Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dotyczące dokumentacji przedkładanej Opolskiemu Kuratorowi Oświaty w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego Kuratorium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dotyczące dokumentacji przedkładanej Opolskiemu Kuratorowi Oświaty w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego Kuratorium."— Zapis prezentacji:

1 Informacje dotyczące dokumentacji przedkładanej Opolskiemu Kuratorowi Oświaty w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego Kuratorium Oświaty w Opolu

2 Podstawy prawne Kuratorium Oświaty w Opolu rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) – obowiązywało do dnia 01.01.2013 r. projekt z dnia 07.12.2012 r. rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

3 Nieprawidłowości stwierdzone w toku prowadzonych w Kuratorium Oświaty w Opolu w roku 2012 postępowań kwalifikacyjnych Kuratorium Oświaty w Opolu

4 Zaświadczenie dyrektora szkoły Kuratorium Oświaty w Opolu Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi  brak sygnatury zaświadczenia  brak możliwości wypełnienia formularza analizy formalnej konieczność uzupełniania braków  brak daty wydania zaświadczenia  brak możliwości zweryfikowania aktualności zaświadczenia i zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  nieaktualne zaświadczenie  brak możliwości zweryfikowania zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  zaświadczenie wystawione przez organ, który nie jest do tego uprawniony, np. przez wicedyrektora bez stosownego upoważnienia  nieważność zaświadczenia

5 Zaświadczenie dyrektora szkoły Kuratorium Oświaty w Opolu Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi  brak pełnej informacji o nauczanych przedmiotach i wymiarze godzin  problem z uzgodnieniem składu komisji (specjalność ekspertów) konieczność uzupełniania braków  brak doprecyzowania długości i terminów nieobecności nauczyciela (w przypadku wydłużenia stażu)  brak możliwości zweryfikowania zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  brak pełnego udokumentowania przebiegu stażu w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przez nauczyciela w trakcie stażu  brak możliwości zweryfikowania zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  brak pełnego udokumentowania przebiegu stażu w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach  brak możliwości zweryfikowania zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

6 Zaświadczenie dyrektora szkoły Kuratorium Oświaty w Opolu Charakter stwierdzonych nieprawidłowościSkutki nieprawidłowości / Uwagi  rozbieżności we wskazaniu daty określającej złożenie wniosku i początek stażu (winny być tożsame: nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu )  brak możliwości zweryfikowania zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  informacja o dacie złożenia wniosku nie jest wymagana  brak informacji o dacie otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego  brak możliwości zweryfikowania zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  konieczność uzupełniania braków  poświadczanie przez dyrektora zdarzeń przyszłych w stosunku do daty wystawienia zaświadczenia, np. uzyskania przez nauczyciela oceny dorobku zawodowego  poświadczanie nieprawdy  brak możliwości zweryfikowania zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

7 Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje Kuratorium Oświaty w Opolu Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi  brak informacji o kwalifikacjach pedagogicznych, w tym uzyskanych w toku studiów  brak możliwości zweryfikowania zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  brak potwierdzenia zgodności z oryginałem na obu stronach kopii  konieczność uzupełniania braków  zła jakość kopii  konieczność uzupełniania braków  brak podpisu właściciela dyplomu  konieczność uzupełniania braków  brak pełnego udokumentowania wykształcenia, np. przedkładanie jedynie dyplomu ukończenia uzupełniających studiów magisterskich  konieczność uzupełniania braków  przedkładanie certyfikatów znajomości języka obcego bez ich tłumaczenia  konieczność uzupełniania braków

8 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Kuratorium Oświaty w Opolu Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi  brak kopii strony zawierającej uzasadnienie  konieczność uzupełniania braków  brak pieczątki (lub pieczątka niewidoczna) osoby upoważnionej do wydania decyzji  potencjalna nieważność decyzji  zła jakość kopii  konieczność uzupełniania braków  brak potwierdzenia zgodności z oryginałem na obu stronach kopii  konieczność uzupełniania braków  brak pierwotnie wydanego aktu nadania w przypadku nauczycieli, którzy podnieśli poziom wykształcenia  konieczność uzupełniania braków

9 Wniosek nauczyciela Kuratorium Oświaty w Opolu Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi  brak adresu do korespondencji  brak możliwości przesłania zawiadomienia do wnioskodawcy  brak numeru telefonu kontaktowego  brak możliwości skontaktowania się z wnioskodawcą  brak własnoręcznego podpisu pod wnioskiem  nieważność wniosku  błędna podstawa prawna

10 Wniosek nauczyciela Kuratorium Oświaty w Opolu Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi  niespójne informacje (np. o dacie otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego, miejscu zatrudnienia, itp.)  konieczność uzupełniania braków lub weryfikacji informacji  brak załączników do wniosku  brak możliwości podjęcia postępowania i konieczność uzupełniania braków  omyłkowo umieszczany wniosek o udział przedstawiciela związku zawodowego  błąd wynika z wykorzystania gotowych formularzy

11 Inne nieprawidłowości Kuratorium Oświaty w Opolu Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi  przekroczenie terminu złożenia wniosku (3 lata od daty otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego)  brak możliwości podjęcia postępowania, konieczność ponownego odbywania stażu  błędne obliczanie długości stażu, zwłaszcza bezpodstawne jego wydłużanie  w przedkładanych dokumentach pojawiają się niespójne informacje dotyczące w szczególności daty lub miejsca urodzenia, danych osobowych nauczyciela  konieczność poprawiania błędnych danych lub uzupełniania braków  przedkładanie zbędnych załączników, w tym potwierdzeń prowadzonych działań  potencjalnie niższa ocena spełniania wymagań z uwagi na brak znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawa

12 Inne nieprawidłowości Kuratorium Oświaty w Opolu Charakter stwierdzonych nieprawidłowości Skutki nieprawidłowości / Uwagi  brak dyspozycyjności nauczycieli – we wniosku (zwłaszcza o okresie wakacyjnym) wskazywane są niejednokrotnie tylko pojedyncze dni, kiedy nauczyciel będzie mógł stawić się na posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej Z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnego przebiegu postępowań kwalifikacyjnych zmierzających do wydania decyzji sugestie nauczycieli odnośnie terminu posiedzenia nie będą uwzględniane.  zwłaszcza w okresie wakacyjnym dyrektorzy nie stawiają się na posiedzeniu komisji dla zatrudnianych przez siebie nauczycieli Z uwagi na konieczność zapewnienia quorum na posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej wskazane jest, by dyrektorzy, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu wyznaczali osobę upoważnioną w swoim zastępstwie.  nauczyciele nie odbierają dokumentacji po zakończonym postępowaniu Trudności organizacyjne związane z koniecznością przechowywania dokumentacji w kuratorium.

13 Potwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem Kuratorium Oświaty w Opolu pieczątka jednostki organizacyjnej, podpis osoby stwierdzającej zgodność kserokopii z oryginałem wraz z pieczątką zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, data stwierdzenia zgodności z oryginałem, zapis „stwierdzam zgodność kopii z oryginałem” – oświadczenie o istnieniu dokumentu o treści i formie odwzorowanej kopią nie należy przedkładać kopii sporządzonej z kopii

14 Przygotowanie pedagogiczne Potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego w świetle aktualnie obowiązujących przepisów może wynikać z: Kuratorium Oświaty w Opolu suplementu do dyplomu, specjalności nauczycielskiej, studiów podyplomowych, kursu kwalifikacyjnego, zaświadczenia z uczelni, rodzaju studiów, zapisów w indeksie, innych dokumentów.

15 Zaświadczenie dyrektora szkoły Kuratorium Oświaty w Opolu Zaświadczenie winno zawierać wszystkie elementy pozwalające na wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (pełen materiał dowodowy w sprawie) W sytuacji pomyłki w wydanym przez siebie zaświadczeniu dyrektor winien złożyć wyjaśnienia odnośnie przyczyny pomyłki i dokonać sprostowania zamieszczonej błędnie informacji. Wyjaśnienie dyrektor składa pismem adresowanym na Opolskiego Kuratora Oświaty. W niektórych przypadkach Opolski kurator Oświaty zwraca się z prośbą o przedłożenie dodatkowej dokumentacji związanej z awansem zawodowym w celu potwierdzenia informacji zawartych w sprostowaniu. Absolutnie wykluczone jest antydatowanie dokumentów!

16 Zaświadczenie dyrektora szkoły – wzór Kuratorium Oświaty w Opolu Nauczyciel w okresie stażu od dnia … do dnia … na stopień nauczyciela dyplomowanego był zatrudniony na stanowisku nauczyciela … (należy wymienić wszystkie przedmioty lub rodzaje prowadzonych zajęć) w wymiarze … (należy wskazać wymiar zatrudnienia w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów i zajęć). Obecnie (tj. na dzień wydania zaświadczenia) nauczyciel jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela … (należy wymienić wszystkie przedmioty lub rodzaje prowadzonych zajęć) w wymiarze … (należy wskazać wymiar zatrudnienia w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów i zajęć). Plan rozwoju zawodowego nauczyciela został zatwierdzony w dniu …. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciel złożył w dniu.... Nauczyciel w dniu … otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego dokonaną przez dyrektora w dniu ….

17 Zaświadczenie dyrektora szkoły – wzór pozostałe informacje Kuratorium Oświaty w Opolu W przypadku wydłużenia okresu odbywania stażu należy precyzyjnie wskazać czas nieobecności oraz powód nieobecności (np. urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop dla poratowania zdrowia, zwolnienie lekarskie) ze wskazaniem ilości dni w stosunku do poszczególnych okresów nieobecności i ilości dni, o jaką wydłużono staż. W przypadku, gdy nauczyciel w czasie stażu zmienił miejsce zatrudnienia, winien przedłożyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których był zatrudniony. Natomiast obecny pracodawca winien potwierdzić cały okres stażu, a także poinformować o dokonaniu oceny dorobku zawodowego również na podstawie cząstkowej oceny dorobku zawodowego.

18 Długość stażu Kuratorium Oświaty w Opolu Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć; Staż trwa odpowiednio 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9 miesięcy; W związku z powyższym, jeśli np. zaistnieje sytuacja rozpoczęcia stażu mającego trwać 2 lata i 9 miesięcy 6 września 2010 roku należy odpowiednio ustalić termin jego zakończenia na 5 czerwca 2013.

19 Wydłużenie stażu Kuratorium Oświaty w Opolu W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek: choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności,  np. nieobecność 10-dniowa nie wydłuża stażu, ale już 4 zwolnienia lekarskie po 10 dni każde następujące po sobie skutkują wydłużeniem stażu;  urlop wypoczynkowy uzupełniający nie wydłuża stażu

20 Kuratorium Oświaty w Opolu W przypadku wątpliwości związanych z awansem zawodowym prosimy o kontakt: Liliana Bisowska Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli tel. 77/ 45 24 575 lbisowska@kuratorium.opole.pl kontakt@kuratorium.opole.pl elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) dostępna bezpośrednio na stronie www.kuratorium.opole.pl www.kuratorium.opole.pl Dagmara Karońska-Maj referent prawny WOPZN – tel. 77/ 45 24 577 Magdalena Szałagan starszy inspektor WOPZN – tel. 77/ 45 24 577


Pobierz ppt "Informacje dotyczące dokumentacji przedkładanej Opolskiemu Kuratorowi Oświaty w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego Kuratorium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google