Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie

2 Misja szkoły: Zdrowe, uśmiechnięte dziecko naszym wspólnym celem.

3 STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie WymiarŚrednia liczba punktów I.Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomości tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej (arkusz I) 4,6 II.Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej (arkusz II) 4,8 Średnia liczba punktów 4,7

4 STANDARD I

5 STANDARD I WNIOSKI  Koncepcja SzPZ jest bardzo dobrze znana społeczności szkolnej oraz lokalnej.  Społeczność szkolna wykazuje wysoki stopień akceptacji koncepcji SzPZ.  Nauczyciele i uczniowie potrafią wymienić podstawowe cechy SzPZ, wiedzą, jaka jest ich rola w tworzeniu SzPZ i aktywnie uczestniczą w planowaniu i realizacji działań.  Nauczyciele zapoznali się z publikacjami na temat promocji zdrowia, jak również uczestniczyli w zajęciach, warsztatach, konferencjach, które pogłębiły ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Korzystają głównie z publikacji dostępnych w szkolnej bibliotece i na stronach internetowych. Pozyskane informacje wykorzystują na zajęciach z uczniami, spotkaniach z rodzicami.  Pracownicy szkoły nie będący nauczycielami wiedzą, co to jest SzPZ i jaka jest ich rola i zadania w rozwoju SzPZ.

6 STANDARD I WNIOSKI  Rodzice otrzymali wystarczająco dużo informacji na temat koncepcji SzPZ oraz wiedzą jaki powinien być ich udział w rozwoju SzPZ.  Połowa rodziców wyraziła gotowość zwiększenia swojego udziału w podejmowane w szkole działania w zakresie promocji zdrowia.  Część rodziców, chciałaby włączyć się w szkolne działania dotyczące promocji zdrowia, ale praca zawodowa, uniemożliwia im pełne i aktywne uczestnictwo.  Biblioteka szkolno-publiczna jest bardzo dobrze wyposażona w publikacje, o tematyce zdrowotnej. Księgozbiór zwiera 183 przydatne pozycje książkowe, z których chętnie korzystają dzieci, nauczyciele i rodzice.  Wiedza na temat SzPZ w społeczności szkolnej jest bardzo duża, ale nauczyciele, uczniowie, a także pracownicy szkoły nie będący nauczycielami chcieliby otrzymywać więcej informacji i poszerzać swoją wiedzę na ten temat.

7 STANDARD I PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA  Zachęcać rodziców do aktywnego współdziałania w realizacji założonych działań.  Systematycznie przypominać uczniom i rodzicom, co to jest SzPZ oraz jakie są założenia SzPZ w naszej szkole.

8 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodzicom i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań. WymiarŚrednia liczba punktów III.Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia (arkusz III) 4,7 IV.Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia (arkusz IV) 4,3 V.Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły (arkusz V) 5,0 VI.Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia (arkusz VI) 3,7

9 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodzicom i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości i działań. WymiarŚrednia liczba punktów VII.Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia (arkusz VII) 4,8 VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia(arkusz VIII) 4,7 IX.Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia (arkusz IX) 4,0 Średnia liczba punktów4,45

10 STANDARD II Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia TAK 60% NIE 40% TAK 100%

11 STANDARD II WNIOSKI  Koordynator chętnie i aktywnie współpracuje z zespołem ds. promocji zdrowia jak i ze społecznością szkolną, lokalną w tym z władzami gminy. Posiada dobre przygotowanie do pełnienia swojej funkcji. Określił zasady współpracy ze szkolnym zespołem do spraw promocji zdrowia, które zapisano w dokumentach szkolnych.  Zespół promocji zdrowia sprawnie prowadzi realizację projektu SzPZ, ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły.  Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna jest wpisana w program koncepcji pracy szkoły. szczegółowe zadania są ujęte w „Planie Promocji Zdrowia” na dany rok szkolny, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły.

12 STANDARD II WNIOSKI  Przeprowadza się diagnozę w celu wyborów problemów priorytetowych. Zespół przeprowadzający diagnozę składa się głównie z przedstawicieli nauczycieli i uczniów. W pracach zespołu nie uczestniczą przedstawiciele pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców.  W tworzenie i realizację planu promocji zdrowia na bieżący rok szkolny angażuje się dużo osób ze środowiska szkolnego i pozaszkolnego. Rodzice i nauczyciele dostrzegają możliwość zwiększenia udziału w podejmowanych działaniach w zakresie promocji zdrowia.  Szkoła aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami z terenu gminy, powiatu i województwa. Nawiązała współpracę z innymi szkołami w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

13 STANDARD II WNIOSKI  Wszystkie realizowane zadania w zakresie promocji zdrowia wynikające z planu działań są długofalowe, systematyczne, monitorowane przez koordynatora, dyrektora szkoły i zespół ds. promocji zdrowia.  Szkolny zespół promocji zdrowia ukierunkował swoje działania na kształtowanie w społeczności szkolnej i lokalnej umiejętności dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu, zwiększenie aktywności fizycznej i świadomości proekologicznej.  Wybór problemów priorytetowych odbywa się po przeprowadzeniu diagnozy.

14 STANDARD II WNIOSKI  Cele priorytetowe i konkretne zadania w zakresie promocji zdrowia uwidocznione są w planie pracy SzPZ i zakończone ewaluacją. Wyniki ewaluacji są prezentowane przez dyrektora szkoły, koordynatora ds. promocji zdrowia na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, spotkaniach ogólnych z dyrektorem szkoły, zebraniach z rodzicami i na łamach szkolnej gazetki „Zygzak”, podczas Szkolnego Dnia Zdrowia, podsumowania realizacji programu „Żyjemy mądrze i zdrowo, bo owocowo”. Wykorzystuje się je do modyfikowania planu pracy, podejmowania nowych problemów priorytetowych do rozwiązania, doskonalenia realizowanych działań prozdrowotnych. Zgromadzone materiały dotyczące ewaluacji wymagają usystematyzowania i zebrania w przeznaczonym do tego celu miejscu.

15 STANDARD II PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA  W większym stopniu wykorzystywać potencjał chętnych rodziców i nauczycieli w organizowaniu imprez i przeprowadzaniu niektórych zajęć.  Zaangażować w diagnozę przedstawicieli pracowników szkoły i rodziców uczniów.  Skrupulatnie zbierać dokumentację przeprowadzanej ewaluacji. Dopracować system archiwizacji dokumentacji projektu SzPZ.

16 STANDARD III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności WymiarŚrednia liczba punktów I.Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjające edukacji zdrowotnej 5,0 II.Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 4,3 III.Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby 4,3 IV.Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,3 Średnia liczba punktów4,5

17 STANDARD III WNIOSKI  Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyja edukacji zdrowotnej.  Szkoła stwarza dobre i sprzyjające warunki do prawidłowej realizacji edukacji zdrowotnej.  Dyrektor wraz z nauczycielami oceniają edukację zdrowotną jako bardzo ważne zadanie szkoły. Planując pracę szkoły uwzględniają edukację zdrowotną jako ważne zadanie powiązane z celami w zakresie wychowania i profilaktyki.  Biblioteka szkolno-publiczna wyposażona jest w 183 pozycje z zakresu edukacji zdrowotnej. Wykaz najbardziej przydatnych publikacji bibliotecznych znajduje się na tablicy naprzeciwko biblioteki. W korytarzu przy szatni jest gazetka ścienna „Razem po zdrowie” oraz tablica informacyjna na której zamieszczone są ulotki z zakresem edukacji zdrowotnej.  Realizacja zadań obejmuje całą społeczność i odbywa się w atmosferze zdrowia i bezpieczeństwa.

18 STANDARD III WNIOSKI  Nauczyciele poszerzają swoje kompetencje poprzez konkretne działania oraz uczestniczą w szkoleniach i warsztatach. Współpracują ze sobą w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Stosują różnorodne metody i formy pracy – przygotowują przedstawienia, realizują programy i przedsięwzięcia, happeningi, dni otwarte, festyny prozdrowotne.  Organizując zajęcia o zdrowiu nauczyciele stosują aktywizujące metody.  Uczniowie są aktywni i zaangażowani, uczestniczą w opracowywaniu tematyki edukacji prozdrowotnej.  Szkoła dobrze współpracuje ze środowiskiem zewnętrznym. Zaprasza różnych specjalistów pomocnych w realizacji wybranych zadań (psychologów z PPP, policjantów, wykładowców i studentów z PWSZ z Ciechanowa, przedstawicieli Fundacji Promocji Zdrowia). Wspólnie ze środowiskiem lokalnym organizuje konkursy, realizuje programy i przedsięwzięcia prozdrowotne.

19 STANDARD III WNIOSKI  Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów i rodziców.  Wyniki ewaluacji są przedstawiane całej społeczności i wykorzystywane do planowania i podnoszenia jakości pracy szkoły.  Oferta edukacyjna szkoły w zakresie promocji zdrowia nie jest w pełni wykorzystywana przez rodziców. Związane jest to z ich pracą zawodową oraz dojazdem do szkoły.  Nauczyciele nie zapoznawali uczniów z technikami umożliwiającymi samoobserwację typu dzienniczki, skale, itp.

20 STANDARD III PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA  Zachęcać rodziców do większej aktywności w realizację edukacji zdrowotnej (dostosować czas i miejsce do możliwości rodziców).  Zapoznać uczniów z różnymi technikami umożliwiającymi im samoobserwację. Włączyć do wykonania tego zadania wykładowców i studentów z PWSZ w Ciechanowie.

21 STANDARD IV SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE TWORZY KLIMAT SPOŁECZNY SPRZYJAJĄCY:  satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,  zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,  uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

22 STANDARD IV Lp.Podskale i badane osobyŚrednia liczba punktów UCZNIOWIE (N=16) I. Satysfakcja ze szkoły (1-6) 4,78 II. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy (7-11) 4,72 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (12-16)4,84 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach (17-20) 4,12 V. Motywowanie do osiągania sukcesów (21-24)4,95 VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomości reguł i ich ocena (25-28) 4,9 VII. Relacje między uczniami (29-32)4,62 VIII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu (33-36)2,75 IX. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów (37-40) 1,72

23 STANDARD IV Lp.Podskale i badane osobyŚrednia liczba punktów NAUCZYCIELE (N=16) I. Satysfakcja z pracy w szkole (1-4) 4,85 II. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrektora (5-12) 4,51 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (13-17)4,85 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach (18-21) 4,3 V. Relacje nauczyciele – nauczyciele (22-27)4,72 VI. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły (28-32) 4,4 VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy (33-36) 3,49 VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów (37-40) 1,89

24 STANDARD IV Lp.Podskale i badane osobyŚrednia liczba punktów PRACOWNICY SZKOŁY, KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI (N=7) I. Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji (1-6) 4,83 II. Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły (7-9) 4,38 III. Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami (10-12) 4,66 IV. Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami (13-15) 4,62 V. Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy (16-18) 3,14 VI. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów (19-21) 2,56

25 STANDARD IV Lp.Podskale i badane osobyŚrednia liczba punktów RODZICE (N=30) I. Satysfakcja ze szkoły dziecka (1-5) 4,4 II. Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły (6-11) 4,5 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (12-17)4,2 IV. Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły (18-21) 3,9 V. Wsparcie dla rodziców (22-25)4,4 VI. Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole (26-29)2,4

26 STANDARD IV WNIOSKI  Uczniowie są zadowoleni z nauki w szkole. Chętnie do niej przychodzą, lubią się uczyć, uważają, że zajęcia są ciekawe i interesujące. Relacje między nauczycielami, a uczniami oceniane są przez uczniów jako bardzo dobre. Deklarują sympatię do wychowawców i innych nauczycieli przedmiotów. W przeważającej większości uważają, że są równo i sprawiedliwie traktowani przez nauczycieli. Mają do nich zaufanie. Są motywowani do nauki i w razie potrzeby uzyskują odpowiednią pomoc. Wszyscy uczniowie klasy V narzekali na ich zdaniem zły rozkład zajęć i zbyt duże obciążanie pracą domową.  Nauczyciele chętnie przychodzą do pracy, lubią uczyć, czują satysfakcję z pracy w szkole. Współpracują ze sobą, wspierają się nawzajem. Mają poczucie efektywności swojej pracy.  Pracownicy nie będący nauczycielami chętnie ze sobą współpracują, są dla siebie życzliwi, pomagają sobie wzajemnie. Uczniowie reagują na ich prośby i zalecenia, szanują ich pracę i godność. W niewielkim stopniu odczuwają stres z nadmiaru obowiązków.

27 STANDARD IV WNIOSKI  Rodzice mają stwarzane możliwości uczestnictwa w życiu klasy i szkoły, chętnie pomagają w organizacji imprez szkolnych, wspierają szkołę w jej działaniach. Ankietowani rodzice uważają, że przerwa obiadowa jest zbyt krótka, przez co ich dzieci nie nadążają ze zjedzeniem obiadu. Stwierdzają również fakt zbyt długiego pobytu dziecka w szkole oraz wskazują na zły rozkład zajęć lekcyjnych.  Dyrektor szkoły wspiera pracowników, udziela pomocy w razie potrzeby, a także uwzględnia zdania nauczycieli i pracowników na temat życia i pracy szkoły.  W szkole sporadycznie występują zachowania aspołeczne.

28 STANDARD IV PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA  Wydłużyć długą przerwę obiadową tak, aby dzieci mogły spokojnie spożyć obiad.  Ułożyć plan lekcji zgodnie z normami higieny psychicznej (właściwie pod względem ilościowym i jakościowym)  Usprawnić komunikację między nauczycielami w celu zrównoważenia intensyfikacji zadawanych prac domowych z różnych przedmiotów.

29 STANDARD V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników Wymiar Średnia liczba punktów I.Budynek i teren szkoły 3,6 II.Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,4 III.Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hasłem 4,7 IV.Meble dla uczniów i nauczycieli 4,3 V.Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 4,2 VI.Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4,1 VII.Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów 4,1 VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,5 Średnia liczba punktów łącznie4,1

30 STANDARD V WNIOSKI  Estetyczny wygląd budynku (nowa elewacja, nowy dach); zadbany, ładnie zagospodarowany teren przyszkolny; parking z kostki brukowej.  W najbliższym otoczeniu szkoły nie ma zagrożeń dla zdrowia uczniów (zanieczyszczenia powietrza, dużego ruchu ulicznego, hałasu).  Warunki sanitarne szkoły są na dobrym poziomie pozwalającym na utrzymywanie czystości w pomieszczeniach sanitarnych.  Stan techniczny i jakość mebli dla nauczycieli i uczniów jest dobry. Zróżnicowany dobór mebli do wzrostu uczniów w klasach I-III i VI.  Szkoła przykłada dużą wagę do organizacji zajęć ruchowych i stara się o ich różnorodność, atrakcyjność, powszechność.  Wszyscy zainteresowani (pełnopłatni i dofinansowywani przez GOPS) uczniowie mogą korzystać z ciepłych posiłków przygotowywanych w szkolnej stołówce. Posiłki są tanie i smaczne.

31 STANDARD V WNIOSKI  Każdy uczeń w czasie pobytu w szkole spożywa jakiś posiłek. Kontroluje się na bieżąco spożywanie posiłków.  Szkoła jest dobrze zabezpieczona przed wypadkami, urazami (ogrodzony teren szkolny, urządzenia i obiekty zabezpieczone). W szkole istnieją regulaminy przebywania i korzystania z obiektów i są one przestrzegane. Uczniowie są systematycznie uczeni udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Wnętrze budynku szkolnego nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  Brak odpowiednio przystosowanej do potrzeb dzieci infrastruktury sportowej - pełnowymiarowego boiska dla klas I-VI i sali gimnastycznej.  W szkole nie prowadzi się segregacji śmieci.

32 STANDARD V WNIOSKI  W budynku szkolnym panuje zbyt duży hałas na przerwach oraz w świetlicy szkolnej.  Brak sali lekcyjnej dla jednej klasy i wynikające z tego niedogodności (niedostosowanie stolików i krzesełek do wzrostu uczniów klasy IV i V – klas przechodnich).  Nierównomierne rozłożenie planu lekcji (ilościowe i jakościowe) niezgodne z zasadami higieny umysłowej ucznia.  Brak dłuższej przerwy śniadaniowej.  W sklepiku szkolnym sprzedawany jest niekorzystny dla zdrowia asortyment (produkty wysoko przetworzone).

33 STANDARD V PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA  Zaangażować władze lokalne do pozyskania lub wygospodarowania z własnych środków funduszy na budowę wielofunkcyjnego boiska i pełnowymiarowej sali gimnastycznej.  Wycofać ze sklepiku szkolnego asortyment szkodliwy dla zdrowia, a wprowadzić produkty wpływające korzystnie na zdrowe i rozwój dziecka.  Wdrożyć segregację śmieci i włączyć uczniów do realizacji tego zadania.  Wprowadzić drugą przerwę 15.minutową dla uczniów mających więcej niż sześć godzin lekcyjnych.  Pracować nad zmniejszeniem hałasu w szkole.

34 OGÓLNE WYNIKI AUTOEWALUACJI W standardzie IV pierwsza kolumna im większą wskazuje liczbę punków tym prezentuje korzystniejszy wynik. W standardzie IV druga kolumna im mniejszą wskazuje liczbę punktów tym prezentuje korzystniejszy wynik.

35 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania w najbliższym okresie  Pracować nad zmniejszeniem hałasu w szkole.  W większym stopniu wykorzystywać potencjał chętnych rodziców w organizowaniu imprez i przeprowadzaniu niektórych zajęć z edukacji prozdrowotnej.  Zmobilizować władze lokalne do pozyskania lub wygospodarowania z własnych środków funduszy na budowę wielofunkcyjnego boiska i pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

36 Dziękuję za uwagę Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Brzozów Stary 67, 96-521 Brzozów e-mail: szkolabrzozow@tlen.pl


Pobierz ppt "Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google