Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych w powiązaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych w powiązaniu"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych w powiązaniu
Gmina Białogard Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w 2013 r.

2 Informacja o stanie mienia komunalnego
Powierzchnia Gminy Białogard wynosi 328 km2. Wartość rzeczowego majątku trwałego Gminy - stan na r ,42 zł. Skład majątku, m.in.: grunty - 726,23 ha, budynki, lokale, maszyny, urządzenia techniczne, środki transportowe. Wartość inwestycji długoterminowych ,00 zł

3 Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Białogard na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła:
drogi ,22 zł, parki ,00 zł, cmentarze ,47 zł, boiska ,00 zł, grunty z kruszywami ,00 zł grunty orne ,21 zł Łącznie: ,90 zł

4 Gmina Białogard jest właścicielem położonych na terenie miasta Białogard nieruchomości, przy ul. Wileńskiej. tj. siedziby Urzędu Gminy, garaży, budynków gospodarczych, placu składowo-manewrowego i gruntów o powierzchni 0,3924 ha.

5 Na terenie Gminy Białogard działają 3 Szkoły Podstawowe, 2 Gimnazja, Gminna Biblioteka Publiczna i Jej 3 filie oraz 16 świetlic wiejskich.

6 Dochody i wydatki budżetu Gminy Białogard
Dochody ogółem: - plan ,15 zł - wykonane ,94 zł - 88,5% Wydatki ogółem: - plan ,15 zł - wykonane ,89 zł - 88% Niedobór ,95 zł - pokryty obligacjami. Na dzień r.: - zobowiązania wynoszą ,00 zł - obligacje, - należności ,74 zł; w tym: podatki i opłaty ,43 zł; dłużnicy alimentacyjni ,15 zł; gotówka i depozyty ,16 zł.

7 Najważniejsze wydatki budżetu
Oświata i wychowanie ,73 zł - 32,83% * w tym : dowozy ,92 zł budowa sali sportowej w Pomianowie ,01 zł. Opieka społeczna ,43 zł - 14,85%* w tym zadania własne ,25 zł Administracja publiczna ,40 zł- 20,39 %* ogółem , w tym m.in. : - informatyzacja Gminy ,07 zł- 7,08%* - zadania zlecone, Rada Gminy, Urząd Gminy, diety i prowizje Sołtysów, fundusz sołecki , opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń i związków do, których należy Gmina - 13,31%* *- % wydatków budżetu

8 Najważniejsze wydatki budżetu cd
Dopłaty do cen wody i ścieków ,03 zł -9,42%* Gminna Biblioteka Publiczna, utrzymanie świetlic ,31 zł Bezpieczeństwo publiczne, ochrona p.poż ,92 zł Utrzymanie dróg ,33 zł Pomoc materialna dla uczniów ,55 zł Gospodarka odpadami zł Oświetlenie ulic ,13 zł Dotacje dla Stowarzyszeń: ,60 zł (LZS, Liderka, Nasz Region) *- % wydatków budżetu

9 Inwestycje „ Rewitalizacja miejscowości Stanomino w Gminie Białogard”
Inwestycja realizowana w latach , koszt całkowity ,42 zł, pozyskane dofinansowanie z Programu Operacyjnego „ Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich ” ,12 zł. I transza w 2013 r ,88 zł, II w 2014 r ,12 zł. Zakończenie robót i przekazanie obiektu do użytkowania zaplanowano na grudzień 2014 r. W obiekcie powstaną: biblioteka, pomieszczenia oprawy zbiorów, czytelnia, centrum informacji, sala zainteresowań z zapleczem, sala tradycji, sala konferencyjno-szkoleniowa, biura, zaplecza socjalne. Projekt jest częścią inwestycji obejmującej przebudowę obiektu o powierzchni zabudowy - 949,45 m2 i kubaturze ,24 m3 .

10 „ Budowa hali sportowej i Centrum Doskonalenia Informatycznego dla dorosłych przy Gimnazjum w Pomianowie” Koszt inwestycji: ,00 zł. Wysokość dofinansowania pozyskanego z Wojewódzkiego Programu Bazy Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ,00 zł.

11

12 Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard
Projekt w 100% zł finansowany ze środków pozyskanych środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego. Realizacja - lata W 2013 roku zrealizowano następujące działania ogłoszono drugi przetarg na budowę infrastruktury i dostawę sprzętu, podpisano umowy na: budowę infrastruktury teletechnicznej, dostawę 32 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych, odebrano dostawę zestawów komputerowych, które zainstalowano w świetlicach wiejskich, opracowano koncepcję projektu technicznego sieci szerokopasmowej dla Gminy Białogard.

13 Place zabaw Budowa 6 placów zabaw w m.: Laski, Moczyłki, Podwilcze, Pomianowo, Pustkowo i Sińce. Wartość zadania ,69 zł Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,44 zł

14

15 Fundusz Sołecki W 2013 r. Sołectwa korzystały z wyodrębnionych w budżecie Gminy środków w wysokości ,40 zł, stanowiących fundusz sołecki. Z funduszu wydatkowo środki finansowe w wysokości ,26 zł - 83, 11%.

16 Zadania inwestycyjne zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
Doposażono place zabaw w Białogórzynie, Gruszewie i w Pomianowie. Wybudowano place zabaw w m. Lulewice, Nawino i Żytelkowo. Wykonano wiaty drewniane ze stołami, ławami, ławkami i koszami na śmieci w Nawinie, Rychowie i w Żytelkowie. Wartość ww. robót ,40 zł. Wykonano remont świetlicy w m. Dębczyno. Wartość wykonanych prac ,71 zł. Wymieniono dach na budynku mieszczącym świetlicę w m. Żelimucha. Wartość robót ,85 zł. Wykonano bariery śniegowe, przebudowano kosz dachowy na budynku świetlicy w Redlinie. Wykonano remont sufitu. Wybudowano część ogrodzenia budynku świetlicy. Wartość wykonanych robót ,80zł

17

18 W 2013 r. wykonano remonty 26 km dróg.
Gospodarka komunalna Na terenie Gminy Białogard znajduje się: 70,606 km gminnych dróg publicznych, 46,558 km dróg wewnętrznych, 97,955 km, tzw. dróg polnych. Wykonane na drogach roboty obejmowały: profilowanie i wyrównanie, naprawy odwodnienia (udrożnienie przepustów, wymianę rur, czyszczenie rowów odprowadzających wody opadowe), wymianę studzienek ściekowych, wykonanie cieków przykrawężnikowych, wyrównanie głębokich wybojów gruzem budowlanym, wykonanie nawierzchni z kruszywa, W 2013 r. wykonano remonty 26 km dróg.

19 Wyremontowana droga w Redlinie

20 Droga w Żeleźnie

21 Droga w Buczku

22 Gmina posiada 33 mieszkania komunalne i 10 socjalnych.
Utrzymuje 72 przystanki autobusowe i 3 cmentarze. 11 autobusami i 6 busami dowożono do szkół 623 dzieci, przejechano łącznie km.

23 Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wprowadzonym od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Białogard objętych zostało: 108 nieruchomości niezamieszkałych, w tym: 3 cmentarze gminne, 17 świetlic wiejskich, 4 szkoły, 4 biblioteki, LZS, remizy strażackie, cmentarz w Pękaninie - od grudnia 2013 r., sklepy i przedsiębiorstwa, 6437 osób, w tym: 6337 osób ujętych w deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości, 100 osób – wobec, których przeprowadzono postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

24 Dochody i wydatki z gminnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi Dochody: - plan  722,00 zł - wykonanie planu  810,50 zł - 91,84% - przypis opłaty* ,00 zł Zaległości r zł Nadpłaty r ,50 zł Wydatki: - plan  722 zł - wykonane  442,37 zł - 80,39 % * - przypis dokonany na podstawie złożonych deklaracji i wydanych decyzji

25 Segregacja odpadów Według stanu na dzień r. odpady segregowały osoby - 58,77% - z osób objętych system gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji. W 2013 r. odebrano 519,79 Mg odpadów komunalnych, w tym 72,4% w II połowie 2013 r. - tj. po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ilość odebranych odpadów w porównaniu do I połowy 2013 r. wzrosła o 261,9 %. Odpady niesegregowane stanowiły 69,62 % odebranej masy odpadów komunalnych .

26 Realizowane projekty, programy, akcje
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard”, - „Azbest/ etap II”, - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - „Rodzina Razem” , - „Pożyteczne ferie”, - „Pożyteczne wakacje” - „Polsko - niemiecki Turniej sołectw” - „Polsko - niemieckie dożynki” - „Polsko - niemieckie spotkanie nad morzem” - „Dobre prawo - sprawne rządzenie” - „Trzeźwy poranek” - „Bezpieczna droga do szkoły”

27 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Białogard
Na realizację złożonego w 2013 r. projektu pozyskano kwotę ,10 zł Realizacja rozpocznie się w lipcu 2014 r.

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych w powiązaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google