Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia związane z dostosowaniem działalności podmiotów leczniczych do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – w aspekcie zmian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia związane z dostosowaniem działalności podmiotów leczniczych do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – w aspekcie zmian."— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienia związane z dostosowaniem działalności podmiotów leczniczych do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – w aspekcie zmian dokonywanych w organie rejestrowym Prezentację przygotowali: Pracownicy Wydziału Zdrowia Publicznego Szczecin, dnia 26 października 2012 r.

2 Akty prawne w oparciu o które dokonywane są wpisy do rejestru, zmiany wpisów i wykreślenia z rejestru: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) – art. 100 ustawy; rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319) UWAGA!!! TRWAJĄ PRACE NAD ZMIANĄ NIEKTÓRYCH ZAPISÓW W ROZPORZĄDZENIU (zmiany dot. m.in. „ukrycia” niektórych danych dot. podmiotów leczniczych np. adres zamieszkania przedsiębiorcy jeżeli jest inny niż miejsce wykonywania działalności); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594).

3 Ustawa o działalności leczniczej przewiduje 3 – stopniowy podział struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego. Podmiot leczniczy (wg ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowił organ tworzący zakładu) może w swej strukturze organizacyjnej wyodrębnić: - przedsiębiorstwa (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności), - jednostki organizacyjne, - komórki organizacyjne. UWAGA !!! Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego zawarta w księdze rejestrowej powinna stanowić odzwierciedlenie poradni, oddziałów faktycznie funkcjonujących w podmiocie. Oznacza to, że podmiot nie może wnioskować o wpisanie komórki, w przypadku kiedy w okresie trzech miesięcy od daty jej wpisania nie podejmie działalności. Ponadto podmiot powinien wykreślić ze swej struktury komórkę organizacyjną w której nie są udzielane świadczenia zdrowotne.

4 Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej, przedsiębiorstwo jest określane jako zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. W myśl definicji zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

5 Ponadto, w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest jednostką lokalną w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, dla której nie sporządza się odrębnego bilansu, chyba że podmiot leczniczy postanowi inaczej w regulaminie organizacyjnym o którym mowa w art. 24 ustawy. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 591) jednostką lokalną jest natomiast zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.

6 PRZYKŁAD: Podmiot leczniczy (np. SP ZOZ) prowadzi działalność w zakresie stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne pod dwoma różnymi adresami (np. Szpital w Szczecinie i Szpital w Policach). W takim przypadku koniecznym jest utworzenie dwóch przedsiębiorstw tego samego rodzaju prowadzonej działalności leczniczej.

7 Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 22 – 30 rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem, w dziale I księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się dane dotyczące przedsiębiorstw podmiotu leczniczego m. in. 14 – znakowy numer REGON. Każdemu z przedsiębiorstw nadawany jest przez Główny Urząd Statystyczny 14 – znakowy numer REGON, którego 9 pierwszych cyfr stanowi numer REGON podmiotu leczniczego (np. SP ZOZ, spółki), a pozostałe identyfikują konkretne przedsiębiorstwo (np. szpital, przychodnia). 9 cyfr przed myślnikiem stanowi nr REGON podmiotu leczniczego 5 cyfr po myślniku identyfikuje przedsiębiorstwo podmiotu

8 W oparciu o przykład opisywany powyżej koniecznym będzie uzyskanie 14 – znakowego numeru REGON dla każdego osobno przedsiębiorstwa prowadzonego w Szczecinie i Policach pomimo prowadzonej przez te przedsiębiorstwa tego samego rodzaju działalności leczniczej (szpitalne świadczenia zdrowotne). UWAGA !!! powyższe regulacje nie ograniczają możliwości prowadzenia przez podmiot leczniczy więcej niż jednego rodzaju działalności leczniczej, wymaga jednak wyodrębnienia w tym celu więcej niż jednego przedsiębiorstwa, nazwa przedsiębiorstwa nie może być identyczna jak nazwa podmiotu leczniczego (np. podmiot leczniczy „Zdrowie” Spółka z o.o., nazwa przedsiębiorstwa – Przychodnia „Zdrowie”).

9 Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:
Przykładowa informacja stanowiąca opis podmiotu posiadającego dwa przedsiębiorstwa prowadzącego działalność tego samego rodzaju (generowana ze strony GUS) Dane dotyczące podmiotu leczniczego (m.in. 9 – znakowy numer REGON) Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu: Numer identyfikacyjny REGON: Nazwa: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Adres siedziby: Szczecin Pozostałe (udostępniane) dane (…) Jednostki lokalne: Numer REGON: Nazwa: Szpital w Szczecinie Numer REGON: Nazwa: Szpital w Policach Dane dotyczące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (m.in. 14 – znakowe numery REGON)

10 Rodzaje działalności leczniczej wg ustawy (art.8):
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: szpitalne – wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;

11 Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
inne niż szpitalne – świadczenia opiekuńcze pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych stałych pomieszczeniach;

12 Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:
obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu; udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu pobytu pacjenta, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

13 Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne udziela się w:
zakładzie opiekuńczo – leczniczym; zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym; zakładzie rehabilitacji leczniczej; hospicjum. Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w: przychodni; poradni; ośrodku zdrowia; lecznicy; ambulatorium z izbą chorych; zakładzie badań diagnostycznych; medycznym laboratorium diagnostycznym.

14 Załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594) określa kody rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Każdemu przedsiębiorstwu nadaje się tylko jeden kod rodzaju działalności leczniczej. I tak: 1 – określa stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, 2 – określa stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, 3 – określa ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

15 PRZYKŁAD: Podmiot prowadzący działalność leczniczą w rodzaju „całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne (szpital)” i „ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (przychodnia)” powinien utworzyć dwa przedsiębiorstwa przypisując im odpowiednio właściwe kody: szpital – kod 1, przychodnia – kod 3.

16 Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru, jednostką organizacyjną jest wyodrębniona ze struktury organizacyjnej część przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Dane dotyczące jednostki organizacyjnej organ rejestrowy wpisuje w dziale II księgi rejestrowej. WAŻNE!!! W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zostały wyodrębnione komórki organizacyjne, rubryki ósmej działu drugiego księgi rejestrowej (informacja o zakresach świadczeń udzielanych w jednostce organizacyjnej) nie wypełnia się. W przypadku jednak kiedy w przedsiębiorstwie nie zostały wyodrębnione komórki organizacyjne, do określenia funkcji ochrony zdrowia i dziedziny medycyny w jednostce organizacyjnej stosuje się załączniki nr 3 i nr 4 do rozporządzenia MZ w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.

17 Komórką organizacyjną jest natomiast wyodrębniona w regulaminie organizacyjnym część jednostki organizacyjnej, albo jeżeli to wynika ze struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, cześć przedsiębiorstwa tego podmiotu działająca poza jednostką organizacyjną. Oznacza to, że komórka organizacyjna jest „najmniejszym” elementem struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Informacje dotyczące komórki organizacyjnej (dane teleadresowe, rodzaje funkcji i dziedzin medycznych prowadzonych w komórce) wpisywane są w dziale III księgi rejestrowej. Ponieważ rejestr jest ogólnodostępny, ważnym jest aby wszystkie dane (adres, telefon) były aktualne. Ułatwi to bezpośredni kontakt pacjenta z podmiotem. UWAGA !!! Należy również pamiętać, że podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

18 Przykładowe kody charakteryzujące funkcje ochrony zdrowia:
HC.1. Usługi lecznicze HC.1.1. Leczenie stacjonarne (dotyczy np. szpitali) HC Leczenie w ramach POZ (dotyczy działalności w zakresie lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej) HC Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne (dotyczy działalności w zakresie poradni, przychodni specjalistycznych) HC.2.Usługi rehabilitacyjne HC.2.1. Rehabilitacja stacjonarna (dotyczy działalności np. zakładu rehabilitacji leczniczej) HC.4. Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej HC.4.1. Badania laboratoryjne (dotyczy działalności ośrodków diagnostyki laboratoryjnej) HC.4.9. Pozostałe usługi pomocnicze (dot. np. transportu medycznego) HC.6. Profilaktyka i zdrowie publiczne HC.6.2. Medycyna szkolna (dotyczy np. podmiotów prowadzących gabinety pielęgniarskie medycyny szkolnej) HC.R. Funkcje powiązane z ochroną zdrowia HC.R.8. Nadzór epidemiologiczny (dot. działalności powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych)

19 Wybrane kody charakteryzujące dziedzinę medycyny albo pielęgniarstwa, w której są udzielane świadczenia zdrowotne: 05 Chirurgia ogólna 07 Choroby wewnętrzne 10 Diagnostyka laboratoryjna 14 Medycyna pracy 16 Medycyna rodzinna 23 Okulistyka 28 Pediatria 33 Rehabilitacja rodzinna 53 Kardiologia 73 Ortodoncja 78 Zdrowie publiczne 94 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 107 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

20 Przykładowa struktura organizacyjna podmiotu prowadzącego działalność leczniczą:
Kolor czerwony oznacza przedsiębiorstwa Kolor niebieski oznacza jednostki organizacyjne Kolor zielony oznacza komórki organizacyjne

21 Struktura organizacyjna ciąg dalszy:

22 Struktura organizacyjna podmiotu w ujęciu graficznym:
Podmiot leczniczy przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo jednostka org. jednostka org. jednostka org. komórki org. komórki org. komórki org.

23 Podsumowanie - uwagi: w jednym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego może być prowadzony tylko jeden rodzaj działalności leczniczej; np. oddział psychiatryczny dzienny powinien być przyporządkowany do przedsiębiorstwa – stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (kod 2); „zespół leczenia jednego dnia” powinien być przyporządkowany do przedsiębiorstwa stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne (kod 1); działalność sanatorium/uzdrowiska powinna być przyporządkowana do przedsiębiorstwa - stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (kod 2);

24 Podsumowanie – uwagi c.d.:
dla każdego podmiotu leczniczego nadawany jest 9 – znakowy numer REGON natomiast przedsiębiorstwu powinien być nadany 14 – znakowy numer REGON; nazwa przedsiębiorstwa powinna być różna od nazwy podmiotu leczniczego; struktura organizacyjna powinna mieć odzwierciedlenie w statucie (dotyczy SP ZOZ) lub regulaminie organizacyjnym podmiotu.

25 Przypominamy, że wszystkie podmioty, które nie dokonały zmian w zakresie dostosowania zapisów do obowiązującej ustawy o działalności leczniczej w księgach rejestrowych „swoich” podmiotów muszą tego dokonać do dnia 31 grudnia 2012 r. Wnioski składane w tym zakresie są wolne od opłaty.

26 Wszelkich informacji na temat sposobu składania wniosku i wymaganych dokumentów udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia Publicznego: Koordynator: Halina Figórska: tel.: 91/ (pok. 145) - podmioty lecznicze wykonujące działalność i mające siedzibę w Szczecinie i Koszalinie. Paweł Wegner: tel.: 91/ (pok. 143) – powiaty: gryfiński, gryficki, kamieński, kołobrzeski, świdwiński, szczecinecki, koszaliński, miasto na prawach powiatu Świnoujście. Jolanta Lipok: tel.: 91/ (pok. 142) - powiaty: policki, stargardzki, wałecki, goleniowski, choszczeński, drawski, łobeski, myśliborski, pyrzycki, białogardzki sławieński.

27 Karta informacyjna dokładnie opisująca procedury dokonywania wpisów w rejestrze, zmian i wykreśleń z rejestru dostępna jest na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Sprawy A-Z” pod pozycją 34: 34. Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zmiana wpisu w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Ponadto druk wniosku oraz druki wykazów (przedsiębiorstw, jednostek, komórek) oraz oświadczenia znajdują się na ogólnodostępnej stronie internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

28 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Zagadnienia związane z dostosowaniem działalności podmiotów leczniczych do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – w aspekcie zmian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google