Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Opolu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Opolu"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Opolu
Informacje dotyczące dokumentacji przedkładanej Opolskiemu Kuratorowi Oświaty w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego Kuratorium Oświaty w Opolu

2 Kuratorium Oświaty w Opolu
Podstawy prawne rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz z późn. zm.) – obowiązywało do dnia r. projekt z dnia r. rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu

3 w Kuratorium Oświaty w Opolu w roku 2012 postępowań kwalifikacyjnych
Nieprawidłowości stwierdzone w toku prowadzonych w Kuratorium Oświaty w Opolu w roku postępowań kwalifikacyjnych Kuratorium Oświaty w Opolu

4 Zaświadczenie dyrektora szkoły
Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi brak sygnatury zaświadczenia brak możliwości wypełnienia formularza analizy formalnej konieczność uzupełniania braków brak daty wydania zaświadczenia brak możliwości zweryfikowania aktualności zaświadczenia i zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego nieaktualne zaświadczenie brak możliwości zweryfikowania zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zaświadczenie wystawione przez organ, który nie jest do tego uprawniony, np. przez wicedyrektora bez stosownego upoważnienia nieważność zaświadczenia Kuratorium Oświaty w Opolu

5 Zaświadczenie dyrektora szkoły
Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi brak pełnej informacji o nauczanych przedmiotach i wymiarze godzin problem z uzgodnieniem składu komisji (specjalność ekspertów) konieczność uzupełniania braków brak doprecyzowania długości i terminów nieobecności nauczyciela (w przypadku wydłużenia stażu) brak możliwości zweryfikowania zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego brak pełnego udokumentowania przebiegu stażu w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przez nauczyciela w trakcie stażu brak pełnego udokumentowania przebiegu stażu w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach Kuratorium Oświaty w Opolu

6 Zaświadczenie dyrektora szkoły
Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi rozbieżności we wskazaniu daty określającej złożenie wniosku i początek stażu (winny być tożsame: nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu ) brak możliwości zweryfikowania zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego informacja o dacie złożenia wniosku nie jest wymagana brak informacji o dacie otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego konieczność uzupełniania braków poświadczanie przez dyrektora zdarzeń przyszłych w stosunku do daty wystawienia zaświadczenia, np. uzyskania przez nauczyciela oceny dorobku zawodowego poświadczanie nieprawdy Kuratorium Oświaty w Opolu

7 Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi brak informacji o kwalifikacjach pedagogicznych, w tym uzyskanych w toku studiów brak możliwości zweryfikowania zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego brak potwierdzenia zgodności z oryginałem na obu stronach kopii konieczność uzupełniania braków zła jakość kopii brak podpisu właściciela dyplomu brak pełnego udokumentowania wykształcenia, np. przedkładanie jedynie dyplomu ukończenia uzupełniających studiów magisterskich przedkładanie certyfikatów znajomości języka obcego bez ich tłumaczenia Kuratorium Oświaty w Opolu

8 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi brak kopii strony zawierającej uzasadnienie konieczność uzupełniania braków brak pieczątki (lub pieczątka niewidoczna) osoby upoważnionej do wydania decyzji potencjalna nieważność decyzji zła jakość kopii brak potwierdzenia zgodności z oryginałem na obu stronach kopii brak pierwotnie wydanego aktu nadania w przypadku nauczycieli, którzy podnieśli poziom wykształcenia Kuratorium Oświaty w Opolu

9 Wniosek nauczyciela Charakter stwierdzonych nieprawidłowości
Skutki nieprawidłowości / Uwagi brak adresu do korespondencji brak możliwości przesłania zawiadomienia do wnioskodawcy brak numeru telefonu kontaktowego brak możliwości skontaktowania się z wnioskodawcą brak własnoręcznego podpisu pod wnioskiem nieważność wniosku błędna podstawa prawna Kuratorium Oświaty w Opolu

10 Wniosek nauczyciela Charakter stwierdzonych nieprawidłowości
Skutki nieprawidłowości / Uwagi niespójne informacje (np. o dacie otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego, miejscu zatrudnienia, itp.) konieczność uzupełniania braków lub weryfikacji informacji brak załączników do wniosku brak możliwości podjęcia postępowania i konieczność uzupełniania braków omyłkowo umieszczany wniosek o udział przedstawiciela związku zawodowego błąd wynika z wykorzystania gotowych formularzy Kuratorium Oświaty w Opolu

11 Inne nieprawidłowości
Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi przekroczenie terminu złożenia wniosku (3 lata od daty otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego) brak możliwości podjęcia postępowania, konieczność ponownego odbywania stażu błędne obliczanie długości stażu, zwłaszcza bezpodstawne jego wydłużanie w przedkładanych dokumentach pojawiają się niespójne informacje dotyczące w szczególności daty lub miejsca urodzenia, danych osobowych nauczyciela konieczność poprawiania błędnych danych lub uzupełniania braków przedkładanie zbędnych załączników, w tym potwierdzeń prowadzonych działań potencjalnie niższa ocena spełniania wymagań z uwagi na brak znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawa Kuratorium Oświaty w Opolu

12 Inne nieprawidłowości
Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi brak dyspozycyjności nauczycieli – we wniosku (zwłaszcza o okresie wakacyjnym) wskazywane są niejednokrotnie tylko pojedyncze dni, kiedy nauczyciel będzie mógł stawić się na posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej Z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnego przebiegu postępowań kwalifikacyjnych zmierzających do wydania decyzji sugestie nauczycieli odnośnie terminu posiedzenia nie będą uwzględniane. zwłaszcza w okresie wakacyjnym dyrektorzy nie stawiają się na posiedzeniu komisji dla zatrudnianych przez siebie nauczycieli Z uwagi na konieczność zapewnienia quorum na posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej wskazane jest, by dyrektorzy, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu wyznaczali osobę upoważnioną w swoim zastępstwie. nauczyciele nie odbierają dokumentacji po zakończonym postępowaniu Trudności organizacyjne związane z koniecznością przechowywania dokumentacji w kuratorium. Kuratorium Oświaty w Opolu

13 Potwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
pieczątka jednostki organizacyjnej, podpis osoby stwierdzającej zgodność kserokopii z oryginałem wraz z pieczątką zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, data stwierdzenia zgodności z oryginałem, zapis „stwierdzam zgodność kopii z oryginałem” – oświadczenie o istnieniu dokumentu o treści i formie odwzorowanej kopią nie należy przedkładać kopii sporządzonej z kopii Kuratorium Oświaty w Opolu

14 Przygotowanie pedagogiczne
Potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego w świetle aktualnie obowiązujących przepisów może wynikać z: suplementu do dyplomu, specjalności nauczycielskiej, studiów podyplomowych, kursu kwalifikacyjnego, zaświadczenia z uczelni, rodzaju studiów, zapisów w indeksie, innych dokumentów. Kuratorium Oświaty w Opolu

15 Zaświadczenie dyrektora szkoły
Zaświadczenie winno zawierać wszystkie elementy pozwalające na wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (pełen materiał dowodowy w sprawie) W sytuacji pomyłki w wydanym przez siebie zaświadczeniu dyrektor winien złożyć wyjaśnienia odnośnie przyczyny pomyłki i dokonać sprostowania zamieszczonej błędnie informacji. Wyjaśnienie dyrektor składa pismem adresowanym na Opolskiego Kuratora Oświaty. W niektórych przypadkach Opolski kurator Oświaty zwraca się z prośbą o przedłożenie dodatkowej dokumentacji związanej z awansem zawodowym w celu potwierdzenia informacji zawartych w sprostowaniu. Absolutnie wykluczone jest antydatowanie dokumentów! Kuratorium Oświaty w Opolu

16 Zaświadczenie dyrektora szkoły – wzór
Nauczyciel w okresie stażu od dnia … do dnia … na stopień nauczyciela dyplomowanego był zatrudniony na stanowisku nauczyciela … (należy wymienić wszystkie przedmioty lub rodzaje prowadzonych zajęć) w wymiarze … (należy wskazać wymiar zatrudnienia w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów i zajęć). Obecnie (tj. na dzień wydania zaświadczenia) nauczyciel jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela … (należy wymienić wszystkie przedmioty lub rodzaje prowadzonych zajęć) w wymiarze … (należy wskazać wymiar zatrudnienia w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów i zajęć). Plan rozwoju zawodowego nauczyciela został zatwierdzony w dniu … . Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciel złożył w dniu Nauczyciel w dniu … otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego dokonaną przez dyrektora w dniu … . Kuratorium Oświaty w Opolu

17 Zaświadczenie dyrektora szkoły – wzór pozostałe informacje
W przypadku wydłużenia okresu odbywania stażu należy precyzyjnie wskazać czas nieobecności oraz powód nieobecności (np. urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop dla poratowania zdrowia, zwolnienie lekarskie) ze wskazaniem ilości dni w stosunku do poszczególnych okresów nieobecności i ilości dni, o jaką wydłużono staż. W przypadku, gdy nauczyciel w czasie stażu zmienił miejsce zatrudnienia, winien przedłożyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których był zatrudniony. Natomiast obecny pracodawca winien potwierdzić cały okres stażu, a także poinformować o dokonaniu oceny dorobku zawodowego również na podstawie cząstkowej oceny dorobku zawodowego. Kuratorium Oświaty w Opolu

18 Kuratorium Oświaty w Opolu
Długość stażu Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć; Staż trwa odpowiednio 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9 miesięcy; W związku z powyższym, jeśli np. zaistnieje sytuacja rozpoczęcia stażu mającego trwać 2 lata i 9 miesięcy 6 września 2010 roku należy odpowiednio ustalić termin jego zakończenia na 5 czerwca 2013. Kuratorium Oświaty w Opolu

19 Kuratorium Oświaty w Opolu
Wydłużenie stażu W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek: choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności, np. nieobecność 10-dniowa nie wydłuża stażu, ale już 4 zwolnienia lekarskie po 10 dni każde następujące po sobie skutkują wydłużeniem stażu; urlop wypoczynkowy uzupełniający nie wydłuża stażu Kuratorium Oświaty w Opolu

20 Kuratorium Oświaty w Opolu
W przypadku wątpliwości związanych z awansem zawodowym prosimy o kontakt: Liliana Bisowska Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli tel. 77/ elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) dostępna bezpośrednio na stronie Dagmara Karońska-Maj referent prawny WOPZN – tel. 77/ Magdalena Szałagan starszy inspektor WOPZN – tel. 77/ Kuratorium Oświaty w Opolu


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Opolu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google