Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI
O SPRAWDZIANIE NA ZAKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Kwietnia 2014 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu określa Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.).

2 Kto może skorzystać z możliwości dostosowania form i warunków sprawdzianu?

3 Uczeń, który: 1. Posiada informację/orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydane do końca września roku szkolnego, w którym uczeń pisze sprawdzian (lub wcześniejszą), 2. Rodzice ucznia zaakceptowali warunki dostosowania form i warunków sprawdzia-nu podpisem (zał.11).

4 Uczniowie z dysfunkcjami
Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo do zdawania sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń lub pomocy ze strony zespołu nadzorującego).

5 nie przystępują do sprawdzianu.
Zwolnienia Ze sprawdzianu może być zwolniony uczeń ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

6 Zwolnieni ze sprawdzianu mogą być:
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem. Uprawnienia do zwolnienia stwierdza odpowiedzialny za organizacje i przebieg sprawdzianu w danej szkole przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego na podstawie zaświadczenia przyznającego uczniowi tytuł laureata lub finalisty.

7 w ustalonym terminie lub przerwał sprawdzian,
Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie lub przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, tj. 3 czerwca 2014 r. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemo- żliwiających przystąpienie ucznia do sprawdzianu w ustalonym terminie, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do tego sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

8 Uwaga! Uczniowie, którzy nie zostali zwolnieni ze sprawdzianu (przed lub po sprawdzianie) i nie przystąpili do niego (w pierwszym, ani w drugim terminie) nie otrzymują świadectwa ukończenia szkoły i powtarzają klasę szóstą.

9 Nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych!
Inne informacje Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą: legitymację szkolną, przybory do pisania, rysowania (pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony tylko do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz). Nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych!

10 Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE, zazwyczaj o godz.900. Trwa 60 (do 90) minut. Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

11 Uczniowie kodują swoje prace, w tym swoje dane osobowe (PESEL).
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

12 Jeżeli zdający uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora OKE w Gdańsku. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

13 Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany sprawdzian w stosunku do wszystkich zdających, zdających w jednej sali lub w stosunku do poszczególnych zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może – dodatkowo – z urzędu podjąć decyzję o unieważnieniu sprawdzianu i jego ponownym przeprowadzeniu na podstawie spostrzeżeń upoważnionych obserwatorów, powołanych ekspertów lub delegowanych przedstawicieli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy przez zespoły egzaminatorów niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów/słuchaczy dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

14 http://www.oke.gda.pl/ WIĘCEJ WIADOMOŚCI
O SPRAWDZIANIE NA ZAKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE:

15 Przygotowanie uczniów do sprawdzianu:
dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki, zespoły wyrównawcze, koła zainteresowań, przedmiotowe, konsultacje z nauczycielami, doskonalenie umiejętności rozwiazywania testów egzaminacyjnych, monitorowanie osiągnięć uczniów.

16 Szczegółowe wyniki sprawdzianów próbnych znajdują się u wychowawców klas.
Następny ogólnoszkolny sprawdzian próbny odbędzie się 9 stycznia 2014 r. – sprawdzian z Operonem.

17 Najciekawszy i najskuteczniejszy PORADNIK SZÓSTOKLASISTY NA 6
Konkursy dyrektora szkoły /z atrakcyjnymi nagrodami na koniec roku szkolnego Najciekawszy i najskuteczniejszy PORADNIK SZÓSTOKLASISTY NA 6 / termin oddania - do 16 grudnia 2013 r. - praca zespołowa (klasa, grupa uczniów) Największy postęp edukacyjny = Najlepszy wynik ze sprawdzianu zewnętrznego. - indywidualny postęp edukacyjny ucznia

18 Kilka dobrych rad dla ucznia:
Systematycznie chodź do szkoły - maksymalnie wykorzystuj czas na lekcjach, także na zajęciach proponowanych przez nauczyciela. Zadbaj o swoje zachowanie w szkole. Nie przeszkadzaj innym się uczyć, sam też więcej skorzystasz. Nie rozumiesz, nie wiesz? – zapytaj nauczyciela, poproś go o pomoc. Bez ważnych powodów nie opuszczaj sprawdzianów. Odrabiaj zadania domowe. Uzupełniaj braki wynikające z twojej nieobecności w szkole. Pokaż, że więcej potrafisz - przygotowuj się do sprawdzianu 6.klasisty korzystając z dodatkowych źródeł (internetu, książek).

19 I. Najciekawszy i najskuteczniejszy PORADNIK SZÓSTOKLASISTY NA 6
Zasady konkursów: I. Najciekawszy i najskuteczniejszy PORADNIK SZÓSTOKLASISTY NA 6 Poradnik powinien być efektem zespołowej pracy uczniów, napisany językiem zrozumiałym, prostym, ułatwiającym przygotowanie do sprawdzianu. Oceniana będzie jego przydatność. Forma poradnika umożliwiająca jego prezentację powinna uwzględniać wskazówki, jak się uczyć oraz informacje praktyczne, m.in. najważniejsze informacje dotyczące różnych form wypowiedzi pisemnych, zapisane w tzw. „pigułce”, wzory matematyczne, przykłady rozwiązań zadań sprawiających trudności.

20 II. Największy postęp edukacyjny = Najlepszy wynik ze sprawdzianu zewnętrznego.
Celem konkursu jest zachęcenie 6.klasistów do lepszego przygotowania się do sprawdzianu zewnętrznego oraz wykorzystanie ich własnych pomysłów. Zadaniem uczniów jest uzyskanie jak najwyższego wyniku ze sprawdzianu. Nagrody w konkursie/ po ogłoszeniu przez OKE wyników sprawdzianu udział w bezpłatnej wycieczce pod koniec roku szkolnego jednorazowe stypendium nagrody rzeczowe Uczniowie, którzy uzyskają największy postęp edukacyjny (do 40 osób) zostaną nagrodzeni jednodniową wycieczką. W przypadku uzyskania przez ucznia 100 % punktów przyznane mu zostanie dodatkowo jednorazowe stypendium. W przypadku uzyskania przez ucznia powyżej 75 % punktów przyznana mu zostanie dodatkowo nagroda rzeczowa.

21 Strony internetowe dla 6.klasistów:

22 Sprawdzian szóstoklasisty. Jak to napisać? –
Iwona Cieślak, Lech Cieślak; 75 stron, cena:10,40 zł Sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową: charakterystyka, instrukcja, kartka pocztowa, list, notatka, ogłoszenie, opis, opowiadanie, plan, podziękowanie, przepis, recenzja, reklama, sprawozdanie, streszczenie, telegram, zaproszenie, życzenia. Testy szóstoklasisty, 48 stron, cena: 7,30 zł Testy dla 6-klasisty to uniwersalny zbiór testów opracowanych według formuły i układu egzaminu, który czeka wszystkich szóstoklasistów na zakończenie nauki w szkole podstawowej.

23 Powodzenia na sprawdzianie!
Jakie są główne zalety "Testów dla 6-klasisty"? Sprawdziany przeznaczone są zarówno dla ucznia, który będzie mógł samodzielnie rozwiązywać zadania (sprawdzając swoje odpowiedzi według załączonego klucza), ale także dla rodziców, którym dają możliwość zapoznania się z nową formą egzaminu. Sprawdzają całą wiedzę ucznia bez podziału na przedmioty. Pytania do zadań są sformułowane w prosty sposób, a sama książka została opracowana estetycznie i przejrzyście pod względem graficznym. Perforacja ułatwia pracę z testem, można go wyrwać z książki i podać dziecku do wypełnienia. Szczegółowy klucz odpowiedzi ułatwia sprawdzanie. "Testy dla 6-klasisty" to dobra pomoc dydaktyczna i sposób sprawdzenia wiedzy każdego szóstoklasisty. Powodzenia na sprawdzianie!


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google