Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Gmina Wartkowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Gmina Wartkowice."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Gmina Wartkowice

2 Plan dochodów Plan dochodów wynosił: 17.285.914,02 zł, w tym: Dochody bieżące w wysokości 16.789.445,44 zł Dochody majątkowe w wysokości 496.458,58 zł 2

3 Plan wydatków Plan wydatków wynosił: 18.646.342,87 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 14.660.183,98 zł wydatki majątkowe w wysokości 3.986.158,89 zł 3

4 Przychody z tytułu kredytów Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek 2.500.082,58 zł 4

5 Plan rozchodów Plan rozchodów wynosił: 1.139.653,73 zł spłaty otrzymanych kredytów krajowych 1.139.653,73 zł 5

6 Rezerwa budżetowa 225.261,54 zł, w tym: ogólna na nieprzewidziane wydatki – 89.001,54 zł; zadania wynikające z Karty Nauczyciela w wysokości – 30.260,00 zł; jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 21.000,00 zł; nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie –49.000,00 zł; zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł. 6

7 W trakcie wykonywania budżetu w 2013 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił: Dochody – 21.175.701,81 zł, Wydatki – 22.774.957,70 zł, Przychody – 2.638.909,62 zł, Rozchody – 1.039.653,73 zł, 7

8 DOCHODY – Wykonanie ogółem 20.543.021,00zł 97,01% Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 649.934,66 (85,01%) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie 503.443,02 zł (103,80%) 8

9 Dział 600 Transport i łączność wykonanie 2.048.788,39 zł (84,97%) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.966.898,39 zł (84,44%) w tym środki: RPOWŁ 2007-2013 - 1.025.642,93 zł NPPDL 2012-2014- 603.656,00 zł FOGR- 337.600,00 zł 9

10 Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 81.890,00 zł (100,00%) (w tym dotacja z budżetu państwa – 81.890,00 zł. ) 10

11 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 499.683,52 zł (100,10%) Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 12.000,00 zł (100,00%) Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 103.119,28 zł (95,04%) 11

12 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 1.500,00 zł (100,00%) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie 5.172.457,07 zł (97,55%) 12

13 Dział 758 Różne rozliczenia wykonanie 7.206.516,92 zł (100,00 %) Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 489.365,33 zł (97,83%) Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 51.254,20 zł (98,57%) Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie 2.806.219,90 zł (97,59%) 13

14 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania 86.635,26 zł (98,86%) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 894.141,50 zł (104,20%) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.870,26 zł (166,20%) 14

15 WYDATKI – Wykonanie 20.886.827,00zł - 91,71% 15

16 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 1.871.645,86 zł (97,73%) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.196.910,43 zł (96,79%) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Górna Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V 16

17 17

18 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wykonanie 295.896,82 zł (79,97%) 18

19 Dział 600 Transport i łączność wykonanie 3.533.220,59 zł (93,14%) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.376.088,90 zł (92,94%): Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 157.131,69 zł (97,66%) 19

20 20 Drogi publiczne gminne

21 21 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

22 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 211.794,38 zł (63,34%) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 211.794,38 zł (63,34%) 22

23 Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 12.000,00 zł (100,00%) ( cmentarze ) 23

24 24

25 Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 1.968.242,67 zł (89,17%) 25

26 26

27 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) 27

28 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 139.585,83 zł (82,74%) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 20.000,00zł 28

29 29

30 Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie 296.443,41 (86,78%) 30

31 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 244.108,66 zł. 31

32 Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 6.968.679,02 zł (99,19%) 32

33 33 Plac zabaw przy ul. Targowej w Wartkowicach

34 34

35 Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 54.711,83 zł (88,89%) 35

36 Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie – 3.469.034,97 zł (97,44%) 36

37 37

38 38

39 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 198.609,86 zł (99,27%) 39

40 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 671.515,35 zł (52,14%) 40

41 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 1.167.267,88 zł (95,46%) Rozdział 92116 Biblioteki 141.048,50 zł (95,46%) Rozdział 92195 Pozostała działalność 1.026.219,38 zł (95,21%) 41

42 42

43 43

44 44

45 Dział 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie 27.086,89 zł (92,89%) 45

46 46

47 Poziom zadłużenia na koniec 2013 r. 7.836.839,27 zł (37,01%) Pozostało do dyspozycji 1.255.449,84 zł 47 Podsumowanie

48 Zadania Inwestycyjne Realizowano: 26 tytułów inwestycyjnych na łączną kwotę 6.803.402,28 zł Wykonano: 24 pozycje o wartości 5.967.340,79 zł (29% dochodów ogółem) W tym środki pomocowe ponad 3.700.000,00 zł (ponad 62% nakładów inwestycyjnych) 48

49 Dziękuję za uwagę. 49


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Gmina Wartkowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google