Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J"— Zapis prezentacji:

1 M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Mundur w klasach wojskowych - aspekty prawne możliwości używania przez młodzież szkolną munduru wojskowego lub jego części.

2 Mundurem jest ubiór lub jego części służące oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo służby.[1] Umundurowanie, jego barwa, krój i oznaki stanowią zewnętrzny znak przynależności i są prawnie zastrzeżone dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. [1] Ustawa z dnia r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.)

3 § 2. 1. Wprowadza się zakaz używania:
Dz.U zm. Dz.U § 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) § 2. 1. Wprowadza się zakaz używania: 1) munduru wojskowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, 2) części munduru wojskowego, o których mowa w § 1 ust. 2 - przez osoby nieuprawnione, chociażby przedmioty te zostały pozbawione oznak wojskowych.

4 3. (2) Zakaz, o którym mowa w ust
3. (2) Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy używania munduru lub jego części, pozbawionych oznak wojskowych, określonych odpowiednio w § 2 ust. 2 pkt 11, 12, 16 i 17, przez młodzież, instruktorów i specjalistów zrzeszonych w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, a ich statuty przewidują prowadzenie działalności na rzecz obronności państwa, oraz młodzież szkolną i akademicką realizującą przedsięwzięcia w ramach przysposobienia obronnego, obozów specjalistycznych i podczas uroczystości o charakterze patriotycznym. § 2 ust. 2 pkt 11, 12, 16 i 17 to: 11) mundur polowy wzór 93 (z nadrukiem pantera); 12) mundur polowy tropikalny wzór 93 (z nadrukiem pantera); 16) kurtka polowa wzór 93 (z nadrukiem pantera); 17) koszulo-bluza polowa wzór 93 (z nadrukiem pantera);

5 Przykłady niezgodnego z prawem używania munduru lub jego części:

6 Przykłady niezgodnego z prawem używania munduru lub jego części:

7 Przykłady niezgodnego z prawem używania munduru lub jego części:

8 Przykłady niezgodnego z prawem używania munduru lub jego części:

9 Kodeks wykroczeń. Dz.U.2013.482 ustawa z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń. Art. 61. § 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do złotych albo karze nagany. § 2. Kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia publicznie, używa lub nosi: godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur, co do których został wydany zakaz, albo odznakę lub mundur organizacji prawnie nieistniejącej, albo odznakę lub mundur, na których ustanowienie lub noszenie nie uzyskano wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu albo grzywny. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się przepadek wymienionych w tych przepisach przedmiotów, jak również innych przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, takich jak pieczęcie, stemple, papier firmowy lub bilety wizytowe, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

10 Wskazana ustawa o odznakach i mundurach definiuje również pojęcie munduru - jest nim ubiór lub jego części służące oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo służby. Organem uprawnionym do ustanawiania munduru jego wzoru i koloru oraz określania osób uprawnionych do ich noszenia jest Rada Ministrów w drodze odpowiedniego rozporządzenia. Mundury ustanawiane na podstawie ustawy powinny różnić się w sposób widoczny od pozostających pod szczególną ochroną mundurów: 1) Wojska Polskiego, będących symbolem tradycji wolnościowych i postaw patriotycznych Narodu Polskiego. W tym przypadku prawo do kontroli uprawnień do noszenia odznak i mundurów wojskowych mają żołnierze pełniący służbę w jednostkach Żandarmerii Wojskowej. Na podstawie analizowanej ustawy Minister Obrony Narodowej wydał rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. Nr 216, poz z późn. zm.);

11 § 8. 1. (35) Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru polowego są:
3) beret, czapka futrzana, czapka zimowa, sweter; 4) furażerka polowa w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych - w barwach ochronnych, w kamuflażu "pantera"; 8) oporządzenie - w barwach ochronnych, w kamuflażu "pantera"; 9) trzewiki zimowe, trzewiki letnie oraz galanteria skórzana – w kolorze czarnym; 10) pas żołnierski w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) oraz Siłach Powietrznych – w kolorze khaki, w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 pas żołnierski z klamrą z napisem "MW" - w kolorze czarnym. § 13. 1. (65) W skład umundurowania żołnierzy wchodzą nakrycia głowy żołnierzy z rozmieszczonymi oznakami stopni wojskowych (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) oraz znakami orłów wojskowych, określonymi w art. 5-7a ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.).

12 § 38. 1. Oznakę przynależności państwowej:
2) w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej - noszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na obu rękawach bluzy polowej, koszulo-bluzy polowej (bluzy ćwiczebnej, koszuli ćwiczebnej Marynarki Wojennej), kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki ubrania ochronnego i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego - 30 mm poniżej wszycia rękawów, a koszulki specjalnej letniej - 22 mm powyżej dolnego brzegu rękawów; oznaka ma wymiary 30 mm (wysokość) x 48 mm (podstawa); w czasie działań bojowych oznakę można odpinać.

13 Przykłady zgodnego z prawem używania munduru lub jego części:

14 OZNAKA IDENTYFIKACYJNA ŻOŁNIERZA REZERWY
Oznakę identyfikacyjną żołnierza rezerwy, wykonaną z metalu, przedstawiającą stylizowaną literę "R" w okrągłym wieńcu z liści laurowych o średnicy 2,7 cm, w kolorze srebrnym dla Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz złotym dla Marynarki Wojennej - nosi się: a) w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych na: – obu naramiennikach ubiorów galowych, wyjściowych i polowych oraz płaszczach (5 mm od ich wszycia), – oznace stopnia wojskowego (5 mm od dolnej krawędzi), noszonej na lewej piersi kurtki wyjściowej i ubioru ochronnego, § 38 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 54)

15 OZNAKA IDENTYFIKACYJNA ŻOŁNIERZA REZERWY
b) w Marynarce Wojennej na: – obu kołnierzach kurtek mundurowych letnich i zimowych, w odległości 30 mm od linii styku kołnierza z klapą i 30 mm od skrajnego rogu kołnierza; admirałowie noszą oznakę rozpoznawczą na klapach kurtek mundurowych symetrycznie w linii pionowej pod orłem admiralskim, – lewym rękawie bluzy wyjściowej, bluzy wyjściowej letniej i półpłaszcza marynarskiego, centralnie, bezpośrednio na oznace stopnia wojskowego, – środku naramienników do płaszczy zimowych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz, wiatrówek, bezpośrednio na oznace stopnia wojskowego, – środku naramienników do bluz i kurtek polowych, koszulo-bluz polowych, bezpośrednio na oznace stopnia wojskowego, – podkładkach oznak stopnia do kurtek wyjściowych, kurtek wiatrówek, swetrów oficerskich umieszczone bezpośrednio pod oznaką stopnia, – podkładkach oznak stopnia do bluz ćwiczebnych, kurtek zimowych nieprzemakalnych, koszulo-bluz ćwiczebnych, umieszczoną symetrycznie do bocznych krawędzi podkładki, dolną krawędzią oznaki na styku z dolną krawędzią podkładki; posiadający stopień wojskowy marynarza na środku podkładki do kurtki nieprzemakalnej, na koszuli ćwiczebnej bezpośrednio na bluzie w miejscu przyszycia numeru okrętowego.

16 Ustawa z dnia 21.12.1978 r. o odznakach i mundurach
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NORMUJĄCYCH ZASADY NOSZENIA UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA, ORDERÓW, ODZNACZEŃ, BARETEK, ODZNAK ORAZ OZNAK PRZEZ ŻOŁNIERZY  Ustawa z dnia r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.). Ustawa z dnia r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz.2000, z późn. zm.). Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych RP (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450). Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. z 1990 r. Nr 90, poz. 452, z późn. zm.). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku (Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 1074). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 147, poz.1548, z późn. zm.).

17 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 73, poz. 660, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz. U r. Nr 62, poz. 568). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1827, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 54, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1367, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 143, poz. 1517). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 182, poz. 1883).

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J"

Podobne prezentacje


Reklamy Google