliw energetycznych na obiekty które powinny być wyłączone z ogrzewania; nie naliczać paliw napędowych do urządzeń grzewczych oraz kuchni polowych (nalicza się paliwa energetyczne), potrzeby w zakresie zakupu paliw energetycznych mają wynikać z norm należności i zużycia paliw, wyliczanych w oparciu o aktualne bilanse cieplne, w odniesieniu do paliw ciekłych i gazowych stałych (stosowanych w wyeksploatowanych kotłowniach) obowiązujące do tej pory przepisy o gospodarce paliwami stałymi w wojsku można wykorzystać do wyliczania potrzeb zakupu paliw stałych zużywanych w niewyeksploatowanych kotłowniach, Potrzeby w zakresie zakupu energii i mediów komunalnych określać w jednostkach stosowanych w Rocznym Planie Gospodarki Komunalnej;

21 W zakresie gospodarki komunalnej i energetycznej
Potrzeby w zakresie: zakupu usług i materiałów na utrzymanie czystości i porządku (§ ) planować w oparciu o zatwierdzony „Plan utrzymania porządku w kompleksie wojskowym” zakupu wody (§ ) i odprowadzania ścieków do sieci komunalnej (§ ) powinny wynikać z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, oraz Instrukcji o zasadach utrzymania nieruchomości wojska sygn. Kwat Bud. 118/99 , wywozu nieczystości stałych przez przedsiębiorstwa (§ ) planować w oparciu o znowelizowaną Ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008) – od 2013 r. przejęcie przez gminę obowiązków związanych z gospodarką odpadami oraz zawieraniem umów.

22 W zakresie gospodarki komunalnej i energetycznej
„Plan utrzymania porządku w kompleksie wojskowym” podstawa opracowania: „Wytyczne MON w sprawie podziału właściwości organów infrastruktury i użytkowników w zakresie finansowania i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości obiektów i utrzymaniem terenów zieleni zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych oraz chodników zewnętrznych, położonych bezpośrednio przy granicy tych kompleksów” (zał. Do decyzji Nr 32/MON z r.) Potrzeby w zakresie deratyzacji obiektów wyliczać odnosząc się do częstotliwości zabiegów, powierzchni obiektów, w których występujące w nich szkodniki mogą doprowadzić do powstania strat w przechowywanym tam mieniu; (prowadzenie deratyzacji określone jest w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

23 W zakresie gospodarki sprzętem infrastruktury
Sprzęt kwaterunkowy (polowy, koszarowy, szkolny, biurowy, szpitalny, kasynowy, klubowy, świetlicowy, szpitalny, gabinetowy) § 421 007 - potrzeby wprowadza do arkusza dysponent III0 (WOG lub jednostka pełniąca funkcję WOG) na podstawie zebranych zweryfikowanych zapotrzebowań z jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu zgodnie z planem przydziałów gospodarczych, weryfikację arkusza dokonuje Rejonowy/Stołeczny/Wojskowy Zarząd Infrastruktury wprowadzając stosowne korekty na podstawie posiadanych danych oraz realizacji potrzeb z lat ubiegłych. Ostateczną weryfikacje przeprowadza Gestor. Kompetencję w zakresie pozyskiwania sprzętu kwaterunkowego posiada wyłącznie Rejonowy/Stołeczny/Wojskowy Zarząd Infrastruktury.

24 W zakresie gospodarki sprzętem infrastruktury
Materiały kwaterunkowe § 421 007 - potrzeby wprowadza do arkusza dysponent III stopnia (WOG lub jednostka pełniąca funkcję WOG) na podstawie analizy ilości posiadanego sprzętu kwaterunkowego w rejonie odpowiedzialności oraz wykorzystania materiałów kwaterunkowych w latach ubiegłych. Weryfikację arkusza dokonuje Rejonowy/Stołeczny/Wojskowy Zarząd Infrastruktury wprowadzając stosowne korekty na podstawie posiadanych danych oraz na podstawie przeprowadzonych remontów sprzętu kwaterunkowego. Kompetencję w zakresie pozyskiwania materiałów kwaterunkowych posiada WOG oraz Rejonowy/Stołeczny/Wojskowy Zarząd Infrastruktury;

25 W zakresie gospodarki sprzętem infrastruktury
Remont sprzętu kwaterunkowego § potrzeby wprowadza do arkusza dysponent III0 (WOG lub jednostka pełniąca funkcję WOG) na podstawie analizy ilości posiadanego sprzętu kwaterunkowego w rejonie odpowiedzialności oraz sprzętu, który wyremontowano w latach ubiegłych; Weryfikację arkusza dokonuje Rejonowy/Stołeczny/Wojskowy Zarząd Infrastruktury . Kompetencję w zakresie realizacji remontów posiada WOG oraz Rejonowy/Stołeczny/Wojskowy Zarząd Infrastruktury. WOG, który nie posiada warsztatu przeznaczonego do remontu sprzętu kwaterunkowego, po dokonaniu klasyfikacji ma obowiązek zwrócić się do rejonowego organu infrastruktury o wskazanie sposobu remontu;

26 W zakresie gospodarki sprzętem infrastruktury
Wydatki na techniczne środki materiałowe oraz materiały eksploatacyjne do sprzętu pożarniczego realizują WOG (posiadające punkty konserwacji sprzętu gaśniczego) oraz RZI (posiadające warsztaty sprzętu gaśniczego); Wydatki na zakup części zamiennych do sprzętu lotniskowego obejmują również wydatki na zakup części do urządzeń awaryjnego hamowania samolotów oraz zespołów spalinowo-elektrycznych do zasilania infrastruktury lotniskowej. Zakup realizuje WOG (doraźne) oraz 3 RBLog (planowe);

27 W zakresie gospodarki sprzętem infrastruktury
Zakup usług na przeglądy i legalizacje sprzętu pożarniczego realizuje WOG i R(S,W)ZI nie posiadające zaplecza warsztatowego; Potrzeby zakupu sprzętu pożarniczego i lotniskowego w § 421 i § 606 muszą być uzgodnione z Gestorem (odpowiednio Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Szef Zarządu A5 Dowództwa Sił Powietrznych) z pisemną akceptację;

28 W zakresie gospodarki sprzętem infrastruktury
W arkuszu obliczeniowym w kolumnie Nazwa asortymentu wykorzystać należy nazwy grup sprzętu ujętych w Katalogu sprzętu kwaterunkowego (np. sprzęt polowy, koszarowy) oraz Decyzji Nr 354/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2009 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych (np. armatura i osprzęt pożarniczy, sprzęt ratowniczy); W arkuszu obliczeniowym w kolumnie JIM w zakresie sprzętu infrastruktury nie należy określać indeksu materiałowego.

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google