Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narkotyki-Jako najwi ę kszy wróg młodzie ż y Autor: Nikola Chandzlik 6a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narkotyki-Jako najwi ę kszy wróg młodzie ż y Autor: Nikola Chandzlik 6a."— Zapis prezentacji:

1 Narkotyki-Jako najwi ę kszy wróg młodzie ż y Autor: Nikola Chandzlik 6a

2 Nałóg Narkotykowy Narkotyki: uzale ż nienie i nałóg Legalne czy nie, twarde czy mi ę kkie, narkotyki to narkotyki. Zmiana percepcji, zaburzenia nastroju i zachowania... skutki narkotyków s ą ró ż ne. Zale żą one od substancji, od cz ę stotliwo ś ci za ż ywania oraz od ilo ś ci za ż ytych dawek... Jedna stała: regularna konsumpcja prowadzi do uzale ż nienia. Zobacz równie ż : Emigracja zarobkowa - jej złe skutki Na krótk ą met ę : wypadki, napady agresji, przemoc, przedawkowanie... Na dłu ż sz ą met ę : nowotwory, zaburzenia psychiczne, choroby układu oddechowego albo układu sercowo-naczyniowego. Ale, bardzo cz ę sto, u ż ykownik nie dostrzega wszystkich tych zagro ż e ń, poniewa ż uwa ż a on, i ż jest w stanie sam kontrolowa ć poziom swojej konsumpcji. Wzrost poziomu dopaminy Jak uwa ż a doktor Philippe Arvers, lekarz uzale ż nie ń w Grenoble, narkotyki s ą ró ż ne i jest ich du ż o, ale wszystkie maj ą te same cechy charakterystyczne. Zwi ę kszaj ą one w mózgu uwalnianie dopaminy. Która aktywuje „obwód nagradzania”. A ten ostatni pokazuje nam, w jakim stanie fizycznym i psychicznym jeste ś my. Kiedy ilo ść dopaminy wzrasta, odczuwamy przyjemno ść, nawet w przypadku depresji. Jest to zjawisko, które nasz specjalista nazywa „pozytywnym wzmocnieniem”. Powtarzaj ą ce si ę za ż ywanie narkotyków zmienia sposób, w jaki nasz mózg postrzega ź ródła zadowolenia. Zakłóca ono nasze poszukiwanie przyjemno ś ci i prowadzi prost ą drog ą ku uzale ż nieniu.

3 Rodzaje narkotyków: Kokaina Jest to druga szkodliwa substancja najpowszechniej u ż ywana we Francji. Ten biały proszek, bez zapachu, cz ę sto jest u ż ywany albo w postaci wdychanego proszku, albo poprzez zastrzyk do ż ylny. Kokaina mo ż e by ć równie ż palona, a wtedy mówimy o słynnym „cracku”. Kokaina wywołuje natychmiastow ą eufori ę, poczucie wszechmocy, fizycznej i/lub intelektualnej. Prowokuje ona przede wszystkim skurczanie wi ę kszo ś ci naczy ń krwiono ś nych, zaburzenia rytmu serca oraz zaburzenia psychiczne... Przedawkowanie kokainy przyczynia si ę do zatrzymania akcji serca. Jego pierwsze symptomy przepowiadaj ą ce nie powinny myli ć : halucynacje słuchowe i wzrokowe, bardzo nieregularny rytm serca. Ale kokaina jest ś miertelna tak ż e pod innymi wzgl ę dami, kontynuuje doktor Philippe Arvers: samobójstwa w szkole, z powodu „ bad trip” albo z powodu braku, mno żą si ę od pewnego czasu.

4 Marihuana Slang młodzie ż owy posiada wiele nazw tego narkotyku, jest to obecnie jeden z najpopularniejszych narkotyków w Polsce. W slangu mo ż na usłysze ć takie nazwy jak: trawka, gandzia, jacek, mary ś ka, ziele, zioło, temat. Marihuana zwykle palona jest jak papieros. Jest tak ż e palona w gilzdach bez filtra, które zostały opró ż nione z tytoniu i napełnione mieszank ą marihuany z tytoniem lub samej marihuany a wi ę c ł ą czy si ę marihuan ę z aktywnymi składnikami nikotyny i innych szkodliwych substancji chemicznych. Marihuane mo ż na równie ż miesza ć z ż ywno ś ci ą lub spo ż ywa ć jak "parzon ą herbat ę ". Marihuana– s ą to przede wszystkim wysuszone kwiatostany ż e ń skich ro ś lin konopi zawieraj ą ce substancje psychoaktywne z grupy kannabinoli. Marihuana (okre ś lenie to pochodzi z Hiszpanii) to suszone i czasem sfermentowane kwiatostany konopi. Zawiera szereg substancji działaj ą cych przez agonizm receptorów kanabinoidowych. Narkotyk ten ma działanie psychotropowe, w zale ż no ś ci od warunków: uspokajaj ą ce, lekko euforyzuj ą ce i przeciwbólowe; pobudza apetyt, dodatkowo działa rozkurczowo na mi ęś nie, zmniejsza ci ś nienie ś ródgałkowe i rozszerza oskrzela. Marihuana a zdrowie psychiczne Zwi ą zek pomi ę dzy paleniem marihuany a schorzeniami psychicznymi jest znany od dawna. Faktem jest jednak, ż e nie s ą poznane wszystkie zale ż no ś ci. Pal ą cy maj ą czterokrotnie wi ę ksz ą szans ę na rozwój depresji, nawet po upływie wielu lat abstynencji. Osoby si ę gaj ą ce po ‘jointa’ w bardzo młodym wieku – w okresie gimnazjum i liceum, maj ą dwukrotnie wi ę ksz ą szans ę na powa ż ne problemy psychiczne, ni ż ma to miejsce w przypadku dorosłych. Cz ęść psychiatrów uwa ż a jednak, ż e w przypadku cz ęś ci narkomanów istnieje te ż inna relacja. Mianowicie osoby, które ju ż cierpi ą z powodu zaburze ń psychicznych s ą bardziej nara ż one na rozwój uzale ż nienia, poniewa ż narkotyk poprawia ich subiektywne samopoczucie. Konopie indyjskie nie s ą jednak lekarstwem, a poprawiaj ą c nastrój oddalaj ą niezb ę dn ą wizyt ę w gabinecie psychiatry.

5 Heroina Od lat dziewi ęć dziesi ą tych XX wieku, narkotyk ten jest „heroin ą ” kultury pop. Danny Boyle, re ż yser filmu Trainspotting, jest w zasadzie jej główn ą postaci ą. W proszku albo w granulkach, które si ę rozgniata, heroina jest wstrzykiwana drog ą do ż yln ą, ale mo ż na j ą równie ż wci ą ga ć nosem albo pali ć. Bardzo szybko powoduje ona poczucie błogo ś ci, eufori ę oraz uczucie ekstazy. W ci ą gu kilku tygodni, u ż ykownik zaczyna odczuwa ć potrzeb ę zwi ę kszania dawek oraz cz ę stotliwo ś ci ich za ż ywania. Ż ycie codzienne kr ę ci si ę wi ę c wokół produktu. W wi ę kszo ś ci przypadków, uzale ż nienie pojawia si ę bardzo szybko. Heroinoman oscyluje wi ę c mi ę dzy dwoma stanami: euforycznej ulgi (kiedy jest pod wpływem substancji) oraz stanu braku, który powoduje niepokój i pobudzenie. Uzale ż nienie od heroiny prowokuje prawie zawsze ryzyko marginalizacji społecznej. Problemy pojawiaj ą si ę bardzo szybko, a w ś ród nich jest anoreksja i bezsenno ść. Przedawkowanie heroiny powoduje zapa ść oddechow ą, cz ę sto ś mierteln ą. Przede wszystkim, u ż ywanie tych samych igieł wspólnie z kim ś, albo u ż ywanie ponownie tej samej igły, jak równie ż innych materiałów potrzebnych do zrobienia zastrzyku (wata, waciki, alkohol, sterylna woda…) nara ż aj ą na wi ę ksze ryzyko zara ż enia wirusem HIV oraz/lub wirusem zapalenia w ą troby typu C.

6 Amfetaminy Klasyfikuje si ę je pod nazw ą generyczn ą speed. S ą to bardzo silne ś rodki psychostymuluj ą ce oraz anoreksygenne, które daj ą iluzj ę pokonania zm ę czenia i bycia niezwyci ęż onym. Ich za ż ywanie mo ż e by ć przyczyn ą napadów t ęż yczki albo przera ż enia. Produkty te okazuj ą si ę niebezpieczne dla pacjentów cierpi ą cych na depresj ę, na zaburzenia sercowo-naczyniowe oraz na padaczk ę. W poł ą czeniu z innymi produktami, takimi jak alkohol, wzrasta ryzyko neurotoksyczno ś ci.

7 LSD Zwi ą zany z ruchem hippisowskim w latach sze ść dziesi ą tych XX wieku, czasami nawet z zespołem The Beatles (i z ich radosn ą piosenk ą Lucy in the Sky with Diamonds), kwas lizergowy najcz ęś ciej wyst ę puje w postaci nas ą czonej bibuły, na której znajduje si ę jaki ś obrazek. Po około 30 minutach po poło ż eniu na j ę zyk, i przez 5 godzin około, pojawiaj ą si ę bardzo silne halucynacje. Czasami koszmarne, mog ą wi ę c spowodowa ć „bad-trip”, a nast ę pstwa s ą brutalne: przera ż enie, panika, fobie, napady bredzenia... „Powroty kwasu” mog ą si ę zdarzy ć nawet wiele lat po za ż yciu. Stosowanie LSD mo ż e wywoływa ć bardzo ci ęż kie zaburzenia psychiczne, które utrzymuj ą si ę, nawet je ś li za ż ywanie zostało przerwane. W 2008 roku, ponad 90 000 produktów z LSD (bibuły, kapsułki...) zostało przechwyconych we Francji.

8 Ecstasy Atrakcyjne dla najmłodszych w trakcie wieczornych wyj ść, ecstasy generalnie wyst ę puje w postaci pastylek o ró ż nych kolorach, przyozdobionych logo. Zwi ę kszenie ci ś nienia t ę tniczego, przy ś pieszenie rytmu serca, skurcze mi ęś ni szcz ę ki, skóra, która staje si ę wilgotna, i usta, które staj ą si ę suche – takie s ą główne skutki tego narkotyku. Pó ź niej nadchodzi lekka euforia, dobre samopoczucie i uczucie przyjemno ś ci. Ale ka ż dy medal ma... t ę okropn ą drug ą stron ę. Esctasy wywołuje uczucie przera ż enia, fobie, depresj ę. Mo ż e równie ż przyczyni ć si ę do pojawienia si ę konwulsji, zaburze ń rytmu serca oraz dolegliwo ś ci w ą trobowych. Nie mo ż na równie ż zapomina ć, jak podkre ś la Philippe Arvers, o utracie uczucia głodu oraz pragnienia. Wraz z realnym ryzykiem odwodnienia w konsekwencji. Konsumpcja ecstasy wykracza dzisiaj poza ś rodowiska zwi ą zane z imprezami muzyki techno. Policja stale stwierdza zgony zwi ą zane z konsumpcj ą tego narkotyku, a tak ż e stale przechwytuje transporty z pastylkami.

9 Metamfetamina: Narkotyk ten jest nielegalnym ś rodkiem odurzaj ą cym, popularnym w ś ród bywalców nocnych lokali a tak ż e młodzie ż y. Dr Alfred Heller z University of Chicago postanowił sprawdzi ć, jak przyjmowanie tego rodzaju narkotyku wpływa na rozwijaj ą cy si ę płód. Badania, które zostały przeprowadzone na myszach wykazały, ż e je ś li ci ęż arne samice dostaj ą ce metamfetamin ę, ich m ę skie potomstwo jest w pó ź niejszym ż yciu przede wszystkim szczególnie nara ż one na niekorzystne efekty działania tego ś rodka. Nie wiadomo, dlaczego płe ć ma wpływa na działanie tego narkotyku. Je ś li rezultaty przenie ść na ludzi, wynika z nich, ż e z płodów nara ż onych na działanie tego narkotyku wyrosn ą osoby bardziej nara ż one w razie u ż ywania tego ś rodka na chorob ę Parkinsona i zaburzenia układu nerwowego Krótkotrwałe skutki za ż ywania metamfetaminy: Jako pot ęż ny narkotyk, narkotyk, nawet w małych ilo ś ciach, mo ż e podnie ść zdolno ść czuwania, fizyczn ą aktywno ść i zmniejszy ć apetyt. Jako nast ę pstwo wypalenia lub iniekcji metamfetaminy pojawia si ę krótkie, ale wyj ą tkowo intensywne pobudzenie. Jest to wynik wyrzutu du ż ej ilo ś ci przeka ź nika neuronalnego, jakim jest dopamina, w rejonach mózgu, które s ą odpowiedzialne za uczucie przyjemno ś ci. Przypuszcza si ę, ż e ogromny wyrzut dopaminy w wyniku działania metamfetaminy czyli ś rodka narkotyczne jest odpowiedzialny za szkodliwy wpływ tej substancji na zako ń czenia nerwowe w mózgu. Wysokie dawki tego narkotyku mog ą niebezpiecznie podnie ść temperatur ę ciała, czasem ze skutkiem ś miertelnym, a tak ż e doprowadzi ć do napadów drgawkowych.

10 Opium - substancja otrzymywana przez wysuszenie soku mlecznego z niedojrzałych makówek maku lekarskiego (Papaver somniferum). Zawiera około 40 alkaloidów, które można podzielić na dwa rodzaje: * pochodne fenantrenu (morfina, kodeina) * pochodne izochinoliny (papaweryna). Opium było w przeszłości używane głównie jako środek przeciwbólowy, uspokajający, środek nasenny i odurzający. Stosowane było głównie w postaci nalewki alkoholowej (laudanum) lub palone. Szczególnie szeroko opium stosowano w Europie i USA w XIX wieku. Próby ograniczania sprowadzania brytyjskiego opium do Chin doprowadziły do wojen opiumowych. Według różnych źródeł opium zawiera około 25 czynnych składników stosowanych w lecznictwie, m.in. takie alkaloidy jak morfina, kodeina, narkotyna, papaweryna i inne. Również makowiny, tj. suche, dojrzałe i opróżnione z nasion torebki maku, wraz z szypułkami oraz wymłócona słoma makowa są źródłem tych samych alkaloidów. Pochodna morfiny - kodeina stosowana jest jako lek uspokajający i znoszący odruch kaszlu. Podobnie, przeciwkaszlowe działanie ma narkotyna, która jednocześnie pobudza ośrodek oddechowy. Papaweryna używana jest przy kolce jelitowej, wątrobowej i innych narządów, gdyż blokuje bodźce nerwowe powodujące skurcz mięśni gładkich układu pokarmowego.

11 Dilerzy Diler– osoba na co dzie ń zajmuj ą ca si ę zbawianiem ludzi, czyli handlowaniem narkotykami. Diler mieszka na odludziu lub w tzw. ciemnej uliczce w obskurnej kamienicy. Ka ż dy diler jest zły, nawet nie przez to, ż e handluje narkotykami, tylko przez to, ż e ma on takie skłonno ś ci od urodzenia. Ma on równie ż niepohamowan ą chcic ę do dilowania. Diler zawsze jest ubrany na czarno, biało lub szaro. Raczej nie bierze narkotyków, bierze najwy ż ej kaw ę, nie pije alkoholu, za to papierosy owszem. Diler sam chodzi za lud ź mi i kusi ich, aby brali narkotyki. Cz ę sto grasuje na dyskotekach i innych imprezach, tam w ś ród pulsuj ą cych ś wiateł mo ż e wci ą ga ć młodzie ż w szpony nałogu. Nie chodzi mu o samo sprzedawanie. Odczuwa seksualn ą satysfakcj ę z tego, ż e inni bior ą narkotyki. Diler jest osob ą bardzo tajemnicz ą, zamkni ę t ą w sobie, nie ma przyjaciół, rodziny, nawet znajomych. Nie ma te ż ż adnych zwierz ą t. Na ś rodku pokoju dilera znajduje si ę stolik, na którym s ą niesko ń czone zapasy narkotyków. Jest lampka, dzi ę ki której mo ż e pracowa ć nawet w nocy. Le ż y tam (ukradziona) karta kredytowa, któr ą równiutko dzieli amf ę na „porcje”. Ma le żą cy na podłodze rozpieprzony, dziurawy materac, na którym ś pi. Obok niego le ż y telewizor (który jest zasilany kradzionym pr ą dem), na którym ogl ą dnie troch ę discovery. Jego dom nie posiada szyb, ma tylko skrawki szkła w wybitych oknach. Mo ż e te ż mie ć Xboxa, którego dostał za par ę na ś cie pakietów. Prawdziwy diler powinien tak ż e mie ć na wyposa ż eniu wag ę elektroniczn ą, aby móc ś wiadomie oszukiwa ć swoich klientów w kwestii ilo ś ci towaru.

12 Rozpowszechniane przez dilerów narkotyki: Marihuana

13 Kokaina j

14 Heroina k

15 Amfetamina k

16 LSD k

17 Ecstasy k

18 Metaamfetamina (Piko) h

19 Opium j

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Narkotyki-Jako najwi ę kszy wróg młodzie ż y Autor: Nikola Chandzlik 6a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google