Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z pracownikami Obrony Cywilnej szpitali

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z pracownikami Obrony Cywilnej szpitali"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z pracownikami Obrony Cywilnej szpitali
Szczecin , 24 kwietnia 2013 r. Spotkanie z pracownikami Obrony Cywilnej szpitali w dniu 24 kwietnia 2013 r.

2 PRZEBIEG ZDARZEŃ Wystąpienie awarii – 3 marca 2013 r. godz. 14.08
Powiadomienie dyrektora szpitala, kierownika kliniki godz Częściowa likwidacja awarii godz Ewakuacja 18 noworodków i 8 osób dorosłych. godz – 22.00 Przywrócenie zasilania we wszystkich. obiektach szpitala godz Naprawa uszkodzenia – 4 marca 2013 r. godz

3 OBIEG INFORMACJI O ZDARZENIU
14.08 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 14.40 15.21 16.30 17.30 17.40 18.15 godz. czynność 1, 2 3 4 5, 6 7, 8 Powiadomienie dyżurnego elektryka szpitala. Powiadomienie pracowników działu technicznego. Powiadomienie z-cy dyrektora ds. lecznictwa. Powiadomienie dyrektora szpitala i kierownika kliniki Patologii Noworodków. Przybycie dyrektora do szpitala i powiadomienie Rektora PUM oraz szpitali w Zdrojach i Policach. Powiadomienie KM PSP i KMP Powiadomienie WSPR Przyjazd ZRM i patroli Policji w celu zabezpieczenia ewakuacji.

4 U W A G I Niewłaściwie funkcjonujący system powiadamiania. Brak powiadomienia lekarza koordynatora ratownictwa medycznego o możliwości przeprowadzenia ewakuacji.

5 Koncepcja kierowania akcją ratunkową w szpitalu /przykład/
Przyłącza i urządzenia techniczne Zagrożony obiekt Zespół ds. likwidacji technicznych przyczyn awarii Kierownik działu technicznego Personel techniczny szpitala Serwisy, specjaliści z firm zewnętrznych Zespół ds. ewakuacji Zca dyr. ds. lecznictwa Ordynator / kierownik kliniki Pracownicy wyznaczeni do ewakuacji Zespoły Ratownictwa Medycznego Policja, PSP Obiekt administracyjny SK Wymiana informacji Izba Przyjęć SOR Zespól kierowania akcją ratunkową Dyrektor / zca ds. administracyjnych 2-3 pracowników administracji Rzecznik prasowy SMS Zespół powiadamiania i uruchomienia działań Lekarz dyżurny szpitala 2-3 osoby personelu medycznego Wjazd do szpitala /zakaz/ Pracownicy ochrony Punkt informowania mediów

6 Zadania Zespołów Zespół powiadamiania i uruchamiania działań.
Realizacja procedury powiadomienia: służb będących w systemie powiadamiania ratunkowego, dyrekcji szpitala, nieobecnego personelu do kierowania i zabezpieczenia akcji ratunkowej (ewakuacyjnej), Kierowanie akcją do czasu przybycia przedstawiciela dyrekcji. Organizacja zabezpieczenia medycznego akcji ratunkowej (ewakuacyjnej). inne (w zależności od potrzeb lub specyfiki działalności). Zespół kierowania akcją ratunkową. Bieżąca ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń, podejmowanie decyzji o uruchomieniu kolejnych działań. Określenie zadań i wyznaczenie do ich realizacji personelu. Utrzymywanie kontaktu ze służbami zewnętrznymi. Udzielanie informacji. Kontrola i monitorowanie realizowanych zadań przez zespoły. Inne.

7 Zadania Zespołów Zespół ds. ewakuacji.
Kierowanie przygotowaniem i prowadzeniem ewakuacji. Współdziałanie ze służbami ratunkowymi spoza szpitala uczestniczącymi w ewakuacji. Inne. Zespół ds. likwidacji technicznych przyczyn awarii. Diagnozowanie przyczyn wystąpienia awarii. Uruchomienie sił i środków (serwisów, firm, sprzętu specjalistycznego i materiałów, itp.) niezbędnych do likwidacji awarii i jej skutków. Stałe informowanie dyrektora o postępie prac. Inne czynności w zależności od specyfiki świadczonych usług lub potrzeb.

8 STRUKTURA WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DYREKTOR WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KIEROWNIK WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STANOWISKO PRACY DS. ZAGROŻEŃ NATURALNYCH STANOWISKO PRACY DS. PLANOWANIA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO STANOWISKO PRACY DS. ZAGROŻEŃ POWODZIOWYCH STANOWISKO PRACY DS. ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH STANOWISKO PRACY DS. INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ DYŻURNE STANOWISKO PRACY Tel Kom STANOWISKO PRACY DS. SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA STANOWISKO PRACY LEKARZA KOORDYNATORA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Tel Kom STANOWISKO PRACY DS. BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

9 W sytuacji, gdy w ocenie lekarza koordynatora ratownictwa medycznego skutki zdarzenia mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób – lekarz koordynator działając z upoważnienia Wojewody, w drodze decyzji administracyjnej stawia placówki szpitalne w stan podwyższonej gotowości. Decyzje w tym zakresie przekazuje niezwłocznie do „punktu kontaktowego” placówki drogą telefaksową. W celu przygotowania placówki szpitalnej do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dotyczącego postawienia w stan podwyższonej gotowości, kierownicy wszystkich placówek szpitalnych włączonych do Systemu zobowiązani są do unormowania pracy podległych jednostek w oparciu o ustalenia zawarte w „Planie działania szpitala na wypadek zdarzeń masowych”. Obowiązek sporządzenia planu wynika z Wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zasad i zakresu współpracy Lekarz Koordynatora Ratownictwa Medycznego z jednostkami systemu PRM oraz jednostkami współpracującymi.

10 Punkt Kontaktowy Zgodnie z Wytycznymi Wojewody kontakt Lekarza Koordynatora z jednostką szpitalną następuje za pośrednictwem „punktu kontaktowego, w którym zapewniona jest: całodobowa aktywność służb organizacyjnych placówki (obsada osobowa), dostępność telefonu, faksu, łącza internetowego i kanału sieci radiowej. Za skuteczną łączność z placówką szpitalną odpowiada kierownik jednostki

11 Schemat powiadamia w wypadku zdarzeń masowych
Informacja o zdarzeniu źródło: Dyspozytor medyczny. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego. Pierwszy poszkodowany zgłaszający się na izbę przyjęć (konieczność potwierdzenia danych o zdarzeniu i jego skali). Lekarz dyżurny szpitala Punkt kontaktowy wdraża procedury na wypadek zdarzenia masowego z uruchomieniem przyjętej w danym szpitalu siatki powiadomień Dyrektor Szpitala Zgodnie z przyjętymi w danej placówce szpitalnej procedurami osoby wyznaczone przez dyrektora szpitala przekazują do punktu kontaktowego informacje dotyczące liczby i wstępnie ocenionego stanu pacjentów z wypadku masowego oraz informacje dotyczące potrzeby wsparcia działań szpitala przez odpowiednie służby (w tym lekarza koordynatora ratownictwa medycznego)

12 Schemat powiadamia w sytuacji zaistnienia zagrożeń wewnątrz szpitala
Personel szpitala który powziął informację o zdarzeniu Punkt kontaktowy Lekarz dyżurny szpitala Dyrektor Szpitala Lekarze dyżurni odpowiednich oddziałów szpitalnych Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (jeśli wskazuje na to skala zdarzenia) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego Właściwe dla zdarzenia służby ratownicze i techniczne Uwaga Powiadamianie personelu medycznego i technicznego szpitala następuje zgodnie z obowiązująca w placówce szpitalnej siatce powiadomień

13 Grupa ds. zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych
Wyznaczenie centrum kierowania w szpitalu, tj. określonego miejsca przygotowanego do przeprowadzenia i koordynacji działań ratunkowych w całym szpitalu i wyposażonego w skuteczne środki komunikacji. Wyznaczenie osoby kierującej, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie i koordynację Wyznaczenie zastępców dyrektorów oraz kierujących, aby zapewnić ciągłość działania systemu kierowania i kontroli Sprawdzenie w kluczowych dokumentach wewnętrznych i zewnętrznych (np. publikacjach krajowego organu ds. zdrowia oraz WHO) kwestii dotyczących zarządzania pogotowiem ratunkowym w szpitalach, aby zapewnić zastosowanie podstawowych zasad oraz zatwierdzonych strategii planowania i wdrażania szpitalnego planu działań w sytuacjach kryzysowych. Wdrożenie lub opracowanie karty czynności, wyszczególniającej niezbędne obowiązki w zakresie kwalifikacji, zadań i zasobów do pełnienia przez członków grupy ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych, kierownictwo szpitala i oraz personel wykonujący czynności w sytuacjach kryzysowych . Zapewnienie, że wszyscy członkowie grupy ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie struktury i funkcjonowania systemu dowodzenia w sytuacjach kryzysowych oraz że pozostały personel szpitala oraz organizacje społeczne znają swoje role w grupie.

14 Należy rozważyć podjęcie następujących działań.
Jasna, precyzyjna i punktualna komunikacja jest niezbędna, aby zapewnić odpowiedzialne podejmowanie decyzji, skuteczną współpracę oraz świadomość społeczną i zaufanie Należy rozważyć podjęcie następujących działań. Powołanie rzecznika publicznego do koordynowania komunikacji pomiędzy szpitalem a ludnością, mediami i organami zdrowia publicznego. Wyznaczenie miejsce dla potrzeb konferencji prasowych (położonego z dala od oddziału ratunkowego, miejsca selekcji pacjentów, poczekalni czy centrum dowodzenia). Skierowanie krótkich komunikatów do odpowiednich odbiorców (np. pacjentów, personelu, opinii publicznej) w czasie przygotowań do najbardziej prawdopodobnych sytuacji kryzysowych. Zapewnienie, że wszelka komunikacja skierowana do opinii publicznej, mediów, ogółu personelu oraz organów zdrowia publicznego będzie kierowana przez grupę ds. zarządzania kryzysowego lub jej szefa. Zapewnienie mechanizmów sprawnej wymiany informacji pomiędzy administracją szpitala, szefami oddziałów/jednostek oraz personelem. Zawiadomienie personelu szpitala o jego roli i obowiązkach w ramach planu działania w sytuacji kryzysowej. Zapewnienie dostępności niezawodnych i wystarczających systemów komunikacji/ podstawowej i zapasowej (telefony mobilne, wewnętrzne i zewnętrzna linie telefoniczne).

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie z pracownikami Obrony Cywilnej szpitali"

Podobne prezentacje


Reklamy Google