Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Białogard Gmina Białogard Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w 2013 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Białogard Gmina Białogard Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w 2013 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Białogard Gmina Białogard Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w 2013 r. 1

2 Informacja o stanie mienia komunalnego 2

3 Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Białogard na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła: drogi- 3 563 972,22 zł, parki- 2 662 208,00 zł, cmentarze- 695 800,47 zł, boiska- 1 413 333,00 zł, grunty z kruszywami- 200 270,00 zł grunty orne- 1 478 034,21 zł Łącznie: 10 013 617,90 zł 3

4 Gmina Białogard jest właścicielem położonych na terenie miasta Białogard nieruchomości, przy ul. Wileńskiej. tj. siedziby Urzędu Gminy, garaży, budynków gospodarczych, placu składowo-manewrowego i gruntów o powierzchni 0,3924 ha. Gmina Białogard jest właścicielem położonych na terenie miasta Białogard nieruchomości, przy ul. Wileńskiej. tj. siedziby Urzędu Gminy, garaży, budynków gospodarczych, placu składowo-manewrowego i gruntów o powierzchni 0,3924 ha. 4

5 Na terenie Gminy Białogard działają 3 Szkoły Podstawowe, 2 Gimnazja, Gminna Biblioteka Publiczna i Jej 3 filie oraz 16 świetlic wiejskich. 5

6 Dochody i wydatki budżetu Gminy Białogard Dochody ogółem: - plan- 33 975 958,15 zł - wykonane- 30 085 430,94 zł - 88,5% Wydatki ogółem: - plan- 35 039 134,15 zł - wykonane- 30 851 396,89 zł - 88% Niedobór- 765 965,95 zł - pokryty obligacjami. Na dzień 31.12.2013 r.: - zobowiązania wynoszą - 13 610 000,00 zł - obligacje, - należności - 3 280 790,74 zł; w tym: podatki i opłaty 2.037 127,43 zł; dłużnicy alimentacyjni - 961 428,15 zł; gotówka i depozyty - 282 235,16 zł. 6

7 Najważniejsze wydatki budżetu Oświata i wychowanie- 10 129 601,73 zł - 32,83% * w tym : dowozy - 1 785 745,92 zł budowa sali sportowej w Pomianowie - 974 659,01 zł. Opieka społeczna- 4 580 683,43 zł - 14,85%* w tym zadania własne- 999 529,25 zł Administracja publiczna- 6.289 639,40 zł- 20,39 %* ogółem, w tym m.in. : - informatyzacja Gminy- 2 183 876,07 zł- 7,08%* - zadania zlecone, Rada Gminy, Urząd Gminy, diety i prowizje Sołtysów, fundusz sołecki, opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń i związków do, których należy Gmina - 13,31%* *- % wydatków budżetu 7

8 Najważniejsze wydatki budżetu cd Dopłaty do cen wody i ścieków- 2 907 071,03 zł -9,42%* Gminna Biblioteka Publiczna, utrzymanie świetlic- 811 718,31 zł Bezpieczeństwo publiczne, ochrona p.poż.- 774 310,92 zł Utrzymanie dróg- 547 450,33 zł Pomoc materialna dla uczniów- 511 376,55 zł Gospodarka odpadami- 349 188 99 zł Oświetlenie ulic- 341 480,13 zł Dotacje dla Stowarzyszeń:- 155 067,60 zł (LZS, Liderka, Nasz Region) *- % wydatków budżetu 8

9 Inwestycje „ Rewitalizacja miejscowości Stanomino w Gminie Białogard” Inwestycja realizowana w latach 2013-2014, koszt całkowity - 2.453.952,42 zł, pozyskane dofinansowanie z Programu Operacyjnego „ Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” - 1.263.801,12 zł. I transza w 2013 r. - 636698,88 zł, II w 2014 r. - 630.301,12 zł. Zakończenie robót i przekazanie obiektu do użytkowania zaplanowano na grudzień 2014 r. W obiekcie powstaną: biblioteka, pomieszczenia oprawy zbiorów, czytelnia, centrum informacji, sala zainteresowań z zapleczem, sala tradycji, sala konferencyjno-szkoleniowa, biura, zaplecza socjalne. Projekt jest częścią inwestycji obejmującej przebudowę obiektu o powierzchni zabudowy - 949,45 m 2 i kubaturze - 4982,24 m 3. 9

10 „ Budowa hali sportowej i Centrum Doskonalenia Informatycznego dla dorosłych przy Gimnazjum w Pomianowie ” Koszt inwestycji: 3.686.135,00 zł. Wysokość dofinansowania pozyskanego z Wojewódzkiego Programu Bazy Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.169.978,00 zł. 10

11 11

12 Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard Projekt w 100% - 3.400.000 zł finansowany ze środków pozyskanych środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego. Realizacja - lata 2012 - 2015. W 2013 roku zrealizowano następujące działania ogłoszono drugi przetarg na budowę infrastruktury i dostawę sprzętu, podpisano umowy na: budowę infrastruktury teletechnicznej, dostawę 32 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych, odebrano dostawę zestawów komputerowych, które zainstalowano w świetlicach wiejskich, opracowano koncepcję projektu technicznego sieci szerokopasmowej dla Gminy Białogard. 12

13 Place zabaw Budowa 6 placów zabaw w m.: Laski, Moczyłki, Podwilcze, Pomianowo, Pustkowo i Sińce. Wartość zadania- 166.542,69 zł Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 120.418,44 zł 13

14 14

15 Fundusz Sołecki W 2013 r. Sołectwa korzystały z wyodrębnionych w budżecie Gminy środków w wysokości 413 291,40 zł, stanowiących fundusz sołecki. Z funduszu wydatkowo środki finansowe w wysokości 343 499,26 zł - 83, 11%. 15

16  Doposażono place zabaw w Białogórzynie, Gruszewie i w Pomianowie. Wybudowano place zabaw w m. Lulewice, Nawino i Żytelkowo. Wykonano wiaty drewniane ze stołami, ławami, ławkami i koszami na śmieci w Nawinie, Rychowie i w Żytelkowie. Wartość ww. robót - 53.531,40 zł.  Wykonano remont świetlicy w m. Dębczyno. Wartość wykonanych prac - 8.966,71 zł.  Wymieniono dach na budynku mieszczącym świetlicę w m. Żelimucha.Wartość robót - 13.153,85 zł.  Wykonano bariery śniegowe, przebudowano kosz dachowy na budynku świetlicy w Redlinie. Wykonano remont sufitu. Wybudowano część ogrodzenia budynku świetlicy. Wartość wykonanych robót -14 920,80zł 16 Zadania inwestycyjne zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego

17 17

18 Gospodarka komunalna Na terenie Gminy Białogard znajduje się: 70,606 km gminnych dróg publicznych, 46,558 km dróg wewnętrznych, 97,955 km, tzw. dróg polnych. Wykonane na drogach roboty obejmowały: profilowanie i wyrównanie, naprawy odwodnienia (udrożnienie przepustów, wymianę rur, czyszczenie rowów odprowadzających wody opadowe), wymianę studzienek ściekowych, wykonanie cieków przykrawężnikowych, wyrównanie głębokich wybojów gruzem budowlanym, wykonanie nawierzchni z kruszywa, W 2013 r. wykonano remonty 26 km dróg. 18

19 Wyremontowana droga w Redlinie 19

20 Droga w Żeleźnie 20

21 Droga w Buczku 21

22 Gmina posiada 33 mieszkania komunalne i 10 socjalnych. Utrzymuje 72 przystanki autobusowe i 3 cmentarze. 11 autobusami i 6 busami dowożono do szkół 623 dzieci, przejechano łącznie 326 476 km. 22

23 Gospodarowanie odpadami komunalnymi Wprowadzonym od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Białogard objętych zostało: 108 nieruchomości niezamieszkałych, w tym: 3 cmentarze gminne, 17 świetlic wiejskich, 4 szkoły, 4 biblioteki, LZS, remizy strażackie, cmentarz w Pękaninie - od grudnia 2013 r., sklepy i przedsiębiorstwa, 6437 osób, w tym: 6337 osób ujętych w deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości, 100 osób – wobec, których przeprowadzono postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 23

24 Dochody i wydatki z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dochody: - plan- 378 722,00 zł - wykonanie planu- 347 810,50 zł - 91,84% - przypis opłaty*- 386 116,00 zł Zaległości - 31.12.2013 r.- 40 076 zł Nadpłaty - 31.12.2013 r.- 1770,50 zł Wydatki: - plan- 378 722 zł - wykonane- 304 442,37 zł - 80,39 % * - przypis dokonany na podstawie złożonych deklaracji i wydanych decyzji 24

25 Segregacja odpadów Według stanu na dzień 31.12.2013 r. odpady segregowały 3 724 osoby - 58,77% - z 6 337 osób objętych system gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji. W 2013 r. odebrano 519,79 Mg odpadów komunalnych, w tym 72,4% w II połowie 2013 r. - tj. po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ilość odebranych odpadów w porównaniu do I połowy 2013 r. wzrosła o 261,9 %. Odpady niesegregowane stanowiły 69,62 % odebranej masy odpadów komunalnych. 25

26 Realizowane projekty, programy, akcje -„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard”, - „Azbest/2013 - etap II”, - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - „Rodzina Razem”, - „Pożyteczne ferie”, - „Pożyteczne wakacje” - „Polsko - niemiecki Turniej sołectw” - „Polsko - niemieckie dożynki” - „Polsko - niemieckie spotkanie nad morzem” - „Dobre prawo - sprawne rządzenie” - „Trzeźwy poranek” - „Bezpieczna droga do szkoły” 26

27 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Białogard Na realizację złożonego w 2013 r. projektu pozyskano kwotę 522 982,10 zł Realizacja rozpocznie się w lipcu 2014 r. 27

28 Dziękuję za uwagę 28


Pobierz ppt "Gmina Białogard Gmina Białogard Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w 2013 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google