Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY PLAN OBRONY CYWILNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY PLAN OBRONY CYWILNEJ"— Zapis prezentacji:

1 NOWY PLAN OBRONY CYWILNEJ
OPRACOWANIE W 2012 R. WDROŻENIE DO KOŃCA 2013 R.

2 Przebieg szkolenia instruktażowego
Lp. Czas Przedsięwzięcie szkoleniowe Prowadzący Uwagi od do 1 2 3 4 5 6 1. 11.00 11.05 Zapoznanie z celem, tematyką i przebiegiem szkolenia. Ustalenia organizacyjne. Piotr Gabinowski - dyrektor Wydziału 2. 11.35 Prawne aspekty opracowania „nowego” planu obrony cywilnej – uzasadnienie. Przedstawienie wykładni Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie mechanizmu tworzenia i przygotowywania do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej Andrzej Styczyński- zastępca dyrektora Wydziału 3. 12.00 Zasadnicze treści zawarte w Wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego – szefa obrony cywilnej z dnia lutego 2012 r. i co z nich wynika. Andrzej Puchalski- kierownik Oddziału Obrony Cywilnej 4. 12.10 P R Z E R W A 5. 12.10 12.40 Szczegółowe zasady opracowywania planów obrony cywilnej powiatów /miast na prawach powiatów/. Lechosław Malinowski- pracownik ds. planowania i szkolenia 7. 13.00 Zapoznanie szkolonych z ogólnym harmonogramem opracowania planu. -//- 8. 13.10 P R Z E R W A 9. 14.00 Uwagi, spostrzeżenia, propozycje i pytania uczestników szkolenia w zakresie treści i sposobu opracowania planu obrony cywilnej. Końcowe ustalenia. Andrzej Styczyński- Zastępca dyrektora Wydziału uczestnicy szkolenia 10. 14.10 Zakończenie szkolenia. Piotr Gabinowski- dyrektor Wydziału

3 UZASADNIENIE DO WYTYCZNYCH
STRUKTURA I TREŚĆ DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW OBRONY CYWILNEJ NIE ODPOWIADA WSPÓŁCZESNYM WYMOGOM W ZAKRESIE OCHRONY LUDNOŚCI. W ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ PROCESIE PLANOWANIA, ZMIENIAMY DOTYCHCZASOWE, SZTYWNE SPOJRZENIE NA FUNKCJONOWANIE OBRONY CYWILNEJ NA BARDZIEJ ELASTYCZNE, PRZYSTĘPNE I REALNE JAKO KONTYNUACJI CAŁOŚCIOWEGO PROCESU W ZAKRESIE OCHRONY LUDNOŚCI W SYTUACJI ZAGROŻEŃ. CELEM „NOWEGO” PLANU WINNO BYĆ ZAPEWNIENIE SYSTEMOWEGO, SKOORDYNOWANEGO I EFEKTYWNEGO DZIAŁANIA ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH OBRONY CYWILNEJ W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I WOJNY. SPECYFIKA JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH SPORZĄDZAJĄCYCH PLAN OC JEST ZRÓZNICOWANA POD WZGLĘDEM STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ, CHARAKTERYSTYKI OBSZARU CZY TEŻ MOŻLIWOŚCI W REALIZACJI ZADAŃ, STĄD TEŻ PLANY BĘDĄ SIĘ RÓŻNIĆ.

4 ISTOTNE ZAPISY ZAWARTE W WYTYCZNYCH WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO – SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA Z DN LUTEGO 2012 R. § 1. Mówi nam o celu opracowania planu obrony cywilnej. Ten cel różni się zasadniczo od celu jaki został postawiony w Wytycznych z r. W planie obrony cywilnej mamy określić sposób i przez kogo będą realizowane /wykonywane/ zadania OC. § 2. Plan obrony cywilnej jest niezbędny do działania organu obrony cywilnej w określonym stanie gotowości obronnej państwa i dlatego wykonuje go urząd obsługujący ten organ, jako komórka koordynująca realizacją zadań obrony cywilnej na danym szczeblu . § 3 . określa, że zgodnie z §3 pkt 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. na każdym szczeblu administracyjnym mamy mieć wytypowane instytucje, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne , w tym społeczne organizacje ratownicze i określić im zadania do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. Jakie to instytucje i jednostki organizacyjne należy uwzględnić? Przykładowo: a) przewidziane do realizacji zadań OC: - urzędy administracji państwowej i podległe im jednostki, - jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego, - komendy oraz jednostki PSP i OSP, - Państwowa Inspekcja Sanitarna i jej jednostki, -Inspekcja Ochrony Środowiska i jej jednostki, - Inspekcja Weterynaryjna i jej jednostki, - Inspekcja Farmaceutyczna i jej jednostki, - Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jej jednostki - Inspekcja Handlowa i jej jednostki, - Inspekcja Transportu Drogowego i jej jednostki, - przedsiębiorcy i ich zakłady b) współdziałające z obroną cywilną: - Policja, - Siły Zbrojne, - organizacje pozarządowe i humanitarne, - inne jednostki i organizacje mające w swoich zapisach statutowych realizacje zadań lub obowiązki w zakresie ochrony ludności, mienia lub zwierząt. 

5 cd. omówienia Wytycznych
Jakie to zadania mogą realizować ww. instytucje, jednostki organizacyjne? Pokazano je w załączniku nr 1 do Wytycznych. Szczegóły ujęcia ich w odpowiednim dokumencie? Skłaniać się należy nad formą i treścią rozpisania tych zadań, czy tak jak zostało to ujęte w planach operacyjnego funkcjonowania danego urzędu, jednostki organizacyjnej, czy przyjąć rozwiązanie z planu zarządzania kryzysowego. Przyjęto formę określoną w załączniku nr 2 do Wytycznych. Sposób wypełniania Zestawienia zadań… omówiony zostanie w dalszej części prezentacji. Zadania obrony cywilnej kierownicy jednostek organizacyjnych rozpisują w kartach wg ustalonego wzoru – patrz załącznik nr 3 do Wytycznych. W § 7 mówi się o pełnionej przez dyrektora WBiZK funkcji koordynatora nad opracowaniem planu obrony cywilnej województwa oraz sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem terminów realizacji przedsięwzięć ujętych w Harmonogramie opracowania planu .. .w województwie. Takie rozwiązanie należałoby przyjąć także w starostwach powiatowych / naczelnik WZK starostwa jako koordynator/. Pozostałe paragrafy ujmują informacje ogólne o układzie planu, jego formie i o wymogach jego opracowania, a także czynnościach jakie należy wykonać podczas opracowywaniu planu i na jego zakończenie, czyli: kiedy, jak i z kim należy uzgodnić, kto zatwierdza. Zapisy zawarte w Wytycznych mogą się wydawać zbyt lakoniczne, dlatego też Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego opracował szczegółowe zasady opracowywania planu OC stanowiące pewną wykładnię, a także pomoc w dalszych pracach planistycznych.

6 PLAN STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIDWINIE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OZNACZENIE KLAUZULI Egz nr Z A T W I E R D Z A M Starosta Świdwiński ……………………………… / data, podpis / PLAN OBRONY CYWILNEJ POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO U Z G O D N I O N O: WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI SZEF OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA ………………………………………………… NACZELNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO …………………………………… / data i podpis/ ŚWIDWIN – 2013 R.

7 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWANIA POWIATOWEGO PLANU OBRONY CYWILNEJ.
ZASADY OGÓLNE: plan winien posiadać systemowe i skoordynowane rozwiązania w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, odpowiadające współczesnym wyzwaniom ochrony ludności, specyfika jednostki administracyjnej – jej struktura organizacyjna, występujące zagrożenia, charakterystyka obszaru, sposób i możliwości realizacji zadań, różnicują treść planów opracowywanych w poszczególnych powiatach, przedstawiona w załączniku nr 1 do Wytycznych struktura planu zawiera ogólny układ pozwalający dostosować jego treści do potrzeb i możliwości danej jednostki administracyjnej oraz jest zbliżona do struktury planu zarządzania kryzysowego, co stwarza możliwość integracji obu planów, bez powielania ich treści, plan powinien koncentrować się na przedsięwzięciach podstawowych dla ochrony ludności, czyli ostrzeganiu i alarmowaniu, ewakuacji i możliwości zapewnienia miejsc czasowego pobytu dla ewakuowanej ludności, racjonalnym wykorzystaniu posiadanych sił i środków ratowniczych, plan powinien uwzględniać także możliwość wzmocnienia potencjału gmin, skupić się na rozwiązywaniu zagadnień przekraczających ich możliwości, nie powodować jednak tzw. „wyręczania” lub powielania danych i procedur, plan opracowuje zespół autorski powołany zarządzeniem starosty – szefa obrony cywilnej powiatu. Do zespołu należy powołać przedstawicieli instytucji, jednostek organizacyjnych zaangażowanych w działania związane z realizacją zadań ochrony ludności, w tym między innymi: służb, inspekcji, straży, organizacji pozarządowych, lokalnych mediów i administracji wojskowej, w pracach planistycznych należy uwzględnić kilka etapów sporządzania planu, w tym: - okres przygotowawczy obejmujący wydanie odpowiednich ustaleń dla wykonawców i przeprowadzenie szkolenia dla osób zaangażowanych w opracowanie dokumentów planu; - zasadniczy etap sporządzania planu, który został określony szczegółowo w Harmonogramie opracowania planu obrony cywilnej województwa /powiatu, gminy/, - etap prowadzenia uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi zaangażowanymi w proces realizacji określonych zadań obrony cywilnej - w części ich dotyczącej oraz z organem nadrzędnym obrony cywilnej- w całości planu; - etap końcowy – dokonanie w planie korekt i uzupełnień po przeprowadzeniu uzgodnień, a następnie jego zatwierdzenie. Czas wdrażania planu obrony cywilnej przewidziany jest do końca 2013 roku.

8 NIEZBĘDNE INFORMACJE DO OPRACOWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH PLANU OBRONY CYWILNEJ POWIATU.
PLAN GŁÓWNY. Plan główny przeznaczony jest dla organu obrony cywilnej, który określa w nim koncepcję działania obrony cywilnej na administrowanym terenie , przydziela obowiązki realizacji określonych zadań, w tym obowiązek opracowania standardowych procedur operacyjnych. Plan główny opracowuje się w układzie jaki został przedstawiony w strukturze planu - załączniku nr 1 do Wytycznych. Przy opracowywaniu odpowiednich punktów planu głównego należy uwzględnić następujące uwagi : w arkuszu uzgodnień ująć wszystkie jednostki wymienione w planie obrony cywilnej przewidziane do realizacji zadań, rejestr zmian może być opracowany razem z arkuszem aktualizacji / załącznik nr 1 do niniejszego pisma/, wnioski z oceny zagrożenia sformułować na podstawie charakterystyk zagrożenia zawartych w planach zarządzania kryzysowego oraz operacyjnego funkcjonowania…. i tylko te, które rzutują bezpośrednio na zakres zadaniowy obrony cywilnej danej jednostki administracyjnej, Uwaga: formułować je należy z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnej, zadania i obowiązki osób oraz podmiotów…., ująć w formie tabelarycznej /wzór w załączniku nr 1 do niniejszego pisma/. Przy ustalaniu zadań należy uwzględnić formę przekazywania /w systemie stałego dyżuru/ i treść przyjętą w planie operacyjnego funkcjonowania, z uwagi na ich złożoność oraz czas realizacji /w określonym stanie gotowości/. Takim szczególnym zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych/ jest ono rozpisane w kilku zadaniach/, w charakterystyce struktur organizacyjnych … opisać powoływane zespoły i formacje, jednostki organizacyjne wykorzystywane do realizacji zadań obrony cywilnej, posiadane zasoby /sprzęt i materiały / i ich możliwości oraz pochodzące z nałożonych świadczeń, a będące własnością innych jednostek organizacyjnych, przy opracowywaniu ogólnej koncepcji działania należy uwzględnić warianty tych działań w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa / w stałej gotowości obronnej gotowości obronnej czasu kryzysu i gotowości obronnej czasu wojny/, rozpisując je w następującym układzie: - cele obrony cywilnej powiatu, - zamiar działania starosty w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, - siły i środki wykorzystywane do realizacji zadań obrony cywilnej, - sposób kierowania i zabezpieczenia logistycznego działań obrony cywilnej, - współdziałanie z innymi systemami, w tym systemem obronnym państwa w zakresie ochrony ludności. - inne dane niezbędne, w tym terminy osiągania gotowości do działania tworzonych /powoływanych/ zespołów, formacji oraz jednostek organizacyjnych przewidzianych do realizacji zadań obrony cywilnej. TREŚCI ZAWARTE W PLANIE GŁÓWNYM NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DANEJ JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNEJ.

9 d.c. informacji o planie OC
PROCEDURY POSTĘPOWANIA. Procedury postępowania mogą być opracowane w formie opisowej lub tabelarycznej przyjmując wzór z planu zarządzania kryzysowego. Treści zawarte w opisanych procedurach mogą mieć zakres rozszerzony lub zawężony/ograniczony/, z dostosowaniem do specyfiki powiatu. Procedury winne : - odnosić się do zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny., - pełny zakres zadań obrony cywilnej realizowanych na szczeblu powiatu, - być powiązane z podnoszeniem stanów gotowości obronnej państwa. Ustalenia inne pozostają w gestii i decyzji organu odpowiedzialnego za opracowanie planu obrony cywilnej. Układ opracowania procedur może być przyjęty zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wytycznych.

10 d.c. informacji o planie OC
ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE. Załączniki funkcjonalne, to rozpisane plany działania, sposoby realizacji zasadniczych zadań, a także pomocniczych do wypełnienia funkcji obrony cywilnej. Załączniki funkcjonalne przeznaczone są dla instytucji (organizacji) koordynującej wykonanie określonego zadania oraz dla współdziałających w jego realizacji. Ilość i rodzaje załączników funkcjonalnych może być różna, a zależy to od potrzeb i możliwości realizacji przez jednostkę administracyjną zadań obrony cywilnej. Zasadniczą przesłanką przy ich opracowaniu jest uwzględnienie istotnych zadań obrony cywilnej realizowanych na administrowanym terenie. Nazwy i treści załączników powinny być zbieżne z planem zarządzania kryzysowego, należałoby jedynie wprowadzić odpowiednie pojęcia dotyczące organizacji i działania ważnych funkcji obrony cywilnej w okresie zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego i wojny. IFORMACJE UZUPELNIAJĄCE. Stanowią zbiór niezbędnych /istotnych/ danych wykorzystywanych w procesie planowania i podejmowania decyzji przez szefa obrony cywilnej danego szczebla oraz kierowania działaniami jednostek organizacyjnych formacjami w czasie realizacji zadań obrony cywilnej. Dokumenty informacyjne są przygotowywane zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących aktów prawnych, gdy istnieje taka potrzeba ich wykonania. Informacje uzupełniające wykonywane w postaci map, harmonogramów, zestawień sił i środków, umów, bazy danych i innych, załącza się do planu obrony cywilnej.

11 SPOSÓB OPRACOWYWANIA /WYPEŁNIANIA/ POSZCZEGÓLNYCH DOKUMENTÓW PLANU OC
PLAN GŁÓWNY 1. Zarządzenie wprowadzające plan OC do stosowania. Zarządzenie starosty – szefa obrony cywilnej powiatu wprowadzające plan OC do stosowania uwzględniać powinno: podstawę prawną „funkcjonowania” planu, zadania dla osób odpowiedzialnych za realizację postanowień ujętych w planie, zakres i terminy do wykonania przedsięwzięć wdrożeniowych planu. 2. Arkusz uzgodnień. Nazwa jednostki organizacyjnej Zakres przeprowadzonych uzgodnień Potwierdzenie /data i podpis osoby uprawnionej/ Komenda Powiatowa PSP Cały plan obrony cywilnej powiatu Pieczątka osoby uprawnionej data i podpis Powiatowa Inspekcja Sanitarna W zakresie: organizacji i prowadzenia zabiegów sanitarnych, przygotowania do…

12 CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC.
3. Rejestr zmian 4. Ocena zagrożeń – wnioski, w tym: 4.1. Charakterystyka powiatu pod kątem funkcjonowania obrony cywilnej, 4.2. Zagrożenia możliwe do wystąpienia na terenie powiatu / cz. „P” i „W”/ 4.3. Wnioski z oceny zagrożeń cz. „P” oraz narastania kryzysu, 4.4. Wnioski z oceny zagrożeń w czasie potencjalnego konfliktu zbrojnego. Przy formułowaniu oceny zagrożenia – wniosków pod kątem uruchamiania działań i funkcjonowania struktur obrony cywilnej, należy dokonać analizy zagrożeń ujętych w: katalogu zagrożeń z planu zarządzania kryzysowego – dotyczyć to będzie przede wszystkim zagrożeń czasu „P” i kryzysu, oceny zagrożeń z planu operacyjnego funkcjonowania jednostki administracyjnej - dotyczy zagrożeń cz. „W”. Układ i formę sporządzania „Oceny zagrożeń – wniosków”, proponuje się przyjąć jak w „starym” planie obrony cywilnej . Nazwa i strona dokumentu Zakres dokonywanych zmian w dokumencie Podstawa Osoba wprowadzająca zmiany /data, podpis/

13 CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC.
5. Zadania i obowiązki osób oraz podmiotów, którym powierzono realizację zadań OC , a także zestawienie zadań OC realizowanych przez jednostki organizacyjne na administrowanym terenie. ZADANIA I OBOWIĄZKI OSÓB ORAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM POWIERZONO REALIZACJĘ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ Uwagi: 1) treści zadań wynikają z zakres czynności organu obrony cywilnej danej jednostki administracyjnej oraz zestawienia zadań głównych i szczegółowych – tabela w pkt B, 2) realizację zadań rozpisać zarówno na osoby funkcyjne jak i na powoływane lub już funkcjonujące zespoły, grupy itp.. Osoba funkcyjna lub podmiot, zespół, wydział, inna komórka organizacyjna Treść zadania Realizacja w czasie: stałej gotowości obronnej gotowości obronnej cz. kryzysu cz. wojny STAROSTA Jako Szef obrony cywilnej powiatu odpowiada za…………. Do jego zasadniczych obowiązków należy: 1) x Naczelnik WZK Wydział Zarządzania Kryzysowego

14 B. ZESTAWIENIE ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA TERENIE POWIATU ………… Nr zadania głównego Treść zadania szczegóło- wego zadania szczegółowego Gotowość obronna Wykonawcy stała gotowość obronna gotowość obronna cz. kryzysu cz. wojny Komórki organizacyjne urzędu powiatowego Powiatowe służby, inspekcje i straże Gminy Inne podmioty współdziałające w realizacji zadań WZK   wydział   wydział   KP PSP   PIW   Sanepid  gmina 1  gmina 2   Policja  Wojsko   Szkoła  OCB  Organizacja ewakuacji ludności  ZAA 98  Przygotowanie rejonów i obiektów dla ewakuowanej ludności.  x  K  W  G  P  G/P  ZAA 104  Ewakuacja ludności z rejonów…  UDZ-53  Medyczna osłona ewakuacji ludności. Uwagi: 1. Ujęte w zestawieniu zadania należy przekazać do realizacji wytypowanym wykonawcom /jednostkom organizacyjnym/ na podstawie zarządzenia starosty 2. Zadania główne oznaczyć symbolami: OCA, OCB … według kolejności ujętej w dalszej części prezentacji. 3. Numery i treści zadań szczegółowych przyjąć o znaczeniu i brzmieniu identycznym jak w planach: zarządzania kryzysowego, operacyjnego funkcjonowania powiatu. Oznaczenie zadań szczegółowych nie ujętych w ww. planach odpowiednio przyjąć: OCA1, OCA2, OCB1, OCB2 …. Itd. 4. Układ i kolejność wykonawców w zestawieniu przyjąć tak jak w planie operacyjnego funkcjonowania powiatu. 5. Załącznik dostępny na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 6. Oznaczenia wykonawców przyjąć z siatki bezpieczeństwa Planu zarządzania kryzysowego

15 ZADANIA I PODZADANIA OBRONY CYWILNEJ I ICH OZNACZENIE.
Treść zadania głównego Nr zadania /oznaczenie/ Treść zadania szczegółowego Monitorowanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie oraz informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania. OCA Rozpoznanie, monitorowanie, prowadzenie …………….. Informowanie ludności o przebiegu konfliktu zbrojnego oraz o… Przygotowanie i osiągnięcie gotowości do działań monitoringu zagrożeń ZAA 02 ZAA 68 ZBA 10 Organizowanie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia. OCB Realizacja przedsięwzięć organizacyjnych związanych z przygotowaniem rejonów, obiektów do ewakuacji ludności. Ewakuacja ludności z rejonów w których przebywanie zagraża… ZAA 98 ZAA 104 Przygotowanie budowli ochronnych oraz ukryć doraźnych. OCC Sprawdzenie stanu technicznego budowli ochronnych…. . Doprowadzenie do gotowości techniczno – eksploatacyjnej istniejących budowli ochronnych i ukryć ZAC 12 ZBA 77 Przygotowanie jednostek organizacyjnych /formacji/ OC do działania. OCD Częściowe rozwinięcie jednostek organizacyjnych /formacji/ OC. Pełne rozwinięcie //- ZBA 39 ZBA 69 Prowadzenie zabiegów sanitarnych, odkażania, dezynfekcji i dezaktywacji oraz innych zabiegów. OCE Przygotowanie punktów zabiegów specjalnych ZBA 35 Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia OCF Przekazanie obiektów infrastruktury technicznej i magazynowej na doraźne potrzeby jednostek organizacyjnych OC. Dystrybucja wśród ludności artykułów pierwszej potrzeby… . Informowanie ludności o możliwości zakupu indyw. sr. ochrony… ZAA 81 ZAA 99 ZBA 24 Organizowanie ochrony zabytków. OCG Aktualizacja planów ochrony zabytków. Realizacja przedsięwzięć związanych ze wzmożoną ochroną fizyczną zabytków ZAN 04 ZAN 09 Doraźne przywracanie do działania niezbędnych służb użyteczności publicznej. OCH Przywrócenie do działania uszkodzonych instalacji i urządzeń zaopatrujących ludność w wodę pitną. OCH 1 Udzielanie pomocy w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania. OCI Udział formacji OC w gromadzeniu / rozśrodkowaniu / zasobów niezbędnych do przetrwania OCI 1 Udzielanie doraźnej pomocy w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami. OCJ Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w czasie prowadzenia akcji ratunkowej ……… . ZBA 44 Udział w działaniach ratowniczych oraz w walce z pożarami. OCK Przygotowanie i wyposażenie formacji OC do pomocniczych działań ratowniczych. OCK 1 Organizowanie opieki medycznej, pomocy społecznej, psychologicznej i religijnej OCL Zapewnienie wsparcia psychologicznego i posług duchowych ludności poszkodowanej w wyniku działań zbrojnych. Świadczenie usług medycznych ludności poszkodowanej … . ZAA 84 ZBJ 02

16 Treść zadania szczegółowego
Nr zadania /oznaczenie/ Treść zadania szczegółowego Udzielanie doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych OCM Wyznaczanie cmentarzy i miejsc pochówku zmarłych i poległych żołnierzy oraz ludności cywilnej… . ZAA 87 Obsługa środków zaciemnienia OCN Ogłaszanie obowiązku zaciemniania i wygaszania oświetlenia OCN 1 Wykonywanie innych zadań niezbędnych dla ochrony ludności. OCO Przeszkolenie komendantów formacji obrony cywilnej - gra decyzyjna. OCO 14 Uwagi: Oznaczenie i treści zadań głównych pozostają niezmienne. Dobór zadań szczegółowych /treść wraz z oznaczeniem/ przyjąć zarówno z planu operacyjnego funkcjonowania jak i planu zarządzania kryzysowego. Oznaczenie zadań szczegółowych nie ujętych w ww. planach odpowiednio przyjąć: OCA1, OCA2, OCB1, OCB2 …. Itd. W tabeli nie ujęto wszystkich zadań szczegółowych. Formułowanie zadań szczegółowych może uwzględniać skróconą wersję tego co zostało zapisane w ww. tabeli . Przykład: UDZ52- medyczna osłona ewakuacji ludności.

17 CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC.
6. Charakterystyka struktur organizacyjnych i zasobów oraz analiza możliwości ich wykorzystania. Proponuje się przyjąć rozwiązanie ujęte w planie zarządzania kryzysowego /załącznik funkcjonalny nr 1/ z uwzględnieniem wariantowości. WARIANT I – jak w załączniku funkcjonalnym nr 1 planu zarządzania kryzysowego. WARIANT II – poniżej /dotyczy tylko struktur przewidzianych do realizacji zadań obrony cywilnej/ Struktury organizacyjne i ich wykorzystanie. Posiadane zasoby oraz możliwości ich wykorzystania. Dotyczy przede wszystkim zasobów technicznych, materiałowych, a także magazynowych. Przedstawienie w formie tabelarycznej. Układ tabeli podobny jak wyżej. Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Posiadane siły i środki Możliwości wykorzystania w okresie: St GO GO cz. „K” GO cz. „W” Tryb uruchamiania do działań Sposób Czas gotowości powiadamiania do działań

18 7. Ogólna koncepcja /zamiar/ działania w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Wariant A. Koncepcję /zamiar/ działania rozbudowuje się wokół starosty jako szefie obrony cywilnej powiatu, przy uwzględnieniu wniosków z oceny zagrożenia i realizacji zadań obrony cywilnej w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa. Początek formułowania zamiaru może być następujący: „Starosta…… zamierza przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom występującym na terenie powiatu poprzez realizację zadań obrony cywilnej obejmujących: 1. W stałej gotowości obronnej; zapewnienie ochrony ludności przed skutkami zagrożeń, w tym pozamilitarnym użyciem środków masowego rażenia, zapewnienia warunków do przetrwania dla ludności objętej działaniami wojennymi……….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10) 2. W gotowości obronnej czasu kryzysu: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 5) ………………………………………………………………………………………………………………………… Przygotowanie i przeprowadzenie ewakuacji ludności z rejonu ….., w tym: 3. W gotowości obronnej czasu wojny: ……………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 15) ……………………………………………………………….. Kierowanie obroną cywilną realizowane będzie w systemie………………………. ……………………. …………….. ze SK rozmieszczonego ……………………………. W siedzibie starostwa …… Główny wysiłek logistycznego zabezpieczenia skupiony zostanie na realizacji podstawowych zadań obrony cywilnej zapewniających ochronę życia i zdrowia ludności i warunków do przetrwania … Dalsze rozpisanie szczegółowe koncepcji /zamiaru/ działania ustala wykonawca planu.

19 Wariant B Koncepcję /zamiar/ działania można także rozbudowywać wokół właściwego funkcjonowania na administrowanym terenie systemu obrony cywilnej w stanach gotowości obronnej państwa, kwalifikując zadania do poszczególnych tych stanów. Taki układ koncepcji /zamiaru / działania daje większą przejrzystość realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do konkretnego wykonawcy /wykonawców/ umiejscowionych w czasie i miejscu i przestrzeni. Układ rozpisanej koncepcji /zamiaru/ działań. Celem /celami/ działania obrony cywilnej powiatu jest szeroko pojęta ochrona ludności oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku działań zbrojnych, wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii i katastrof, a także likwidacja skutków tych zagrożeń. Prowadzenie……. / rozbudować należy do szczegółowych celów/ Powyższy cel /cele/ działania osiąga się poprzez realizację następujących zadań /przedsięwzięć/; monitorowanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz ………, planowanie, organizowanie i prowadzenie ewakuacji…………, Przygotowanie i utrzymanie w pełnej gotowości eksploatacyjnej istniejących budowli ochronnych, a także rozbudowa ………., ……………………………………………………………………………………………………………………., organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych w rejonach wystąpienia masowych porażeń, zachorowań, skażeń………………………………………………………………………………………………………………………………., wymienić inne zasadnicze zadania 3. Kierowanie obroną cywilną powiatu realizowane będzie…………………… 4. Współdziałanie …………………………………………………………………………. 5. Logistyczne zabezpieczenie działań …………………………………….. W poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa organizacja realizacji zadań zasadniczych i szczegółowych obrony cywilnej powiatu przebiegać będzie w sposób następujący: /należy podać treść zadania, wykonawcę (wykonawców), terminy i inne uwarunkowania/ Dalsze rozpisanie szczegółowe koncepcji /zamiaru/ działania ustala wykonawca planu.

20 8. Terminy i tryb aktualizacji planu.
Rodzaj aktualizacji Data Aktualizacji podlega: Opis Podstawa Osoba przeprowadzenia Nazwa Strona dokonanej aktualizacji przeprowadzenia dokonująca okresowa doraźna aktualizacji dokumentu aktualizacji aktualizacji 9. Inne.

21 PROCEDURY POSTEPOWANIA
CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC - PROCEDURY DZIAŁANIA PROCEDURY POSTEPOWANIA ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM GOTOWOŚCI OBRONY CYWILNEJ POWIATU W OKRESIE ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I WOJNY. URUCHOMIENIE PROCESU PRZEJŚCIA INSTYTUCJI, PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DO DZIAŁAŃ W STRUKTURACH OBRONY CYWILNEJ. PCZK/SD URUCHOMIENIE DZIAŁAŃ /PROCESU/ UDZ - OC W RAMACH OSIAGANIA GOTOWOŚCI CEL PODEJMOWANYCH DZIALAŃ PODSTAWA PRAWNA ZAINICJOWANIE PROCEDURY ZAMKNIECIE PROCEDURY TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA OCZEKIWANIA UWAGI

22 2. URUCHAMIANIE SYSTEMU KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ.
Przedsięwzięcia i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania obroną cywilną muszą uwzględniać płynne przechodzenie struktur organizacyjnych funkcjonujących w czasie „P”, poprzez narastanie kryzysu do wojennego systemu kierowania. Rozpisując procedury kierowania obroną cywilną należy przyjąć wzór i sposób jej przedstawienia z procedur reagowania nr UDZ 16; UDZ 18 i UDZ 18 zawartych w planie zarządzania kryzysowego z przejściem do systemu kierowania przyjęty i rozpisanego w planie operacyjnego funkcjonowania danej jednostki administracyjnej. Modyfikacja tego układu rozpisania procedury dotyczącej kierowania obroną cywilną, jest dopuszczalna. Układ i forma rozpisywania pozostałych procedur postępowania zawartych w załączniku nr 1 do Wytycznych Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 29 lutego 2012 r. jest zbieżna z przedstawionymi powyżej.

23 CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC.
ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE. Nr 1. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA, W TYM INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH POSTEPOWANIA. Przyjąć w układzie i formie jak w planie zarządzania kryzysowego /załącznik funkcjonalny nr 3 + załącznik funkcjonalny nr 4/ z rozszerzeniem elementów obrony cywilnej . Nr 2. ORGANIZACJA KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ I SYSTEM ŁĄCZNOŚCI. Należy opracować wg własnej koncepcji, przyjmując pewne rozwiązania z dotychczas obowiązującego planu obrony cywilnej Nr 3. ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDNOŚCI, ZWIERZĄT I MIENIA NA WYPADEK ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I WOJNY. Załącznik funkcjonalny stanowi opracowany „Plan ewakuacji /przyjęcia/ ludności III stopnia Nr 4. ORGANIZACJA OCHRONY I EWAKUACJI ZABYTKÓW Załącznik funkcjonalny stanowi opracowany „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”

24 CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC.
Nr 5. ORGANIZACJA OPIEKI MEDYCZNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ I RELIGIJNEJ. Przyjąć w układzie i formie jak w planie zarządzania kryzysowego /załącznik funkcjonalny nr 6/ z rozszerzeniem na wykonywanie posług religijnych oraz uwzględnieniu w zapisach spraw /zadań i struktur/ dotyczących obrony cywilnej. Nr 6. ORGANIZACJA PROWADZENIA ZABIEGÓW SANITARNYCH, ODKAŻANIA, DEZYNFEKCJI, DEZAKTYWACJI I INNYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH. Załącznik zostanie opracowany na szczeblu wojewódzkim, a układ i jego forma przesłana zostanie do starostw powiatowych. Nr 7. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZOWANIE BUDOWLI OCHRONNYCH ORAZ UKRYĆ DORAŹNYCH. Nr 8. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I INNYCH DZIAŁAŃ POMOCNICZYCH, W TYM: UDZIAŁ W RATOWNICTWIE I WALCE Z POŻARAMI, DORAŹNA POMOC DLA PRZYWRACANIA I UTRZYMANIA PORZĄDKU W STREFACH DOTKNIĘTYCH KLĘSKAMI, DORAŹNE PRZYWRACANIE DZIALANIA NIEZBĘDNYCH SŁUŻB UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DOSTARCZANIE DORAŹNYCH POMIESZCZEŃ I ZAOPATRZENIA DLA LUDNOŚCI, POMOC W OCHRONIE I RATOWANIU DÓBR NIEZBEDNYCH DO PRZETRWANIA, OBSŁUGA ŚRODKÓW ZACIEMNIANIA, DORAŹNA POMOC W GRZEBANIU ZMARŁYCH, DODATKOWE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI, NIEZBEDNE DLA WYPEŁNIENIA WW. ZADAŃ, W TYM PLANOWANIE I PRACE ORGANIZACYJNE Opracowanie załącznika w formie zbiorowej realizacji ww. zadań jest celowe z uwagi na ich pomocniczy charakter wykonywania przez struktury obrony cywilnej. Przy opracowywaniu jego przyjąć formę jak w załącznikach poprzednich.

25 CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC.
CZĘŚĆ GRAFICZNA PLANU OBRONY CYWILNEJ. Graficzną część planu obrony cywilnej wykonuje się w ścisłym powiązaniu treści zawartych w częściach opisowych przy uwzględnieniu pełnego zakresu realizacji zadań obrony cywilnej. Dokumenty graficzne w większości wchodzą w skład załączników funkcjonalnych, przykład – plan ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia, organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, organizacja ochrony zabytków. Dokumenty graficzne planu obrony cywilnej wykonuje się w postaci map, planów, szkiców lub aplikacji komputerowych, pozwalających zbierać, przetwarzać i wizualizować wypracowane procedury lub otrzymywane dane niezbędne w realizacji zadań obrony cywilnej. Skalę map, planów miast należy dobierać według własnych potrzeb oraz wymogów określonego załącznika funkcjonalnego planu obrony cywilnej. WYPRACOWANE DOKUMENTY PLANU OBRONY CYWILNEJ NIE POWINNY POWIELAĆ DANYCH I PROCEDUR UJĘTYCH W INNYCH PLANACH JEDYNIE POSIADAĆ ODNOŚNIKI DO TYCH PLANÓW. Dodatkowe informacje i rozwiązania systemowe w zakresie opracowania planów obrony cywilnej powiatów przekazywane będą dla naczelników wydziałów zarządzania kryzysowego starostw powiatowych w całym okresie planistycznym.

26 Treść przedsięwzięcia Przedsięwzięcia przygotowawcze
HARMONOGRAM OPRACOWANIA PLANU OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA /POWIATU, GMINY/ Lp. Treść przedsięwzięcia Termin realizacji Odpowiedzialny za realizację Uwagi W P G 1 2 3 4 5 6 7 Przedsięwzięcia przygotowawcze 1. Przygotowanie projektu wytycznych: - wojewody zachodniopomorskiego – szefa OC województwa, do 2012r. do 20.04. 20.05. Zastępca dyrektora Wydziału -koordynator st. insp. woj. L. Malinowski - starosty – szefa OC powiatu, naczelnik WZK - wójta – szefa OC gminy. pracownik ds. OC 2. Przekazanie powiatom /gminom/ : - wytycznych wojewody /starosty/ wraz z załącznikami. 10.03. 10.05. - Koordynatorzy ds. opracowania planu OC - wyzn. pracownicy 3. Warsztaty /szkolenie instruktażowe/ dla naczelników WZK starostw i pracowników ds. OC urzędów gmin dot. omówienia szczegółowych zasad opracowywania planów OC. 4.04. Dyrektor Wydziału -Zastępca dyrektora, -Kierownik oddziału OC -prac. ds. planowania W siedzibie ZUW w Szczecinie 4. Powołanie zarządzeniem wojewody /starosty, wójta/ - szefa OC województwa /powiatu, gminy/ zespołu do opracowania planu OC. 30.04. 5. Pierwsze spotkanie robocze zespołu ds. opracowania planu OC. Podział zadań na wykonanie określonych dokumentów planu. 2012r 31.05. -członkowie Zespołu 6. Ustalenie i opracowanie zestawienia zadań obrony cywilnej realizowanych na poziomie: - województwa, 30.06. Zastępca dyrektora Wydziału - powiatu, - gminy. 7. Sporządzenie wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych przewidzianych do realizacji zadań OC na administrowanym terenie. Przygotowanie odpowiedniego zarządzenia. 10.06. 10.07. wyzn. pracownik

27 Przedsięwzięcia zasadnicze przy opracowywaniu dokumentacji planu OC.
1. Opracowanie części głównej planu OC , w tym: - wniosków z oceny zagrożenia, - zadania i obowiązki osób oraz podmiotów realizujących zadania OC, - ogólną koncepcję działania, - siły i środki oraz możliwości ich wykorzystania do 31.07. 2012r. 31.08. do Koordynatorzy ds. opracowania planu OC - wyznaczeni członkowie Zespołu 2. Przygotowanie i opracowanie map, planów i innych dokumentów graficznych do planu OC. 30.09. 2012r 31.10. 30.11. 2012 - wyzn. członek Zespołu 3. Opracowywanie pozostałych dokumentów z części opisowej planu i dokonanie uzgodnień z wykonawcami treści zawartych w : - procedurach postępowania, - załącznikach funkcjonalnych, - dokumentach uzupełniających. 31.12. 31.01. 2013r.

28 Dokonanie uzgodnień planu z organem nadrzędnym obrony cywilnej.
1 2 3 4 5 6 7 4. „Spinanie całościowe” planu i przygotowanie do uzgodnienia z organem nadrzędnym obrony cywilnej i zatwierdzeniem przez szefa obrony cywilnej, do 31.12. 2012 r. 31.01. 2013 r. 28.02. 2013r. Koordynatorzy ds. opracowania planu OC - wyzn. członek Zespołu 5. Dokonanie uzgodnień planu z organem nadrzędnym obrony cywilnej. XII 2012r II III osobiście lub poprzez dostarczenie do uzgodnienia 6. Uzupełnienie treści planu o uwagi i zalecenia organu nadrzędnego OC. I 2012r. - członkowie Zespołu 7. Przedstawienie planu obrony cywilnej do zatwierdzenia. 31.03. 8. Sporządzenie wyciągów z planu i przesłanie ich do instytucji i jednostek organizacyjnych „zaliczonych” i funkcjonujących w strukturach obrony cywilnej województwa /powiatu, gminy/. do 30.04. - wyzn. pracownik Wydziału PROCEDURY WDROŻENIOWE PLANU OBRONY CYWILNEJ –realizacja do końca 2013 r.


Pobierz ppt "NOWY PLAN OBRONY CYWILNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google