Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie
Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie

2 Misja szkoły: Zdrowe, uśmiechnięte dziecko naszym wspólnym celem.

3 Średnia liczba punktów
STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Wymiar Średnia liczba punktów Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomości tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej (arkusz I) 4,6 Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej (arkusz II) 4,8 4,7

4 STANDARD I

5 STANDARD I WNIOSKI Koncepcja SzPZ jest bardzo dobrze znana społeczności szkolnej oraz lokalnej. Społeczność szkolna wykazuje wysoki stopień akceptacji koncepcji SzPZ. Nauczyciele i uczniowie potrafią wymienić podstawowe cechy SzPZ, wiedzą, jaka jest ich rola w tworzeniu SzPZ i aktywnie uczestniczą w planowaniu i realizacji działań. Nauczyciele zapoznali się z publikacjami na temat promocji zdrowia, jak również uczestniczyli w zajęciach, warsztatach, konferencjach, które pogłębiły ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Korzystają głównie z publikacji dostępnych w szkolnej bibliotece i na stronach internetowych. Pozyskane informacje wykorzystują na zajęciach z uczniami, spotkaniach z rodzicami. Pracownicy szkoły nie będący nauczycielami wiedzą, co to jest SzPZ i jaka jest ich rola i zadania w rozwoju SzPZ.

6 STANDARD I WNIOSKI Rodzice otrzymali wystarczająco dużo informacji na temat koncepcji SzPZ oraz wiedzą jaki powinien być ich udział w rozwoju SzPZ. Połowa rodziców wyraziła gotowość zwiększenia swojego udziału w podejmowane w szkole działania w zakresie promocji zdrowia. Część rodziców, chciałaby włączyć się w szkolne działania dotyczące promocji zdrowia, ale praca zawodowa, uniemożliwia im pełne i aktywne uczestnictwo. Biblioteka szkolno-publiczna jest bardzo dobrze wyposażona w publikacje, o tematyce zdrowotnej. Księgozbiór zwiera 183 przydatne pozycje książkowe, z których chętnie korzystają dzieci, nauczyciele i rodzice. Wiedza na temat SzPZ w społeczności szkolnej jest bardzo duża, ale nauczyciele, uczniowie, a także pracownicy szkoły nie będący nauczycielami chcieliby otrzymywać więcej informacji i poszerzać swoją wiedzę na ten temat.

7 STANDARD I PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
Zachęcać rodziców do aktywnego współdziałania w realizacji założonych działań. Systematycznie przypominać uczniom i rodzicom, co to jest SzPZ oraz jakie są założenia SzPZ w naszej szkole.

8 Średnia liczba punktów
STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodzicom i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań. Wymiar Średnia liczba punktów Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia (arkusz III) 4,7 Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia (arkusz IV) 4,3 Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły (arkusz V) 5,0 Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia (arkusz VI) 3,7

9 Średnia liczba punktów
STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodzicom i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości i działań. Wymiar Średnia liczba punktów Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia (arkusz VII) 4,8 Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia(arkusz VIII) 4,7 Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia (arkusz IX) 4,0 4,45

10 STANDARD II Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia NIE 40% TAK 60% TAK 100%

11 STANDARD II WNIOSKI Koordynator chętnie i aktywnie współpracuje z zespołem ds. promocji zdrowia jak i ze społecznością szkolną, lokalną w tym z władzami gminy. Posiada dobre przygotowanie do pełnienia swojej funkcji. Określił zasady współpracy ze szkolnym zespołem do spraw promocji zdrowia, które zapisano w dokumentach szkolnych. Zespół promocji zdrowia sprawnie prowadzi realizację projektu SzPZ, ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna jest wpisana w program koncepcji pracy szkoły. szczegółowe zadania są ujęte w „Planie Promocji Zdrowia” na dany rok szkolny, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły.

12 STANDARD II WNIOSKI Przeprowadza się diagnozę w celu wyborów problemów priorytetowych. Zespół przeprowadzający diagnozę składa się głównie z przedstawicieli nauczycieli i uczniów. W pracach zespołu nie uczestniczą przedstawiciele pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców. W tworzenie i realizację planu promocji zdrowia na bieżący rok szkolny angażuje się dużo osób ze środowiska szkolnego i pozaszkolnego. Rodzice i nauczyciele dostrzegają możliwość zwiększenia udziału w podejmowanych działaniach w zakresie promocji zdrowia. Szkoła aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami z terenu gminy, powiatu i województwa. Nawiązała współpracę z innymi szkołami w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

13 STANDARD II WNIOSKI Wszystkie realizowane zadania w zakresie promocji zdrowia wynikające z planu działań są długofalowe, systematyczne, monitorowane przez koordynatora, dyrektora szkoły i zespół ds. promocji zdrowia. Szkolny zespół promocji zdrowia ukierunkował swoje działania na kształtowanie w społeczności szkolnej i lokalnej umiejętności dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu, zwiększenie aktywności fizycznej i świadomości proekologicznej. Wybór problemów priorytetowych odbywa się po przeprowadzeniu diagnozy.

14 STANDARD II WNIOSKI Cele priorytetowe i konkretne zadania w zakresie promocji zdrowia uwidocznione są w planie pracy SzPZ i zakończone ewaluacją. Wyniki ewaluacji są prezentowane przez dyrektora szkoły, koordynatora ds. promocji zdrowia na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, spotkaniach ogólnych z dyrektorem szkoły, zebraniach z rodzicami i na łamach szkolnej gazetki „Zygzak”, podczas Szkolnego Dnia Zdrowia, podsumowania realizacji programu „Żyjemy mądrze i zdrowo, bo owocowo”. Wykorzystuje się je do modyfikowania planu pracy, podejmowania nowych problemów priorytetowych do rozwiązania, doskonalenia realizowanych działań prozdrowotnych. Zgromadzone materiały dotyczące ewaluacji wymagają usystematyzowania i zebrania w przeznaczonym do tego celu miejscu.

15 STANDARD II PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
W większym stopniu wykorzystywać potencjał chętnych rodziców i nauczycieli w organizowaniu imprez i przeprowadzaniu niektórych zajęć. Zaangażować w diagnozę przedstawicieli pracowników szkoły i rodziców uczniów. Skrupulatnie zbierać dokumentację przeprowadzanej ewaluacji. Dopracować system archiwizacji dokumentacji projektu SzPZ.

16 Średnia liczba punktów
STANDARD III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności Wymiar Średnia liczba punktów Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjające edukacji zdrowotnej 5,0 Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 4,3 Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,5

17 STANDARD III WNIOSKI Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyja edukacji zdrowotnej. Szkoła stwarza dobre i sprzyjające warunki do prawidłowej realizacji edukacji zdrowotnej. Dyrektor wraz z nauczycielami oceniają edukację zdrowotną jako bardzo ważne zadanie szkoły. Planując pracę szkoły uwzględniają edukację zdrowotną jako ważne zadanie powiązane z celami w zakresie wychowania i profilaktyki. Biblioteka szkolno-publiczna wyposażona jest w 183 pozycje z zakresu edukacji zdrowotnej. Wykaz najbardziej przydatnych publikacji bibliotecznych znajduje się na tablicy naprzeciwko biblioteki. W korytarzu przy szatni jest gazetka ścienna „Razem po zdrowie” oraz tablica informacyjna na której zamieszczone są ulotki z zakresem edukacji zdrowotnej. Realizacja zadań obejmuje całą społeczność i odbywa się w atmosferze zdrowia i bezpieczeństwa.

18 STANDARD III WNIOSKI Nauczyciele poszerzają swoje kompetencje poprzez konkretne działania oraz uczestniczą w szkoleniach i warsztatach. Współpracują ze sobą w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Stosują różnorodne metody i formy pracy – przygotowują przedstawienia, realizują programy i przedsięwzięcia, happeningi, dni otwarte, festyny prozdrowotne. Organizując zajęcia o zdrowiu nauczyciele stosują aktywizujące metody. Uczniowie są aktywni i zaangażowani, uczestniczą w opracowywaniu tematyki edukacji prozdrowotnej. Szkoła dobrze współpracuje ze środowiskiem zewnętrznym. Zaprasza różnych specjalistów pomocnych w realizacji wybranych zadań (psychologów z PPP, policjantów, wykładowców i studentów z PWSZ z Ciechanowa, przedstawicieli Fundacji Promocji Zdrowia). Wspólnie ze środowiskiem lokalnym organizuje konkursy, realizuje programy i przedsięwzięcia prozdrowotne.

19 STANDARD III WNIOSKI Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów i rodziców. Wyniki ewaluacji są przedstawiane całej społeczności i wykorzystywane do planowania i podnoszenia jakości pracy szkoły. Oferta edukacyjna szkoły w zakresie promocji zdrowia nie jest w pełni wykorzystywana przez rodziców. Związane jest to z ich pracą zawodową oraz dojazdem do szkoły. Nauczyciele nie zapoznawali uczniów z technikami umożliwiającymi samoobserwację typu dzienniczki, skale, itp.

20 STANDARD III PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
Zachęcać rodziców do większej aktywności w realizację edukacji zdrowotnej (dostosować czas i miejsce do możliwości rodziców). Zapoznać uczniów z różnymi technikami umożliwiającymi im samoobserwację. Włączyć do wykonania tego zadania wykładowców i studentów z PWSZ w Ciechanowie.

21 STANDARD IV SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE TWORZY KLIMAT SPOŁECZNY SPRZYJAJĄCY:
satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

22 Podskale i badane osoby Średnia liczba punktów
STANDARD IV Lp. Podskale i badane osoby Średnia liczba punktów UCZNIOWIE (N=16) Satysfakcja ze szkoły (1-6) 4,78 Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy (7-11) 4,72 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (12-16) 4,84 Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach (17-20) 4,12 Motywowanie do osiągania sukcesów (21-24) 4,95 Przestrzeganie praw ucznia, znajomości reguł i ich ocena (25-28) 4,9 Relacje między uczniami (29-32) 4,62 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu (33-36) 2,75 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów (37-40) 1,72

23 Podskale i badane osoby Średnia liczba punktów
STANDARD IV Lp. Podskale i badane osoby Średnia liczba punktów NAUCZYCIELE (N=16) Satysfakcja z pracy w szkole (1-4) 4,85 Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrektora (5-12) 4,51 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (13-17) Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach (18-21) 4,3 Relacje nauczyciele – nauczyciele (22-27) 4,72 Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły (28-32) 4,4 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy (33-36) 3,49 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów (37-40) 1,89

24 STANDARD IV Lp. Podskale i badane osoby Średnia liczba punktów
PRACOWNICY SZKOŁY, KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI (N=7) Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji (1-6) 4,83 Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły (7-9) 4,38 Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami (10-12) 4,66 Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami (13-15) 4,62 Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy (16-18) 3,14 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów (19-21) 2,56

25 Podskale i badane osoby Średnia liczba punktów
STANDARD IV Lp. Podskale i badane osoby Średnia liczba punktów RODZICE (N=30) Satysfakcja ze szkoły dziecka (1-5) 4,4 Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły (6-11) 4,5 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (12-17) 4,2 Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły (18-21) 3,9 Wsparcie dla rodziców (22-25) Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole (26-29) 2,4

26 STANDARD IV WNIOSKI Uczniowie są zadowoleni z nauki w szkole. Chętnie do niej przychodzą, lubią się uczyć, uważają, że zajęcia są ciekawe i interesujące. Relacje między nauczycielami, a uczniami oceniane są przez uczniów jako bardzo dobre. Deklarują sympatię do wychowawców i innych nauczycieli przedmiotów. W przeważającej większości uważają, że są równo i sprawiedliwie traktowani przez nauczycieli. Mają do nich zaufanie. Są motywowani do nauki i w razie potrzeby uzyskują odpowiednią pomoc. Wszyscy uczniowie klasy V narzekali na ich zdaniem zły rozkład zajęć i zbyt duże obciążanie pracą domową. Nauczyciele chętnie przychodzą do pracy, lubią uczyć, czują satysfakcję z pracy w szkole. Współpracują ze sobą, wspierają się nawzajem. Mają poczucie efektywności swojej pracy. Pracownicy nie będący nauczycielami chętnie ze sobą współpracują, są dla siebie życzliwi, pomagają sobie wzajemnie. Uczniowie reagują na ich prośby i zalecenia, szanują ich pracę i godność. W niewielkim stopniu odczuwają stres z nadmiaru obowiązków.

27 STANDARD IV WNIOSKI Rodzice mają stwarzane możliwości uczestnictwa w życiu klasy i szkoły, chętnie pomagają w organizacji imprez szkolnych, wspierają szkołę w jej działaniach. Ankietowani rodzice uważają, że przerwa obiadowa jest zbyt krótka, przez co ich dzieci nie nadążają ze zjedzeniem obiadu. Stwierdzają również fakt zbyt długiego pobytu dziecka w szkole oraz wskazują na zły rozkład zajęć lekcyjnych. Dyrektor szkoły wspiera pracowników, udziela pomocy w razie potrzeby, a także uwzględnia zdania nauczycieli i pracowników na temat życia i pracy szkoły. W szkole sporadycznie występują zachowania aspołeczne.

28 STANDARD IV PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
Wydłużyć długą przerwę obiadową tak, aby dzieci mogły spokojnie spożyć obiad. Ułożyć plan lekcji zgodnie z normami higieny psychicznej (właściwie pod względem ilościowym i jakościowym) Usprawnić komunikację między nauczycielami w celu zrównoważenia intensyfikacji zadawanych prac domowych z różnych przedmiotów.

29 Średnia liczba punktów Średnia liczba punktów łącznie
STANDARD V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników Wymiar Średnia liczba punktów Budynek i teren szkoły 3,6 Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,4 Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hasłem 4,7 Meble dla uczniów i nauczycieli 4,3 Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 4,2 Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4,1 Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,5 Średnia liczba punktów łącznie

30 STANDARD V WNIOSKI Estetyczny wygląd budynku (nowa elewacja, nowy dach); zadbany, ładnie zagospodarowany teren przyszkolny; parking z kostki brukowej. W najbliższym otoczeniu szkoły nie ma zagrożeń dla zdrowia uczniów (zanieczyszczenia powietrza, dużego ruchu ulicznego, hałasu). Warunki sanitarne szkoły są na dobrym poziomie pozwalającym na utrzymywanie czystości w pomieszczeniach sanitarnych. Stan techniczny i jakość mebli dla nauczycieli i uczniów jest dobry. Zróżnicowany dobór mebli do wzrostu uczniów w klasach I-III i VI. Szkoła przykłada dużą wagę do organizacji zajęć ruchowych i stara się o ich różnorodność, atrakcyjność, powszechność. Wszyscy zainteresowani (pełnopłatni i dofinansowywani przez GOPS) uczniowie mogą korzystać z ciepłych posiłków przygotowywanych w szkolnej stołówce. Posiłki są tanie i smaczne.

31 STANDARD V WNIOSKI Każdy uczeń w czasie pobytu w szkole spożywa jakiś posiłek. Kontroluje się na bieżąco spożywanie posiłków. Szkoła jest dobrze zabezpieczona przed wypadkami, urazami (ogrodzony teren szkolny, urządzenia i obiekty zabezpieczone). W szkole istnieją regulaminy przebywania i korzystania z obiektów i są one przestrzegane. Uczniowie są systematycznie uczeni udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wnętrze budynku szkolnego nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak odpowiednio przystosowanej do potrzeb dzieci infrastruktury sportowej - pełnowymiarowego boiska dla klas I-VI i sali gimnastycznej. W szkole nie prowadzi się segregacji śmieci.

32 STANDARD V WNIOSKI W budynku szkolnym panuje zbyt duży hałas na przerwach oraz w świetlicy szkolnej. Brak sali lekcyjnej dla jednej klasy i wynikające z tego niedogodności (niedostosowanie stolików i krzesełek do wzrostu uczniów klasy IV i V – klas przechodnich). Nierównomierne rozłożenie planu lekcji (ilościowe i jakościowe) niezgodne z zasadami higieny umysłowej ucznia. Brak dłuższej przerwy śniadaniowej. W sklepiku szkolnym sprzedawany jest niekorzystny dla zdrowia asortyment (produkty wysoko przetworzone).

33 STANDARD V PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
Zaangażować władze lokalne do pozyskania lub wygospodarowania z własnych środków funduszy na budowę wielofunkcyjnego boiska i pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Wycofać ze sklepiku szkolnego asortyment szkodliwy dla zdrowia, a wprowadzić produkty wpływające korzystnie na zdrowe i rozwój dziecka. Wdrożyć segregację śmieci i włączyć uczniów do realizacji tego zadania. Wprowadzić drugą przerwę 15.minutową dla uczniów mających więcej niż sześć godzin lekcyjnych. Pracować nad zmniejszeniem hałasu w szkole.

34 OGÓLNE WYNIKI AUTOEWALUACJI
W standardzie IV pierwsza kolumna im większą wskazuje liczbę punków tym prezentuje korzystniejszy wynik. W standardzie IV druga kolumna im mniejszą wskazuje liczbę punktów tym prezentuje korzystniejszy wynik.

35 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania w najbliższym okresie
Pracować nad zmniejszeniem hałasu w szkole. W większym stopniu wykorzystywać potencjał chętnych rodziców w organizowaniu imprez i przeprowadzaniu niektórych zajęć z edukacji prozdrowotnej. Zmobilizować władze lokalne do pozyskania lub wygospodarowania z własnych środków funduszy na budowę wielofunkcyjnego boiska i pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

36 Dziękuję za uwagę  Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Brzozów Stary 67, Brzozów


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google