Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Gmina Wartkowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Gmina Wartkowice."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Gmina Wartkowice

2 Plan dochodów Plan dochodów wynosił: ,02 zł, w tym: Dochody bieżące w wysokości ,44 zł Dochody majątkowe w wysokości ,58 zł 2

3 Plan wydatków Plan wydatków wynosił: ,87 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości ,98 zł wydatki majątkowe w wysokości ,89 zł 3

4 Przychody z tytułu kredytów Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek ,58 zł 4

5 Plan rozchodów Plan rozchodów wynosił: ,73 zł spłaty otrzymanych kredytów krajowych ,73 zł 5

6 Rezerwa budżetowa ,54 zł, w tym: ogólna na nieprzewidziane wydatki – ,54 zł; zadania wynikające z Karty Nauczyciela w wysokości – ,00 zł; jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – ,00 zł; nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie –49.000,00 zł; zarządzanie kryzysowe – ,00 zł. 6

7 W trakcie wykonywania budżetu w 2013 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił: Dochody – ,81 zł, Wydatki – ,70 zł, Przychody – ,62 zł, Rozchody – ,73 zł, 7

8 DOCHODY – Wykonanie ogółem ,00zł 97,01% Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie ,66 (85,01%) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie ,02 zł (103,80%) 8

9 Dział 600 Transport i łączność wykonanie ,39 zł (84,97%) Rozdział Drogi publiczne gminne ,39 zł (84,44%) w tym środki: RPOWŁ ,93 zł NPPDL ,00 zł FOGR ,00 zł 9

10 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł (100,00%) (w tym dotacja z budżetu państwa – ,00 zł. ) 10

11 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie ,52 zł (100,10%) Dział 710 Działalność usługowa wykonanie ,00 zł (100,00%) Dział 750 Administracja publiczna wykonanie ,28 zł (95,04%) 11

12 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 1.500,00 zł (100,00%) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie ,07 zł (97,55%) 12

13 Dział 758 Różne rozliczenia wykonanie ,92 zł (100,00 %) Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie ,33 zł (97,83%) Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie ,20 zł (98,57%) Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie ,90 zł (97,59%) 13

14 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania ,26 zł (98,86%) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie ,50 zł (104,20%) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,26 zł (166,20%) 14

15 WYDATKI – Wykonanie ,00zł - 91,71% 15

16 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie ,86 zł (97,73%) Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,43 zł (96,79%) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Górna Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V 16

17 17

18 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wykonanie ,82 zł (79,97%) 18

19 Dział 600 Transport i łączność wykonanie ,59 zł (93,14%) Rozdział Drogi publiczne gminne ,90 zł (92,94%): Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,69 zł (97,66%) 19

20 20 Drogi publiczne gminne

21 21 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

22 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie ,38 zł (63,34%) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,38 zł (63,34%) 22

23 Dział 710 Działalność usługowa wykonanie ,00 zł (100,00%) ( cmentarze ) 23

24 24

25 Dział 750 Administracja publiczna wykonanie ,67 zł (89,17%) 25

26 26

27 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) 27

28 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ,83 zł (82,74%) Rozdział Zarządzanie kryzysowe ,00zł 28

29 29

30 Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie ,41 (86,78%) 30

31 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe ,66 zł. 31

32 Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie ,02 zł (99,19%) 32

33 33 Plac zabaw przy ul. Targowej w Wartkowicach

34 34

35 Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie ,83 zł (88,89%) 35

36 Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie – ,97 zł (97,44%) 36

37 37

38 38

39 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie ,86 zł (99,27%) 39

40 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie ,35 zł (52,14%) 40

41 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ,88 zł (95,46%) Rozdział Biblioteki ,50 zł (95,46%) Rozdział Pozostała działalność ,38 zł (95,21%) 41

42 42

43 43

44 44

45 Dział 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie ,89 zł (92,89%) 45

46 46

47 Poziom zadłużenia na koniec 2013 r ,27 zł (37,01%) Pozostało do dyspozycji ,84 zł 47 Podsumowanie

48 Zadania Inwestycyjne Realizowano: 26 tytułów inwestycyjnych na łączną kwotę ,28 zł Wykonano: 24 pozycje o wartości ,79 zł (29% dochodów ogółem) W tym środki pomocowe ponad ,00 zł (ponad 62% nakładów inwestycyjnych) 48

49 Dziękuję za uwagę. 49


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Gmina Wartkowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google