Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czersk, ul. Szkolna 3 tel. 52/398-42-21 loczersk1@wp.pl www.loczersk.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czersk, ul. Szkolna 3 tel. 52/398-42-21 loczersk1@wp.pl www.loczersk.pl."— Zapis prezentacji:

1 Czersk, ul. Szkolna 3 tel. 52/398-42-21 loczersk1@wp.pl

2 MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA
Klasa A MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka Sugerowane kierunki studiów: mechatronika, informatyka, mechanika, inżynieria, ekonomia, finanse i rachunkowość, kierunki politechniczne itp. Klasa B BIOLOGICZNO-CHEMICZNA Przedmioty rozszerzone: biologia i chemia. Sugerowane kierunki studiów: biologia, chemia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne itp. PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA Przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie Sugerowane kierunki studiów: logopedia, pedagogika, psychologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne itp.

3 HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA
Klasa C HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. obcy, historia lub geografia. Sugerowane kierunki studiów : filologia polska, filologia angielska, filologia niemiecka, historia, geografia, dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, animacja kultury, kulturoznawstwo, europeistyka itp.. Klasa D MUNDUROWA Przedmioty rozszerzone: geografia, historia. Sugerowane kierunki studiów: wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo publiczne i narodowe, ochrona osób i mienia, nawigacja, ochrona penitencjarna itd.

4 język angielski, język niemiecki
Języki obce: język angielski, język niemiecki Prowadzone w grupach międzyklasowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Sport: dodatkowe 6 h tygodniowo dla grup międzyklasowych trenujących pod okiem trenera (piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna, siatkówka).

5 DOKUMENTY: podanie – wydrukowane ze strony (należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru) (od 15 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r.): https://chojnice.edu.com.pl/Kandydat , świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie), kandydaci z problemami zdrowotnymi - zaświadczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, uczestnicy i laureaci konkursów przedmiotowych i imprez artystycznych załączają zaświadczenie lub dyplom.

6 Zgłoszenia kandydatów: § 1
1. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego do nauki w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej w województwie pomorskim jest: złożenie podania o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie do 23 czerwca 2014 r.; - złożenie przez internet podania o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie do 24 czerwca 2014 r.; - przesłanie drogą elektroniczną (przez internet) danych o wynikach nauczania oraz szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do dnia 01 lipca 2014 r. do godz (lub złożenie poświadczonych kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego). 2. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w województwie pomorskim jest: potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie w terminie do 7 lipca 2014 r do godz oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

7 § 2 Kandydaci składają podania o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie ustalonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku tzn. od 15 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r. § 3 1. Kandydaci z problemami zdrowotnymi załączają do podania (zaznaczają na podaniu z internetu) zaświadczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej. 2. Kandydaci do szkolenia sportowego załączają do podania: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie medycyny sportowej oraz pisemną zgodę rodziców.

8 § 4 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w województwie pomorskim decyduje: suma punktów, której składnikami są: a). punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możiwych do uzyskania - 100), b). punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu wybranego przez kandydata z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100). 2. Maksymalnie za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez kandydata obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 68 punktów, za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 32 punkty.

9 Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz wybranych przez kandydata obowiązkowych zajęć edukacyjnych: celujący - 17 punktów bardzo dobry - 14 punktów dobry - 12 punktów dostateczny - 8 punktów 3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 32 punkty przy czym: a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów, b) za udział w konkursach przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty: - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów, - finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów, c) osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne: - I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów - I - III miejsce w województwie - 5 punktów - I- III miejsce w powiecie - 4 punkty

10 d) za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym – 5 punktów, e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty, Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie. (np.: 1.) jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów, (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia)

11 2.). jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów.) 4. Za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów. 5. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej. 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do szkół niezależnie od przyjętych kryteriów. § 5 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, którzy: 1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

12 Terminy rekrutacji i informowanie o jej wynikach: 1
Terminy rekrutacji i informowanie o jej wynikach: 1. Składanie dokumentów: od 15 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r. 2. Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów: od 23 maja 2014 r. do 13 czerwca 2014 r. 3. Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły: do 26 czerwca 2014 r. 4. Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 27 czerwca 2014 r. do 01 lipca 2014 r. do godz Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły: 3 lipca 2014 r. godz Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 03 lipca 2014 r. od godz do 07 lipca 2014 r. do godz

13 7. Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły: 08 lipca 2014 r. godz Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w przypadku dysponowania wolnymi miejscami oraz rozpatrywanie odwołań od dnia 8 lipca 2014 r. od godz do dnia 10 lipca 2014 r. do godz Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w przypadku niedokonania naboru w dniu 08 lipca 2014 r. oraz listy przyjętych z odwołań: 11 lipca 2014 r. do godz Rekrutacja dodatkowa (w przypadku wolnych miejsc) na podstawie złożonych oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego od 25 sierpnia 2014 r. do 27 sierpnia 2014 r. 11. Ogłoszenie listy przyjętych w dodatkowej rekrutacji 29 sierpnia 2014 r. do godz

14 NABÓR ELEKTRONICZNY Podanie – wydrukowane ze strony (od 15 maja 2014r
NABÓR ELEKTRONICZNY Podanie – wydrukowane ze strony (od 15 maja 2014r. do 23 czerwca 2014 r.) SYSTEM Ksenon OPTIVUM - w przeglądarkę internetową wpisać: https://chojnice.edu.com.pl/Kandydat

15 Krok pierwszy: Krok pierwszy DANE OSOBOWE: - imię, nazwisko, pesel, konto , zgoda na przetwarzanie danych osobowych System przydziela indywidualny login (identyfikator), który należy zapamiętać, hasło gimnazjaliści wymyślają sami Dane te trzeba zapamiętać, ponieważ będą potrzebne przy następnym wchodzeniu do sytemu Krok drugi WYBÓR SZKOŁY: - W tym miejscu wybiera się szkołę - można wybrać tylko 3 szkoły, bardzo ważna jest kolejność wyboru szkół!

16 Krok trzeci WYBÓR ODDZIAŁÓW: - Należy wybrać oddziały, czyli klasy, do których kandydaci chcą chodzić (oddział z przedmiotami, którymi interesują się najbardziej, należy zaznaczyć jako pierwszy, jako ostatni należy wybrać ten, który interesuje kandydatów najmniej). W każdej szkole można zaznaczyć dowolną liczbę oddziałów! Jeżeli kandydat nie dostanie się do oddziału wybranego jako pierwszy, następny w kolejności będzie oddział drugi itd. Dlatego kolejność oddziałów jest tak ważna!!! Warto wybrać wszystkie dostępne oddziały, żeby mieć szansę dostać się do wybranej szkoły!

17 Krok czwarty Kiedy kandydat otrzyma świadectwa, na ich podstawie wpisuje do formularza w programie internetowym swoje oceny oraz osiągnięcia. Należy pamiętać o tym, aby zanieść kopię świadectwa tylko do szkoły pierwszego wyboru (szkoły z oddziałem wybranym jako pierwszy), w terminie od 15 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r. do godziny

18 8 lipca 2014 r. - ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły i klasy

19 WOLNE MIEJSCA: Jeżeli okaże się, że nie było miejsc w wybranych przez kandydata szkołach, z listy znajdującej się na stronie internetowej należy wyszukać inne szkoły, które dysponują wolnymi miejscami.

20 Szkolny Doradca Zawodowy Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku
Dziękuję za uwagę  mgr Małgorzata Szulc Szkolny Doradca Zawodowy Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku


Pobierz ppt "Czersk, ul. Szkolna 3 tel. 52/398-42-21 loczersk1@wp.pl www.loczersk.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google