Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
Gmina Wartkowice Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

2 Plan dochodów Plan dochodów wynosił: 17.285.914,02 zł, w tym:
Dochody bieżące w wysokości ,44 zł Dochody majątkowe w wysokości ,58 zł

3 Plan wydatków Plan wydatków wynosił: 18.646.342,87 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości ,98 zł wydatki majątkowe w wysokości ,89 zł

4 Przychody z tytułu kredytów
Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek ,58 zł

5 Plan rozchodów wynosił: 1.139.653,73 zł
spłaty otrzymanych kredytów krajowych ,73 zł

6 Rezerwa budżetowa 225.261,54 zł, w tym:
ogólna na nieprzewidziane wydatki – ,54 zł; zadania wynikające z Karty Nauczyciela w wysokości – ,00 zł; jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – ,00 zł; nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie –49.000,00 zł; zarządzanie kryzysowe – ,00 zł.

7 W trakcie wykonywania budżetu w 2013 roku
plan dochodów i wydatków ulegał zmianom ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił: Dochody – ,81 zł, Wydatki – ,70 zł, Przychody – ,62 zł, Rozchody – ,73 zł,

8 DOCHODY – Wykonanie ogółem 20.543.021,00zł 97,01%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie ,66 (85,01%) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie ,02 zł (103,80%)

9 Drogi publiczne gminne
Dział 600 Transport i łączność wykonanie ,39 zł (84,97%) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne ,39 zł (84,44%) w tym środki: RPOWŁ ,93 zł NPPDL ,00 zł FOGR ,00 zł

10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 81.890,00 zł (100,00%)
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 81.890,00 zł (100,00%) (w tym dotacja z budżetu państwa – ,00 zł. )

11 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 499
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie ,52 zł (100,10%) Dział 710 Działalność usługowa wykonanie ,00 zł (100,00%) Dział 750 Administracja publiczna wykonanie ,28 zł (95,04%)

12 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 1.500,00 zł (100,00%) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie ,07 zł (97,55%)

13 Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 489.365,33 zł (97,83%)
Różne rozliczenia wykonanie ,92 zł (100,00 %) Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie ,33 zł (97,83%) Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie ,20 zł (98,57%) Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie ,90 zł (97,59%)

14 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania 86.635,26 zł (98,86%)
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania ,26 zł (98,86%) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie ,50 zł (104,20%) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.870,26 zł (166,20%)

15 WYDATKI – Wykonanie 20.886.827,00zł - 91,71%

16 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie ,86 zł (97,73%) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,43 zł (96,79%) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Górna Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V

17

18 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wykonanie ,82 zł (79,97%)

19 Transport i łączność wykonanie 3.533.220,59 zł (93,14%)
Dział 600 Transport i łączność wykonanie ,59 zł (93,14%) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne ,90 zł (92,94%): Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,69 zł (97,66%)

20 Drogi publiczne gminne

21 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

22 Gospodarka mieszkaniowa
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie ,38 zł (63,34%) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,38 zł (63,34%)

23 Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 12
Dział 710 Działalność usługowa wykonanie ,00 zł (100,00%) ( cmentarze )

24

25 Administracja publiczna
Dział 750 Administracja publiczna wykonanie ,67 zł (89,17%)

26

27 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%)

28 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ,83 zł (82,74%) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 20.000,00zł

29

30 Obsługa długu publicznego
Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie ,41 (86,78%)

31 Rezerwy ogólne i celowe
Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,66 zł.

32 Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie ,02 zł (99,19%)

33 Plac zabaw przy ul. Targowej w Wartkowicach

34

35 Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 54.711,83 zł (88,89%)

36 Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie – 3.469.034,97 zł (97,44%)

37

38

39 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 198
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie ,86 zł (99,27%)

40 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie ,35 zł (52,14%)

41 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ,88 zł (95,46%) Rozdział 92116 Biblioteki ,50 zł (95,46%) Rozdział 92195 Pozostała działalność ,38 zł (95,21%)

42

43

44

45 Dział 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie 27.086,89 zł (92,89%)

46

47 Podsumowanie Poziom zadłużenia na koniec 2013 r ,27 zł (37,01%) Pozostało do dyspozycji ,84 zł

48 Zadania Inwestycyjne (ponad 62% nakładów inwestycyjnych) Realizowano:
26 tytułów inwestycyjnych na łączną kwotę ,28 zł Wykonano: 24 pozycje o wartości ,79 zł (29% dochodów ogółem) W tym środki pomocowe ponad ,00 zł (ponad 62% nakładów inwestycyjnych)

49 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google