Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wykona ł a: Karolina S ł owi ń ska kl. IV teh  nauka o przedsi ę biorstwie bankowym i jego otoczeniu. Zajmuje si ę m.in. zagadnieniami zwi ą zanymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wykona ł a: Karolina S ł owi ń ska kl. IV teh  nauka o przedsi ę biorstwie bankowym i jego otoczeniu. Zajmuje si ę m.in. zagadnieniami zwi ą zanymi."— Zapis prezentacji:

1

2 wykona ł a: Karolina S ł owi ń ska kl. IV teh

3  nauka o przedsi ę biorstwie bankowym i jego otoczeniu. Zajmuje si ę m.in. zagadnieniami zwi ą zanymi z funkcjonowaniem systemu bankowego, produktów i operacji bankowych, zarz ą dzania ryzykiem bankowym.  Tak ż e dzia ł ksi ę gowo ś ci – nauki o operacjach finansowych wchodz ą cych w zakres dzia ł alno ś ci banków (rachunkowo ść bankowa)

4  W grudniu 1918r. zapowiedziano, ż e w przysz ł o ś ci zostanie utworzony Bank Polski. Nowy bank emisyjny mia ł nawi ą zywa ć sw ą nazw ą do instytucji, która od 1828 r. zajmowa ł a si ę sprawami monetarnymi i gospodarczymi w okresie krótkotrwa ł ej autonomii Królestwa Polskiego.

5  20 stycznia 1924 r. ustanowiono statut Banku Polskiego i nadano mu wy łą czne prawo emisji banknotów. Organizacj ą Banku zaj ął si ę pi ę cioosobowy komitet, któremu przewodniczy ł przysz ł y prezes Stanis ł aw Karpi ń ski.  Zgodnie z ówczesnymi wzorami, powsta ł bank centralny w formie prywatnej spó ł ki akcyjnej, co mia ł o zapewni ć jego niezale ż no ść. Akcje Banku obj ęł o 176 tys. akcjonariuszy. Skarb Pa ń stwa mia ł tylko 1 proc. akcji.

6  W styczniu 1924 r. Sejm uchwali ł reform ę walutow ą, która pozwoli ł a przezwyci ęż y ć katastrof ę hiperinflacji i zwi ą zany z ni ą chaos w gospodarce. W kwietniu 1924 r. w miejsce zniszczonej inflacj ą marki polskiej wszed ł do obiegu z ł oty, poprzednik naszej obecnej jednostki pieni ęż nej. Zaj ął si ę tym utworzony wówczas Bank Polski– poprzednik Narodowego Banku Polskiego. Wspó ł twórc ą Banku Polskiego SA by ł W ł adys ł aw Grabski.

7 Narodowy Bank Polski rozpocz ął dzia ł alno ść w 1945, zast ę puj ą c ówczesny Bank Polski Spó ł ka Akcyjna. Pocz ą tkowo funkcjonowa ł jako bank pa ń stwowy pod nadzorem ministra skarbu. A ż do ko ń ca lat 80. zajmowa ł si ę dzia ł alno ś ci ą ogólno bankow ą : by ł monopolist ą nie tylko w dziedzinie emisji pieni ą dza, ale tak ż e udzielania kredytu i gromadzenia oszcz ę dno ś ci. W czasie przemian ustrojowych wydzielone zosta ł y z niego banki regionalne i komercyjne, a sam NBP zaj ął si ę tylko emisj ą pieni ą dza i polityk ą monetarn ą pa ń stwa (funkcja monetarna).

8  Powszechna Kasa Oszcz ę dno ś ci (ob. Powszechna Kasa Oszcz ę dno ś ci Bank Polski) – 1987  Pa ń stwowy Bank Kredytowy w Warszawie (PBK, pó ź niej Powszechny Bank Kredytowy, ob. Bank BPH) – 1989  Bank Przemys ł owo-Handlowy w Krakowie (BPH, ob. Bank BPH) – 1989  Bank Ś l ą ski w Katowicach (B Ś, ob. ING Bank Ś l ą ski) – 1989  Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu (WBK, ob. Bank Zachodni WBK) – 1989  Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie (ob. Bank Polska Kasa Opieki) – 1989

9  Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie (ob. Bank Polska Kasa Opieki) – 1989  Powszechny Bank Gospodarczy w Ł odzi (PBG, ob. Bank Polska Kasa Opieki) – 1989  Bank Gda ń ski S.A. (BG, ob. Bank Millennium) – 1989  Bank Zachodni we Wroc ł awiu (BZ, ob. Bank Zachodni WBK) – 1989  Polski Bank Inwestycyjny (PBI, pó ź niej Kredyt Bank, ob. Bank Zachodni WBK) – 1993

10  1 stycznia 1995 NBP przeprowadzi ł denominacj ę z ł otego

11  Do istotnych zmian dosz ł o po 1997 r. Nowa Konstytucja zapewni ł a mocn ą pozycj ę Narodowego Banku Polskiego w systemie instytucji publicznych i zwi ą za ł a polityk ę pieni ęż n ą z nowym organem NBP – Rad ą Polityki Pieni ęż nej. Sprawowanie nadzoru nad bankami powierzono Komisji Nadzoru Bankowego, a jego realizacj ę Generalnemu Inspektoratowi Nadzoru Bankowego, wydzielonemu w strukturze NBP. W ten sposób dba ł o ść o z ł otego oraz czuwanie nad stabilno ś ci ą systemu finansowego sta ł y si ę g ł ównymi celami dzia ł alno ś ci polskiego banku centralnego.

12  Zdzis ł aw Paku ł a 13.07.1988–11.09.1989  W ł adys ł aw Baka 12.09.1989–24.01.1991  Grzegorz Wójtowicz 25.01.1991–31.08.1991  Andrzej Topi ń ski 10.08.1991–4.03.1992  Hanna Gronkiewicz-Waltz 5.03.1992- 31.12.2000  Leszek Balcerowicz 10.01.2001–10.01.2007  S ł awomir Skrzypek 10.01.2007–†10.04.2010  Piotr Wiesio ł ek 10.04.2010–10.06.2010  Marek Belka od 11.06.2010

13


Pobierz ppt "wykona ł a: Karolina S ł owi ń ska kl. IV teh  nauka o przedsi ę biorstwie bankowym i jego otoczeniu. Zajmuje si ę m.in. zagadnieniami zwi ą zanymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google