Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System informacji i promocji w latach 2014-2020 XVI posiedzenie Grupy ds. MSP w ramach KK NSRO 12 czerwca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System informacji i promocji w latach 2014-2020 XVI posiedzenie Grupy ds. MSP w ramach KK NSRO 12 czerwca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 System informacji i promocji w latach 2014-2020 XVI posiedzenie Grupy ds. MSP w ramach KK NSRO 12 czerwca 2014 r.

2 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (nazywane rozporządzeniem ogólnym) Artykuły 115-117 oraz Załącznik XII „Informacja i komunikacja na temat wsparcia z funduszy polityki spójności. Akt wykonawczy dotyczący charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji, wytycznych dotyczących symbolu Unii oraz określenia standardowej kolorystyki. W KE trwają obecnie prace nad projektem aktu wykonawczego. Projekt zawierał wskazówki dotyczące lokalizacji logo UE, jego wielkości i widoczności, preferowanego liternictwa, podziału przestrzeni miedzy symbolikę krajową i unijną etc. Dokumenty na poziomie UE

3 MIiR koordynuje przygotowanie programów służących realizacji umowy partnerstwa, w tym zapewnienia spójny i komplementarny system informacji i promocji tych programów. Tworzy się Komitet do spraw Umowy Partnerstwa. Do jego zadań należy m.in. opiniowanie strategii komunikacji polityki spójności oraz jej zmian. Forum dla koordynacji działań komunikacyjnych stanowi Komitet do spraw Umowy Partnerstwa. W jego ramach będą tworzone grupy robocze/podkomitety. Dokumenty na poziomie PL Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

4 Dokumenty na poziomie PL Umowa Partnerstwa (przyjęta 23 maja 2014 r.) W przypadku programów operacyjnych polityki spójności będzie obowiązywała wspólna horyzontalna Strategia komunikacji polityki spójności na lat 2014-2020. W oparciu o Strategię komunikacji polityki spójności IZ stworzą strategie komunikacji dla poszczególnych programów. Powstają też wytyczne w zakresie informacji i promocji dla instytucji funkcjonujących w systemie wdrażania.

5 PROGRAMY OBJĘTE STRATEGIĄ KOMUNIKACJI PS

6 Modyfikacja znaku graficznego NSS 2007-2013 na potrzeby Umowy Partnerstwa i nowych programów operacyjnych Uproszczenia: rezygnacja z elementów wychodzących poza główną bryłę znaku, cieniowania i przestrzenności, dostosowanie odcieni kolorów niebieskiego i żółtego do flagi UE, zastosowanie w logotypie czcionki z rodziny UBUNTU oraz rezygnacja z wersalików. Instytucja Koordynująca planuje jedną wspólną księgę znaku (po przyjęciu aktu wykonawczego). Opracowano wizualizację tymczasową. Wizualizacja 2014-2020 – kontynuacja 207-2013

7

8 OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjenta oraz dokumenty przeznaczone do upublicznienia związane z projektem zawierają ww. informację. SYMBOL UE UNIA EUROPEJSKA PEŁNA NAZWA FUNDUSZU EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (dla więcej niż jednego funduszu)

9 OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW cd. Ponadto wszystkie projekty: informacja na stronie internetowej beneficjenta - wizualizacja plus krótki opis projektu (jeśli beneficjent posiada stronę www); umieszczenie plakatu z informacjami na temat projektu (minimalny rozmiar: A3) w miejscu łatwo dostępnym/widocznym (oprócz projektów zobowiązanych do wystawienia tablic i billboardów). BILLBOARDY I TABLICE w przypadku projektów, których całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EUR: tymczasowy billboard dużego formatu - okresie realizacji projektu finansowanego z EFRR lub z Funduszu Spójności z zakresu infrastruktury lub prac budowlanych, tablica lub billboard dużego formatu - do 3 miesięcy po zakończeniu projektu dotyczącego zakupu środków trwałych lub działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych. Na tablicy lub billboardzie (oprócz obowiązkowej wizualizacji ) podaje się nazwę i główny cel operacji.

10 Dostęp do informacji (strony internetowe, punkty informacyjne, materiały drukowane) na temat: obowiązków związanych z informacją na temat projektów, korzyści, jakie można odnieść dzięki promocji projektów, planowania i realizacji działań informacyjnych (zgodnie z zasadami realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE) Możliwość organizacji sieci współpracy i wymiany doświadczeń między beneficjentami. Wspieranie potencjalnych i faktycznych beneficjentów w zakresie obowiązków informacyjnych

11 PORADNIK BENEFICJENTA Wersja końcowa prosty język wersja elektroniczna atrakcyjna forma graficzna Poradnik będzie konsultowany Trwają prace w ministerstwie minimalne wymaganiaduża elastyczność Jeden poradnik dla wszystkich programów

12 System Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w latach 2014-2020

13 1 Centralny Punkt Informacyjny (CPI) 17 Głównych Punktów Informacyjnych (GPI) 59 Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI)

14 Nowa Sieć PIFE – podstawowe informacje Punkty informacyjne będą działać na mocy porozumień między MIiR i Zarządami Województw, GPI będą działały w strukturze urzędu marszałkowskiego ( ewentualnie w jednostce organizacyjnej – MJWPU). Możliwe modele funkcjonowania Sieci Lokalnych Punktów (LPI) w województwach: –operatorzy LPI wybierani w drodze konkursów ogłaszanych przez urzędy marszałkowskie, na podstawie opracowanych przez MIR standardów i dokumentów, –LPI umiejscowione w strukturach urzędu marszałkowskiego, –system mieszany (część punktów w strukturach UM, część wybrana w konkursie – woj. zachodniopomorskie). Centrum Projektów Europejskich – zaangażowane w koordynację Sieci PIFE (odpowiedzialność za certyfikację, szkolenia i standardy funkcjonowania sieci ).

15

16 Sieć PIFE – jednolite standardy na terenie kraju Lokalizacja i wyposażenie punktów (dogodna lokalizacja, dostęp do komputera dla klientów punktów, udogodnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami) Godziny funkcjonowania – w poniedziałki wszystkie punkty czynne dłużej (do godz. 18.00) Wizualizacja Sieci Jednolity zakres usług i sposób ich świadczenia Terminy odpowiadania na zapytania Kodeks etyczny Wymogi dotyczące personelu (koordynatora oraz specjalistów ds. funduszy europejskich)

17

18 Zakres usług Sieci PIFE diagnoza klienta – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich, informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie w tym: przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt (opracowują one szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania), pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego projektu, wstępna pomoc w rozliczaniu projektów, organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

19 Zakres usług Sieci PIFE – nowe usługi Zakres usług sieci zostanie rozszerzony w porównaniu do okresu programowania 2007-2013. Do nowych usług będą należały: pomoc przy przygotowywaniu wniosków/projektów (proces, w którym specjalista ds. funduszy europejskich pomaga klientowi zidentyfikować kluczowe obszary projektu, a następnie wspólnie z klientem odnieść je do zasad i warunków decydujących o przyznaniu dotacji z Funduszy Europejskich). pomoc w realizacji projektu (proces, w którym specjalista ds. funduszy europejskich wspiera klienta na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz jego rozliczania). Celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu. Rozszerzenie zakresu usług zostanie powiązane z dostosowaniem poziomu zatrudnienia w Punktach.

20 Sieć PIFE – specjalistyczna wiedza Wraz z rozszerzeniem zakresu usług od specjalistów ds. funduszy europejskich będzie wymagana pogłębiona wiedza pozwalająca na praktyczną pomoc w zakresie przygotowania projektów i ich rozliczania. Decyzje o zakresie specjalizacji podejmuje region w zależności od zidentyfikowanych w województwie potrzeb w tym zakresie. Przykładowe obszary specjalizacji: –Podmiotowo – przedsiębiorcy, JST, NGO, –Przedmiotowo – poszczególne Działania/Programy. W związku z rozszerzeniem zakresu usług i planowanymi specjalizacjami dostosowany został w Punktach poziom zatrudnienia.

21 Narzędzia komunikacyjne Do obecnie wykorzystywanych narzędzi (wizyta w Punkcie, telefon, e-mail, Mobilny Punkt Informacyjny, spotkanie informacyjne) zostanie dołączona nowa metoda udzielania informacji i konsultacji: Indywidualna konsultacja u klienta – polega na przeprowadzeniu przez pracowników Punktu indywidualnej konsultacji w miejscu uzgodnionym z klientem, jest skierowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami.

22 Sieć PIFE – certyfikacja Certyfikacja Punktów oraz pracowników będzie podsumowaniem działań: badających spełnienie standardów, kontrolujących jakość świadczonych usług, weryfikujących efektywność. Certyfikacja będzie dotyczyła: Punktów – na podstawie oceny spełnienia standardów technicznych, jakości udzielanych odpowiedzi, wyników badania „tajemniczy klient”, osiągniętych wskaźników oraz oceny spełniania Kodeksu Etycznego. Pracowników – na podstawie wyników testów wiedzy oraz oceny dokonanej przez koordynatora.

23 System informacji o Funduszach Europejskich w Internecie w latach 2014-2020

24 System informacji o FE w Internecie

25 Portal Funduszy Europejskich strona główna

26 Baza ogłoszeń o konkursach

27 Lista naborów wniosków: Planowane, Aktualne, Zakończone.

28 Harmonogramy naborów Art. 47 ust. 1. projektu ustawy „wdrożeniowej”: „Instytucja zarządzająca do dnia 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu, harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie planowane jest na kolejny rok kalendarzowy”. Planowane jest przygotowanie projektu szablonu harmonogramu.

29 Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie powinno być opublikowane na Portalu 30 dni przed rozpoczęciem konkursu. Ogłoszenia są publikowane przez redaktorów z instytucji organizujących konkursy. Informacje z ogłoszenia trafiają do Wyszukiwarki Dotacji.

30 Wyniki konkursu Po rozstrzygnięciu konkursu instytucja zamieszcza w ogłoszeniu listy projektów wybranych do dofinansowania (niebieska sekcja „Wyniki konkursu”).

31 Wyszukiwarka Dotacji 2014-2020 Kluczowy element nowego Portalu Funduszy Europejskich. Źródło informacji na temat możliwości dofinansowania w ramach: programów krajowych (POIiŚ, POIR, POWER, POPC, POPT, POPW); programów regionalnych; wybranych działań nowego PROW i PO RiM. Obejmie zarówno dotacje, jak i wsparcie pozadotacyjne (instrumenty finansowe).

32 Dokumenty

33 Treść wytycznych horyzontalnych, ich zmiany oraz termin obowiązywania (Art. 5 ust. 1 projektu ustawy „wdrożeniowej”) ; Treść szczegółowego opisu osi priorytetowych programu operacyjnego oraz wytycznych programowych, ich zmiany oraz termin obowiązywania (Art. 8 ust. 1 projektu ustawy „wdrożeniowej”); Lista wskaźników kluczowych dla projektów realizowanych w ramach poszczególnych celów tematycznych oraz pomocy technicznej (Art. 26 ust. 3 projektu ustawy „wdrożeniowej”); Regulaminy konkursów (Art. 41 ust. 5 projektu ustawy „wdrożeniowej”), ich zmiany i termin stosowania. Dokumenty

34 Uruchomienie nowego Portalu: III/IV kwartał 2014 r. Zapraszamy na: www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

35 Współpraca z mediami i partnerami Współpraca przy opracowywaniu dokumentów Wymiana informacji Konkursy na działania informacyjno-promocyjne Konkursy na działania edukacyjne


Pobierz ppt "System informacji i promocji w latach 2014-2020 XVI posiedzenie Grupy ds. MSP w ramach KK NSRO 12 czerwca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google