Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcje wyjaśniające cd. Płeć a przestępczość. -przez wiele lat nie była przedmiotem zainteresowania badaczy -początkowo zaczęto tłumaczyć przestępczość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcje wyjaśniające cd. Płeć a przestępczość. -przez wiele lat nie była przedmiotem zainteresowania badaczy -początkowo zaczęto tłumaczyć przestępczość."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcje wyjaśniające cd. Płeć a przestępczość

2 -przez wiele lat nie była przedmiotem zainteresowania badaczy -początkowo zaczęto tłumaczyć przestępczość kobiet przy użyciu „tradycyjnych” teorii dotyczących „męskiej” przestępczości - obecnie mówi się o konieczności uwzględniania wpływu płci na aktywność kryminalną i sposób jej traktowania przez wymiar sprawiedliwości >takie podejście nosi nazwę zorientowanej płciowo teorii przestępczości (gendered theory of crime) * ang. terminy sex i gender mają różne znaczenia! pojęcie sex dotyczy różnic biologicznych a gender różnic społecznych; w jęz. polskim mamy tylko jedno słowo płeć i ono nie różnicuje językowo aspektu biologicznego od społecznego Przestępczość kobiet > Płeć a przestępczość

3 Różnice ilościowe w przestępczości „męskiej” i „kobiecej” tłumaczy się m.in. : - selektywnym traktowaniem sprawców ze względu na płeć przez organy WS - różnicami w efektywności państwowego systemu kontroli przestępczości: uważa się, że w przypadku przestępczości kobiecej ciemna liczba jest większa, gdyż chodzi o czyny popełnione wewnątrz rodziny - tendencją do faworyzowania kobiet przez organy sprawujące kontrolę nad przestępczością (głównie mężczyzn): ta hipoteza nie została potwierdzona w badaniach a ponadto w warunkach polskich zawody prawnicze są bardzo sfeminizowane Płeć a przestępczość

4 Zdefiniowanie problemu: -przestępczość kobiet stanowi niewielki odsetek w ogólnej liczbie przestępstw podejście z lat 70 tych: przestępczość kobieca nie jest mniejsza niż męska, ale tradycyjne role kobiece pomagają ukryć fakt popełnienia czynu Płeć a przestępczość

5 Teorie dotyczące „kobiecej przestępczości”* (uzasadnienia dla faktu niewielkiego udziału kobiet w przestępczości ogólnej): (m.in.)  - predyspozycje biologiczne: kobiety z natury mają być słabsze, ulegle, pasywne -wg C.Lombroso i W.Ferrero kobieta stoi niżej niż mężczyźni  -O. Pollak: przestępczość kobieca ze względu na swój charakter (drobne kradzieże sklepowe, w domu, aborcje, prostytucja) pozostaje w dużej mierze nieujawniona *termin „przestępczość kobieca” jest nietrafny, lepiej mówić o przestępstwach popełnionych przez kobiety (których sprawcami są kobiety) Płeć a przestępczość

6 Polska: J.R.Kubiak, J.Błachut, Z.Majchrzyk J.Błachut : Kryminologia feministyczna nie stanowi alternatywy dla kryminologii tradycyjnej; prawidłowe jest spojrzenie holistyczne, uwzględniające w analizie kryminologicznej płeć jako zmienną mająca istotny wpływ na przestępczość Płeć a przestępczość

7 Jean Bottcher: Gender as Social Control: A Qualitative Study of Incarcerated Youth and Their Siblings in Greater Sacramento, “Justice Quarterly” 12 (1995), nr 1. -badania jakościowe młodzieży objętej resocjalizacją instytucjonalną -metoda self-report

8 J.Bottcher Ustalenia Bottchera: -siostry popełniały znacznie mniej przestępstw niż ich bracia -choć rodzeństwo pochodziło z tego samego środowiska rodzinnego to ich „światy” były zupełnie odmienne: dziewczęta na ogół miały jednego chłopaka i kilkoro przyjaciół, chłopcy natomiast mieli kilka dziewczyn i bardziej „rozmyte” wzorce relacji z rówieśnikami

9 -wg Bottchera świat dziewcząt wyróżniał się stałością partnerów, bardziej ekskluzywnymi relacjami przyjaźni, częstymi ciążami i opieką nad dziećmi Wniosek: wzorce zachowań dotyczące płci są podobne do wzorców z przeszłości (lat 70. XX wieku) a przestępczość „ciągle odpowiada bardziej zachowaniom chłopców niż dziewcząt”

10 Darrell Steffensmeier i Emilie Allan (Gender and Crime: Toward a Gendered Theory of Female Offending, “Annual Revue of Sociology”, 22 (1996) teoria oparta na założeniach tradycyjnych teorii socjologicznych: tradycyjne teorie socjologiczne (anomii, zróżnicowanych powiązań, zróżnicowanych możliwości) ukazują – tkwiące w uwarunkowaniach społecznych – podstawowe przyczyny warunkujące przestępczość zarówno mężczyzn jak i kobiet

11 Darrell Steffensmeier i Emilie Allan -płeć/rodzaj (gender) oddziałuje na sposób, w jaki te uwarunkowania wywołują występujące u obu płci różnice w typie, częstotliwości i kontekście zachowań przestępczych > istnieją wspólne czynniki wyjaśniające przestępczość mężczyzn i kobiet natomiast różnice w nasileniu i jakości (rodzaju) przestępczości pomiędzy płciami należy tłumaczyć przez sposób w jaki mężczyźni dostosowują się lub reagują na te czynniki

12 Darrell Steffensmeier i Emilie Allan założenia klasycznych teorii socjologicznych tłumaczą bardziej naturę drobnych przestępstw, natomiast wyjaśnienie przyczyn „cięższych” przestępstw wymaga podejścia teoretycznego uwzględniającego odmienność płci, które winno zawierać przynajmniej cztery kluczowe elementy: 1/struktura (organizacja) płci (organization of gender) 2/ kontekst przestępstwa 3/ różnice w dochodzeniu do przestępczości między kobietami a mężczyznami 4/różnice biologiczne

13 Ad.1/struktura (organizacja) płci odnosi się do rzeczy odmiennych rodzajowo (normy, tożsamości, instytucje, relacje) >istnieje kilka typów relatywnie stabilnych cech, które zwiększają prawdopodobieństwo zachowań prospołecznych i altruistycznych ze strony kobiet a zachowań dewiacyjnych ze strony mężczyzn >pięć obszarów życia, które przyczyniają się do ograniczenia przestępczości kobiet a sprzyjają przestępczości mężczyzn: 1.odmienne normy 2.rozwój moralny i otwartość na relacje 3.kontrola społeczna 4.siła fizyczna i agresja 5.seksualność

14 Ad.1/struktura (organizacja) płci Ad.1.odmienne normy: dwie centralne cechy przypisywane kobietom – rola wychowawcza i kobiece piękno/seksualność, z których wynika „zakaz przestępczości” kobiet Ad.2.rozwój moralny i otwartość na relacje: socjalizacja kobiet wymaga od nich nie tylko troski o zaspokojenie potrzeb innych, ale tez wytwarza lęk przed utratą osoby kochanej, co powoduje, że kobiety powstrzymują się od zachowań, które mogą ranić innych

15 Ad.1/struktura (organizacja) płci Ad.3.kontrola społeczna: większy nadzór i kontrola redukuje u kobiet podejmowanie ryzyka oraz wzmacnia przywiązanie do rodziców, nauczycieli przyjaciół (co obniża wpływ grupy rówieśniczej) Ad.4.siła fizyczna i agresja: w świecie przestępczym wymagana jest siła fizyczna i przemoc >kobiety ograniczają się do drobnych czynów i ich przestępczość występuje w mniejszym nasileniu Ad. 5.seksualność: kobiety rozwinęły możliwość zysku finansowego przez prostytucję, co redukuje potrzebę popełniania poważniejszych przestępstw przeciwko mieniu

16 Ad.2/ kontekst przestępstwa podejście teoretyczne uwzględniające odmienność płci winno uwzględniać nie tylko różnice w typie i częstotliwości przestępstw, ale też różnice w kontekście popełniania przestępstwa: np. czy przestępstwo popełnione w grupie, rola sprawcy w inicjowaniu i dokonaniu czynu, rodzaj ofiary, związek/ relacja sprawcy i ofiary, uzycie broni, rozmiary obrażeń, (wartość skradzionej lub zniszczonej własności), cel przestępstwa wniosek: nawet jeśli kobiety i mężczyźni uczestniczą w tym samym typie przestępstwa, to postać ich czynów może się różnić a różnice kontekstualne widoczne są najbardziej w przypadku poważniejszych form przestępczości

17 Ad.3/ różnice w dochodzeniu do przestępczości - między kobietami a mężczyznami dotyczą: 1.bardziej rozmytych granic między byciem ofiarą a osobą wiktymizującą w przypadku kobiet 2.wykluczenia kobiet z najbardziej lukratywnych okazji do przestępstwa 3.zdolności kobiet do wykorzystywania seksualności jako nielegalnego źródła dochodu 4.konsekwencji macierzyństwa i opieki nad dzieckiem 5.większej troski o relacje i sposób w jaki kobiety są nakłaniane do przestępstwa przez swych partnerów życiowych 6. wymagania większej ochrony przed wykorzystywaniem ze strony mężczyzn (dla kobiet „żyjących na ulicy”)

18 Ad.4/różnice biologiczne konieczność zbadania zakresu, w jakim odmienność zachowań przestępczych u obu płci wynika nie tylko ze złożonych czynników społecznych, historycznych, kulturowych, ale także z różnic biologicznych

19 Deborah H.Denno Deborah H.Denno: Gender, Crime and the Criminal Law Defences, “The Journal of Criminal Law and Criminology” 85 (1994), nr 1. Badania karier przestępczych kobiet i mężczyzn

20 Deborah H.Denno Badania karier przestępczych: -uwzględniają uczestnictwo (porównanie m. osobami popełniającymi przestępstwa i niepopełniającymi) i częstotliwość (liczba przestępstw popełnionych przez daną osobę), ale podkreślają, że znaczenie przy określaniu momentu rozpoczęcia i kontynuacji kariery przestępczej mają również takie czynniki jak: - wiek w chwili rozpoczęcia kariery przestępczej - eskalacja (rozwój działalności) - zaprzestanie zachowań przestępnych - prowadzone oddziaływania (polityka karna)

21 Deborah D.Denno porównanie karier przestępczych mężczyzn i kobiet (analiza literatury): >obecność istotnych różnic u obu płci, szczególnie w przypadku przestępstw gwałtownych [z użyciem przemocy - violent crime]

22 Deborah D.Denno >obecność istotnych różnic u obu płci, szczególnie w przypadku przestępstw gwałtownych: 1/przestępstwa gwałtowne stanowią niewielki odsetek wszystkich przestępstw, ale uczestnictwo kobiet w tych przestępstwach jest o wiele mniejsze niż mężczyzn (tzw. gender gap) 2/kariery przestępcze kobiet zarówno mają swój początek jak też osiągają największe nasilenie wcześniej niż kariery mężczyzn 3/kobiety o wiele rzadziej niż mężczyźni dopuszczają się przestępstw gwałtownych (por. pkt 1/) 4/kobiety częściej powstrzymują się od popełniania dalszych przestępstw

23 A.Walsh A.Walsh: Intellectual Imbalance, Love Deprivation and Violent Delinquency: A Biosocial Perpective, Springfield, Il 1991 A.Walsh: Biosociology: An Emerging paradigm, Westport, CT 1995

24 A.Walsh Teoria integrująca wpływ czynników biologicznych i środowiskowych: m.in. - różnice w lateralizacji mózgu oraz praktyki wychowawcze mogą wpływać na rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego -zaburzenia normalnej reakcji na stres u dzieci zaniedbanych

25 A.Walsh Wg.Walsha biologiczne różnice płci redukują przestępczość gwałtowną u kobiet a zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia u mężczyzn (por.D. Denno)

26 Podejście wieloczynnikowe Jego zwolennicy wskazują, że konieczne jest uwzględnienie różnych czynników: natury biologicznej, psychologicznej i socjologicznej Nie chodzi o podejście deterministyczne, ale o uwzględnienie interakcji występujących między poszczególnymi zmiennymi i wskazanie w jakim stopniu poszczególne czynniki warunkują powstawanie (występowanie) zachowań przestępczych

27 Podejście wieloczynnikowe „Teorie biologiczne są niezbędną częścią wieloczynnikowego podejścia do badania zachowań przestępczych. Znaczy to, ze obecność pewnych biologicznych czynników może zwiększyć prawdopodobieństwo, ale nie może absolutnie zdecydować, że jednostka zaangażuje się w działalność przestępczą. Te czynniki generują zachowania przestępcze, gdy wchodzą w interakcję z czynnikami psychologicznymi i socjologicznymi”

28 Podejście wieloczynnikowe w/w cytat podsumowujący z pracy: G.B.Vold, T.J.Bernard, J.B.Snipes: Theoretical Criminology, New York 1998, (za : Krzysztof Biel: Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedaogiczna Ignatianum, Wyd.WAM, Kraków 2008, s.190)


Pobierz ppt "Koncepcje wyjaśniające cd. Płeć a przestępczość. -przez wiele lat nie była przedmiotem zainteresowania badaczy -początkowo zaczęto tłumaczyć przestępczość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google